https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/issue/feed Obzornik zdravstvene nege 2019-06-17T07:26:39+00:00 Martina Kocbek Gajšt obzornik@zbornica-zveza.si Open Journal Systems <p><strong>OBZORNIK<em> ZDRAVSTVENE NEGE</em></strong><br><strong><em>ISSN 1318-2951 (tiskana izdaja), e-ISSN 2350-4595 (spletna izdaja)</em></strong><br><strong><em>UDK 614.253.5(061.1)=863=20, CODEN: OZNEF5</em></strong></p> <p><em><strong>Ustanovitelj in izdajatelj:</strong></em><br>Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije</p> <p>&nbsp;</p> https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2965 Potreba po razumevanju 2019-06-17T07:26:34+00:00 Elisabeth Lindahl elisabeth.lindahl@umu.se 2019-03-15T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/267 Razumevanje in umeščanje matrike štirih ravni kompetenc in kategorij izvajalcev v zagotavljanje zdravstvene nege 2019-06-17T07:26:36+00:00 Brigita Skela-Savič bskelasavic@fzab.si Sanela Pivač spivac@fzab.si Vesna Čuk vcuk@fzab.si Branko Gabrovec branko.gabrovec@nijz.si <p><strong>Uvod</strong>: Trenutna kompleksnost pacientovih potreb zahteva revizijo in razširitev kompetenc poklicev v&nbsp;zdravstveni negi, ki bo zagotovila optimalne zdravstvene izide. Cilj raziskave je bil preveriti razumevanje&nbsp;štirih ravni kompetenc pri zagotavljanju zdravstvene nege in s tem povezanih štirih kategorij izvajalcev&nbsp;zdravstvene nege.<br><strong>Metode</strong>: Uporabljena je bila opisna kvantitativna metoda. V raziskavi je sodelovalo 365 oseb s področja&nbsp;izobraževanja in kliničnega dela v zdravstveni negi. Uporabljen je bil strukturirani vprašalnik, ki je temeljil na&nbsp;štirih ravneh kompetenc in kategorij izvajalcev v zdravstveni negi.<br><strong>Rezultati</strong>: Učitelji srednjih šol se manj strinjajo s poimenovanjem poklica zdravstveni asistent (p &lt; 0,001)&nbsp;ter splošnimi (p &lt; 0,001) in specifičnimi kompetencami za ta poklic (p &lt; 0,001). Nasprotno menedžment&nbsp;(p &lt; 0,001) in tisti, ki so se izobraževali iz raziskovanja (p = 0,030) in na dokazih podprtega dela (p = 0,004),&nbsp;kompetence za zdravstvenega asistenta značilno bolj podpirajo.<br><strong>Diskusija in zaključek</strong>: Raziskava kaže na problem razumevanja in ustreznega umeščanja kompetenc&nbsp;zdravstvenega asistenta. Za implementacijo matrike kompetenc je potrebno Evropsko direktivo za regulirane&nbsp;poklice dopolniti z minimalnimi zahtevami za specialistična znanja in napredne oblike dela v zdravstveni negi&nbsp;ter zapisati kompetence in minimalne pogoje šolanja za zdravstvenega asistenta.</p> 2019-03-15T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/275 Heymanova lestvica odnosa zaposlenih v zdravstveni negi do posebnih varovalnih ukrepov v Sloveniji 2019-06-17T07:26:36+00:00 Branko Bregar branko.bregar@gmail.com Brigita Skela-Savič bskelasavic@fzab.si Karmen Kajdiž unknown@gmail.com Blanka Kores Plesničar unknown@gmail.com <p><strong>Uvod</strong>: Odnos zaposlenih v zdravstveni negi do posebnih varovalnih ukrepov je povezan z njihovo pojavnostjo.&nbsp;Namen raziskave je bil raziskati odnos zaposlenih v zdravstveni negi do posebnih varovalnih ukrepov.