Obzornik zdravstvene nege https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg <p><strong>OBZORNIK<em> ZDRAVSTVENE NEGE</em></strong><br><strong><em>ISSN 1318-2951 (tiskana izdaja), e-ISSN 2350-4595 (spletna izdaja)</em></strong><br><strong><em>UDK 614.253.5(061.1)=863=20, CODEN: OZNEF5</em></strong></p> <p><em><strong>Ustanovitelj in izdajatelj:</strong></em><br>Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije</p> <p>Izdajo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Nurses and Midwives Association of Slovenia sl-SI Obzornik zdravstvene nege 1318-2951 <p>Na Obzornik zdravstvene nege, Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana, prenašam naslednje materialne avtorske pravice: pravico reproduciranja v neomejeni količini, in sicer v vseh poznanih oblikah reproduciranja, kar obsega tudi pravico shranitve in reproduciranja v kakršnikoli elektronski obliki (23. čl. Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – v nadaljevanju ZASP); pravico distribuiranja (24. čl. ZASP); pravico dajanja na voljo javnosti vključno z dajanjem na voljo javnosti prek svetovnega spleta oz. računalniške mreže (32.a čl. ZASP); pravico predelave, zlasti za namen prevoda (33. čl. ZASP). Prenos pravic velja za članek v celoti (vključno s slikami, razpredelnicami in morebitnimi prilogami). Prenos je izključen ter prostorsko in časovno neomejen.</p> Vloga zdravstvene pismenosti pri izvajanju vedenj samooskrbe pri pacientih s srčnim popuščanjem https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3219 <p><strong>Uvod</strong>: V Sloveniji se soočamo z naraščajočim bremenom srčnega popuščanja, pri obvladovanju katerega je ključno učinkovito izvajanje vedenj samooskrbe. Namen raziskave je proučiti povezanost stopnje zdravstvene pismenosti z izvajanjem vedenj samooskrbe pri pacientih s srčnim popuščanjem.<br /><strong>Metode</strong>: Pregled literature je vključeval pregled podatkovnih baz COBISS, Google Učenjak, Digitalna knjižnica Slovenije (dLib.si), PubMed, CINAHL, Medline in Web of Science v obdobju od novembra do decembra 2021.<br />Iskali smo s kombinacijo ključnih besed zdravstvena pismenost, srčno popuščanje in samooskrba ter z iskalno sintakso: ("health literacy" AND "heart failure" AND (("self-management" OR "self management") OR ("selfcare" OR "self care"))). Rezultati so bili analizirani s pomočjo pripovedne analize.<br /><strong>Rezultati</strong>: Skupno sta bila identificirana 402 zadetka, v končno analizo je bilo vključenih 19 zadetkov. V poprečju je imelo nizko stopnjo zdravstvene pismenosti 38 % pacientov s srčnim popuščanjem, pojav pa je bil najpogosteje merjen s Kratkim testom za merjenje funkcionalne zdravstvene pismenosti (S-TOFHLA). Višja stopnja zdravstvene pismenosti je bila največkrat povezana z boljšim znanjem o srčnem popuščanju.<br /><strong>Diskusija in zaključek</strong>: Rezultati raziskav niso bili enotni. Kaže se potreba po izvedbi longitudinalnih raziskav, ki bi omogočile jasnejši uvid v mehanizme povezanosti stopnje zdravstvene pismenosti z izvajanjem vedenj samooskrbe pri pacientih s srčnim popuščanjem ter posledično razvoja zdravstvenovzgojnih intervencij za dvig stopnje zdravstvene pismenosti pri ciljni populaciji.</p> Klara Rebernik Grah Lijana Zaletel-Kragelj Jerneja Farkaš Lainščak Avtorske pravice (c) 2024 Obzornik zdravstvene nege http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-06-15 2024-06-15 58 2 120 133 10.14528/snr.2024.58.2.3219 Vohalni trening kot učinkovita podpora pri rehabilitaciji voha pacientov z vohalno disfunkcijo https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3220 <p><strong>Uvod</strong>: Motnje voha so pogoste pri okužbah dihal in vplivajo na kakovost življenja, saj imajo nekateri pacienti lahko moten voh vse življenje. Kot pomoč pri rehabilitaciji voha obstaja vohalni trening, ki je nefarmakološka, nekirurška in stroškovno učinkovita metoda zdravljenja pacientov z motnjami voha zaradi različnih indikacij. Namen raziskave je raziskati, kakšni so učinki vohalnega treninga pri pacientih z vohalno disfunkcijo.<br /><strong>Metode</strong>: Uporabljen je bil pregled strokovne in znanstvene literature. Iskanje literature je potekalo po podatkovnih bazah Web of Science, CINAHL in Pubmed. Vključena je bila literatura med letoma 2019 in 2022. Pri iskanju so bile uporabljene kombinacije ključnih besed: voh, motnje voha, anozmija. Potek iskanja in izbor raziskav smo prikazali s pomočjo diagrama PRISMA. Tematska analiza je potekala na način kodiranja rezultatov.<br /><strong>Rezultati</strong>: Iz celotnega niza smo pridobili 253 zadetkov, med katerimi smo v končno analizo uvrstili šest kvantitativnih raziskav, ki so opisovale uporabo ter učinke vohalnega treninga za zdravljenje vohalne disfunkcije. Rezultati iskanja literature so bili kritično ovrednoteni z orodji JBI (JBI, 2020). Glavni izpostavljeni vsebinski področji sta bili: izidi vohalnega treninga in lastnosti vohalnega treninga.<br /><strong>Diskusija in zaključek</strong>: Vohalni trening pomembno vpliva na vračanje in izboljšanje vonjanja. Gre za učinkovito podporo pri rehabilitaciji voha. Za prihodnje raziskovanje področja se predlaga raziskava predvsem na področjih razločevanja in zaznavanja voha po uporabi vohalnega treninga.</p> Tadeja Drenovec Avtorske pravice (c) 2024 Obzornik zdravstvene nege http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-06-15 2024-06-15 58 2 134 141 10.14528/snr.2024.58.2.3220 Spolna zdravstvena pismenost slovenskih srednješolcev https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3202 <p><strong>Uvod: </strong>Spolna vzgoja mladostnikov je v šolah pomembno področje izobraževanja. Namen raziskave je bil oceniti znanje o spolnosti, izkušnje, vedenje in vire informacij o spolnosti med slovenskimi dijaki.<br /><strong>Metode</strong>:<strong style="font-size: 0.875rem;"> </strong><span style="font-size: 0.875rem;">Uporabljen je bil spletni vprašalnik, poslan na vse srednje šole v osrednjeslovenski regiji, s povabilom dijakom prvih letnikov. V analizo so bili vključeni odgovori 201 anketiranca. Sodelujoči so bili v povprečju stari 15,59 let, 57 % ženskega spola in 67 % jih je bilo gimnazijcev. Podatki so bili statistično analizirani s testi hi-kvadrat, Mann-Whitneyjevim U-testom in t-testom.<br /><strong>Rezultati</strong>:</span><strong style="font-size: 0.875rem;"> </strong><span style="font-size: 0.875rem;">Najpogostejši viri informacij o spolnosti za dijake so splet (67,0 %) in prijatelji (60,4 %). Večina dijakov želi informacije pridobiti od zdravstvenih delavcev (61,2 %) in najmanj od učiteljev (26,5 %). Spolna izkušnja z vaginalno penetracijo je pri dijakih/-njah srednjih in poklicnih srednjih šol pogostejša v primerjavi z gimnazijci/-kami (</span><em style="font-size: 0.875rem;">χ</em><em style="font-size: 0.875rem;">2 </em><span style="font-size: 0.875rem;">= 7,863, </span><em style="font-size: 0.875rem;">p </em><span style="font-size: 0.875rem;">= 0,005). Znanje o spolnosti se razlikuje glede na spol (</span><em style="font-size: 0.875rem;">U </em><span style="font-size: 0.875rem;">= 2257,500, </span><em style="font-size: 0.875rem;">p </em><span style="font-size: 0.875rem;">= 0,003) in vrsto srednješolskega izobraževanja (</span><em style="font-size: 0.875rem;">U </em><span style="font-size: 0.875rem;">= 1943,500, </span><em style="font-size: 0.875rem;">p </em><span style="font-size: 0.875rem;">= 0,001). Znanje o spolnosti je pozitivno povezano s količino pogovora o različnih temah o spolnosti, razen o božanju. Ni pa povezano s spolno aktivnostjo in uporabo zaščite.<br /><strong>Diskusija in zaključek</strong>:</span><strong style="font-size: 0.875rem;"> </strong><span style="font-size: 0.875rem;">Pomembno je, da se več pozornosti nameni spolni vzgoji srednješolcev. Medicinske sestre v šolskem okolju lahko spodbujajo medvrstniško informiranje, opolnomočajo starše za pogovor z mladostniki in izvajajo spolno vzgojo. Rezultati raziskav o učinkovitosti različnih oblik in vsebin spolne vzgoje so lahko osnova za nadgradnjo preventivnih programov</span></p> Marta Šporin Tina Kamenšek Marija Milavec Kapun Avtorske pravice (c) 2024 Obzornik zdravstvene nege http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-06-15 2024-06-15 58 2 88 104 10.14528/snr.2024.58.2.3202 Vpliv porodnega položaja pri iztisu ploda na poškodbo presredka https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3213 <p><strong>Uvod: </strong>Vpliv porodnega položaja na tveganje za poškodbo presredka, ki je odvisen od lokalnih in regionalnih babiških praks, kot so ročna tehnika zaščite presredka, razne stopnje epiziotomije in operativnih porodov itd., še ni zadostno raziskan. Namen raziskave je bil v eni od slovenskih porodnišnic preučiti morebitno povezavo med porodnim položajem ob iztisu ploda in pojavnostjo poškodbe presredka.<br /><strong>Metode</strong>:<strong style="font-size: 0.875rem;"> </strong><span style="font-size: 0.875rem;">V retrospektivno kohortno raziskavo smo vključili 625 porodnic, ki so leta 2021 rodile v Splošni bolnišnici Jesenice. Izključili smo večplodne nosečnosti, prezgodnje porode, porode s plodom v medenični ali okcipito-posteriorni vstavi, vakuumske ekstrakcije ploda in epiziotomije. Z multiplo logistično regresijo smo preučili, ali je bil položaj porodnice ob iztisu ploda (leže na hrbtu (</span><em style="font-size: 0.875rem;">n </em><span style="font-size: 0.875rem;">= 66), leže na boku (</span><em style="font-size: 0.875rem;">n </em><span style="font-size: 0.875rem;">= 404) ali vsi ostali položaji (</span><em style="font-size: 0.875rem;">n </em><span style="font-size: 0.875rem;">= 155)) neodvisno povezan s pojavnostjo poškodbe presredka.<br /><strong>Rezultati</strong>:</span><span style="font-size: 0.875rem;">Pri 363 porodnicah (58 %) ni prišlo do poškodbe presredka. Pri 192 (73 %) je prišlo do poškodbe prve stopnje, pri 59 (23 %) do poškodbe druge stopnje in pri 11 (4 %) do poškodbe presredka tretje ali četrte stopnje. Porodni položaj ob iztisu ploda ob upoštevanju drugih potencialnih dejavnikov tveganja ni bil statistično pomembno povezan s tveganjem za poškodbo presredka: razmerje obetov (RO) 0,691, 95% interval zaupanja (IZ) – 0,401–1,191 za položaj na boku; RO 0,710, 95% IZ – 0,386–1,306 za ostale položaje v primerjavi s porajanjem leže na hrbtu.<br /><strong>Diskusija in zaključek:</strong></span><strong style="font-size: 0.875rem;"> </strong><span style="font-size: 0.875rem;">V slovenski porodnišnici z visokim odstotkom porodnic, ki ne rodijo leže na hrbtu, porodni položaj ob iztisu ploda ni neodvisni dejavnik tveganja za nastanek poškodbe presredka</span></p> Karmen Kapus Iva Kukovica Anita Frelih Fabjan Miha Lučovnik Avtorske pravice (c) 2024 Obzornik zdravstvene nege http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-06-15 2024-06-15 58 2 105 110 10.14528/snr.2024.58.2.3213 Čustveno soočanje s posledicami življenjsko ogrožajočih zdravstvenih stanj https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3120 <p><strong>Uvod: </strong>Doživetje in preživetje akutnega življenjsko ogrožajočega zdravstvenega stanja je visoko stresen(travmatičen) dogodek, ki pomembno vpliva na življenje posameznika in njegovih svojcev, zato je bil namenobravnavane raziskave preučiti povezavo izkušnje tovrstnega dogodka s čustvenim doživljanjem.