O reviji

Namen in cilji

Obzornik zdravstvene nege (Obzor Zdrav Neg) objavlja izvirne in pregledne znanstvene članke na področjih zdravstvene in babiške nege ter interdisciplinarnih tem v zdravstvenih vedah. Cilj revije je, da članki v svojih znanstvenih, teoretičnih in filozofskih izhodiščih kot eksperimentalne, neeksperimentalne in kvalitativne raziskave ter pregledi literature prispevajo k razvoju znanstvene discipline, ustvarjanju novega znanja ter redefiniciji obstoječega znanja.
Revija sprejema članke, ki so znotraj omenjenih strokovnih področij usmerjeni v ključne dimenzije razvoja, kot so teoretični koncepti in modeli, etika, filozofija, klinično delo, krepitev zdravja, razvoj prakse in zahtevnejših oblik dela, izobraževanje, raziskovanje, na dokazih podprto delo, medpoklicno sodelovanje, menedžment, kakovost in varnost v zdravstvu, zdravstvena politika idr.
Revija pomembno prispeva k profesionalizaciji zdravstvene nege in babištva ter drugih zdravstvenih ved v Sloveniji in mednarodnem okviru, zlasti v državah Balkana ter širše centralne in vzhodnoevropske regije, ki jih povezujejo skupne značilnosti razvoja zdravstvene in babiške nege v postsocialističnih državah.

Revija objavlja članke v slovenščini in angleščini in izhaja štirikrat letno.

Indeksiranje

Obzornik zdravstvene nege indeksirajo: CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), ProQuest (ProQuest Online Information Service), Crossref (Digital Object Identifier (DOI) Registration Agency), COBIB.SI (Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov), Biomedicina Slovenica, dLib.si (Digitalna knjižnica Slovenije), DOAJ, ERIH Plus, OAIster® database J-GATE, Index Copernicus International in German Union Catalogue of Serials (ZDB), SCILIT in je vključen v bazo Sherpa Romeo.

Recenzijski proces

Revija ima vzpostavljene mednarodne standarde na področju publiciranja, mednarodni uredniški odbor, širok nabor recenzentov in je prosto dostopna v e-obliki. Članki v Obzorniku zdravstvene nege so recenzirani s tremi zunanjimi anonimnimi recenzijami. Recenzije so anonimne.

Članek se uvrsti v uredniški postopek, če izpolnjuje kriterije za objavo. Članek je poslan v zunanjo strokovno (anonimno) recenzijo. Znanstveni članki so trojno recenzirani. Recenzenti prejmejo besedilo članka brez avtorjevih osebnih podatkov, članek pregledajo glede na postavljene kazalnike in predlagajo izboljšave. Po zaključenem recenzijskem postopku uredništvo članek vrne avtorju, da popravke odobri, jih upošteva in pripravi čistopis. Avtor je dolžan izboljšave pregledati in jih v največji meri upoštevati. V kolikor katere od predlaganih izboljšav ne upošteva, mora le-to pisno pojasniti. Čistopis uredništvo pošlje v jezikovni pregled.
V primeru odstopa avtorja od objave članka po pripravljeni recenziji, je ta plačljiva.

Odprt dostop

Publikacija je takoj prosto dostopna vsem v prepričanju, da prosta dostopnost do rezultatov raziskav vzpodbuja večjo izmenjavo znanja.

Stroški objave

Objava članka v Obzorniku zdravstvene nege ni plačljiva.

V primeru odstopa avtorja od objave članka po pripravljeni recenziji, je le ta plačljiva.

Etične smernice

Objava recenziranega članka v serijski publikaciji je izjemnega pomena za razvoj stroke. Tekoča periodika je najpogosteje uporabljen način komuniciranja v profesionalni javnosti, saj je najprimernejša oblika diseminacije raziskovalnih spoznanj. Gre za neposreden odraz kakovosti dela avtorjev in institucij, ki jih podpirajo. Recenzirani članki podpirajo in vključujejo znanstvene metode, zato je pomembno oblikovati standarde pričakovanega etičnega ravnanja vseh, ki sodelujejo pri objavi: avtorja, urednikov, recenzentov, založnika in izdajatelja publikacije.

Pomembna vloga založnika je podpreti obsežna prizadevanja urednikov in recenzentov pri zagotavljanju strokovnosti objavljenih del. Uredništvo v vseh pogledih nosi vso etično odgovornost, poleg strokovnosti bdi tudi nad etičnim ravnanjem urednikov, recenzentov in avtorjev. Obzornik zdravstvene nege sledi  napotkom za objavo Mednarodnega komiteja za urednike revij iz področja medicine (ICMJE): Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals.   

Vsi sprejeti prispevki so pregledani z Detektorjem podobnih vsebin (DPV), razvitim pod okriljem Univerze v Mariboru ter s programom za pregledeovanje plagiatorstva iThenticate ter vključeni samodejno v bazo Turnitin.

Več o etičnih smernicah Obzornika zdravstene nege.

Copyright/licenciranje

Creative Commons License 
Avtorske pravice so zaščitene s Creative Commons Attribution 4.0 licenco.

Arhiviranje

Publikacija je del THE KEEPERS (PKP Preservation Network  + DOAJ), ki zagotavlja varno in stalno arhiviranje vsebine. Smo tudi del repozitorija OAI-PMH in OAIster® database (OCLC  - WorldCat Digital Collection Gateway). Revija je arhivirana v Dlib (Digitalna knjižnica Slovenije).

Podatke o našem arhiviranju lahko najdete tudi na FATCAT .

The Keepers

Zgodovina publikacije

Leta 1967 je izšla prva številka Zdravstvenega obzornika (ISSN 0350-9516), strokovnega glasila medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, ki se je leta 1994 preimenoval v Obzornik zdravstvene nege. Kot predhodnica Zdravstvenega obzornika je od leta 1954 do 1961 izhajalo strokovno-informacijsko glasilo Medicinska sestra na terenu (ISSN 2232-5654) v izdaji Centralnega higienskega zavoda v Ljubljani.

Založnik revije

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Ob železnici 30A,  SI-1000 Ljubljana, Slovenia  T: +386 (0)1 544 54 80,  E: tajnistvo@zbornica-zveza.si