Diabetično stopalo kot zaplet sladkorne bolezni

Avtorji

  • Klementina Meklav Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje, Slovenija
  • Vojko Flis Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija https://orcid.org/0000-0003-1826-9350
  • Jadranka Stričević Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija
  • Vida Sruk Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Razlagova 14, 2000 Maribor, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.3.185

Ključne besede:

nega nog, presejalni testi, zapleti, amputacija noge

Povzetek

Uvod: Diabetično stopalo je skupina sindromov, pri katerih nevropatija, ishemija in infekcija pripeljejo do destrukcije tkiva, končna posledica je zbolevnost, lahko pa tudi amputacija. Namen raziskave je bil ugotoviti pogostost pojava diabetičnega stopala pri pacientih s sladkorno boleznijo.
Metode: V raziskavi je bila uporabljena raziskava mešanih metod. Tehnika zbiranja podatkov je bilo anketiranje 60 pacientov s sladkorno boleznijo in delno strukturiran intervju z dvema medicinskima sestrama, ki delata v diabetološki ambulanti. Kvantitativni podatki so bili analizirani z opisno in bivariatno statistiko. Kvalitativni podatki so bili analizirani s pomočjo metode analize vsebine.
Rezultati: Ugotovili smo, da amputacija noge ni pogost zaplet diabetičnega stopala (U = 4,4, p = 0,217) in da ne moremo trditi, da je diabetično stopalo pogostejše pri moških kot pri ženskah (U = 0,6, p = 0,417), ter da so pacienti zelo dobro poučeni glede nege stopal in pravilne obutve.
Diskusija in zaključek: Najpomembnejša informacija o zdravstveni vzgoji pri diabetičnem stopalu za paciente je, da so o tem zapletu ozaveščeni pisno in ustno. Diabetično stopalo za paciente najpogosteje prinese spremembo v kakovosti življenja. Možnost za nadaljevanje raziskave bi bila izvedba enake raziskave na večjem številu pacientov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Klementina Meklav, Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje, Slovenija

dipl. m. s., mag. zdr. nege

 

Vojko Flis, Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

prof. dr., dr. med., spec. kirurgije

 

Jadranka Stričević, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija

doc. dr., univ. dipl. org.

Vida Sruk, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Razlagova 14, 2000 Maribor, Slovenija

viš. pred. dr., prof. nem. in soc.

Literatura

Abbott, C.A., Carrington, A.L., Ashe, H., Bath, S., Every, L.C., Griffiths, J., et al., 2002. The North-West Diabetes Foot Care Study: incidence of, and risk factors for, new diabetic foot ulceration in a community-based patient cohort. Diabetic Medicine, 19(5), pp. 377–384. https://doi.org/10.1046/j.1464-5491.2002.00698.x PMid:12027925

Al Odhayani, A.A., Al Sayed Tayel, S. & Al-Madi, F., 2015. Foot care practices of diabetic patients in Saudi. Saudi Journal of Biological Sciences, 24(7), pp. 1–5. https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2015.12.003

Ambrož, A., 2010. Diabetično stopalo. In: E. Kavaš & M. Zrim, eds. Medicinske sestre zagotavljamo varnost in uvajamo novosti pri obravnavi pacientov s kroničnimi obolenji. Murska Sobota: Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja, pp. 49–51.

American Diabetes Association (ADA), 2015. Foot Complications. Available at: http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/complications/foot-complications [30. 5. 2015].

Bowen, P.G., Clay, O.J., Lee, L.T., Vice, J., Ovalle, F., & Crowe, M., 2015. Associations of social support and self-efficacy with quality of life in older adults with diabetes. Journal of Gerontological Nursing, 41(12), pp. 21–29. https://doi.org/10.3928/00989134-20151008-44 PMid:26468654; PMCid:PMC4753825

Diabetes Care Program of Nova Scotia, 2009. Diabetes Foot Care Questionnaire. Available at: http://diabetescare.nshealth.ca/sites/default/files/files/FootCareQuestionnaire.pdf [3. 5. 2015].

Flis, V., & Miksić, K., 2010. Bolezni arterij. In: V. Flis, & K. Miksić, eds. Izbrana poglavja iz kirurgije: učbenik za kirurgijo na visokih zdravstvenih šolah. Maribor: Založba Pivec, pp. 171–181.

International Working Group on the Diabetic Foot, 2015. IWGDE Guidance on the prevention of foot ulcers in at-risk patients with diabetes. Available at: http://iwgdf.org/guidelines/guidance-for-prevention-2015 [20. 7. 2016].

Kavčič, Ž., 2013. Diabetična noga. In: V. Vilar & T. Planinšek Ručigaj, eds. Izziv ali problem pri oskrbi ran. Ljubljana: Društvo za oskrbo ran Slovenije (DORS), pp. 139–149.

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije, 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Koren, F., 2012. Sladkorna bolezen. In: S. Ferfolja, ed. Obravnava starostnika s sladkorno boleznijo: zbornik predavanj. Ljubljana: Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih, pp. 7–10.

Kosi, M., 2016. Spoznajmo svoje nogenoge: diabetično stopalo. II. del. Zaloker & Zaloker. Available at: http://www.zaloker-zaloker.si/sl/sladkorna-bolezen/zanimivosti-in-nasveti/spoznajmo-svoje-noge-diabeticnostopalo-ii-del [18. 7. 2016].

Kosmina Novak, V., 2010. Oskrba pacienta s kronično boleznijo na primarni ravni v specialistični dejavnosti. In: T. Štemberger Kolnik & S. Majcen Dvoršak, eds. Medicinske sestre zagotavljamo varnost in uvajamo novosti pri obravnavi pacientov. Ljubljana; Koper: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic; Strokovno društvo medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic, pp. 41–44.

Martins-Mendes, D., Monteiro-Soares, M., Boyko, E.J., Ribeiro, M., Barata P., Lima, J., et al., 2014. The independent contribution of diabetic foot ulcer on lower extremity. Journal of Diabetes and Its Complications, 28(5), pp. 632–638. https://doi.org/10.1016/j.jdiacomp.2014.04.011 PMid:24877985; PMCid:PMC4240944

Močnik Drnovšek, V., 2009. Človekove pravice v zvezi z biomedicino, Oviedska konvencija in dodatni protokoli. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, pp. 5–103.

Peterson M., J., & Virden D., M., 2013. Improving diabetic foot care in a nurse-managed safety-net clinic. Journal of the American Association of Nurse Practitioners, 25(5), pp. 263–271. https://doi.org/10.1111/j.1745-7599.2012.00786.x PMid:24170568

Rustja, M., 2012. Diabetično stopalo. In: S. Ferfolja, ed. Obravnava starostnika s sladkorno boleznijo: zbornik predavanj. Ljubljana: Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih, pp. 31–37.

Sedej, B., & Kos, N., 2010. Rehabilitacija v prvih dneh po amputaciji na spodnjem udu. In: M. Rems & P. Studen Pauletič, eds. Zbornik povzetkov/ 5. kongres Združenja kirurgov Slovenije z mednarodnim sodelovanjem. Ljubljana: Združenje kirurgov Slovenije, p. 89.

Smrke, D.M., 2010. Principi zdravljenja dibetične noge. In: M. Rems & P. Studen Pauletič, eds. Zbornik povzetkov/ 5. kongres Združenj kirurgov Slovenije z mednarodnim sodelovanjem, Kranjska Gora, 25.–27. november 2010. Ljubljana: Združenje kirurgov Slovenije, p. 86.

Štotl, I., 2017. DIABZS: skupaj za zdravje. Available at: http://endodiab.si/category/diabzs [20. 7. 2016].

Urbančič, V. & Slak, M., 2017. Pregled diabetičnega stopala. Available at: http://endodiab.si/priporocila/diabeticna-noga/pregled-stopala [18. 6. 2016].

Volk, V., 2012. Oskrba rane pri sladkornem bolniku. In: S. Ferfolja, ed. Obravnava starotnika s sladkorno boleznijo: zbornik predavanj. Ljubljana: Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih, pp. 38–42.

World Health Organization (WHO), 2014. Diabetes. Available at: http://www.who.int/diabetes/en [3. 4. 2015].

World Health Organization (WHO), 2017. Diabetes. Available at: http://www.who.int/diabetes/en/ [6. 9. 2017].

World Medical Association, 2013. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), pp. 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 PMid:24141714

Zumbaira, M., Malika, A., & Ahmad, J., 2012. Incidence, risk factors for amputation among patients with diabetic foot ulcer in a North Indian tertiary care hospital. The Foot, 22(1), pp. 24–30. https://doi.org/10.1016/j.foot.2011.09.003 PMid:22079404

Prenosi

Objavljeno

2018-09-16

Kako citirati

Meklav, K., Flis, V., Stričević, J., & Sruk, V. (2018). Diabetično stopalo kot zaplet sladkorne bolezni. Obzornik Zdravstvene Nege, 52(3), 168–176. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.3.185

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)