Obzornik zdravstvene nege https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg <p><strong><em>OBZORNIK ZDRAVSTVENE NEGE</em></strong><br><strong><em>ISSN 1318-2951 (tiskana izdaja), e-ISSN 2350-4595 (spletna izdaja)</em></strong><br><strong><em>UDK 614.253.5(061.1)=863=20, CODEN: OZNEF5</em></strong></p> <p><em><strong>Ustanovitelj in izdajatelj:</strong></em><br>Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije</p> <p>&nbsp;</p> sl-SI <p>Na Obzornik zdravstvene nege, Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana, prenašam naslednje materialne avtorske pravice: pravico reproduciranja v neomejeni količini, in sicer v vseh poznanih oblikah reproduciranja, kar obsega tudi pravico shranitve in reproduciranja v kakršnikoli elektronski obliki (23. čl. Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – v nadaljevanju ZASP); pravico distribuiranja (24. čl. ZASP); pravico dajanja na voljo javnosti vključno z dajanjem na voljo javnosti prek svetovnega spleta oz. računalniške mreže (32.a čl. ZASP); pravico predelave, zlasti za namen prevoda (33. čl. ZASP). Prenos pravic velja za članek v celoti (vključno s slikami, razpredelnicami in morebitnimi prilogami). Prenos je izključen ter prostorsko in časovno neomejen.</p> obzornik@zbornica-zveza.si (Martina Kocbek Gajšt) obzorzdravneg@gmail.com (Martina Kocbek Gajšt) Thu, 21 Jun 2018 00:00:00 +0000 OJS 3.1.1.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Razvijanje medkulturnih kompetenc: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/262 <p>Medicinske sestre, babice in drugi zdravstveni delavci se dandanes soočajo z novimi in kompleksnimi spremembami, še bolj pa izzivi, ki jih prinaša kulturno raznolik in dinamičen svet, v katerem živimo. Vzroke za te spremembe pogosto prepoznamo v globalizacijskih procesih in nekaterih družbenih dogodkih, ki so zlasti v zadnjem desetletju privedli do množičnih migracij.</p> Mirko Prosen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/262 Thu, 21 Jun 2018 00:00:00 +0000 Ocena kakovosti življenja otrok in mladostnikov z astmo https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/195 <p><strong>Uvod</strong>: Astma je globalni zdravstveni problem, ki negativno vpliva na različne vidike kakovosti življenja. Cilj&nbsp;raziskave je bil preučiti kakovost življenja pri otrocih in mladostnikih z astmo ter povezavo med stopnjo&nbsp;nadzora astme in kakovostjo življenja.<br><strong>Metode</strong>: Presečna študija je vključevala 100 otrok in mladostnikov z astmo v šestmesečnem obdobju leta 2015.&nbsp;V raziskavi so bili uporabljeni: standardiziran vprašalnik o kakovosti življenja otrok z astmo (PAQLQ(S)) za&nbsp;oceno kakovosti življenja in vprašalnika za oceno krmiljenja astme za dve starostni skupini: test za kontrolo&nbsp;astme za mladostnike (ACT) in test za kontrolo astme pri otrocih (C-ACT).<br><strong>Rezultati</strong>: Vključenih je bilo 62 fantov in 38 deklic, starih od 7 do 17 let, katerih povprečna starost je bila 11,2&nbsp;(s = 2,7) leta. Skupni rezultati v oceni PAQLQ(S) so se gibali med 3,30 in 7,00 s povprečno vrednostjo 5,95.&nbsp;Ugotovitve kažejo, da je večina otrok z astmo umestila svojo splošno PAQLQ(S) proti pozitivnemu koncu&nbsp;lestvice. Otroci so poročali o večji oslabelosti na področju »Čustva« (x = 5,84) kot na področjih »Dejavnosti«&nbsp;in »Simptomi«. Odstotek mladostnikov, ki spadajo v kategorijo slabega nadzora (12,5 %), je bil znatno nižji&nbsp;kot v skupini otrok (25,0 %). V obeh skupinah otrok je bila lestvica »Simptomi« v največji povezavi s stopnjo&nbsp;nadzora astme (r = 0,915, p &lt; 0,01).<br><strong>Diskusija in zaključek</strong>: V raziskavi so otroci in mladostniki z astmo pokazali splošno dobro kakovost življenja.&nbsp;Nadzor simptomov astme pri otrocih in mladostnikih je pozitivno vplival na njihovo kakovost življenja.</p> Duška Jović, Snežana Petrović-Tepić, Darija Knežević ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/195 Thu, 21 Jun 2018 00:00:00 +0000 Dojemanje dostojanstva pacientov z vidika zdravstvenih delavcev: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/204 <p><strong>Uvod</strong>: Človeško dostojanstvo je neodtujljiva pravica vsakega posameznika, njegovo ohranjanje pa temeljna&nbsp;naloga zdravstvenih delavcev. Namen raziskave je bil ugotoviti, v kolikšni meri se med hospitalizacijo pacientom zagotavlja dostojanstvo ter kako to dojemajo zaposleni v zdravstvu.