Obzornik zdravstvene nege https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg <p><strong><em>OBZORNIK ZDRAVSTVENE NEGE</em></strong><br><strong><em>ISSN 1318-2951 (tiskana izdaja), e-ISSN 2350-4595 (spletna izdaja)</em></strong><br><strong><em>UDK 614.253.5(061.1)=863=20, CODEN: OZNEF5</em></strong></p> <p><em><strong>Ustanovitelj in izdajatelj:</strong></em><br>Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije</p> <p>&nbsp;</p> Nurses and Midwives Association of Slovenia sl-SI Obzornik zdravstvene nege 1318-2951 <p>Na Obzornik zdravstvene nege, Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana, prenašam naslednje materialne avtorske pravice: pravico reproduciranja v neomejeni količini, in sicer v vseh poznanih oblikah reproduciranja, kar obsega tudi pravico shranitve in reproduciranja v kakršnikoli elektronski obliki (23. čl. Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – v nadaljevanju ZASP); pravico distribuiranja (24. čl. ZASP); pravico dajanja na voljo javnosti vključno z dajanjem na voljo javnosti prek svetovnega spleta oz. računalniške mreže (32.a čl. ZASP); pravico predelave, zlasti za namen prevoda (33. čl. ZASP). Prenos pravic velja za članek v celoti (vključno s slikami, razpredelnicami in morebitnimi prilogami). Prenos je izključen ter prostorsko in časovno neomejen.</p> Zdravo delovno okolje https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/851 Mateja Lorber ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-09-16 2018-09-16 52 3 148–152 148–152 10.14528/snr.2018.52.3.851 Poškodbe presredka pri vaginalnem porodu v Sloveniji https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/209 <p><strong>Uvod</strong>: Namen te retrospektivne raziskave je bil proučiti pojavnost poškodb presredka pri vaginalnem porodu&nbsp;v slovenskih porodnišnicah v obdobju od 2013 do 2015.<br><strong>Metode</strong>: Uporabljena je bila kavzalno neeksperimentalna metoda kvantitativnega empiričnega pristopa.&nbsp;Vsi podatki so bili pridobljeni iz nacionalnega perinatalnega informacijskega sistema in analizirani za&nbsp;obdobje med letoma 2013 in 2015. Podatki so bili analizirani s pomočjo frekvenčne distribucije atributivnih&nbsp;spremenljivk ter osnovne deskriptivne statistike numeričnih spremenljivk.<br><strong>Rezultati</strong>: Pogostost poškodb presredka pri vaginalnem porodu v vseh 14 slovenskih porodnišnicah se razteza&nbsp;od stanja brez kakršnekoli poškodbe presredka do četrte stopnje poškodbe presredka. Ženske so najpogosteje&nbsp;utrpele raztrganino presredka prve stopnje (26,1 %), medtem ko je 4,8 % žensk utrpelo raztrganino presredka&nbsp;druge stopnje. Hujše poškodbe presredka so bile prisotne v 0,8 % pri raztrganini presredka tretje stopnje in v&nbsp;0,1 % pri raztrganini presredka četrte stopnje.<br><strong>Diskusija in zaključek</strong>: Število poškodb presredka med porodom je glede na posamezne porodnišnice v&nbsp;Sloveniji še vedno precej različno. Ženske, ki utrpijo hujše poškodbe presredka, kamor uvrščamo raztrganine,&nbsp;ki segajo v črevesje, se lahko soočajo z resnimi zdravstvenimi težavami in potrebujejo ustrezno svetovanje&nbsp;glede stanja medeničnega dna po porodu. Obenem je za zdravstvene delavce posebej pomembno, da so vešči&nbsp;klasifikacije&nbsp; porodnih poškodb ter hkrati dobro poznajo faktorje, ki lahko vplivajo na raztrganine presredka&nbsp;med porodom.</p> Petra Petročnik Ana Polona Mivšek Teja Škodič Zakšek Ivan Verdenik Anita Jug Došler ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-09-16 2018-09-16 52 3 153–159 153–159 10.14528/snr.2018.52.3.209 Vloga staršev in vzgoje za zdravje pri oblikovanju odgovornega spolnega vedenja https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/180 <p><strong>Uvod</strong>: Spolno vedenje je pogosto povezano z določenim zdravstvenim tveganjem, kar vključuje nizko spolno&nbsp;ozaveščenost, značilno za spolno vedenje mladih brez izkušenj. Namen raziskave je bil ugotoviti odnos&nbsp;učencev do spolnega vedenja ter vlogo staršev in spolne vzgoje pri zavedanju učencev o posledicah tveganega&nbsp;spolnega vedenja.