Dokumentiranje navodil o življenjskem slogu in samoobvladovanju bolezni pri pacientih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo

Avtorji

  • Maruša Ahačič Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik, Slovenija
  • Saša Kadivec Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik in Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, Jesenice, Slovenija
  • Jerneja Farkaš-Lainščak Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota in Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.1.184

Ključne besede:

pacienti, hospitalizacija, dokumentacija, medpoklicno sodelovanje

Povzetek

Uvod: Za boljše doseganje kakovosti življenja pacientov s kronično obstruktivno pljučno boleznijo je slednje treba poučiti o značilnostih bolezni ter o ukrepih za njeno učinkovito samoobvladovanje. Namen raziskave je bil ugotoviti pogostost dokumentiranja in vrsto dokumentiranih navodil o življenjskem slogu in samoobvladovanju bolezni v bolnišnični dokumentaciji pacientov s kronično obstruktivno pljučno boleznijo.
Metode: Izvedena je bila retrospektivna kvantitativna raziskava, v kateri je bila pregledana celotna bolnišnična dokumentacija (terapevtski listi, liste zdravstvene nege, arhivi zdravstvenovzgojnih šol, odpustna pisma) 253 pacientov s kronično obstruktivno pljučno boleznijo. Za analizo podatkov sta bila poleg osnovne deskriptivne statistike uporabljena tudi hi-kvadrat test in ordinalna logistična regresija.
Rezultati: V bolnišnični dokumentaciji so pacienti s kronično obstruktivno pljučno boleznijo imeli dokumentirana v povprečju manj kot 4 navodila o življenjskem slogu in samoobvladovanju bolezni (x = 3,8, s = 5,1). V odpustnem pismu je polovica pacientov (x = 0,5, s = 0,9) imela zabeleženih manj navodil o življenjskem slogu in samoobvladovanju bolezni kot v bolnišnični dokumentaciji (x2 = 33,455, p < 0,001). Diplomirane medicinske sestre so navodila dokumentirale petkrat pogosteje kot zdravniki.
Diskusija in zaključek: Raziskava je za bolnišnično dokumentacijo pacientov s kronično obstruktivno pljučno boleznijo ugotovila nizko število dokumentiranih navodil o življenjskem slogu in samoobvladovanju bolezni. Treba bo povečati ozaveščenost o pomenu dokumentiranja zdravstvenovzgojnih navodil in oblikovati orodja za izboljšanje medpoklicne komunikacije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Maruša Ahačič, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik, Slovenija

dipl. m. s., mag. zdr. neg.

Saša Kadivec, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik in Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, Jesenice, Slovenija

asis. dr. , viš. med. ses., prof. zdr.vzg.

Jerneja Farkaš-Lainščak, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota in Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

doc. dr., dr. med., spec. javnega zdravja

Literatura

Almagro P. & Castro A., 2013. Helping COPD patients change health behavior in order to improve their quality of life. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 8, pp. 335-45.

Carlfjord, S. & Lindberg M., 2008. Asthma and COPD in primary health care, qualitiy according to national guidelines: a cross-sectional and retrospecitve sudy. BMC Family Practice, 9 (36), pp. 1-6.

Documentation guidelines for registered nurses. 3rd ed. Halifax: College of Registered Nurses of Nova Scotia; 2012.

Effing, T., Monninkhof, E.M., van der Valk, P.D., van der Palen, J., van Herwaarden, C.L., Partidge, M.R., Walters, E.H. & Zielhuis, G.A., 2007. Self-management education for patients with chronic obstructive pulmonary disease. Review. Cochrane Database of Systematic Reviews, 17 (4), pp. CD002990.

Farkaš-Lainščak, J., 2010. Ocenjevanje vloge koordinatorja odpusta: primer obravnave bolnikov s kronično obstruktivno pljučno boleznijo. Specialistična naloga s področja javnega zdravja. Ljubljana: Katedra za javno zdravje, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Farkaš-Lainščak, J., 2011. Promocija zdravja v bolnišnicah: od ideje o podpornih okoljih do razvoja Mednarodne mreže za promocijo zdravja v bolnišnicah. In: J. Farkaš-Lainščak & M. Košnik, eds. Promocija zdravja v bolnišnicah: strokovno srečanje ob ustanovitvi Slovenske mreže za promocijo zdravja v bolnišnicah. Golnik, 25. november 2011. Golnik: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo, pp. 4–13.

Harrison SL., Goldstein R., Desveaux L., Tulloch V. & Brooks D, 2014. Optimizing nonpharmacological management following an acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 9, pp. 1197-205.

