https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/issue/feed Obzornik zdravstvene nege 2020-09-18T14:45:20+00:00 Martina Kocbek Gajšt obzornik@zbornica-zveza.si Open Journal Systems <p><strong>OBZORNIK<em> ZDRAVSTVENE NEGE</em></strong><br><strong><em>ISSN 1318-2951 (tiskana izdaja), e-ISSN 2350-4595 (spletna izdaja)</em></strong><br><strong><em>UDK 614.253.5(061.1)=863=20, CODEN: OZNEF5</em></strong></p> <p><em><strong>Ustanovitelj in izdajatelj:</strong></em><br>Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije</p> <p>&nbsp;</p> https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3041 Družbena stigmatizacija v času koronavirusne bolezni (COVID-19) 2020-09-18T14:45:13+00:00 Mirko Prosen mirko.prosen@fvz.upr.si 2020-06-23T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3016 Klinične značilnosti odraslih bolnikov z multiplo sklerozo 2020-09-18T14:45:16+00:00 Matej Koprivnik fiziokop@gmail.com Tanja Hojs Fabjan tanja.hojsfabjan@ukc-mb.si <p><strong>Uvod</strong>: Namen raziskave je bil ugotoviti morebitne povezave med kakovostjo življenja, nevrološko prizadetostjo&nbsp;in funkcionalnimi zmožnostmi pri bolnikih z multiplo sklerozo.<br><strong>Metode</strong>: V presečno raziskavo je bilo vključenih 258 pacientov z multiplo sklerozo. Ocenjeni so bili s pomočjo&nbsp;Expanded Disability Status Scale (EDSS), Berg Balance Scale (BBS), Timed 25-Foot Walk Test (T25-FW),&nbsp;9-Hole Peg Test (9HPT), Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT-3) in lestvice EQ visual analogue scale&nbsp;(EQ-VAS). Uporabljena je bila inferenčna statistika.<br><strong>Rezultati</strong>: Pokazala se je pozitivna povezava med oceno EQ-VAS ter BBS (r = 0,43, p &lt; 0,01) in PASAT-3&nbsp;(r = 0,19, p &lt; 0,01) in negativna povezava med EQ-VAS ter T25FW (r = –0,42, p &lt; 0,01) in 9-HPT (r = –0,40,&nbsp;p &lt; 0,01). Negativne korelacije smo zaznali tudi med oceno EDSS in BBS (r = –0,77, p &lt; 0,05) ter PASAT-3&nbsp;(r = –0,25, p &lt; 0,01), pozitivne povezave pa med EDSS in 9 HPT (r = 0,67, p &lt; 0,01) ter T25-FW (r = 0,80,&nbsp;p &lt; 0,01).<br><strong>Diskusija in zaključek</strong>: Povezave med navedenimi spremenljivkami kažejo na potrebo po kompleksnem,&nbsp;personaliziranem in racionalnem spremljanju pacientov z multiplo sklerozo.</p> 2020-06-23T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3037 Prilagoditev in psihometrična validacija Lestvice profesionalnih kompetenc medicinskih sester v izrednih razmerah v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) v Sloveniji 2020-09-18T14:45:14+00:00 Mirko Prosen mirko.prosen@fvz.upr.si Sabina Ličen sabina.licen@fvz.upr.si Igor Karnjuš igor.karnjus@fvz.upr.si <p><strong>Uvod</strong>: Za uspešno, samozavestno in učinkovito spoprijemanje s spremenjenimi vlogami in zagotavljanje&nbsp;ustrezne pomoči prizadetim morajo biti tudi medicinske sestre v času izrednih razmer ustrezno usposobljene&nbsp;in pripravljene. Namen raziskave je bil prevesti in prilagoditi merski instrument Lestvica profesionalnih&nbsp;kompetenc medicinskih sester v izrednih razmerah (LPKMS-IR) ter oceniti njegove psihometrične lastnosti.