<br><strong>Metode</strong>: Izvedena je bila presečna raziskava z uporabo Heymanove lestvice o odnosu do posebnih varovalnih&nbsp;ukrepov med vsemi zaposlenimi v zdravstveni negi (n = 367) v psihiatričnih bolnišnicah v Sloveniji.<br><strong>Rezultati</strong>: Med slovenskimi psihiatričnimi bolnišnicami so ugotovljene razlike v trajanju posebnih varovalnih&nbsp;ukrepov (χ2 = 43,770, p &lt; 0,001). Zaposleni se najpogosteje strinjajo, da pacient med posebnim varovalnim&nbsp;ukrepom čuti jezo (n = 328, 89,4 %). Kljub temu večina anketirancev verjame, da so posebni varovalni ukrepi&nbsp;lahko učinkovito terapevtsko orodje (n = 343, 91,6 %). Ženske (U = 11450,50, p = 0,025) in višje izobraženi zaposleni (U = 9527,00, p = 0,002) izražajo statistično bolj negativna čustva in manj odobravajo posebne&nbsp;varovalne ukrepe.<br><strong>Diskusija in zaključek</strong>: Ob raziskovanju pojavnosti prisilnih ukrepov je jasno, da poleg dejavnikov,&nbsp;raziskovanih v naši študiji, obstajajo tudi drugi, bolj vplivni dejavniki. Zaradi razlik med bolnišnicami bi&nbsp;bilo treba pregledati obstoječo klinično prakso. Predvideva se, da je management zdravstvenih inštitucij&nbsp;pomemben dejavnik pri zmanjšanju pojavnosti posebnih varovalnih ukrepov.</p> 2019-03-15T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/313 Stališča do duhovnosti in duhovne oskrbe med zaposlenimi v zdravstveni negi v bolnišnicah 2019-06-17T07:26:35+00:00 Tanja Montanič Starc tanjastarc@yahoo.it Igor Karnjuš igor.karnjus@fvz.upr.si Katarina Babnik katarina.babnik@ff.uni-lj.si <p><strong>Uvod</strong>: Razumevanje duhovnosti in duhovne oskrbe je pogoj nudenja celostne oskrbe pacienta. Cilj raziskave&nbsp;je bil opisati stališča zaposlenih v zdravstveni negi do duhovnosti in duhovne oskrbe.<br><strong>Metode</strong>: Raziskava je bila izvedena v letih 2015 in 2016, z uporabo kvantitativne neeksperimentalne metode.&nbsp;Na vzorcu 182 zaposlenih v zdravstveni negi iz štirih slovenskih bolnišnic, v katerem so prevladovale ženske&nbsp;(n = 153, 88,4 %) s končano visokošolsko (n = 93, 53,8 %) ali srednješolsko izobrazbo (n = 75, 43,4 %), je&nbsp;bil uporabljen vprašalnik Spirituality and Spiritual Care Rating Scale. Vprašalnik je imel ustrezno notranjo&nbsp;konsistentnost (Cronbach alfa = 0,83).<br><strong>Rezultati</strong>: Najvišje strinjanje (x = 4,27, s = 0,82) so anketiranci podali za trditev, ki opisuje duhovno oskrbo&nbsp;z vidika spoštovanja zasebnosti, dostojanstva ter spoštovanja kulturnih in verskih prepričanj pacienta. Prav&nbsp;tako se strinjajo, da zagotavljajo duhovno oskrbo pacientov z izkazovanjem prijaznosti, skrbi in vedrine (x =&nbsp;4,2, s = 0,76). Anketiranci so bili negotovi glede trditve, da sta duhovnost in duhovna oskrba temeljna vidika&nbsp;zdravstvene nege (x = 2,88, s = 1,08).<br><strong>Diskusija in zaključek</strong>: Anketiranci duhovnost povezujejo predvsem z razumevanjem samega sebe in sveta,&nbsp;najmanj pa z religijo ter s sakralnimi objekti. Raziskava potrjuje ugotovitve predhodnih slovenskih raziskav,&nbsp;da dajejo zaposleni v zdravstveni negi pred&nbsp; duhovnimi potrebami prednost oskrbi fizičnih potreb, verjetno&nbsp;tudi zaradi pomanjkanja znanja o tem področju in ustreznih smernic.</p> 2019-03-15T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/233 Zdravstvena pismenost in sladkorna bolezen 2019-06-17T07:26:37+00:00 Ines Skok ines.skok@gmail.com Tamara Štemberger Kolnik tamara.stemberger@gmail.com Katarina Babnik katarina.babnik@ff.uni-lj.si <p><strong>Uvod</strong>: Sladkorna bolezen zahteva od pacienta učinkovito samooskrbo, h kateri pripomore tudi zdravstvena&nbsp;pismenost. V skladu s tem je bil cilj raziskave na vzorcu pacientov s sladkorno boleznijo ugotoviti, kakšna je&nbsp;stopnja splošne in specifične zdravstvene pismenosti.<br><strong>Metode</strong>: Izvedena je bila študija primera, v katero je bilo vključenih 36 pacientov s sladkorno boleznijo.&nbsp;Instrumenta za zbiranje podatkov sta bila vprašalnik za oceno splošne zdravstvene pismenosti ter vprašalnik&nbsp;za oceno specifične zdravstvene pismenosti. Zbrani podatki so bili analizirani s pomočjo deskriptivne statistike&nbsp;(frekvence, aritmetične sredine, standardne deviacije). Za vprašalnik splošne zdravstvene pismenosti smo&nbsp;izračunali zanesljivost (Cronbach alpha = 0,94) in analizirali dimenzionalno strukturo (faktorska analiza).<br><strong>Rezultati</strong>: Na področju splošne zdravstvene pismenosti so udeleženci dosegli najnižji rezultat pri preprečevanju&nbsp;bolezni (x = 2,89, s = 0,85), najvišji pa pri promociji zdravja (x = 3,13, s = 0,79). Osebe, ki so sodelovale v&nbsp;raziskavi, izkazujejo visoko specifično zdravstveno pismenost, saj so bili njihovi odgovori na večino vprašanj&nbsp;vprašalnika o specifični zdravstveni pismenosti pacientov s sladkorno boleznijo v povprečju 82 % pravilni.<br><strong>Diskusija in zaključek</strong>: Rezultati raziskave potrjujejo ustrezno stopnjo specifične zdravstvene pismenosti&nbsp;na področju sladkorne bolezni pri skupini pacientov, zajetih v raziskavo. Nekoliko slabša je njihova splošna&nbsp;zdravstvena pismenost na področju preprečevanja bolezni in zagotavljanja zdravega življenjskega sloga.</p> 2019-03-15T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/220 Vloga medicinske sestre z naprednimi znanji pri zdravstveni obravnavi mladostnikov s samopoškodovalnim vedenjem brez samomorilnega namena 2019-06-17T07:26:39+00:00 Tilen Tej Krnel tilen.krnel@gmail.com <p><strong>Uvod</strong>: Duševno zdravje je pri mladostnikih lahko okrnjeno zaradi samopoškodovalnega vedenja v različnih&nbsp;oblikah. Namen raziskave je bil identificirati specifične vloge medicinske sestre z naprednimi znanji pri&nbsp;zdravstveni obravnavi mladostnikov s samopoškodovalnim vedenjem brez samomorilnega namena.<br><strong>Metode</strong>: Uporabljeni sta bili metoda pregleda literature in metoda tematske analize izbranih virov z&nbsp;oblikovanjem kod, kategorij ter tematskih področij. Po elektronskih podatkovnih bazah CINAHL, MEDLINE&nbsp;in ERIC je iskanje potekalo s pomočjo ključnih besed »samopoškodovanje«, »adolescenca« in »napredna&nbsp;zdravstvena nega« v angleškem prevodu. Glavna vključitvena kriterija sta bila osredotočanje na intervencije&nbsp;zdravstvene nege pri samopoškodovalnem vedenju ter obdobje adolescence. Tematska analiza je potekala na&nbsp;način odprtega kodiranja, kjer so enoto kodiranja predstavljale ključne ugotovitve izbranih virov.<br><strong>Rezultati</strong>: Predlagane vloge medicinske sestre z naprednimi znanji pri zdravstveni obravnavi mladostnika&nbsp;s samopoškodovalnim vedenjem brez samomorilnega namena so: specializirana klinična ocenjevalka,&nbsp;izvajalka presejalnih programov, promotorka duševnega zdravja, začetnica specializirane obravnave, izvajalka&nbsp;specifičnih intervencij, preprečevanje samopoškodovalnega vedenja, sodelovanje v interdisciplinarnem timu&nbsp;ter izvajanje izobraževanj.<br><strong>Diskusija in zaključek</strong>: Treba bo razviti klinično pot obravnave mladostnika s samopoškodovalnim vedenjem&nbsp;brez samomorilnega namena in intervencije zdravstvene nege, podprte z dokazi. Prav medicinske sestre so pri&nbsp;tem v edinstvenem položaju, saj jih mladostniki pogosto izberejo raje kot ostale strokovnjake, kar predstavlja&nbsp;izreden potencial za razvoj vloge medicinske sestre z naprednimi znanji na področju duševnega zdravja&nbsp;mladostnikov.</p> 2019-03-15T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/221 Samoobvladovanje kronične bolečine 2019-06-17T07:26:39+00:00 Urška Nemec nemec.urska@gmail.com Majda Pajnkihar majda.pajnkihar@um.si Sonja Šostar Turk sonja.sostar@um.si Petra Klanjšek petra.klanjsek@um.si Anja Košič kosic.anja@gmail.com <p><strong>Uvod</strong>: Strategija stimulacije, namenjena pacientom s kronično bolečino, je aktivnost samoobvladovanja&nbsp;bolečine, pri čemer se posameznik nauči najti ravnotežje med časom za fizične aktivnosti in časom za počitek.&nbsp;Cilj strategije stimulacije je ohraniti kakovost življenja in zmanjšati simptome kronične bolečine. Za strategijo&nbsp;še ni razvite enotne definicije, prav tako še ni aplicirana v prakso.<br><strong>Metode</strong>: Uporabili smo opisno metodo dela, metodo analize in sinteze literature ter smernice PRISMA.&nbsp;Izmed skupno identificiranih 789 zadetkov smo v končno analizo vključili 19 zadetkov. Tako smo izvedli&nbsp;pregled relevantne znanstvene literature ter analizo koncepta stimulacije, ki v slovenskem prostoru še ni bila&nbsp;izvedena in poteka v devetih korakih.<br><strong>Rezultati</strong>: Strategijo obvladovanja kronične bolečine je najbolj smiselno deliti v tri skupine: (1) predhodniki:&nbsp;bolečina in neznanje; (2) atributi: aktivnost, čas, ravnovesje, učenje in samonadzor in (3) posledice koncepta:&nbsp;zdravljenje bolečine in povečana učinkovitost pri aktivnostih.<br><strong>Diskusija in zaključek</strong>: Pred aplikacijo v prakso je treba opraviti testiranje strategije v kliničnem okolju ter&nbsp;ponovno oceniti prednosti in pomanjkljivosti uporabe koncepta. Mnenja o aplikaciji koncepta v prakso so&nbsp;različna: nekateri menijo, da koncept lahko privede do negativnih posledic, drugi, da uspešno prispeva k&nbsp;zdravljenju kronične bolečine. Strategija bi bila uporabna pri pacientih, ki imajo diagnosticirano kronično&nbsp;bolečino (kronične bolečine po poškodbah, degenerativnih spremembah, kronične bolečine v hrbtu, kronični&nbsp;glavobol, fibromialgija, nevropatska bolečina itd.), ki ni posledica onkološkega obolenja.</p> 2019-03-15T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement##