Vloga staršev in vzgoje za zdravje pri oblikovanju odgovornega spolnega vedenja

raziskava med učenci osnovne šole

Avtorji

  • Sanela Pivač Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija
  • Sedina Kalender Smajlović Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.2.180

Ključne besede:

spolnost, odnosi, vedenje, družina, ozaveščenost

Povzetek

Uvod: Spolno vedenje je pogosto povezano z določenim zdravstvenim tveganjem, kar vključuje nizko spolno ozaveščenost, značilno za spolno vedenje mladih brez izkušenj. Namen raziskave je bil ugotoviti odnos učencev do spolnega vedenja ter vlogo staršev in spolne vzgoje pri zavedanju učencev o posledicah tveganega spolnega vedenja.
Metode: Izvedena je bila kvantitativna neeksperimentalna metoda raziskovanja, s pomočjo strukturiranega vprašalnika na vzorcu 144 učencev ene izmed osnovnih šol na Gorenjskem, septembra 2013. Za analizo podatkov so bili uporabljeni opisna statistika, Mann Whitneyjev U-test, Kruskall – Wallisov test ter linearna večkratna regresijska analiza.
Rezultati: Trditev »Kadar imam težave, mi družina nudi oporo« ima statistično značilen vpliv na pozitivno oblikovanje mnenj o spolnem vedenju (β = 0,259, p = 0,002). Ugotovili smo statistično pomemben vpliv zavedanja anketirancev o posledicah tveganega spolnega vedenja in proučevanih spremenljivk, kot sta »Spolna vzgoja pomaga pri razumevanju telesnih in čustvenih sprememb, ki jih prinaša puberteta (β = 0,089,p < 0,001)« in »Pri prvem spolnem odnosu moram paziti, da sem zaščiten/-a« (β = 0,066, p = 0,001).
Diskusija in zaključek: Anketirani učenci so dovzetni za ustvarjanje boljšega spolnega vedenja takrat, ko jim podporo - pogosto kot prvi vir - nudi družina. Spolna vzgoja predstavlja preventivo pred tveganim spolnim vedenjem. Gre za proces, v katerem posameznik pridobi informacije in oblikuje stališče / prepričanja o spolnosti, spolni identiteti, odnosih in intimnosti. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Sanela Pivač, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija

viš. pred., dipl. m. s., spec. managementa, mag. zdr. neg.

Sedina Kalender Smajlović, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija

pred., dipl. m. s., mag. zdr. neg.

Literatura

Bočaj, T., 2011. Vloga medicinske sestre pri spolni vzgoji otroka in mladostnika – ali – pogovarjamo se. In: A. Ljubič, ed. Zdrav otrok in mladostnik – cilj medicinske sestre pri pediatriji in najpogostejši problemi v primarnem zdravstvenem varstvu: zbornik predavanj, Rogaška Slatina, 25. in 26. marec 2011. Rogaška Slatina: Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije – Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji, pp. 81−86.

But, I., Blažević, S., Dorič, M., Jelenc, M., Špilak, M. & Pakiž, M., 2011. Spolno vedenje in uporaba kontracepcije med srednješolci v severovzhodni Sloveniji. Zdravstveni vestnik, 80(1), pp. 84−91.

Byram, M.L., 2015. Sex Education. In: C.S. Clauss-Ehlers, ed. The Encyclopedia of Cross-Cultural School Psychology. Boston: Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-71799-9_383

Drago, F., Ciccarese, G., Zangrillo, F., Gasparini, G., Cogorno, L., Riva, S., et al., 2016. A survey of current knowledge on sexually transmitted diseases and sexual behaviour in Italian adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health, 13(4), p. 422. https://doi.org/10.3390/ijerph13040422 PMid:27089354; PMCid:PMC4847084

Eichtinger, G., 2012. Koedukation im Aufklärungsunterricht, Diplomarbeit. Wien: University of Vienna, Fakultät für Lebenswissenschaften.

Frotenberry, D.J., 2013. Puberty and adolescent sexuality. Hormones and behaviour, 64(2), pp. 280–287. https://doi.org/10.1016/j.yhbeh.2013.03.007 PMid:23998672; PMCid:PMC3761219

Gavin, L., MacKay, A.P., Brown, K., Harrier, S., Ventura, S.J., Kann, L., et al., 2009. Sexual and reproductive health of persons aged 10–24 years in United States, 2002–2007. MMWR Surveillance Summaries, 17(58), pp. 1–58.

Gerressu, M. & Stephenson, J.M., 2008. Sexual behaviour in young people. Current Opinion in Infectious Diseases, 21(1), pp. 37−41. https://doi.org/10.1097/QCO.0b013e3282f3d9bd PMid:18192784

Hafner, A., Torkar, T. & Hovnik Keršmanc, M., 2011. Vzgoja za zdravo spolnost-pristopi in utemeljitev. Bilten javnega zdravja. 5(29), pp. 7−14.

