Odnos reševalcev do uporabe različnih oblik prisilnih ukrepov

Avtorji

  • Samir Muminović Osnovno zdravstvo Gorenjske OE ZD Kranj Gosposvetska ulica 10 4000 Kranj
  • Branko Bregar Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 34, Ljubljana 1000 in Fakulteta za zdravje Jesenice, Spodnji Plavž 3, Jesenice 4270

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.2.129

Ključne besede:

posebni varovalni ukrepi, prisilni jopič, medicinske sestre, urgenca

Povzetek

Uvod: Prisilni ukrepi se v predbolnišničnem okolju pogosto uporabljajo. Namen raziskave je bil raziskati pojavnost in odnos reševalcev do prisilnih ukrepov. Metode: Vprašalnik je izpolnilo 178 reševalcev. Vsi sklopi vprašalnika so dosegli primerno zanesljivost (Cronbach alfa > 0,8). Podatki so bili analizirani z opisno statistiko, t-testom, testom ANOVA in Pearsonovo korelacijo ob upoštevani statistični značilnosti p < 0,05. Rezultati: S prisilnim ukrepom se je že srečalo 165 (92,7 %) reševalcev. Ženske reševalke se v primerjavi z moškimi reševalci počutijo manj varne (t = 3,243, p = 0,03) in se bolj strinjajo s posredovanjem policije (t = –0,572, p = 0,03). Na terenu se najpogosteje uporablja vezanje s policijskimi lisicami, tj. s t. i. vezicami (x = 3,30, s = 1,15). Agresija, usmerjena proti drugim (x = 4,22, s = 0,86), agresija, usmerjena proti sebi (x = 4,23, s = 0,76), in nemir (x = 3,23, s = 0,98) so najbolj upravičeni razlogi za uporabo prisilnih ukrepov. Reševalci menijo, da potrebujejo več znanja s tega področja (x = 3,90, s = 1,01). Diskusija in zaključek: Reševalci navajajo podobne vzroke za uporabo prisilnih ukrepov, kot jih v že predhodnih raziskavah navajajo zaposleni v bolnišnicah. Toda mnenje reševalcev o uporabi teh sredstev je negativno, z njihovo uporabo se v večji meri strinjajo samo v primeru pacientov z agresivnim vedenjem. Pri svojem delu se reševalci počutijo ogrožene. Glede uporabe prisilnih ukrepov potrebujejo usposabljanje in izobraževanje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Samir Muminović, Osnovno zdravstvo Gorenjske OE ZD Kranj Gosposvetska ulica 10 4000 Kranj

Samir Muminović, dipl. zn.

Branko Bregar, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 34, Ljubljana 1000 in Fakulteta za zdravje Jesenice, Spodnji Plavž 3, Jesenice 4270

viš. pred. mag. Branko Bregar, dipl. zn.

Literatura

Avguštin Avčin, B., 2012. Obravnava psihiatričnih nujnih stanj. In: R. Vajd & M. Gričar, eds. Urgentna medicina: izbrana poglavja 2012, Portorož. 13.–16. junij 2012. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino, pp. 228–230

Balantič, M., 2012. Fizično oviranje pacientov v klinični praksi. In: B. Bregar & J. Peterka Novak, eds. Posebni varovalni ukrepi v teoriji in praksi, Zbornik predavanj z recenzijo, Ljubljana, 11. april 2012. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, pp. 39–46.

Bigham, B.L., Jensen, J.L., Tavares, W., Drennan, I.R., Saleem, H., Dainty, K.N., et al., 2014. Paramedic self-reported exposure to violence in the emergency medical services (EMS) workplace: a mixed-methods cross-sectional survey. Prehospital emergency care, 18(4), pp. 489–494. https://doi.org/10.3109/10903127.2014.912703 PMid:24830544

Booth, J.S., 2015. Four - point restraint. Available at: http://emedicine.medscape.com/article/1941454-overview [15. 1. 2016].

Boyle, M., Koritsas, S., Coles, J. & Stanley, J., 2007. A pilot study of workplace violence towards paramedics. Available at: http://emj.bmj.com/content/24/11/760.full.pdf+html [11. 7. 2015].

Bregar, B. & Možgan, B., 2012. Posebni varovalni ukrepi – primerjava s tujino. In: B. Bregar & J. Peterka Novak, eds. Posebni varovalni ukrepi v teoriji in praksi, zbornik predavanj z recenzijo, Ljubljana, 11. april 2012. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, pp. 13–21.