<br /><strong>Metode</strong>:<strong style="font-size: 0.875rem;"> </strong><span style="font-size: 0.875rem;">Opravljeni sta bili deskriptivna in korelacijska presečna raziskava na udeležencih z izkušnjo akutnega življenjsko ogrožajočega zdravstvenega stanja (</span><em style="font-size: 0.875rem;">n </em><span style="font-size: 0.875rem;">= 54) in svojcih(n = 59).<br /><strong>Rezultati</strong>:</span><strong style="font-size: 0.875rem;"> </strong><span style="font-size: 0.875rem;">Ozaveščanje čustev kot način soočanja z življenjsko ogrožajočimi stanji je pozitivno povezano z življenjsko uspešnostjo (</span><em style="font-size: 0.875rem;">r </em><span style="font-size: 0.875rem;">= 0,455, </span><em style="font-size: 0.875rem;">p </em><span style="font-size: 0.875rem;">&lt; 0,01), posttravmatsko rastjo (</span><em style="font-size: 0.875rem;">r </em><span style="font-size: 0.875rem;">= 0,341, </span><em style="font-size: 0.875rem;">p </em><span style="font-size: 0.875rem;">&lt; 0,01) in doživljanjem individualnih moči (</span><em style="font-size: 0.875rem;">r </em><span style="font-size: 0.875rem;">= 0,337, </span><em style="font-size: 0.875rem;">p </em><span style="font-size: 0.875rem;">&lt; 0,01). Izražanje čustev kot način soočanja je pozitivno povezano z življenjsko uspešnostjo (</span><em style="font-size: 0.875rem;">r </em><span style="font-size: 0.875rem;">= 0,416, </span><em style="font-size: 0.875rem;">p </em><span style="font-size: 0.875rem;">&lt; 0,01), posttravmatsko rastjo (</span><em style="font-size: 0.875rem;">r </em><span style="font-size: 0.875rem;">= 0,252, </span><em style="font-size: 0.875rem;">p </em><span style="font-size: 0.875rem;">&lt; 0,05) in doživljanjem individualnih moči (</span><em style="font-size: 0.875rem;">r </em><span style="font-size: 0.875rem;">= 0,481, </span><em style="font-size: 0.875rem;">p </em><span style="font-size: 0.875rem;">&lt; 0,01). Spoprijemanje s čustvi pri pacientih pojasnjuje spol (</span><em style="font-size: 0.875rem;">β </em><span style="font-size: 0.875rem;">= –0,51), pri svojcih pa posttravmatska rast (</span><em style="font-size: 0.875rem;">β </em><span style="font-size: 0.875rem;">= 0,41) in individualne moči (β = 0,51).<br /><strong>Diskusija in zaključek</strong>:</span><strong style="font-size: 0.875rem;"> </strong><span style="font-size: 0.875rem;">Čustveno spoprijemanje ob soočanju s posledicami življenjsko ogrožajočega akutnega zdravstvenega stanja ima pomembno vlogo pri posttravmatski rasti, večjem občutku življenjske uspešnosti in individualnih moči. Ustrezno čustveno soočanje s stresom ob doživetju in preživetju življenjsko ogrožajočega zdravstvenega stanja je ključnega pomena pri uspešni prilagoditvi na življenje po tem dogodku.</span></p> Barbara Simonič Tanja Pate Avtorske pravice (c) 2024 Obzornik zdravstvene nege http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-06-15 2024-06-15 58 2 111 119 10.14528/snr.2024.58.2.3120 Izzivi spodbujanja vključenosti pacientov za bolj trajnostno farmacevtsko oskrbo https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3287 Tinne Dilles Avtorske pravice (c) 2024 Obzornik zdravstvene nege http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-06-15 2024-06-15 58 2 84 87 10.14528/snr.2024.58.2.3287