Jacobs C.D. & Wolf E.M., 2009. School Sexuality education and adolescent risk-taking behavior. Journal of School Health, 65(3), pp. 91−95.

Kirby, D., 2009. Sexuality education: a more realistic view of its effects. Journal of School health, 55(10), pp. 421−424.

Markham C.M., Lormand, D., Gloppen, K.M., Peskin, M.F., Flores, B., Low, B., et al., 2010. Connectedness as a predictor of sexual and reproductive health outcomes for youth. Journal of Adolescent Health, 46(Suppl 3), pp. S23–S41.

Marjanovič Umek, L. & Zupančič, M. eds., 2009. Razvojna psihologija. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Maurič, D., 2003. Spolnost in mladi: kaj vedo in kaj jih zanima. Zdravniški vestnik, 72(2), pp. 19–21.

Medindia, 2008. Sex education for teens: why sex education is required for teenagers? Available at: http://www.medindia.net/patients/patientinfo/sexeducation.htm [5. 1. 2017].

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), 2011. Uporaba varnih metod za preprečevanje nosečnosti med mladostniki v porastu (HBSC 2010). Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje. Available at: http://www.nijz.si/sl/uporaba-varnih-metod-zapreprecevanje-nosecnosti-med-mladostniki-v-porastuhbsc-2010-0 [5. 1. 2017].

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), 2015. Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji (HBSC 2014). Ljubljana, Nacionalni inštitut z javno zdravje. Avaliable at: http://www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/hbsc_2015_e_verzija30_06_2015.pdf [22. 8. 2017].

Negeri, E.L., 2014. Assessment of risky sexual behaviors and risk perception among youths in Western Ethiopia: the influences of family and peers: a comparative cross-sectional study. BMC Public Health, 14(1), pp. 302–312. https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-301 PMid:24690489; PMCid:PMC4009035

Pinter, B., Čeh, F., Verdenik, I., Grebenc, M., Maurič, D., Pavičević, I., et al., 2006. Spolno vedenje slovenskih srednješolcev v letu. Zdravstveni vestnik, 75(10), pp. 615–619.

Pinter, B., Skušek-Fakin, C. & Maurič, D., 2009. Izzivi v varovanju reproduktivnega zdravja mladostnikov v Sloveniji. Zdravstveni vestnik, 78(1), pp. 79−84.

Ramovš, J. & Ramovš, K., 2007. Pitje mladih: raziskava o pitju alkohola med mladimi v luči antropoloških spoznanj o omamah in zasvojenosti. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje.

Scott, M.E., Wildsmith, E., Welti, K., Ryan, S., Schelar, E. & Steward-Streng, N.R., 2011. Risky adolescent sexual behaviors and reproductive health in young adulthood. Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 43(2), pp. 110–118. https://doi.org/10.1363/4311011 PMid:21651710

Sharma, S., 1996. Applied multivariate techniques. New York, etc.: John Wiley & Sons. Available at: https://ekowiki.ekonomika.be/wiki/images/9/90/Applied_Multivariate_Techniques_-_Subhash_Sharma.pdf [26. 9. 2017].

Staff, M. C., 2014. Sex education: talking to your teen about sex. Available at: http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/sexual-health/indepth/sex-education/art-20044034 [3. 2. 2017].

Tolma, E.L., Oman, R.F., Vesely, S.K., Aspy, C.B., Beebe, L. & Fluhr, J., 2011. Parental youth assets and sexual activity: differences by race/ethnicity. American Journal of Health Behavior, 35(5), pp. 513−524. https://doi.org/10.5993/AJHB.35.5.1 PMid:22040613

Young, H., Költő, A., Reis, M., Saewyc E.M., Moreau, N., Burke, L., et al., 2016. Sexual Health questions included in the Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Study: an international methodological pilot investigation. Available at: ht tps://bmcmedresme thodol. biomedcentral.com/articles/10.1186/s12874-016-0270-8 [25. 8. 2017].

Žalar, A., Leskovšek, E., Čeh, F. & Prodan, V., 2013. Spolna vzgoja v okviru formalnega šolskega izobraževanja – raziskovalno poročilo. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.

Prenosi

Objavljeno

2018-09-16

Kako citirati

Pivač, S., & Kalender Smajlović, S. (2018). Vloga staršev in vzgoje za zdravje pri oblikovanju odgovornega spolnega vedenja: raziskava med učenci osnovne šole. Obzornik Zdravstvene Nege, 52(3), 160–167. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.2.180

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>