Uporaba novih psihoaktivnih snovi med študenti zdravstvenih in pedagoških poklicev

Avtorji

  • Eva Bučan Klinika Golnik - Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik, Slovenija
  • Branko Bregar Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1000 Ljubljana; Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.1.109

Ključne besede:

sintetične droge, odvisnost, uporaba drog, medicinske sestre, učitelji, mladi

Povzetek

Uvod: Nove psihoaktivne snovi so dokaj neraziskane in predstavljajo velik problem za našo družbo. Problem uživanja novih psihoaktivnih snovi se pojavlja v vseh starostnih skupinah, tudi med študenti. Namen raziskave je bil raziskati uporabo, odnos in poznavanje novih psihoaktivnih snovi med študenti. Metode: Raziskava je temeljila na deskriptivni metodi kvantitativnega raziskovanja. V raziskavi je sodelovalo 311 študentov z dveh fakultet, ki izvajata študij zdravstvene nege, in fakultete s področja pedagoških poklicev. Podatki so bili obdelani s pomočjo deskriptivne, univariatne, bivariatne in multivariatne statistike. Rezultati: Najbolj poznane nove psihoaktivne snovi so nekoliko starejše, kot so ekstazi (n = 26, 7,2 %), spid oziroma amfetamin (n = 26, 7,2 %) in LSD (n = 15, 4,06 %). Med fakultetami obstajajo razlike v poznavanju novih psihoaktivnih snovi (χ2(2) = 8,629, p = 0,013). Odnos do drog je med anketiranci večinoma pretirano kritičen ali moralističen. Nove psihoaktivne snovi uživa več kot desetina anketirancev (n = 42, 13,5 %). Anketiranci, ki uživajo drogo, večinoma prihajajo iz vaškega okolja (n = 29, 69,04 %), so kadilci (n = 33, 78,57 %) in uživajo alkoholne pijače (n = 37, 95,24 %). Diskusija in zaključek: Za splošno poznavanje novih psihoaktivnih snovi so študentje premalo poučeni. Raziskava je pokazala potrebo po dodatnih izobraževanjih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Adamowicz, P., Gieroń, J., Gil, D., Lechowicz, W., Skulska, A.& Tokarczyk, B., 2016. The prevalence of new psychoactive substances in biological material: a three-year review of casework in Poland. Drug testing and analysis, 8(1), pp. 63–70. https://dx.doi.org/10.1002/dta.1924 PMid:26666629

Alcoholrehab, 2008. Connection between alcohol and drugs. Available at: http://alcoholrehab.com/drugaddiction/connection-betweenalcohol-and-drugs/ [10.9.2016].

Baldwin, J.N., Bartek, J.K., Scott, D.M., Davis-Hall, R.E. & DeSimone, E.M., 2009. Survey of alcohol and other drug use attitudes and behaviors in nursing students. Substance Abuse, 30(3), pp. 230-238. https://dx.doi.org/10.1080/08897070903040964 PMid:19591059

Biraghi, E. & Tortorano, A.M., 2010. Tobacco smoking habits among nursing students and the influence of family peer smoking behaviour. Journal of Advanced Nursing, 66(1), pp. 33–39. https://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2009.05135.x PMid:19968728

Bryan, A., Moran, R., Farrell, E., & O'Brien, M., 2000. Drugrelated knowledge, attitudes and beliefs in Ireland: report of a nation-wide survey. Dublin: The Health Research Board. Available at: http://www.drugs.ie/resourcesfiles/research/2000/852-1614.pdf [10. 3.2015].

Bregar, B., 2008. Odvisnost od prepovedanih drog – teorija in praksa. In: B. Možgan, ed. Obravnava bolnika, odvisnega od prepovedanih drog: zbornik prispevkov, Ljubljana, 18. april 2008. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, pp. 19−35.

Bregar, B., 2010. Učinkovita zdravstvena obravnava odvisnega pacienta. In: B. Bregar & R. Sotler, eds. Delo z odvisnimi − povezovanje primarnega s sekundarnim zdravstvenim varstvom: zbornik prispevkov z recenzijo, Ljubljana, 11. junij 2010. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, pp. 46–49.

Coppola, M. & Mondola, R., 2012. Synthetic cathinones: chemistry, pharmacology and toxicology of a new class of designer drugs of abuse marketed as "bath salts" or "plant food". Toxicology Letters, 211(2), pp. 144–149. https://dx.doi.org/10.1016/j.toxlet.2012.03.009 PMid:22459606

Dargan, P.I., Albert, S. & Wood, D.M., 2010. Mephedrone use and associated adverse effects in school and college/university students before the UK legislation change. Monthly Journal of the Association of Physicians, 103(11), pp. 875–879.https://dx.doi.org/10.1093/qjmed/hcq134 PMid:20675396

Dittman, P.W., 2015. Chemical dependency and nursing students: a complicated process calling for nurse educator involvement. Journal of Addictions Nursing, 26(2), pp. 58–61. http://dx.doi.org/10.1097/JAN.0000000000000072 PMid:26053077

Drev, A., Cerar, M. & Štokelj, R., 2009. Nacionalno poročilo 2009 o stanju na področju prepovedanih drog v Republiki Sloveniji: Slovenija novosti, trendi in poglobljene informacije o izbranih temah. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. Available at: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacijedatoteke/nacionalno_porocilo_o_stanju_drog_2009.pdf [3. 9. 2016].

Drev, A., Štokelj, R. & Krek, M., 2012. Nacionalno poročilo 2012 o stanju na področju prepovedanih drog v Republiki Sloveniji: Slovenija novosti, trendi in poglobljene informacije o izbranih temah. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. Available at: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacijedatoteke/nacionalno_porocilo_o_stanju_drog_2012.pdf [3.4.2016].

Drev, A., 2013. Nacionalno poročilo 2013 o stanju na področju prepovedanih drog v Republiki Sloveniji: Slovenija novosti in trendi. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. Available at: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacijedatoteke/nacionalno_porocilo_o_stanju_drog_2013.pdf [3. 6. 2016].

Drev, A., 2014. Nacionalno poročilo 2014 o stanju na področju prepovedanih drog v Republiki Sloveniji: Slovenija novosti in trendi. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje. Available at: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacijedatoteke/nacionalno_porocilo_o_stanju_drog_2014.pdf [3.6.2016].

Drev, A., 2015. Prepovedane droge: konoplja in nove psihoaktivne snovi med mladimi v Sloveniji (nelektorirana verzija). Ljubljana: Služba vlade Republike Sloveniji za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Available at: http://www.zdravjemladih.si/data-si/file/konoplja_PAS.pdf [3. 4. 2015].

Dvoršek, A., 2008. Kriminalistična metodika. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, pp. 395–406.

Egan, K.L., Suerken, C.K., Reboussin, B.A., Spangler, J., Wagoner, K.G., Sutfin, E.L., et al., 2015. K2 and Spice use among a cohort of college students in southeast region of the USA. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 41(4), pp. 317–322. https://dx.doi.org/10.3109/00952990.2015.1043438 PMid:26030768

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, 2013. Poročilo o drogah v Evropi: trendi in razvoj. Luksemburg: Urad za publikacije Evropske unije. Available at: http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_213154_SL_TDAT13001SLN1.pdf [3. 4. 2015].

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, 2009. Stanje na področju problematike droge v Evropi: letno poročilo 2009. Luxembourg: Urad za publikacije Evropske unije. Available at: http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/970/EMCDDA_AR2009_SL.pdf [3. 11. 2015].

Guillot, C.R. & Berman, M.E., 2007. MDMA (Ecstasy) use and psychiatric problems. Psychopharmacology, 189(4), pp. 575–576. https://dx.doi.org/10.1007/s00213-006-0606-x PMid:17061108

Harling, M.R. & Turner, W., 2012. Student nurses' attitudes to illicit drugs: a grounded theory study. Nurse Education Today, 32(3), pp. 235–240. https://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2011.05.002 PMid:21636182

Horowitz, A., Galanter, M., Dermatis, H., & Franklin, J., 2008. Use of and attitudes toward club drugs by medical students. Journal of Addictive Diseases, 27(4), pp. 35–42. https://dx.doi.org/10.1080/10550880802324705 PMid:19042589

Hu, X., Primack, B.A., Bamett, T.E. & Cook, R.L., 2011. College students and use of K2: an emerging drug of abuse in young persons. Substance Abuse Treatment Prevention and Policy, 6, p. 16. https://dx.doi.org/10.1186/1747597X-6-16 PMid:21745369; PMCid:PMC3142218

Janežič, M., 2005. Pojav in preiskave manj pogostih oblik prepovedanih drog, ki so se pojavile v Sloveniji. Varstvoslovje, 7(4), pp. 388−398.