<br><strong>Metode</strong>: Uporabljen je bil kvantitativni metodološki raziskovalni dizajn. Lestvica je bila testirana na&nbsp;priložnostnem vzorcu 118 medicinskih sester. V trifaznem procesu prilagoditve in validacije se je poleg&nbsp;vsebinske skladnosti preverjalo notranjo konsistentnost, stabilnost in povezanost spremenljivk ter faktorsko&nbsp;strukturo.<br><strong>Rezultati</strong>: Faktorska analiza je podala model s tremi faktorji, pri čemer prvi faktor Temeljne kompetence&nbsp;medicinskih sester v izrednih razmerah pojasni 36,53 % celotne variance. Rezultati kažejo tudi zelo visoko&nbsp;povezanost med faktorji (p &lt; 0,001) in stopnjo zanesljivosti pri celotni lestvici LPKMS-IR (Cronbach α =&nbsp;0,937).<br><strong>Diskusija in zaključek</strong>: Rezultati potrjujejo, da je slovenska različica lestvice LPKMS-IR veljaven in zanesljiv&nbsp;merski instrument. Ob pomanjkanju ustreznih merskih instrumentov omogoča identifikacijo kompetenc&nbsp;medicinskih sester v izrednih razmerah ter nekatere okoliščine njihovih vlog. Ugotovitve nakazujejo tudi&nbsp;potrebo po nekaterih spremembah izobraževanja za zdravstveno nego in ciljanem raziskovanju tistih skupin&nbsp;v zdravstveni negi, ki se po pričakovanjih pogosteje srečujejo z izrednimi situacijami.</p> 2020-06-23T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2973 Ocena odnosa medicinskih sester do pacienta v forenzični psihiatriji 2020-09-18T14:45:20+00:00 Vanda Cerar vanda.cerar12@gmail.com Branko Bregar brane.bregar@gmail.com <p><strong>Uvod</strong>: Forenzična psihiatrija obravnava ranljivo skupino pacientov. Paciente zaznamuje »več stigmatizirana&nbsp;identiteta«, ki vključuje stigmatiziranje duševne motnje, po drugi strani pa tudi stigmatiziranje kriminalnega&nbsp;dejanja, ki ga je oseba storila. Namen raziskave je bil raziskati poznavanje in odnos zaposlenih v zdravstveni&nbsp;negi do pacienta v forenzični psihiatriji.<br><strong>Metode</strong>: Izvedli smo opisno neeksperimentalno kvantitativno raziskavo. Vprašalnik je bil razdeljen&nbsp;priložnostnemu vzorcu 320 zaposlenih v zdravstveni negi na področju psihiatrije in izven psihiatrične stroke,&nbsp;realizacija je bila 74,4 % (n = 238).<br><strong>Rezultati</strong>: Anketiranci so obravnavo na področju forenzične psihiatrije poznali povprečno (x = 3,04,&nbsp;s = 1,17). Zaposleni izven psihiatrije (n = 55, = 5,72, s = 2,57) so izražali bolj odklonilen odnos (U = 838,50,&nbsp;p &lt; 0,001) kot zaposleni v psihiatriji (n = 66, x = 7,53, s = 2,17), prepoznavali več negativnih značilnosti&nbsp;pacienta (U = 115,000, p = 0,043) in izražali več stigme (U = 1218,000, p = 0,002).<br><strong>Diskusija in zaključek</strong>: Zaposlene na področju psihiatrije je manj strah, gojijo manj stigme in bolj poznajo&nbsp;področje forenzične psihiatrije. Ker so poznavanje, strah in prisotna stigma povezani s kakovostjo zdravstvene&nbsp;obravnave, je treba zaposlene usposobiti za delo z ranljivimi skupinami prebivalstva, kot so pacienti v&nbsp;forenzični psihiatriji. Tako lahko nudijo bolj kakovostno zdravstveno obravnavo.