https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/issue/feed Obzornik zdravstvene nege 2018-12-10T01:07:56+00:00 Martina Kocbek Gajšt obzornik@zbornica-zveza.si Open Journal Systems <p><strong><em>OBZORNIK ZDRAVSTVENE NEGE</em></strong><br><strong><em>ISSN 1318-2951 (tiskana izdaja), e-ISSN 2350-4595 (spletna izdaja)</em></strong><br><strong><em>UDK 614.253.5(061.1)=863=20, CODEN: OZNEF5</em></strong></p> <p><em><strong>Ustanovitelj in izdajatelj:</strong></em><br>Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije</p> <p>&nbsp;</p> https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/851 Zdravo delovno okolje 2018-12-10T01:07:52+00:00 Mateja Lorber mateja.lorber@um.si 2018-09-16T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/209 Poškodbe presredka pri vaginalnem porodu v Sloveniji 2018-12-10T01:07:54+00:00 Petra Petročnik petra.petrocnik@zf.uni-lj.si Ana Polona Mivšek polona.mivsek@zf.uni-lj.si Teja Škodič Zakšek teja.zaksek@zf.uni-lj.si Ivan Verdenik ivan.verdenik@guest.arnes.si Anita Jug Došler anita1.jug@gmail.com <p><strong>Uvod</strong>: Namen te retrospektivne raziskave je bil proučiti pojavnost poškodb presredka pri vaginalnem porodu&nbsp;v slovenskih porodnišnicah v obdobju od 2013 do 2015.<br><strong>Metode</strong>: Uporabljena je bila kavzalno neeksperimentalna metoda kvantitativnega empiričnega pristopa.&nbsp;Vsi podatki so bili pridobljeni iz nacionalnega perinatalnega informacijskega sistema in analizirani za&nbsp;obdobje med letoma 2013 in 2015. Podatki so bili analizirani s pomočjo frekvenčne distribucije atributivnih&nbsp;spremenljivk ter osnovne deskriptivne statistike numeričnih spremenljivk.<br><strong>Rezultati</strong>: Pogostost poškodb presredka pri vaginalnem porodu v vseh 14 slovenskih porodnišnicah se razteza&nbsp;od stanja brez kakršnekoli poškodbe presredka do četrte stopnje poškodbe presredka. Ženske so najpogosteje&nbsp;utrpele raztrganino presredka prve stopnje (26,1 %), medtem ko je 4,8 % žensk utrpelo raztrganino presredka&nbsp;druge stopnje. Hujše poškodbe presredka so bile prisotne v 0,8 % pri raztrganini presredka tretje stopnje in v&nbsp;0,1 % pri raztrganini presredka četrte stopnje.<br><strong>Diskusija in zaključek</strong>: Število poškodb presredka med porodom je glede na posamezne porodnišnice v&nbsp;Sloveniji še vedno precej različno. Ženske, ki utrpijo hujše poškodbe presredka, kamor uvrščamo raztrganine,&nbsp;ki segajo v črevesje, se lahko soočajo z resnimi zdravstvenimi težavami in potrebujejo ustrezno svetovanje&nbsp;glede stanja medeničnega dna po porodu. Obenem je za zdravstvene delavce posebej pomembno, da so vešči&nbsp;klasifikacije&nbsp; porodnih poškodb ter hkrati dobro poznajo faktorje, ki lahko vplivajo na raztrganine presredka&nbsp;med porodom.</p> 2018-09-16T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/180 Vloga staršev in vzgoje za zdravje pri oblikovanju odgovornega spolnega vedenja 2018-12-10T01:07:56+00:00 Sanela Pivač spivac@fzab.si Sedina Kalender Smajlović skalendersmajlovic@fzab.si <p><strong>Uvod</strong>: Spolno vedenje je pogosto povezano z določenim zdravstvenim tveganjem, kar vključuje nizko spolno&nbsp;ozaveščenost, značilno za spolno vedenje mladih brez izkušenj. Namen raziskave je bil ugotoviti odnos&nbsp;učencev do spolnega vedenja ter vlogo staršev in spolne vzgoje pri zavedanju učencev o posledicah tveganega&nbsp;spolnega vedenja.<br><strong>Metode</strong>: Izvedena je bila kvantitativna neeksperimentalna metoda raziskovanja, s pomočjo strukturiranega&nbsp;vprašalnika na vzorcu 144 učencev ene izmed osnovnih šol na Gorenjskem, septembra 2013. Za analizo&nbsp;podatkov so bili uporabljeni opisna statistika, Mann Whitneyjev U-test, Kruskall – Wallisov test ter linearna&nbsp;večkratna regresijska analiza.<br><strong>Rezultati</strong>: Trditev »Kadar imam težave, mi družina nudi oporo« ima statistično značilen vpliv na pozitivno&nbsp;oblikovanje mnenj o spolnem vedenju (β = 0,259, p = 0,002). Ugotovili smo statistično pomemben vpliv&nbsp;zavedanja anketirancev o posledicah tveganega spolnega vedenja in proučevanih spremenljivk, kot sta&nbsp;»Spolna vzgoja pomaga pri razumevanju telesnih in čustvenih sprememb, ki jih prinaša puberteta (β = 0,089,p &lt; 0,001)« in »Pri prvem spolnem odnosu moram paziti, da sem zaščiten/-a« (β = 0,066, p = 0,001).<br><strong>Diskusija in zaključek</strong>: Anketirani učenci so dovzetni za ustvarjanje boljšega spolnega vedenja takrat, ko jim podporo - pogosto kot prvi vir - nudi družina. Spolna vzgoja predstavlja preventivo pred tveganim spolnim&nbsp;vedenjem. Gre za proces, v katerem posameznik pridobi informacije in oblikuje stališče / prepričanja o&nbsp;spolnosti, spolni identiteti, odnosih in intimnosti.&nbsp;</p> 2018-09-16T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/185 Diabetično stopalo kot zaplet sladkorne bolezni 2018-12-10T01:07:55+00:00 Klementina Meklav TMeklav@gmail.com Vojko Flis vojko.flis@ukc-mb.si Jadranka Stričević jadranka.stricevic@um.si Vida Sruk vida.sruk@um.si <p><strong>Uvod</strong>: Diabetično stopalo je skupina sindromov, pri katerih nevropatija, ishemija in infekcija pripeljejo do&nbsp;destrukcije tkiva, končna posledica je zbolevnost, lahko pa tudi amputacija. Namen raziskave je bil ugotoviti&nbsp;pogostost pojava diabetičnega stopala pri pacientih s sladkorno boleznijo.<br><strong>Metode</strong>: V raziskavi je bila uporabljena raziskava mešanih metod. Tehnika zbiranja podatkov je bilo anketiranje&nbsp;60 pacientov s sladkorno boleznijo in delno strukturiran intervju z dvema medicinskima sestrama, ki delata v&nbsp;diabetološki ambulanti. Kvantitativni podatki so bili analizirani z opisno in bivariatno statistiko. Kvalitativni&nbsp;podatki so bili analizirani s pomočjo metode analize vsebine.<br><strong>Rezultati</strong>: Ugotovili smo, da amputacija noge ni pogost zaplet diabetičnega stopala (U = 4,4, p = 0,217) in da&nbsp;ne moremo trditi, da je diabetično stopalo pogostejše pri moških kot pri ženskah (U = 0,6, p = 0,417), ter da&nbsp;so pacienti zelo dobro poučeni glede nege stopal in pravilne obutve.<br><strong>Diskusija in zaključek</strong>: Najpomembnejša informacija o zdravstveni vzgoji pri diabetičnem stopalu za&nbsp;paciente je, da so o tem zapletu ozaveščeni pisno in ustno. Diabetično stopalo za paciente najpogosteje prinese&nbsp;spremembo v kakovosti življenja. Možnost za nadaljevanje raziskave bi bila izvedba enake raziskave na večjem&nbsp;številu pacientov.</p> 2018-09-16T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/206 Odnos in znanje medicinskih sester ter ovire pri implementaciji na dokazih temelječe prakse 2018-12-10T01:07:54+00:00 Urban Bole urban.bole@gmail.com Brigita Skela-Savič bskelasavic@fzab.si <p><strong>Uvod</strong>: Na dokazih temelječa praksa velja za zlati standard obravnave pacientov. Namen raziskave je bil preučiti&nbsp;odnos, znanje in ovire pri implementaciji na dokazih temelječe prakse v zdravstveni negi.<br><strong>Metode</strong>: Uporabljen je bil sistematični pregled znanstvene in strokovne literature. V pregled so bile vključene&nbsp;naslednje baze: CINAHL Plus, ProQuest Dissertations &amp; Theses Global, SpringerLink, WILEY in PubMed.