Kamenšak, T., 2014. Razširjenost uporabe psihoaktivnih substanc pri študentih zdravstvene nege Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega". Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, p. 28.

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije, 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Kostnapfel Rihtar, T. & Kastelic, A., 2005. Klubske droge. Ljubljana: Ustanova Odsev se sliši. Available at: http://www.ustanova-odsevseslisi.si/ustanova/oodvisn-klubske-d.htm [10. 1. 2016].

McGill, N., 2015. Synthetic drugs: 'for sale' doesn't always mean it's safe. The Nation's Health, 45(1), p. 28. Available at: http://thenationshealth.aphapublications.org/content/45/1/28.full [29. 11. 2016].

Miller, B.L. & Stogner, J.M., 2014. Not-so-clean fun: a profile of bath salt users among a college sample in the United States. Journal of Psychoactive Drugs, 46(2), pp. 147–153. https://dx.doi.org/10.1080/02791072.2013.876520 PMid:25052791

Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2015. Tudi v Sloveniji se povečuje uporaba novih psihoaktivnih snovi Available at: http://www.nijz.si/sl/tudi-v-sloveniji-se-povecujeuporaba-novih-psihoaktivnih-snovi [3.4.2015].

Pasternak, J., 2013. Desinger drugs: who knew? Alaska Nurse, 63(5), p. 6. Available at: http://www.aknurse.org/layouts/aknurse/files/documents/AKNURSE/The%20Alaska%20Nurse%20Dec-13%20Jan-14.pdf [29. 11. 2016].

Paš, M. & Žiberna, M., 2014. Nove sintetične droge. Gea, 24, pp. 38–50.

Pillon, S.C. & Laranjeira, R.R., 2005. Formal education and nurses’ attitudes towards alcohol and alcoholism in a Brazilian sample. São Paulo Medical Journal, 123(4), pp. 175–180. https://dx.doi.org/10.1590/S1516-31802005000400004 PMid:16389415

Rus, T., 2014. Proučevanje zlorabe prepovedanih drog med študenti univerze v Ljubljani: magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo. Available at: http://www.ffa.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/Knjiznica/magistrske/2014/Rus_Tjasa_mag_nal_2014.pdf [29. 11. 2016].

Sahraian, A., Sharifian, M., Omidvar, B. & Javadpour, A., 2010. Prevalence of Substance Abuse Among the Medical Students in Southern Iran. Shiraz E-Medical Journal, 11(4), pp. 198–202. Available at: http://semj.sums.ac.ir/vol11/oct2010/89005.htm [29. 11. 2016].

Sambolić., D., 2013. Odnos zaposlenih v zdravstveni negi do uporabnikov prepovedanih drog: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, p. 29.

Sande, M., 2007. Na spidu 2: stanje na področju sintetičnih drog in kokaina v Sloveniji. Ljubljana: Združenje DrogArt, p. 238.

Selič, P., 2010. Stres in izgorelost: kako je mogoče razumeti in uporabiti podatke o izgorelosti na primarni ravni zdravstvenega varstva. In: B. Bregar & J. Peterka Novak., eds. Kako zmanjšati stres in izgorevanje na delovnem mestu: zbornik prispevkov z recenzijo, Ljubljana, 12. november 2010. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, p. 7−18.

Stogner, J.M. & Miller, B.L., 2013. Investigating the 'bath salts' panic: the rarity of synthetic cathinone use among students in the United States. Drug Alcohol Review, 32(5), pp. 545–549.https://dx.doi.org/10.1111/dar.12055 PMid:23718639

Šegrec, N. & Kastelic, A., 2010. Obravnava bolnika z motnjo, vezano na uživanje psihoaktivnih snovi in komorbidno psihotično motnjo. Zdravniški vestnik, 79(7/8), pp. 566–574. Avialable at: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-YGGM1WDW [29. 11. 2016].

Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog, 2016. Uradni list Republike Slovenije št. 22/16.

World Medical Association, 2013. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), pp. 2191–2194. Avaliable at: http://www.wma.net/en/20activities/10ethics/10helsinki/DoH-Oct2013-JAMA.pdf [1.9.2016].

Prenosi

Objavljeno

2017-03-15

Kako citirati

Bučan, E., & Bregar, B. (2017). Uporaba novih psihoaktivnih snovi med študenti zdravstvenih in pedagoških poklicev. Obzornik Zdravstvene Nege, 51(1), 42–51. https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.1.109

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>