<br><strong>Metode</strong>: Raziskava temelji na eksplorativni kvantitativni raziskovalni metodi. Podatki so bili pridobljeni s&nbsp;strukturiranim vprašalnikom. V raziskavi je sodelovalo 267 priložnostno izbranih zdravstvenih delavcev&nbsp;iz petih slovenskih splošnih bolnišnic. Pridobljeni podatki so bili obdelani z bivariatno in multivariatno&nbsp;analizo.<br><strong>Rezultati</strong>: Splošno mnenje anketirancev o sodelavcih in njihovem zagotavljanju zasebnosti je dobro (x = 3,79,&nbsp;s = 0,70). Dojemanje dostojanstva se lahko pojasni v 52,18 % z osebno odgovornostjo zaposlenih (23,82 %),&nbsp;informiranostjo pacientov (16,62 %) in pacientovim sodelovanjem pri odločitvah (11,74 %). Poklicne skupine&nbsp;imajo različno stališče do informiranosti pacientov (F = 5,44, p = 0,001). Med vključenimi bolnišnicami so&nbsp;razlike v izvajanju aktivnosti: zapiranje vrat bolniške sobe (F = 9,07, p &lt; 0,001), uporaba paravana ali zavese&nbsp;(F = 25,65, p &lt; 0,001), nameščanje opozorila na vrata bolniške sobe (F = 28,16, p &lt; 0,001) ter obveščanje&nbsp;pacientov o tem, kaj se bo dogajalo med intervencijami (F = 5,91, p = 0,001), aktivnosti pogosteje izvajajo&nbsp;zaposleni v zdravstveni negi s srednješolsko izobrazbo.<br><strong>Diskusija in zaključek</strong>: Med hospitalizacijo se dostojanstvo pacientom ne zagotavlja popolnoma, zato bodo&nbsp;rezultati lahko uporabni za načrtovanje izboljšanja strokovnega znanja, razumevanja področja dostojanstva&nbsp;ter infrastrukturnih in materialnih pogojev.</p> Mateja Bahun, Brigita Skela-Savič ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/204 Thu, 21 Jun 2018 00:00:00 +0000 Ogroženost za padce v terciarni bolnišnici https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/213 <p><strong>Uvod</strong>: Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšna je ogroženost za padce odraslih pacientov v akutni&nbsp; zdravstveni&nbsp;obravnavi ter kakšne so razlike v ogroženosti glede na spol, starost, kraj pacientove obravnave (kliniko) in&nbsp;specialnost stroke ter kategorijo zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege.<br><strong>Metode</strong>: Uporabljeno je bilo kvantitativno raziskovanje – presečna opazovalna raziskava. Vzorec (n = 1361) je&nbsp;vključeval odrasle paciente, hospitalizirane v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Podatki so se zbirali&nbsp;na za to posebej&nbsp; razvitem instrumentu, pri čemer je bila ogroženost za padce vrednotena z Morsejino lestvico.&nbsp;Podatki so se zbirali od oktobra do novembra 2015. Poleg osnovne deskriptivne statistike so bili uporabljeni&nbsp;tudi Mann-Whitneyjev test, test ANOVA in Pearsonov korelacijski test.<br><strong>Rezultati</strong>: Raziskava je pokazala, da je v akutni zdravstveni obravnavi v slovenski terciarni bolnišnici zmerno&nbsp;do visoko ogroženih za padce 69,1 % (n = 940) pacientov, od tega je 28,0 % (n = 381) visoko ogroženih.&nbsp;Ogroženost pacientov za padce je pozitivno povezana s starostjo (r = 0,462, p &lt; 0,001). Razlikuje se tudi&nbsp;glede na kliniko (F = 29,210, p &lt; 0,001), specialnost stroke (Z = –5,660, p &lt; 0,001) ter kategorijo zahtevnosti&nbsp;zdravstvene nege (F = 125,464, p &lt; 0,001).<br><strong>Diskusija in zaključek</strong>: Pomembno bolj ogroženi so starejši, pacienti, razvrščeni v višje kategorije zahtevnosti&nbsp;bolnišnične zdravstvene nege, ter pacienti, zdravljeni v okviru internističnih strok. Rutinsko ocenjevanje&nbsp;ogroženosti, načrtovanje in izvajanje ukrepov za preprečevanje padcev so temelji zmanjševanja padcev.</p> Maja Klančnik Gruden ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/213 Thu, 21 Jun 2018 00:00:00 +0000 Dejavniki, povezani z uporabo tobaka pri zdravstvenih delavcih: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/188 <p><strong>Uvod</strong>: Razširjenost kajenja med zdravstvenimi delavci postaja resen problem. Glavni namen raziskave je bil&nbsp;spoznati dejavnike, ki so povezani z uporabo tobaka zdravstvenih delavcev.