Izkušnje medicinskih sester v patronažnem varstvu z obiski na domu v okviru projekta Nadgrajena celovita obravnava pacienta: rezultati pilotne raziskave

Avtorji

  • Jožica Ramšak Pajk Zdravstveni dom Ljubljana Patronažno varstvo Primožičeva 2 1000 Ljubljana in Fakulteta za zdravstvo Jesenice
  • Robertina Benkovič Zdravstveni dom Ljubljana Metelkova ulica 9 1000 Ljubljana
  • Tonka Poplas Susič Zdravstveni dom Ljubljana Metelkova ulica 9 1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.1.145

Ključne besede:

patronažna zdravstvena nega, preventiva, kronična bolezen, presejanje

Povzetek

Uvod: Patronažno zdravstveno varstvo je pomemben člen pri odkrivanju, spremljanju in obravnavi kroničnih bolezni na primarni ravni. Namen raziskave je bil predstaviti izkušnje in stališča do nadgrajene preventivne obravnave ter obiskov na domu. Metode: Uporabljen je bil mešani raziskovalni dizajn. Podatki so bili zbrani z delno strukturiranim vprašalnikom (Cronbach α = 0,92). Sodelovalo je 50 diplomiranih medicinskih sester, odzivnost je bila 81-% (n = 41). Opravljena je bila tematska analiza odprtih vprašanj. Za kvantitativne podatke je bila uporabljena opisna statistika, t-test, analiza variance in korelacijska analiza. Rezultati: Prispevek preventivnih obiskov na domu anketiranci vidijo v zdravstvenovzgojnem delovanju (x = 4,34, s = 0,85), odkrivanju rizičnih dejavnikov (x = 4,12, s = 0,81) in ohranjanju kakovosti življenja pacientov ( x= 4,10, s = 0,92). Zadovoljstvo anketirancev je povezano s sprejemanjem obiskov s strani pacientov in družin (r = 0,754, p < 0,001), s prispevkom k stroki patronažnega varstva (r = 0,766, p < 0,001) ter z obravnavo posameznika z družino (r = 0,693, p < 0,001). V tematski analizi sta bili identificirani dve temi, in sicer (1) pozitivne izkušnje z obiski in (2) negativne izkušnje z obiski. Diskusija in zaključek: Novo obliko preventivnih patronažnih obiskov v domačem okolju anketirani podpirajo, še posebej možnost celovite obravnave posameznika in njegove družine. Glede na ugotovitve se predlaga, da medicinska sestra v patronažnem varstvu postane enakovreden partner v timu referenčne ambulante na nacionalnem nivoju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Jožica Ramšak Pajk, Zdravstveni dom Ljubljana Patronažno varstvo Primožičeva 2 1000 Ljubljana in Fakulteta za zdravstvo Jesenice

viš. pred. mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. med. ses, prof. zdr. vzg.

Robertina Benkovič, Zdravstveni dom Ljubljana Metelkova ulica 9 1000 Ljubljana

Robertina Benkovič, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Tonka Poplas Susič, Zdravstveni dom Ljubljana Metelkova ulica 9 1000 Ljubljana

Izr.prof. dr. Tonka Poplas Susič dr.med. spec.druž.med.

Literatura

Aiken, L.H., Sloane, D.M., Bruyneel, L., Van den Heede, K., Griffiths P., Busse, R., et al., 2014. Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European countries: a retrospective observational study. Lancet, 24(383), pp. 1824–1830. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62631-8 PMid:24581683; PMCid:PMC4035380

Bliss, J. & While, A.E., 2014. Meeting the needs of vulnerable patients: the need for team working across general practice and community nursing services. London Journal of Primary Care, 6(6), pp. 149–153. https://doi.org/10.1080/17571472.2014.11494366 PMid:25949736; PMCid:PMC4345779

Bowers, B. & Pellett, C., 2013. Measuring the clinical effectiveness of district nurses. British Journal of Community Nursing, 18(7), pp. 332–337. https://doi.org/10.12968/bjcn.2013.18.7.332 PMid:24156195

Braun, V. & Clarke. V., 2006. Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), pp. 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Chalk, D., Legg, A. 2017. What factors are driving increasing demand for community nursing? British Journal of Community Nursing, 22(1), pp. 675–681. https://doi.org/10.12968/bjcn.2017.22.1.675 PMid:28034331

Dickinson, C., Gogh, H. & Bain, H., 2011. Meeting the policy agenda: the role of the modern district nurse. British Journal of Community Nursing, 16(10), pp. 495–500. https://doi.org/10.12968/bjcn.2011.16.10.495 PMid:22067467

GNU Operating System. GNU PSPP. Available at: https://www.gnu.org/software/pspp/ [24.7.2016].

Harris, M.F., Chan, B.C., Laws, R.A., Williams, A.M., Davies, G.P., Jayasinghe, U.W., et al., 2013. The impact of a brief lifestyle intervention delivered by generalist community nurses (CN SNAP trial). BMC Public Health, 22(13), p. 375. https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-375 PMid:23607755; PMCid:PMC3653785

Health Quality Ontario, 2013. In-home care for optimizing chronic disease management in the community: an evidence based analysis. Ontario Health Technology Assessment Series, 13(5), pp. 1–65. PMid:24167539; PMCid:PMC3804052

International Council of Nurses, 2016. Nurses: a force for change: improving health systems' resilience. Available at: http://www.icn.ch/publications/2016-nurses-a-forcefor-change-improving-health-systems-resilience/ [24.04.2016].

Irvine, F., 2005. Exploring district nursing competencies in health promotion: the use of the Delphi technique, Journal of Clinical Nursing, 14(8), pp. 965–975. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2005.01193.x PMid:16102148

Kersnik, J., 2007. Osnove družinske medicine: učbenik za študente medicine v 4. letniku MF UM. Univerza v Mariboru: Medicinska fakulteta.

Klančar, D., Švab, I. & Kersnik, J., 2010. Vizija prihodnosti zdravstvenih domov v Sloveniji. The vision of health centers in Slovenia. Zdravstveno varstvo, 49(1), pp. 37–43.

Kemppainen, V., Tossavainen, K. & Turunen, H., 2013. Nurses' roles in health promotion practice: an integrative review. Health Promotion International, 28(4), pp. 490–501. https://doi.org/10.1093/heapro/das034 PMid:22888155

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije, 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Lagerin, A., Carlsson, A.C., Nilson, G., Westman, J. & Tornkvist, L., 2014. District nurses' preventive home visits to 75-year-olds: an opportunity to identify factors related to unsafe medication management. Scandinavian Journal of Public Health, 42(8), pp. 786–794. https://doi.org/10.1177/1403494814550680 PMid:25260640

Martinez-Gonzalez, N.A., Djalali, S., Tandjung, R., Huber Geismann, F., Markun, S., Wensing, M., et al., 2014. Substitution of physicians by nurses in primary care: a systematic review and meta-analysis. BMC Health services Research, 12(14), p. 214. https://doi.org/10.1186/1472-6963-14-214 PMid:24884763; PMCid:PMC4065389

Martinez-Gonzalez, N.A., Rosemann, T., Tandjung, R. & Djalali, S., 2015. The effect of physician-nurse substitution in primary care in chronic diseases: a systematic review. Swiss Medical Weekly, 145, p. w14031 https://doi.org/10.4414/smw.2015.14031 PMid:25650804

Peterka Novak, J., 2016. Gradnja strokovnih zmogljivosti zaposlenih v zdravstveni negi. Obzornik zdravstvene nege, 50(1), pp. 65–75. https://dx.doi.org/10.14528/snr.2016.50.1.76

Poplas Susič, T., Švab, I. & Kersnik, J., 2013. Projekt referenčnih ambulant družinske medicine v Sloveniji. Zdravstveni vestnik,82(10), pp. 635–647. Available at: http://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/view/954 [24.04.2016].

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, 2014. Uradni list Republike Slovenije št. 85/14.

Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, 2015. Uradni list Republike Slovenije št. 17/15.

Ramšak Pajk, J. & Ljubič, A., 2016. Priporočila obravnave pacientov v patronažnem varstvu za diplomirane medicinske sestre. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti.

Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (ReNPZV16–25), 2016.Uradni list Republike Slovenije št. 25/2016.

Royal College of Nursing, 2013. District nursing – harnessing the potential The RCN's UK position on district nursing. London: Royal College of Nursing. Available at: https://www2.rcn.org.uk [14.6.2016].