Cencič, M., 2009. Kako poteka pedagoško raziskovanje: primer empirične neeksperimentalne raziskave. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, p. 49.

Cheney, P.R., Gosset, L., Fullerton-Gleason, L., Weiss, S.J., Ernst, A.A. & Sklar, D., 2006. Relationship of restraint use, patient injury, and assaults on EMS personnel. Prehospital Emergency Care, 10(2), str. 207–212. https://doi.org/10.1080/10903120500541050 PMid: 16531378

Čander, D. & Virtič, F., 2009. Posredovanje ekip NMP ob dogodkih s prisotnim nasiljem – sodelovanje s policijo. In: A. Posavec, ed. Izvajanje nujne medicinske pomoči in transport v izrednih razmerah: zbornik predavanj, Ig, 23. oktober 2009. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu, pp. 51–59.

Danieli, A,. 2008. Nujna stanja v psihiatriji. In: U. Ahčan, D. Slabe & R. Šutanovac, eds. Prva pomoč: priročnik za bolničarje. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, pp. 211–215.

Erbay, H., 2016. Some ethical issues in prehospital emergency medicine. Turkish journal of emergency medicine, 14(4), pp. 193–198. https://doi.org/10.5505/1304.7361.2014.32656 PMCid: PMC4909960

Gosak, S., 2011. Uporaba posebnih varovalnih ukrepov v socialno varstvenem zavodu: diplomsko delo. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede.

Gabrovec, B., & Lobnikar B., 2014. Organizational model of ensuring safety and quality of treatment of aggressive psychiatric patients in mental health nursing in Slovenia. Obzornik zdravstvene nege, 48(4), pp. 286–293. https://dx.doi.org/10.14528/snr.2014.48.4.33

Gabrovec, B., Eržen I. & Lobnikar B., 2014. The prevalence and the nature of violence directed at the medical staff in psychiatric health care in Slovenia. HealthMed, 8(2), pp. 228–234.

Gabrovec, B., 2015. The prevalence of violence directed at paramedic services personnel. Obzornik zdravstvene nege, 49(4), pp. 284–294. https://dx.doi.org/10.14528/snr.2015.49.4.60

Gabrovec, B., & Lobnikar B., 2015. The analysis of the role of an institution in providing safety and quality in psychiatric health care. Anadolu psikiyatri dergisi, 16(6), pp. 420–425.

Gabrovec, B., & Eržen I., 2016. Prevalence of violence towards nursing staff in Slovenian nursing homes. Zdravstveno varstvo, 55(3), pp. 212–217. https://doi.org/10.1515/sjph-2016-0027 PMid:27703541 PMCid:PMC5031071

Gelkopf, M., Roffe, Z., Behrbalk, P., Melamed, Y., Werbloff, N. & Bleich, A., 2009. Attitudes, opinions, behaviours, and emotions of the nursing staff toward patient restraint. Issues in mental health nursing, 30(12), pp. 758–763. https://doi.org/10.3109/01612840903159777 PMid:19916810

Hagen, T.M., 2013. Preventing violence against EMS. Journal of Emergency Medical Services. Available at: http://www.jems.com/articles/print/volume-38/issue-12/administration-and-leadership/preventing-violence-againstems.html [15. 1. 2016].

Happel, B. & Koehn, S., 2010. Attitudes to the use of seclusion: has contemporary mental health policy made a difference. Journal of clinical nursing, 9(21–22), pp. 3208–3217. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2010.03286.x PMid: 21040022

Hyland, S., Watts, J. & Fry, M., 2016. Rates of workplace aggression in the emergency department and nurses' perceptions of this challenging behaviour: a multimethod study. Australasian emergency nursing journal, 19(3), pp. 143–148. https://doi.org/10.1016/j.aenj.2016.05.002 PMid: 27259588

Isenberg, D.L. & Jacobs. D., 2015. Prehospital Agitation and Sedation Trial (PhAST): a randomized control trial of Intramusculae Haloperidol versus intramuscular Midazolam for the sedation of the agitated or violent patient in the Prehospital Environment. Prehospital and Disaster Medicine, 30(5), pp. 491–495. https://doi.org/10.1017/S1049023X15004999 PMid: 26323511

Jeriček Klanšček, H., 2009. Spremna beseda. In: H. Jeriček Klanšček, M. Zorko, M. Bajt & S. Roškar, eds. Duševno zdravje v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, p. 1.

Kelbič, A. & Fekonja, Z., 2015. Prisotnost fenomena nasilja nad zaposlenimi v nujni medicinski pomoči. In: R. Vajd & M. Gričar, eds. Urgentna medicina: izbrana poglavja. Portorož, 18.–20. junij 2015. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino, pp. 304–306.

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije, 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Kokalj, A., Rus Prelog, P. & Novak Šarotar, B., 2015. Obravnava samomorilnega pacienta. In: R. Vajd & M. Gričar, eds. Urgentna medicina: izbrana poglavja 2015. Portorož, 18.–20. junij 2015. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino, pp. 134–136.

Migon, M.N., Coutinho, E.S., Huf, G., Adams, C.E., Cunha, G.M. & Allen, M.H., 2008. Factors associated with the use of physical restraints for agitated patients in psychiatric emergency rooms. General hospital psychiatry, 30(3), pp. 263–268. https://doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2007.12.005 PMid: 18433659

Možgan, B., 2009. Posebni varovalni ukrepi. In: P. Pregelj & R. Kobentar, eds. Zdravstvena nega in zdravljenje motenj v duševnem zdravju. Ljubljana: Psihiatrična klinika Ljubljana, Rokus Klett, pp. 439–443.

Naka, S., 2012. Uporaba fizičnega oviranja na oddelku splošne bolnišnice. In: B. Bregar & J. Peterka Novak, eds. Posebni varovalni ukrepi v teoriji in praksi, Zbornik predavanj z recenzijo, Ljubljana, 11. april 2012. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, pp. 29–32.

Pourshaikhian, M., Abolghasem Gorji, H., Aryankhesal, A., Khorasani-Zavareh, D. & Barati, A., 2016. A systematic literature review: workplace violence against emergency medical services personnel. Archives of trauma research, 5(1), art. ID e28734. https://doi.org/10.5812/atr.28734 PMCid: PMC4860284

Prestor, J., 2013. Komunikacija s pacienti in svojci na njihovem domu. In: R. Vajd & M. Gričar, eds. Urgentna medicina: izbrana poglavja 2013, Portorož, 13.–15. junij 2013. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino, pp. 319–322.

Rant, B. & Bregar, B., 2014. Razumevanje odnosa reševalcev do pacientov, ki so samomorilno ogroženi. Obzornik zdravstvene nege, 48(3), pp. 177–194. https://dx.doi.org/10.14528/snr.2014.48.3.24

Richmond, J.S., Berlin, J.S., Fishkind, A.B., Holloman G.H., Zeller, S.L., Wilson, M.P., et al., 2012. Verbal de-escalation of the agitated patient: consensus statement of the American Association for Emergency Psychiatry project BETA de-escalation workgroup. Western Journal of Emergency Medicine, 13(1), pp.17–25. https://doi.org/10.5811/westjem.2011.9.6864 PMid: PMC3298202

Raboch, J., Kalisová, L., Nawka, A., Kitzlerová, E., Onchev, G., Karastergiou. A., et al., 2010. Use of coercive measures during involuntary hospitalization: findings from ten European countries. Psychiatric service, 61(10), pp. 1012–1017. https://doi.org/10.1176/ps.2010.61.10.1012 PMid:20889640

Szarpak, L., Kurowski A. & Szlachta, T., 2013. Knowledge and compliance use of coercive means in paramedics work. Military Pharmacy and Medicine, 6(2), pp. 41–46. Available at: http://mil-pharm-med.pl/2013/2-6/8.pdf [11.7. 2015]

World Medical Association, 2013. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), pp. 2191–2194. Available at: http://www.wma.net/en/20activities/10ethics/10helsinki/DoH-Oct2013-JAMA.pdf [1. 9. 2016].

Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr), 2008. Uradni list Republike Slovenije št. 77.

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP), 2008. Uradni list Republike Slovenije št.15.

Prenosi

Objavljeno

2017-06-20

Kako citirati

Muminović, S., & Bregar, B. (2017). Odnos reševalcev do uporabe različnih oblik prisilnih ukrepov. Obzornik Zdravstvene Nege, 51(2), 143–152. https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.2.129

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >> 

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##