<br><strong>Metode</strong>: V raziskavi je bil uporabljen integrativni pregled znanstvene literature s področja razširjenosti kajenja&nbsp;med zdravstvenimi delavci in dejavnikov, povezanih z uporabo tobaka pri zdravstvenih delavcih. Uporabljene&nbsp;so bile mednarodne podatkovne baze CINAHL, PubMed, SpringerLink, prav tako pa smo literaturo iskali&nbsp;tudi s pomočjo spletnega brskalnika Google (Google učenjak). S pomočjo ključnih besed razširjenost kajenja&nbsp;med zdravstvenimi delavci, prevalence of smoking, nurses, professionals, tobacco use, smokers, healthcare&nbsp;professionals se je v končno analizo uvrstilo 13 zadetkov, ki so ustrezali vključitvenim kriterijem. Za prikaz&nbsp;pregleda podatkovnih baz in odločanja o uporabnosti pregledanih virov je bila uporabljena metodologija&nbsp;PRISMA. Zbrani podatki so bili analizirani z metodo metasinteze.<br><strong>Rezultati</strong>: Identificirali smo 23 kod, ki smo jih glede na lastnosti in medsebojne povezave združili v štiri&nbsp;vsebinske kategorije: (1) nadzor nad tobakom, (2) socialni dejavniki, povezani z uporabo tobaka, (3)&nbsp;ekonomski dejavniki, povezani z uporabo tobaka, (4) zavedanje zdravstvenih delavcev o pomenu promocije&nbsp;nekajenja. Kot najpogostejše statistične metode pri kvantitativnih analizah so bile uporabljene bivariatna (test&nbsp;hi-kvadrat, t-test) in multivariatna analiza.<br><strong>Diskusija in zaključek</strong>: Uporaba tobaka pri zdravstvenih delavcih je povezana s socialno-ekonomskimi&nbsp;dejavniki, starostjo, spolom, nižjo izobrazbo, nižjim dohodkom in delovnim okoljem. Krepiti je treba&nbsp;programe promocije nekadilskega vedenja in opogumljati zdravstvene delavce v vlogi vzornikov.&nbsp;</p> Sanela Pivač ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/188 Wed, 14 Mar 2018 00:00:00 +0000 Farmakološka in nefarmakološka terapija za zdravljenje primarne dismenoreje: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/191 <p><strong>Uvod</strong>: V prispevku smo na podlagi sistematičnega pregleda literature identificirali različne oblike&nbsp;farmakološkega in nefarmakološkega zdravljenja, ki lahko ženskam s primarno dismenorejo pomagajo&nbsp;zmanjšati intenziteto bolečine. Namen raziskave je bil namreč ugotoviti oblike farmakološke in nefarmakološke&nbsp;terapije za zmanjšanje bolečine pri primarni dismenoreji.<br><strong>Metode</strong>: Za iskanje literature so bile uporabljene podatkovne baze: CINAHL, Medline, ScienceDirect in&nbsp;Cochrane Library.&nbsp; Uporabljeni so bili naslednji iskalni pojmi: primarna dismenoreja, menstrualna bolečina,&nbsp;farmakološko zdravljenje, nefarmakološko zdravljenje; v angleškem jeziku: primary dysmenorrhea, menstrual&nbsp;pain, pharmalogical intervention,&nbsp; non-pharmacological intervention. Iskanje je bilo omejeno na znanstvene&nbsp;revije, recenzirane publikacije, dostopne v&nbsp; celotnem besedilu, besedila, objavljena v angleškem jeziku&nbsp;v obdobju 2007–2017. Skupaj je bilo&nbsp; identificiranih 571 zadetkov, v končno analizo je bilo vključenih 13&nbsp;raziskav, ki so ustrezale namenu raziskave.<br><strong>Rezultati</strong>: Analiziranih je bilo 13 raziskav, od tega pet farmakoloških in osem nefarmakoloških oblik zdravljenja.&nbsp;Rezultati raziskave so pokazali, da nesteroidna protivnetna zdravila ponujajo precejšnje zmanjšanje bolečine&nbsp;pri večini žensk s&nbsp; primarno dismenorejo. Ugotovitve kažejo, da vse oblike nefarmakološkega zdravljenja niso&nbsp;priporočljive in pri pacientkah s primarno dismenorejo ne pomagajo zmanjšati intenzitete bolečine.&nbsp;<br><strong>Diskusija in zaključek</strong>: Rezultati sistematičnega pregleda literature kažejo, da farmakološko zdravljenje&nbsp;učinkoviteje zmanjšuje intenziteto bolečine, saj se učinek delovanja zdravila izkaže v eni uri po zaužitju,&nbsp;vendar povzroča nekatere stranske učinke.</p> Aleksandra Kavšak, Liridon Avdylaj ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/191 Wed, 14 Mar 2018 00:00:00 +0000