Z zdravjem povezana vedenja med mladostniki v Sloveniji: glavni rezultati iz leta 2010 in trendi od 2002 do 2010

Avtorji

  • Helena Jeriček Klanšček National Institute of Public Health, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana
  • Helena Koprivnikar National Institute of Public Health, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana
  • Maja Zorko National Institute of Public Health, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana
  • Tina Zupanič National Institute of Public Health, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.1.14

Ključne besede:

samoocena zdravja, mladostniki, vedenja, trendi

Povzetek

Uvod: Spremljanje vedenj, povezanih z zdravjem, še posebej mladostnikov, je ključno za prihodnost vsakega naroda. V zadnjih desetletjih so se zgodile številne spremembe na vseh področjih življenja, ki vplivajo na zdravje in kakovost življenja vseh, tudi otrok in mladostnikov.

Metode: Raziskava temelji na kvantitativni metodi raziskovanja. Uporabljen je bil standardiziran vprašalnik iz raziskave Health Beahviour in School-Aged Children na reprezentativnem vzorcu slovenskih  enajst-, trinajst- in petnajstletnikov. Anketiranje je bilo izvedeno ob pomoči šolskih svetovalnih delavcev spomladi 2002, 2006 in 2010 (n = 15.080). Za ugotavljanje povezanosti med posameznimi leti izvedbe raziskave je bil uporabljen hi-kvadrat test (c2). Raven statistične značilnosti je bila p ≤ 0,05. S testom Cochran-Armitage so bili analizirani trendi za izbrane kazalnike v obdobju 2002–2010.

Rezultati: Rezultati kažejo nekatere ugodne trende npr. pri zajtrkovanju (p = 0,000), umivanju zob (p = 0,000), v zmanjšanju deleža tistih, ki svoje zdravje ocenjujejo kot slabo (p = 0,002) in imajo veliko psihosomatskih simptomov (p = 0,000). Neugodni trendi so npr. v upadu telesne dejavnosti (p = 0,023), zgodnjem pitju alkohola (p = 0,000), nezadovoljstvu s šolo (p = 0,000) in trpinčenju drugih (p = 0,000).

Diskusija in zaključek: Ugotovitve analize so lahko dobra osnova za nadaljne delo in sistemsko ukrepanje z namenom krepitve zdravih vedenj in preprečevanja tveganih in nezdravih vedenj pri otrocih in mladostnikih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Bajt, M. & Zorko, M., 2009. Uživanje alkoholnih pijač med mladostniki: izsledki fokusnih skupin. Available at: http://www.zdravjevsoli.si/attachments/article/173/fokusne%20porocilo_alkohol.pdf. [11. 3. 2012].

Basch, C.E., 2011. Breakfast and the achievement gap among urban minority youth. The Journal of School Health, 81(10), pp. 635-640. http://dx.doi.org/10.1111/j.1746-1561.2011.00638.x, PMid:21923876

Currie, C., Zanotti, C., Morgan, A., Currie, D., deLooze, M., Roberts, C., et al. eds., 2012. Social determinants of health and well-being among young people: HBSC international report from the 2009/2010 survey. Copenhagen: World Health Organization, Regional Office for Europe.

Hallal, P.C., Victora, C.G., Azevedo, M.R. & Wells, J.C., 2006. Adolescent physical activity and health: a systematic review. Sports Medicine, 36(12), pp. 1019-1030. http://dx.doi.org/10.2165/00007256-200636120-00003, PMid:17123326

Hibell, B., Guttormsson, U., Ahlström, S., Balakireva, O., Bjarnason, T., Kokkevi, A., et al., 2012. The 2011 ESPAD report: substance use among students in 36 European countries. Stockholm: The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs. Available at: http://www.espad.org/Uploads/ESPAD_reports/2011/The_2011_ESPAD_Report_FULL_2012_10_29.pdf [4. 5. 2013].

Iannotti, R.J., Janssen, I., Haug, E., Kololo, H., Annaheim, B., Borraccino, A. & HBSC Physical Activity Focus Group, 2009. Interrelationships of adolescent physical activity, screen-based sedentary behaviour, and social and psychological health. International Journal of Public Health, 54 Suppl 2, pp. 191-198. http://dx.doi.org/10.1007/s00038-009-5410-z, PMid:19639256; PMCid:PMC2732761

Jeriček Klanšček, H., 2007. Predstavitev raziskave (namen, cilji, metode, vzorec). In: Jeriček Klanšček, H., Lavtar, D. & Pokrajac, T. eds. Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju: HBSC Slovenija 2006. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja RS, 11-18.

Jeriček Klanšček, H., Koprivnikar, H., Zupanič, T., Pucelj, V. & Bajt, M. eds., 2013. Spremembe v vedenjih, povezanih z zdravjem mladostnikov v Sloveniji v obdobju 2002-2010. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.

Jeriček Klanšček, H., Roškar, S., Koprivnikar, H., Pucelj, V., Bajt, M. & Zupanič, T. eds., 2011. Neenakosti v zdravju in z zdravjem povezanih vedenjih slovenskih mladostnikov. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, pp. 12-23.