</p> 2020-06-23T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2991 Igrifikacija v zdravstveni negi 2020-09-18T14:45:17+00:00 Nino Fijačko nino.fijacko@um.si Lucija Gosak lucija.gosak@student.um.si Nika Debeljak nika.debeljak@gmail.com Pavel Skok pavel.skok@ukc-mb.si Gregor Štiglic gregor.stiglic@um.si Leona Cilar leona.cilar1@um.si <p><strong>Uvod</strong>: V sodobnem času tradicionalna didaktika izgublja svoj pomen, saj v izobraževalni sistem vstopajo&nbsp;nove generacije študentov, ki zahtevajo novejše andragoške pristope, kakršna je na primer igrifikacija. Namen&nbsp;članka je predstaviti igrifikacijo kot nov andragoški koncept in njen vpliv na izobraževanje v zdravstveni negi.<br><strong>Metode</strong>: S kombinacijo aplikacij 2dSearch, Publish or Perish in PubMed2XL ter zastavljenimi kriteriji smo z&nbsp;iskalnikoma Google Scholar in Medline / PubMed izvedli iskanje, analizo in sintezo raziskav, ki se nanašajo&nbsp;na igrifikacijo v povezavi z učnim procesom v zdravstveni negi. Z orodjem MMAT (Mixed Methods Appraisal&nbsp;Tool) je bila izvedena ocena stopnje metodološke kakovosti raziskav.<br><strong>Rezultati</strong>: V končno analizo je bilo vključenih devet raziskav, ki so se nanašale na igrifikacijo v učnih enotah&nbsp;zdravstvene nege. Najpogosteje so bili vključeni elementi igre v obliki značk in povratnih informacij. Večina&nbsp;raziskav ugotavlja, da igrifikacija pozitivno vpliva na študente zdravstvene nege v obliki dviga motivacije in&nbsp;sodelovanja, le ena raziskava poroča o negativnih vplivih v obliki neprimernosti in neučinkovitosti. Ocena&nbsp;vključenih raziskav po orodju MMAT je prikazala srednjo stopnjo metodološke kakovosti.<br><strong>Diskusija in zaključek</strong>: Igrifikacija je relativno nov koncept na področju učnih enot v zdravstveni negi&nbsp;in predstavlja potencial za naprednejši način posredovanja informacij. V prihodnosti bi bilo treba izvesti&nbsp;raziskave, ki bi razjasnile koncept in preverile možnosti implementacije igrifikacije v učno okolje v Sloveniji.</p> 2020-06-23T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2980 Vpliv medpoklicnega izobraževanja medicinskih sester na njihovo medpoklicno sodelovanje 2020-09-18T14:45:19+00:00 Tina Kamenšek tina.kamensek@zf.uni-lj.si Matic Kavčič matic.kavcic@zf.uni-lj.si Barbara Domajnko barbara.domajnko@zf.uni-lj.si <p><strong>Uvod</strong>: Oskrba pacientov je kompleksna in zahteva učinkovito sodelovanje različnih profilov zdravstvene in&nbsp;socialne oskrbe. Medpoklicno izobraževanje je lahko uspešen način izboljševanja medpoklicnega sodelovanja&nbsp;in oskrbe pacienta. Namen pregleda literature je bil preučiti vpliv medpoklicnega izobraževanja medicinskih&nbsp;sester na njihovo medpoklicno sodelovanje z drugimi profili v zdravstvu in identificirati morebitne merske&nbsp;instrumente za preučevanje tega vpliva.<br><strong>Metode</strong>: S sistematičnim pregledom literature so bili pregledani znanstveni članki, objavljeni med letoma&nbsp;2011 in 2018, navedeni v bibliografskih bazah CINAHL, MEDLINE in PubMed Central. Proučevani so bili&nbsp;članki, ki so obravnavali zaposlene in študente zdravstvene nege, ki so se medpoklicno izobraževali in tudi&nbsp;sodelovali z drugimi profili zdravstvene in socialne oskrbe pacientov.