Haynes, C.L., 2008. Health promotion services for lifestyle development within a UK hospital-patients' experiences and views. BMC Public Health, 13 (8), pp. 284.

Haynes, C.L. & Cook, G.A., 2009. An audit of health education services within UK hospitals. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 15 (4), pp. 704–12.

Kaufmann, C., Markun, S., Hasler, S., Dalla Lana, K., Rosemann, T., Senn, O. & Steurer-Stey, C., 2015. Performance measures in the management od chronic obstructive pulmonary disease in primary care-a retrospective analysis. Praxis, 104 (17), pp. 897-907.

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije, 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Klijn SL, Hiligsmann M, Evers SM, Román-Rodríguez M, van der Molen T, van Boven JF, 2017. Effectiveness and success factors of educational inhaler technique interventions in asthma & COPD patients: a systematic review. NPJ Primary Care Respiratory Medicine, 27(1), pp. 24.

Make B& Belfer MH, 2011. Primary care perspective on chronic obstructive pulmonary disease management. Postgraduate Medical, 123(2), pp. 145-52.

Maciosek MV, LaFrance AB, Dehmer SP, McGree DA, Xu Z, Flottemesch TJ, Solberg LI, 2017. Health Benefits and Cost-Effectiveness of Brief Clinician Tobacco Counseling for Youth and Adults. Annalys of Family Medicine, 15(1), pp. 37-47.

Osterlund Efraimsson, E., Hillervik, C. & Ehrenberg, A., 2008. Effects of COPD self-care management education at a nurse-led primary health care clinic. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 22, pp. 178–85.

Petek, D., 2010. Vodenje bolnika s KOPB in astmo v ambulanti družinske medicine. In: K. Tušek-Bunc, ed. 6. Mariborski kongres družinske medicine: zbornik. Maribor, 26.-27. november 2010. Ljubljana: Zavod za razvoj družinske medicine/ Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, pp. 63–7.

Ramšak-Pajk, J., 2006. Dokumentacija v zdravstveni negi: pregled literature. Obzornik Zdravstvene nege, 40, pp. 137–42.

Rootmensen, G., van Keimpema, A., Jansen, H,. & de Haan, R., 2010. Predictors of incorrect inhalation technique in patients with asthma or COPD: a study using a validated videotaped scoring method. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 23 (5), pp. 323–8.

Škrgat Kristan, S., Šifrer, F., Kopčavar Guček, N., Osolnik, K., Eržen, R., Fležar, M., Petek, D., Šorli, ml., J., Tomič, V., Mušič, E., Beovič, B., Šuškovič, S. & Košnik, M., 2009. Stališče do obravnave akutnega poslabšanja kronične obstruktivne pljučne bolezni (apKOPB). Zdravniški Vestnik, 78, pp. 19–32.

Tang, C.Y., Taylor, N.F., Mcdonald, C.F. & Blackstock, F.C., 2014. Level of adherence to the GOLD strategy document for management of patients admitted to hospital with an acute exacerbation of COPD. Respirology, 19 (8), pp. 1191-7.

Tower, M., Chaboyer, W., Green, Q., Dyer, K. & Wallis, M., 2012. Registered nurses' decision-making regarding documentation in patients' progress notes. Journal of Clinical Nursing, 21 (19-20), pp. 2917–29.

Vestbo, J., Hurd, S.S., Agusti, A.G., Jones, P.W., Vogelmeier, C., Anzueto, A., Barnes, P.J., Fabbri, L.M., Martinez, F.J., Nishimura, M., Stockley, R.A., Sin, D.D. & Rodriguez-Roisin, R., 2013. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. GOLD executive summary. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 187 (4), pp. 347–65.

Vestbo, J. & Lange, P., 2015. Natural history of COPD: Focusing on change in FEV1. Respirology, doi: 10.1111/resp.12589. [Epub ahead of print]

World Health Organization, 2007. The International Network of Health Promoting Hospitals and Health Services: Integrating health promotion into hospitals and health services. Concept, framework and organization. Copenhagen: World Health Organization, Regional Office for Europe.

World Health Organization, 2017. Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en [20. 4. 2017].

World Medical Association, 2013. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), pp. 2191–2194. Available at: http://www.wma.net/en/20activities/10ethics/10helsinki/ DoH-Oct2013-JAMA.pdf [3. 1. 2017]

Prenosi

Objavljeno

2018-03-14

Kako citirati

Ahačič, M., Kadivec, S., & Farkaš-Lainščak, J. (2018). Dokumentiranje navodil o življenjskem slogu in samoobvladovanju bolezni pri pacientih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo. Obzornik Zdravstvene Nege, 52(1), 18–28. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.1.184

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>