Sherman, H., Soderhielm Blid, S., Forsberg, C., Karp, A. & Tornkvist, L., 2016. Effects of preventive home visits by district nurses on self-reported health of 75-year-olds. Primary Health Care Research & Development, 17(1), pp. 56–71. https://doi.org/10.1017/S1463423614000565 PMid:25619923

Siminoff, L.A., 2013. Incorporating patient and family preferences into evidence based medicine. BMC Medical Informatics and Decision Making, 13(Suppl 3),p. S6. https://doi.org/10.1186/1472-6947-13-S3-S6 PMid: 24565268; PMCid: PMC4029304

Skela Savič, B., Kydd, A., 2011. Nursing knowledge as a response to societal needs: a framework for promoting nursing as a profession. Zdravstveno varstvo, 50(4), pp. 286–296. https://doi.org/10.2478/v10152-011-0007-3

Skela Savič, B., 2013. Publiciranje v zdravstveni negi: rezultati bodo prišli s pridobivanjem znanj in spodbudami. Obzornik zdravstvene nege, 47(1), pp. 5–7. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2013.47.1.5

Smith, S.M., Wallace, E., O'Dowd, T. & Fortin, M., 2016. Interventions for improving outcomes in patients with multimorbidity in primary care and community settings. Cochrane Database of Systematic Reviews, 3, p. CD006560. https://doi.org/10.1002/14651858.CD006560.pub3. PMid:26976529

Tavakol, M. & Dennick, R., 2011. Making sense of Cronbach's alpha. International Journal of Medical Education, 27(2), pp. 53–55. https://doi.org/10.5116/ijme.4dfb.8dfd PMid:28029643; PMCid:PMC4205511

Vaismoradi, M., Turunen, H. & Bondas, T., 2013 Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study. Nursing & Health Sciences, 15(3), pp. 398–405. https://doi.org/10.1111/nhs.12048 PMid:23480423

Vogrinc, J., 2008. Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, pp. 143–186.

Wilhelmsson, S. & Lindberg, M., 2009. Health promotion: facilitators and barriers perceived by district nurses. International Journal of Nursing Practice, 15(3), pp. 156–163. https://doi.org/10.1111/j.1440-172X.2009.01740.x PMid:19531073

Wilson, P.M., Brooks, F., Procter, S. & Kendall, S., 2012. The nursing contribution to chronic disease management: a case of public expectation? Qualitative findings from a multiple case study design in England and Wales. International Journal of Nursing Studies, 49(1), pp. 2–14. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2011.10.023 PMid:22093577

Wong, C.X., Carson, K.V. & Smith, B.J., 2012. Home care by outreach nursing for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database of Systematic Reviews, 4, p. CD000994 https://doi.org/10.1002/14651858.CD000994.pub3. PMid:22513899

World Medical Association, 2013. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), pp. 2191–2194. Avaliable at: http://www.wma.net/en/20activities/10ethics/10helsinki/DoH-Oct2013-JAMA.pdf [1. 8. 2016]. PMid:25951678

Yamada, Y., Vass, M., Hvas, L., Igarashi, A., Hendriksen, C. & Avlund, K., 2011. Collaborative relationship in preventive home visits to older people. International Journal of Older People Nursing, 6(1), pp. 33–40.https://doi.org/10.1111/j.1748-3743.2010.00213.x PMid:21303462

Zdravstveni dom Ljubljana, 2016. Projekt Nadgrajena celovita obravnava pacienta (CPC+). Available at: www.zd-lj.si/cpc [18.9.2016].

Železnik, D., Horvat, M., Panikvar Žlahtič, K., Filej, B., Vidmar, I., 2011. Aktivnosti zdravstvene nege v patronažnem varstvu. Ljubljana. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – zveza strokovnih društev medicinskih sester babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, pp. 13–23.

Prenosi

Objavljeno

2017-03-15

Kako citirati

Ramšak Pajk, J., Benkovič, R., & Poplas Susič, T. (2017). Izkušnje medicinskih sester v patronažnem varstvu z obiski na domu v okviru projekta Nadgrajena celovita obravnava pacienta: rezultati pilotne raziskave. Obzornik Zdravstvene Nege, 51(1), 24–33. https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.1.145

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>