Keski-Rahkonen, A., Kaprio, J., Rissanen, A., Virkkunen, M. & Rose, R.J., 2003. Breakfast skipping and health-compromising behaviors in adolescents and adults. European Journal of Clinical Nutrition, 57(7), pp. 842-853. http://dx.doi.org/10.1038/sj.ejcn.1601618, PMid:12821884

Kolšek, M., 2000. Pogostnost pitja alkohola in pivske navade osnovnošolcev v Sloveniji: doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.

Lavrič M. (2011). Mladina 2010: Družbeni profil mladih v Sloveniji. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino; Maribor: Aristej.

Miheljak, V., Ule, M, Rener T. Mencin-Čeplak M., Kuhar, M. (2001): Mladina 2000 : slovenska mladina na prehodu v tretje tisočletje. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov.

Moreno, L.A., González-Gross, M., Kersting, M., Molnár, D., de Henauw, S., Beghin, L. et al., 2008. Assessing, understanding and modifying nutritional status, eating habits and physical activity in European adolescents: the HELENA (Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence) Study. Public health nutrition. 11(3), pp. 288-299. ,http://dx.doi.org/10.1017/S1368980007000535, PMid:17617932

National Research Council and Institute of Medicine, 2004. Children's health, the nation's wealth: assessing and improving child health: executive summary. Committee on Evaluation of Childrens' Health. Board on Children, Youth and Families, Division of Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: The National Academies Press.

Nixon, K. & McClain, J.A., 2010. Adolescence as a critical window for developing an alcohol use disorder: current findings in neuroscience. Current Opinion in Psychiatry, 23(3), pp. 227-232. http://dx.doi.org/10.1097/YCO.0b013e32833864fe, PMid:20224404; PMCid:PMC3149806

Penedo, F.J. & Dahn, J.R., 2005. Exercise and well-being: a review of mental and physical health benefits associated with physical activity. Current Opinion in Psychiatry, 18(2), pp. 189-193. http://dx.doi.org/10.1097/00001504-200503000-00013, PMid:16639173

Ramovš, J. & Ramovš, K., 2007. Pitje mladih: raziskava o pitju alkohola med mladimi v luči antropoloških spoznanj o omamah in zasvojenostih. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka.

Statistični urad Republike Slovenije, 2012. Anketa o življenjskih pogojih, Slovenija, 2011 - začasni podatki. Available at: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4810 [31. 8. 2012].

Stergar, E., Pucelj, V., Scagnetti N. (2005): ESPAD : Evropska raziskava o alkoholu in preostalih drogah med šolsko mladino, Slovenija 2003. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja RS.

Stergar, E., Scagnetti, N. & Pucelj, V., 2006. Metode dela. In: Stergar, E., Scagnetti, N., Pucelj, V. eds. Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju: HBSC Slovenija 2002. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.

Torsheim, T., Currie, C., Boyce, W., Kalnins, I., Overpeck, M. & Haugland, S., 2004. Material deprivation and self-rated health: a multilevel study of adolescents from 22 European and North American countries. Social science & medicine, 59(1), pp. 1-12. http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2003.09.032, PMid:15087138

Ule, M., 2008. Za vedno mladi?: socialna psihologija odraščanja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Ule, M., Kuhar, M. & Černelič-Kožar, S., 2003. Kakovost življenja otrok in mladostnikov v Sloveniji: projektna naloga: študija osipništva v Sloveniji: zaključno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Ule, M., Rener, T., Mencin-Čeplak, M. & Tivadar, B., 2000. Socialna ranljivost mladih. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad Republike Slovenije za mladino; Šentilj: Aristej.

Van Duyn, M.A & Pivonka, E., 2000. Overview of the health benefits of fruit and vegetableconsumption for the dietetics professional: selected literature. Journal of the American Dietetic Association,100(12), pp. 1511-1521. http://dx.doi.org/10.1016/S0002-8223(00)00420-X, PMid:11138444

Vieno, A., Santinello, M., Pastore, M. & Perkins, D.D., 2007. Social support, sense ofcommunity in school, and self-efficacy as resources during early adolescence: an integrative model.American Journal of Community Psychology, (1-2), pp. 177-190. http://dx.doi.org/10.1007/s10464-007-9095-2, PMid:17437191

World Health Organization, 2005. The European Health Report 2005: public health action for healthier children and populations. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.

World Health Organization, 2006. Gaining health: the European strategy for the prevention and control of noncommunicable diseases. Copenhagen: World Health Organization, Regional Office for Europe.

World Health Organization, 2010. Global recommendations on physical activity for health. Geneva: Regional Office for Europe.

Zalta, A., Kralj, A., Zurc, J., Lenarčič, B., Medarič, Z. & Simčič, B., 2008. Mladi in alkohol v Sloveniji. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper. Available at: http://www.zrs.upr.si/media/uploads/files/Mladi%20in%20alkohol%20v%20Sloveniji.pdf [20. 11. 2012].

Objavljeno

2014-04-03

Kako citirati

Jeriček Klanšček, H., Koprivnikar, H., Zorko, M., & Zupanič, T. (2014). Z zdravjem povezana vedenja med mladostniki v Sloveniji: glavni rezultati iz leta 2010 in trendi od 2002 do 2010. Obzornik Zdravstvene Nege, 48(1). https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.1.14

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##