<br><strong>Metode</strong>: Izvedena je bila kvantitativna neeksperimentalna metoda raziskovanja, s pomočjo strukturiranega&nbsp;vprašalnika na vzorcu 144 učencev ene izmed osnovnih šol na Gorenjskem, septembra 2013. Za analizo&nbsp;podatkov so bili uporabljeni opisna statistika, Mann Whitneyjev U-test, Kruskall – Wallisov test ter linearna&nbsp;večkratna regresijska analiza.<br><strong>Rezultati</strong>: Trditev »Kadar imam težave, mi družina nudi oporo« ima statistično značilen vpliv na pozitivno&nbsp;oblikovanje mnenj o spolnem vedenju (β = 0,259, p = 0,002). Ugotovili smo statistično pomemben vpliv&nbsp;zavedanja anketirancev o posledicah tveganega spolnega vedenja in proučevanih spremenljivk, kot sta&nbsp;»Spolna vzgoja pomaga pri razumevanju telesnih in čustvenih sprememb, ki jih prinaša puberteta (β = 0,089,p &lt; 0,001)« in »Pri prvem spolnem odnosu moram paziti, da sem zaščiten/-a« (β = 0,066, p = 0,001).<br><strong>Diskusija in zaključek</strong>: Anketirani učenci so dovzetni za ustvarjanje boljšega spolnega vedenja takrat, ko jim podporo - pogosto kot prvi vir - nudi družina. Spolna vzgoja predstavlja preventivo pred tveganim spolnim&nbsp;vedenjem. Gre za proces, v katerem posameznik pridobi informacije in oblikuje stališče / prepričanja o&nbsp;spolnosti, spolni identiteti, odnosih in intimnosti.&nbsp;</p> Sanela Pivač Sedina Kalender Smajlović ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-09-16 2018-09-16 52 3 160–167 160–167 10.14528/snr.2018.52.2.180 Diabetično stopalo kot zaplet sladkorne bolezni https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/185 <p><strong>Uvod</strong>: Diabetično stopalo je skupina sindromov, pri katerih nevropatija, ishemija in infekcija pripeljejo do&nbsp;destrukcije tkiva, končna posledica je zbolevnost, lahko pa tudi amputacija. Namen raziskave je bil ugotoviti&nbsp;pogostost pojava diabetičnega stopala pri pacientih s sladkorno boleznijo.<br><strong>Metode</strong>: V raziskavi je bila uporabljena raziskava mešanih metod. Tehnika zbiranja podatkov je bilo anketiranje&nbsp;60 pacientov s sladkorno boleznijo in delno strukturiran intervju z dvema medicinskima sestrama, ki delata v&nbsp;diabetološki ambulanti. Kvantitativni podatki so bili analizirani z opisno in bivariatno statistiko. Kvalitativni&nbsp;podatki so bili analizirani s pomočjo metode analize vsebine.<br><strong>Rezultati</strong>: Ugotovili smo, da amputacija noge ni pogost zaplet diabetičnega stopala (U = 4,4, p = 0,217) in da&nbsp;ne moremo trditi, da je diabetično stopalo pogostejše pri moških kot pri ženskah (U = 0,6, p = 0,417), ter da&nbsp;so pacienti zelo dobro poučeni glede nege stopal in pravilne obutve.<br><strong>Diskusija in zaključek</strong>: Najpomembnejša informacija o zdravstveni vzgoji pri diabetičnem stopalu za&nbsp;paciente je, da so o tem zapletu ozaveščeni pisno in ustno. Diabetično stopalo za paciente najpogosteje prinese&nbsp;spremembo v kakovosti življenja. Možnost za nadaljevanje raziskave bi bila izvedba enake raziskave na večjem&nbsp;številu pacientov.</p> Klementina Meklav Vojko Flis Jadranka Stričević Vida Sruk ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-09-16 2018-09-16 52 3 168–176 168–176 10.14528/snr.2018.52.3.185 Odnos in znanje medicinskih sester ter ovire pri implementaciji na dokazih temelječe prakse https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/206 <p><strong>Uvod</strong>: Na dokazih temelječa praksa velja za zlati standard obravnave pacientov. Namen raziskave je bil preučiti&nbsp;odnos, znanje in ovire pri implementaciji na dokazih temelječe prakse v zdravstveni negi.