&nbsp;Omejitvena kriterija iskanja sta bila objava članka med letoma 2008 in 2017 ter dostopnost celotnega besedila&nbsp;člankov v angleščini. Ključne besede iskanja: nurse, evidence based practice, implementation barriers. V končni&nbsp;pregled je bilo vključenih 37 člankov. Ocena kakovosti dokazov je prikazana v hierarhiji dokazov. Podatki so&nbsp;bili obdelani s tematsko kvalitativno analizo.<br><strong>Rezultati</strong>: Identificiranih je 73 kod, ki so združene v 7 vsebinskih kategorij: (1) dejavniki, ki vplivajo na&nbsp;negativen odnos medicinskih sester do na dokazih temelječe prakse, (2) dejavniki, ki vplivajo na pozitiven&nbsp;odnos medicinskih sester do na dokazih temelječe prakse, (3) znanje raziskovanja medicinskih sester za&nbsp;uporabo znanstvenih dokazov v kliničnem okolju, (4) znanje uporabe informacijske tehnologije za iskanje&nbsp;dokazov, (5) vpliv mentorstva in kompetenc za implementacijo na dokazih temelječe prakse v klinično okolje,&nbsp;(6) ovire organizacije za implementacijo na dokazih temelječe prakse v klinično okolje in (7) ovire medicinskih&nbsp;sester za implementacijo na dokazih temelječe prakse v klinično okolje.<br><strong>Diskusija in zaključek</strong>: Raziskava pokaže pozitiven kot tudi negativen odnos medicinskih sester do na&nbsp;dokazih temelječe prakse. Osredotoča se na pomanjkanja znanja in ovire, s katerimi se srečujejo medicinske&nbsp;sestre pri implementaciji na dokazih temelječe prakse v klinično okolje.</p> 2018-09-16T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/214 Medpoklicno nasilje v operativni dejavnosti 2018-12-10T01:07:53+00:00 Tina Oblak tinaobla@gmail.com Brigita Skela-Savič bskelasavic@fzab.si <p><strong>Uvod</strong>: V operativni dejavnosti heterogena skupina strokovnjakov z različnimi osebnostmi in vrednostnimi&nbsp;sistemi, značilnimi za vsako profesijo, deli odgovornost do enega pacienta, kar lahko sproži napetost v&nbsp;odnosih in se stopnjuje v nasilje. Namen raziskave je bil prikazati razširjenost tega fenomena ter opredeliti z&nbsp;njim povezane dejavnike in posledice.<br><strong>Metode</strong>: Izvedena je bila sistematična iskalna strategija v bazah podatkov CINAHL, Medline, Academic Search&nbsp;Elite, ProQuest in COBIB.SI z datumom objave od januarja 2008 do vključno decembra 2017. Uporabljeni so&nbsp;bili iskalni pojmi v angleščini aggressive behavior, disruptive behavior, operating room, perioperative, violence,&nbsp;verbal abuse, bullying, surgeon in v slovenščini zdravstvena nega, nasilje. Podanih je bilo 735 zadetkov, glede na&nbsp;naslov in izvleček smo za ustrezne določili 68 virov, po vsebinskem pregledu smo jih izločili še 47.<br><strong>Rezultati</strong>: Zaključki pregleda literature so temeljili na 22 referencah. Oblikovanih je bilo 6 kategorij: (1)&nbsp;povzročitelji in nivoji nasilja, (2) vrste (tipi) nasilja, (3) neposredni vzroki za pojav nasilja v operacijski&nbsp;dvorani, (4) dejavniki, povezani s pojavom in prepoznavnostjo nasilja, (5) posledice nasilja ter (6) individualni&nbsp;in sistemski organizacijski ukrepi za obvladovanje posledic nasilja.<br><strong>Diskusija in zaključek</strong>: Najpogostejši izvajalci nasilja v operativni dejavnosti so kirurgi in zaposleni v&nbsp;operacijski zdravstveni negi, najpogostejši vzroki pa hierarhija, nepredvidljive situacije, kadrovski in&nbsp;materialni deficit, medosebni odnosi, delovna obremenitev,&nbsp; organizacijska kultura. Izkazuje se potreba po&nbsp;tovrstni reprezentativni raziskavi v Sloveniji.</p> 2018-09-16T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement##