Prispevki

Za oddajo prispevkov online je potrebna Prijava in Pojdi na vstop.

Pogoji za oddajo prispevka

Avtorji morajo med postopkom oddaje preveriti, če njihovi prispevki ustrezajo spodnjim zahtevam. V primeru, da ne ustrezajo, so prispevki lahko zavrnjeni.
  • Prispevek še ni bil nikjer objavljen, niti ni v procesu objavljanja v kakšni drugi publikaciji (oziroma je razlaga podana v polju Komentarji uredniku).
  • Avtor odda dve datoteki. Datoteko z Naslovno stranjo (spremni dokument) in Glavni dokument (Predloga Izvirni znanstveni članek / Predloga Pregledni znanstveni članek). Datoteka oddanega prispevka je v formatu Microsoft Word.
  • Kjer je možno, so objavljene URL povezave do referenc. Za citiranje je uporabljen APA 7 stil citiranja.
  • Besedilo ima dvojni razmik med vrsticami, pisava Times New Roman, velikost črk 12 pt/točk in širina robov 25 mm, podčrtane so le URL povezave. Vse slike in tabele so na pravih mestih v besedilu, tudi sklicevanje nanje. Uporabljena je MS-Word predloga uredništva povzeta s spletne strani revije.
  • Besedilo ustreza navodilu uredništva Navodila za avtorje, ki se nahajajo v rubriki "O publikaciji".
  • Če oddajate prispevek v recenzijo, morate slediti navodilom v Kako zagotoviti anonimnost recenzije.

  • Avtorje prosimo, da ob prvi oddaji prispevka v revijo zapišejo v spletni obrazec VSE AVTORJE prispevka v dogovorjenem vrstnem redu. Navedba samo enega avtorja ne zadošča.

Smernice za avtorje

Članek naj bo napisan v slovenskem ali angleškem knjižnem jeziku, razumljivo in jedrnato, dolg naj bo največ 5000 besed (skupaj z izvlečkom, tabelami, slikami in referencami) za izvirni znanstveni članek in do 6000 besed (skupaj z izvlečkom, tabelami, slikami in referencami) za pregledni znanstveni članek. 

 Vsi članki, ki so uvrščeni v uredniški postopek, so recenzirani s tremi anonimnimi recenzijami. Revija objavlja le izvirna, še neobjavljena znanstvena dela. Za trditve v članku odgovarja avtor oziroma avtorji, če jih je več (v nadaljevanju avtor), zato mora le-ta biti podpisan s celotnim imenom in priimkom, treba je navesti strokovne naslove, akademske nazive avtorja in izvolitev v pedagoški ali raziskovalni naziv, v kolikor ga avtor ima. Če je članek napisan v angleškem jeziku, morajo biti v angleškem jeziku zapisani tudi strokovni naslovi, akademski nazivi in izvolitev v pedagoški ali raziskovalni naziv. Avtor mora pri oddaji članka dosledno upoštevati navodila glede standardizirane znanstvene opreme, videza in tipologije dokumentov ter navodila v zvezi z oddajo članka. Članek bo uvrščen v nadaljnjo obravnavo, ko bo pripravljen v skladu z navodili uredništva.

Avtor naj pripravi za oddajo v OJS sistemu tri ločene dokumente:

1.) GLAVNI DOKUMENT (Predloga Izvirni znanstveni članek / Pregledni znanstveni članek), ki je anonimiziran in vključuje naslov članka (obvezno brez avtorjev in kontaktnih podatkov), izvleček, ključne besede, besedilo članka v predpisani strukturi, tabele, slike in literaturo;

2.) NASLOVNO STRAN (Predloga Naslovna stran - spremni dokument), ki vsebuje naslov članka; avtorje (v vrstnem redu, kot morajo biti navedeni v članku; popolne podatke o vseh avtorjih) z zahvalo, nasprotjem interesov, financiranjem, etiko raziskovanja in prispevkom avtorjem. Če članek objavlja raziskavo na ljudeh, naj bo v podpoglavju metod Opis poteka raziskave in obdelave podatkov razvidno, da je bila raziskava opravljena skladno z načeli Helsinško-Tokijske deklaracije, opisan naj bo postopek pridobivanja dovoljenj za izvedbo raziskave. Eksperimentalne raziskave, opravljene na ljudeh, morajo imeti soglasje komisije za etiko bodisi na ravni ustanove ali več ustanov, kjer se raziskava izvaja, bodisi na nacionalni ravni.

Naslov članka, izvleček, ključne besede, tabele (opisni naslov in legenda) ter slike (opisni naslov oz. podpis in legenda) morajo biti v slovenščini in angleščini, leto velja tudi za angleško pisane članke, le da so v tem primeru naštete enote navedene najprej v angleščini in nato v slovenščini. Skupno število slik in tabel naj bo največ pet. Tabele in slike naj bodo v besedilu članka na ustreznem mestu. Za prikaz rezultatov v tabelah, slikah in besedilu je treba uporabljati statistične simbole, ki jih avtor najde na spletni strani revije, poglavje Navodila. Na vsako tabelo in sliko se mora avtor v besedilu sklicevati. Uporaba sprotnih opomb pod črto ni dovoljena. Uredništvo si pridržuje pravico do zahteve po spremembi strukture članka, le-ta bo narejena v soglasju z avtorjem.

3.) IZJAVO O AVTORSTVU (dokument Izjava o avtorstvu). Ta naj bo podpisana s strani vseh sodelujočih soavtorjev in v njej v primeru dveh ali več avtorjev opredeljen prispevek posameznih avtorjev pri nastanku članka, kot to določajo priporočila International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE).

Bolj natančna navodila najdete v Natančna navodila za avtorje.

Dokumenti:

- Naslovna stran - spremni dokument

- Izvirni znanstveni članek

- Pregledni znanstveni članek

- Izjava o avtorstvu

Izjava o zasebnosti

Osebni podatki vpisani na tem spletišču se bodo uporabljali le za namene Obzornika zdravstvene nege (npr. promocije, obveščanja o novostih ipd.). Zavezujemo se, da bodo vaši podatki uporabljeni v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP - Uradni list Republike Slovenije št. 94/2007-UPB-1).