<br><strong>Metode</strong>: Uporabljen je bil sistematični pregled znanstvene in strokovne literature. V pregled so bile vključene&nbsp;naslednje baze: CINAHL Plus, ProQuest Dissertations &amp; Theses Global, SpringerLink, WILEY in PubMed.&nbsp;Omejitvena kriterija iskanja sta bila objava članka med letoma 2008 in 2017 ter dostopnost celotnega besedila&nbsp;člankov v angleščini. Ključne besede iskanja: nurse, evidence based practice, implementation barriers. V končni&nbsp;pregled je bilo vključenih 37 člankov. Ocena kakovosti dokazov je prikazana v hierarhiji dokazov. Podatki so&nbsp;bili obdelani s tematsko kvalitativno analizo.<br><strong>Rezultati</strong>: Identificiranih je 73 kod, ki so združene v 7 vsebinskih kategorij: (1) dejavniki, ki vplivajo na&nbsp;negativen odnos medicinskih sester do na dokazih temelječe prakse, (2) dejavniki, ki vplivajo na pozitiven&nbsp;odnos medicinskih sester do na dokazih temelječe prakse, (3) znanje raziskovanja medicinskih sester za&nbsp;uporabo znanstvenih dokazov v kliničnem okolju, (4) znanje uporabe informacijske tehnologije za iskanje&nbsp;dokazov, (5) vpliv mentorstva in kompetenc za implementacijo na dokazih temelječe prakse v klinično okolje,&nbsp;(6) ovire organizacije za implementacijo na dokazih temelječe prakse v klinično okolje in (7) ovire medicinskih&nbsp;sester za implementacijo na dokazih temelječe prakse v klinično okolje.<br><strong>Diskusija in zaključek</strong>: Raziskava pokaže pozitiven kot tudi negativen odnos medicinskih sester do na&nbsp;dokazih temelječe prakse. Osredotoča se na pomanjkanja znanja in ovire, s katerimi se srečujejo medicinske&nbsp;sestre pri implementaciji na dokazih temelječe prakse v klinično okolje.</p> Urban Bole Brigita Skela-Savič ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-09-16 2018-09-16 52 3 177–185 177–185 10.14528/snr.2018.52.2.206 Medpoklicno nasilje v operativni dejavnosti https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/214 <p><strong>Uvod</strong>: V operativni dejavnosti heterogena skupina strokovnjakov z različnimi osebnostmi in vrednostnimi&nbsp;sistemi, značilnimi za vsako profesijo, deli odgovornost do enega pacienta, kar lahko sproži napetost v&nbsp;odnosih in se stopnjuje v nasilje. Namen raziskave je bil prikazati razširjenost tega fenomena ter opredeliti z&nbsp;njim povezane dejavnike in posledice.<br><strong>Metode</strong>: Izvedena je bila sistematična iskalna strategija v bazah podatkov CINAHL, Medline, Academic Search&nbsp;Elite, ProQuest in COBIB.SI z datumom objave od januarja 2008 do vključno decembra 2017. Uporabljeni so&nbsp;bili iskalni pojmi v angleščini aggressive behavior, disruptive behavior, operating room, perioperative, violence,&nbsp;verbal abuse, bullying, surgeon in v slovenščini zdravstvena nega, nasilje. Podanih je bilo 735 zadetkov, glede na&nbsp;naslov in izvleček smo za ustrezne določili 68 virov, po vsebinskem pregledu smo jih izločili še 47.<br><strong>Rezultati</strong>: Zaključki pregleda literature so temeljili na 22 referencah. Oblikovanih je bilo 6 kategorij: (1)&nbsp;povzročitelji in nivoji nasilja, (2) vrste (tipi) nasilja, (3) neposredni vzroki za pojav nasilja v operacijski&nbsp;dvorani, (4) dejavniki, povezani s pojavom in prepoznavnostjo nasilja, (5) posledice nasilja ter (6) individualni&nbsp;in sistemski organizacijski ukrepi za obvladovanje posledic nasilja.<br><strong>Diskusija in zaključek</strong>: Najpogostejši izvajalci nasilja v operativni dejavnosti so kirurgi in zaposleni v&nbsp;operacijski zdravstveni negi, najpogostejši vzroki pa hierarhija, nepredvidljive situacije, kadrovski in&nbsp;materialni deficit, medosebni odnosi, delovna obremenitev,&nbsp; organizacijska kultura. Izkazuje se potreba po&nbsp;tovrstni reprezentativni raziskavi v Sloveniji.</p> Tina Oblak Brigita Skela-Savič ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-09-16 2018-09-16 52 3 186–200 186–200 10.14528/snr.2018.52.3.214