<br><strong>Rezultati</strong>: Izmed 1277 identificiranih objav je bilo v končno analizo vključenih devet virov. Sedem raziskav&nbsp;je poročalo o tem, da je bilo po medpoklicnem izobraževanju medpoklicno sodelovanje boljše, večja sta bila&nbsp;tudi medsebojno spoštovanje vključenih in medpoklicna samozavest, izboljšano pa pozitivno mišljenje o&nbsp;vlogi soudeleženih poklicev pri zdravstveni oskrbi. Dve raziskavi sta nasprotno poročali, da medpoklicno&nbsp;izobraževanje ne vpliva na zgoraj navedene dejavnike. Ugotovljena je bila prisotnost različnih merskih&nbsp;instrumentov za ocenjevanje vpliva medpoklicnega izobraževanja na medpoklicno sodelovanje.<br><strong>Diskusija in zaključe</strong>k: Rezultati potrjujejo smiselnost vpeljave medpoklicnega izobraževanja v redni del&nbsp;študijskih programov zdravstvene nege. V prihodnje bi bila potrebna obsežnejša longitudinalna raziskava,&nbsp;ki bi preučevala medpoklicno izobraževanje medicinskih sester in potrdila njegov vpliv na medpoklicno&nbsp;sodelovanje v praksi.</p> 2020-06-23T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3017 Varnost pri aplikaciji intramuskularne injekcije 2020-09-18T14:45:15+00:00 Alenka Senekovič alenka.senekovic97@gmail.com Zvonka Fekonja zvonka.fekonja@um.si Dominika Vrbnjak dominika.vrbnjak@um.si <p><strong>Uvod</strong>: Aplikacija intramuskularne injekcije je pogosta intervencija v zdravstveni negi, ki za pacienta&nbsp;predstavlja potencialno varnostno tveganje. Namen raziskave je bil ugotoviti dejavnike, povezane z aplikacijo&nbsp;intramuskularne injekcije v glutealno področje, ki vplivajo na pozitivne in negativne izide pri pacientu.<br><strong>Metode</strong>: Izveden je bil sistematični pregled literature v podatkovnih bazah PubMed, Medline, ScienceDirect&nbsp;in CINAHL. V pregled so bili vključeni članki glede na ustreznost vsebine, vrsto raziskav, polno dostopnost,&nbsp;jezik ter objavo do decembra 2018. Iskanje je potekalo s pomočjo ključnih besed: »patient«, »intramuscular&nbsp;dorsogluteal injection«, »intramuscular ventrogluteal injection«, »dorsogluteal site«, »ventrogluteal site«,&nbsp;»outcome«, »injury«, »safety«, »complications«, »pain«. Kakovost posamičnih raziskav je bila ocenjena s&nbsp;pomočjo orodja National Heart Lung and Blood Institute. Zbrani podatki so bili sintetizirani z metodo analize&nbsp;vsebine.<br><strong>Rezultati</strong>: Izmed 95 identificiranih zadetkov je bilo v končno analizo vključenih 25. Ugotovitve so bile združene&nbsp;v pet kategorij, dejavnikov, ki vplivajo na varnost pri aplikaciji intramuskularne injekcije: značilnosti področja&nbsp;aplikacije ter konstitucionalne značilnosti pacientov, izbor področja in vbodnega mesta aplikacije, tehnika&nbsp;aplikacije intramuskularne injekcije, aspiracija in dejavniki, povezani z bolečino, in tehnike zmanjševanja&nbsp;bolečine.<br><strong>Diskusija in zaključek</strong>: Za zagotavljanje varnosti pri aplikaciji intramuskularne injekcije je potrebno&nbsp;poznavanje dejavnikov, ki vplivajo na izide pri pacientu. Zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti v praksi bi bilo&nbsp;smiselno raziskati znanje zdravstvenih delavcev o aplikaciji intramuskularne injekcije.</p> 2020-06-23T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement##