https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/issue/feed Obzornik zdravstvene nege 2019-12-08T13:31:18+00:00 Martina Kocbek Gajšt obzornik@zbornica-zveza.si Open Journal Systems <p><strong>OBZORNIK<em> ZDRAVSTVENE NEGE</em></strong><br><strong><em>ISSN 1318-2951 (tiskana izdaja), e-ISSN 2350-4595 (spletna izdaja)</em></strong><br><strong><em>UDK 614.253.5(061.1)=863=20, CODEN: OZNEF5</em></strong></p> <p><em><strong>Ustanovitelj in izdajatelj:</strong></em><br>Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije</p> <p>&nbsp;</p> https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2992 Sprejemanje starosti in staranja ter odnos do njiju 2019-12-08T13:31:15+00:00 Mateja Lorber mateja.lorber@um.si 2019-09-15T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/751 Vpliv načina poroda na tveganje za intrakranialne krvavitve pri novorojenčku 2019-12-08T13:31:17+00:00 Nika Buh brez@kontakta.com Miha Lučovnik mihalucovnik@yahoo.com <p><strong>Uvod</strong>: Namen raziskave je bil preučiti povezavo med načinom poroda in tveganjem za intrakranialno&nbsp;krvavitev pri novorojenčku.<br><strong>Metode</strong>: Analizirali smo podatke iz Nacionalnega perinatalnega informacijskega sistema (NPIS) za obdobje&nbsp;od leta 2002 do leta 2016. Vključili smo prvorodnice, ki so rodile od 2500 do 4000 g težke enojčke v glavični&nbsp;vstavi. Za primerjavo deležev intrakranialne krvavitve pri vakuumski ekstrakciji in drugih načinih poroda&nbsp;smo uporabili Hi-kvadrat test (p &lt; 0,05 signifikantno).<br><strong>Rezultati</strong>: Vključili smo 125393 porodov: 5438 (4 %) načrtovanih carskih rezov, 97764 (78 %) spontanih&nbsp;vaginalnih porodov, 15577 (12 %) urgentnih carskih rezov in 6614 (5 %) vakuumskih ekstrakcij.&nbsp;Diagnosticiranih je bilo 17 (0.14 / 1000) intrakranialnih krvavitev: 12 po spontanem vaginalnem porodu,&nbsp;dve po urgentnem carskem rezu in tri po vakuumski ekstrakciji. Vakuumska ekstrakcija je bila povezana s&nbsp;statistično pomembno povečanim tveganjem za intrakranialno krvavitev v primerjavi s spontanim vaginalnim&nbsp;porodom (razmerje obetov (RO) 3,70; 95% interval zaupanja (IZ) 1,04−13,10), a ne v primerjavi z urgentnim&nbsp;carskim rezom (RO 3,54; 95% IZ 0,59−21,16).<br><strong>Diskusija in zaključek</strong>: Vakuumska ekstrakcija je povezana s povečanim tveganjem za intrakranialno&nbsp;krvavitev v primerjavi s spontanim vaginalnim porodom, vendar je absolutno tveganje majhno. Tveganje za&nbsp;intrakranialno krvavitev se ne razlikuje pomembno glede na operativno dokončanje poroda z vakuumsko&nbsp;ekstrakcijo ali urgentni carski rez.</p> 2019-09-15T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/750 Rojstvo nedonošenega otroka in podpora zdravstvenih delavcev z vidika mater 2019-12-08T13:31:18+00:00 Nika Černe Kržišnik nikacernekrzisnik@gmail.com Mirko Prosen mirko.prosen@fvz.upr.si <p><strong>Uvod</strong>: Zdravstveno osebje ima velik vpliv na doživljanje staršev ob rojstvu nedonošenega otroka. Namen&nbsp;raziskave je bil preučiti in predstaviti doživljanje mater ob rojstvu nedonošenega otroka.<br><strong>Metode</strong>: Uporabljena je bila deskriptivna fenomenološka analiza. Na namenskem vzorcu enajstih mater, ki so&nbsp;imele izkušnjo rojstva nedonošenega otroka, rojenega med 24. in 35. tednom gestacije, so bili izvedeni delno&nbsp;strukturirani intervjuji. Najmlajša intervjuvanka je bila ob porodu stara 24 let in najstarejša 36. Za osem&nbsp;izmed njih je bil porod nedonošenega otroka prvi porod. Raziskava je potekala med majem in junijem 2017.&nbsp;Podatki so bili analizirani s pomočjo Giorgijevega pristopa, značilnega za fenomenološko raziskavo.<br><strong>Rezultati</strong>: Strukturo opisa sestavljajo štiri tematske skupine, ki opredeljujejo doživljanje mater ob rojstvu&nbsp;nedonošenega otroka: (1) potek poroda: želje in pričakovanja; (2) reprezentacijo materinstva: čustvovanje,&nbsp;navezanost, empatijo, spomine; (3) čustvovanje in skrb za nedonošenega otroka v poporodnem obdobju ter&nbsp;(4) (ne)profesionalnost zdravstvenih delavcev.<br><strong>Diskusija in zaključek</strong>: Izsledki raziskave kažejo, da je večina mater iskala vzroke prezgodnjega poroda.&nbsp;Veliko jim je pomenila podpora svojcev, zdravstvenih delavcev ter »sotrpink« z oddelka. Večina mater se je&nbsp;med porodom in hospitalizacijo soočala z negativnimi občutki; empatičen odnos zaposlenih jih je spodbujal&nbsp;in navdajal z upanjem ter zaupanjem.</p> 2019-09-15T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2974 Vpliv terapije z lutko na življenje oseb, obolelih za demenco 2019-12-08T13:31:16+00:00 Nataša Mlinar Reljić natasa.mlinar@um.si Zvonka Fekonja zvonka.fekonja@um.si Jasna Mulej jasna.mulej.szsc@gmail.com Sergej Kmetec sergej.kmetec1@um.si Majda Pajnkihar majda.pajnkihar@um.si <p><strong>Uvod</strong>: Terapija z lutkami sodi med nefarmakološke pristope v obravnavi oseb, obolelih za demenco, ki&nbsp;ugodno vplivajo na zmanjšanje duhovne in čustvene stiske, vznemirjenosti in izboljšajo komunikacijo.&nbsp;Namen sistematičnega pregleda literature je bil predstaviti psihološke, socialne in duhovne vplive terapije z&nbsp;lutko na osebe, obolele za demenco.<br><strong>Metode</strong>: Uporabljen je bil sistematični pregled znanstvene literature. Pregledane so bile podatkovne zbirke&nbsp;CINAHL, Science Direct in PubMed. Iskanje je potekalo s ključnimi besedami v angleščini: »doll therapy«,&nbsp;»doll«, »dementia«, »spiritual«, »psychological«, »social«, »aspect« in »nursing«. Vključeni so bili izvirni&nbsp;znanstveni članki, objavljeni po letu 2001. Izključeni so bili znanstveni članki z neustrezno vsebino, populacijo,&nbsp;pregledni članki, članki v jezikih, ki ni angleški. Izmed 135 zadetkov je bilo v končno analizo vključenih 10&nbsp;člankov. Podatke smo analizirali z metodo vsebinske analize.<br><strong>Rezultati</strong>: Oblikovane so bile tri vsebinske kategorije: (1) povezanost, (2) družabni stiki, (3) dobro počutje in&nbsp;ugodje. Rezultati kažejo na pomembnost povezanosti in družabnih stikov ter izpostavljajo potrebo po dobrem&nbsp;počutju. Gre za pomembne psihosocialne in duhovne vidike oseb, obolelih za demenco.<br><strong>Diskusija in zaključek</strong>: Ugotovitve kažejo, da je uporaba terapije z lutko v obravnavi oseb, obolelih za&nbsp;demenco, učinkovit in uporaben pristop, ki ugodno vpliva na njihovo dobro počutje. Pristop spodbuja&nbsp;interakcijo oseb, obolelih za demenco, z osebjem in drugimi. Zato je z vidika zagotavljanja psihosocialnih in&nbsp;duhovnih potreb oseb, obolelih za demenco, primeren in priporočljiv.</p> 2019-09-15T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/850 Pogostnost sindroma bolnih stavb v bolnišnicah v povezavi z okoljskimi dejavniki 2019-12-08T13:31:17+00:00 Sedina Kalender Smajlović skalendersmajlovic@fzab.si Mateja Dovjak mateja.dovjak@fgg.uni-lj.si Andreja Kukec andreja.kukec@mf.uni-lj.si <p><strong>Uvod</strong>: Okoljski dejavniki imajo pomembno vlogo pri ohranjanju in krepitvi zdravja. Namen raziskave je bil&nbsp;oceniti pogostost simptomov sindroma bolnih stavb (SBS) pri zaposlenih v bolnišnici.<br><strong>Metode</strong>: Uporabljena je bila deskriptivna raziskovalna metoda. Pregled strokovne in znanstvene literature je&nbsp;bil izveden v podatkovnih bazah COBIB.SI, Google Učenjak, Digitalna knjižnica Dlib.si, CIHAHL, Cochrane&nbsp;Library in PubMed. Napredno iskanje je potekalo s pomočjo Boolovih logičnih operaterjev AND / IN, v&nbsp;kombinaciji ključnih besed: »sindrom bolnih stavb«, »bolnišnice«, »zdravstveni delavci«, »okoljski dejavniki«,&nbsp;»sick building syndrome«, »hospitals«, »health care workers«, »environmental factors«. Iz iskalnega nabora&nbsp;238 zadetkov je bilo v končno analizo vključenih 11 člankov. Za prikaz pregleda podatkovnih baz in odločanja&nbsp;o uporabnosti pregledanih virov je bila uporabljena metodologija PRISMA. Izvedena je bila vsebinska&nbsp;integrativna analiza spoznanj raziskav.<br><strong>Rezultati</strong>: Ugotovitve raziskave so bile združene v štiri vsebinske kategorije: (1) pogostost simptomov SBS;&nbsp;(2) raznolikost simptomov SBS; (3) okoljski dejavniki v povezavi s pogostostjo simptomov SBS; (4) okoljski&nbsp;dejavniki v povezavi z ostalimi dejavniki za nastanek SBS.<br><strong>Diskusija in zaključek</strong>: Raziskave kažejo, da je pogostost simptomov SBS med zaposlenimi v bolnišničnem&nbsp;okolju visoka. Okoljski dejavniki so povezani z nastankom simptomov SBS med zaposlenimi v bolnišničnem&nbsp;okolju. V Sloveniji potrebujemo raziskavo, ki bi proučila učinek okoljskih dejavnikov na pogostost simptomov&nbsp;SBS pri zaposlenih v bolnišničnem okolju.</p> 2019-09-15T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/749 Duhovnost v zdravstveni negi v Sloveniji 2019-12-08T13:31:18+00:00 Klelija Štrancar klelija.strancar@siol.net Andreja Mihelič Zajec andreja.mihelic@zf.uni-lj.si <p><strong>Uvod</strong>: Duhovnost v zdravstveni negi v svetu temelji na raziskavah, ki so podlaga za praktično delo medicinskih&nbsp;sester. Namen raziskave je bil ugotoviti število objavljene znanstvene literature na temo duhovnosti v&nbsp;zdravstveni negi v slovenskem prostoru in jo proučiti glede na raziskovalni pristop in vsebinsko tematiko.<br><strong>Metode</strong>: Uporabljen je bil pregled znanstvene literature, objavljene od 2005 do 2017 v podatkovni bazi&nbsp;COBIB.SI. Iskanje je potekalo s ključnimi besedami: »duhovnost«, »duhovna oskrba«, »celostni pristop«,&nbsp;»zdravstvena nega«, »paliativna oskrba«, »žalovanje«, »umiranje«, »duhovno zdravje«. Uporabljena je bila&nbsp;metoda analize vsebine.&nbsp;<br><strong>Rezultati</strong>: Izmed 367 identificiranih objav je bilo v končno analizo vključenih 11 znanstvenih del. Z metodo&nbsp;analize vsebine so bile identificirane tri kategorije: (1) razumevanje pojma duhovnosti in duhovne oskrbe&nbsp;ter pripisovanje njunega pomena za paciente; (2) zaznavanje duhovnih potreb pacientov in izvajanje prakse&nbsp;duhovne oskrbe; (3) predstavitev potencialov eksistencialno- fenomenološkega pristopa, ki poglabljajo&nbsp;samorazumevanje spremljevalca pri spremljanju in duhovni podpori pacientov in njihovih svojcev.<br><strong>Diskusija in zaključek</strong>: Zanimanje za obravnavano temo je v domačem prostoru prisotno. V znanstvenih&nbsp;objavah je duhovnost najpogosteje obravnavana na področju paliativne oskrbe in umiranja. Medicinske sestre&nbsp;imajo pomembno vlogo pri zaznavanju in opozarjanju na duhovne potrebe pacientov ter nudenju podpore.</p> 2019-09-15T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement##