Zadovoljstvo žensk s porodno izkušnjo: opisna raziskava

Avtorji

  • Lara Menhart Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju
  • Mirko Prosen Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.4.189

Ključne besede:

rojstvo, zadovoljstvo pacientov, obporodna podpora, zdravstveni delavci

Povzetek

Uvod: Zadovoljstvo je kompleksen pojem, ki ga velikokrat zasledimo pri ocenjevanju porodne izkušnje. Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšne so izkušnje žensk v Sloveniji z vidika zadovoljstva z nudeno obporodno obravnavo. Metode: V neeksperimentalni kvantitativni raziskavi je bila porabljena slovenska verzija anketnega vprašalnika Birth Satisfaction Scale – Revised (Cronbach α = 0,81). Zbiranje podatkov je potekalo s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika v februarju 2017. V priložnostnem vzorcu je bila zajeta 301 ženska, ki je v letu 2016 rodila v Sloveniji. Podatki so bili analizirani z deskriptivno statistiko, Mann-Whitneyevim U-testom in Spearmanovim korelacijskim koeficientom. Rezultati: Ugotovitve kažejo, da število porodov (U = 6802, p = 0,150), izobrazba (U = 7493, p = 0,317) in starost (U = 5142, p = 0,061) ter prisotnost obporodnega partnerja (U = 2841, p = 0,730) niso statistično pomembno povezani z ocenjevanjem zadovoljstva. Vpliv števila porodov je bil ugotovljen le v povezavi z izvedenim carskim rezom, pri tem je bila ugotovljena nižja stopnja zadovoljstva pri prvorodnicah v primerjavi z mnogorodnicami (U = 430, p = 0,001). Statistično pomembne razlike na ravni celotnega vzorca smo ugotovili v povezavi zadovoljstva in kraja bivanja, bolj zadovoljne so bile ženske, ki živijo na podeželju (U = 7029, p = 0,039). Medsebojno zmerno statistično povezanost smo ugotovili tudi za profesionalno komunikacijo in manjšo zaskrbljenost porodnice (rs = 0,397, p = 0,000). Diskusija in zaključek: Ugotovitve kažejo, da so zdravstveni delavci, prisotni pri porodu, ključni dejavnik za dosego pozitivne porodne izkušnje. Pridobljeni rezultati odpirajo priložnost za nadaljnje raziskave v smeri komunikacije in odnosa zdravstvenih delavcev s porodnico.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Lara Menhart, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

Lara Menhart, dipl. m. s.

Mirko Prosen, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

doc. dr. Mirko Prosen, dipl. zn., univ. dipl. org.

Literatura

Bryanton, J., Gagnon, J.A., Johnston, C. & Hatem, M., 2008. Predictors of women's perceptions of the childbirth experience. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing, 37(1), pp. 24‒28. https://doi.org/10.1111/j.1552-6909.2007.00203.x PMid:18226154

Carquillat, P., Boulvain, M. & Guittier, J.M., 2016. How does delivery method influence factors that contribute to women's childbirth experiences? Midwifery, 43, pp. 22, 24‒25. https://doi.org/10.1016/j.midw.2016.10.002 PMid:27825057

De Orange, F.A, Passini, R., Melo, S.O.A., Katz, L., Coutinho, C.I. & Amorim, M.R.M., 2011. Combined spinal-epidural anesthesia and non-pharmacological methods of pain relief during normal childbirth and maternal satisfaction: a randomized clinical trial. Revista da Associação Médica Brasileira, 58(1), pp. 114‒116.

Dencker, A., Taft, C., Bergqvist, L., Lilja, H. & Berg, M., 2010. Childbirth experience questionnaire (CEQ): development and evaluation of a multidimensional instrument. BMC Pregnancy and Childbirth, 10(81), pp. 2‒7. https://doi.org/10.1186/1471-2393-10-81

Drglin, Z. & Šimnovec, I., 2009. Deset korakov do odličnih obporodnih storitev Mama Otrok. Available at: http://imbco.weebly.com/uploads/8/0/2/6/8026178/imbci_in_slovene.pdf [22. 2. 2017].

Drglin, Z., 2007. Rojstna mašinerija: sodobne obporodne vednosti in prakse na Slovenskem. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, pp. 73–74, 93.

Ferrer, C.B.M., Jordana, C.M., Meseguer, B.C., Garcia, C.C. & Roche, M.E., 2016. Comparative study analysing women's childbirth satisfaction and obstetric outcomes across two different models of maternity care. BMJ Open, 6(8), p. 3. http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2016-011362 PMid: 27566632; PMCid: PMC5013466

Gorenak, I. & Goričan, A., 2011. Zadovoljstvo bolnikov v primarnem zdravstvu: primer zdravstvenega doma Šmarje pri jelšah. Zdravstveno Varstvo, 50(3), pp. 175‒184.

Hinic, K.A., 2015. The relationships among perceived stress, birth satisfaction, and breastfeeding self-efficacy in early postpartum women: doktorska naloga. South Orange: Seton Hall University, College of Nursing, pp. 59‒60.

Hodnett, E.D., 2002. Pain and women's satisfaction with the experience of childbirth: a systematic review. American Journal of Obstetrics & Gynecology, 186(5), pp. 160, 170.

Hollins Martin, C.J., 2014. The Birth Satisfaction Scale (BSS). Midwifery Matters, 141, pp. 3‒5.

Hollins Martin, C.J & Martin, R.C., 2015. A survey of women's birth experiences in Scotland using the Birth Satisfaction Scale (BSS). European Journal for Person Centered Healthcare, 4(3), pp. 480‒484. https://doi.org/10.5750/ejpch.v3i4.1019

Holloway, A. & Kurniawan, S., 2010. How we prepare: childbirth childbirth preparation methods and their effects on satisfaction and labor outcomes. Available at: https://www.soe.ucsc.edu/sites/default/files/technical-reports/UCSC-SOE-10-34.pdf [2. 3. 2017].

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije, 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Macpherson, I., Roqué-Sánchez, V.M., Legget, F.O. & Segarra, I., 2016. A systematic review of the relationship factor between women and health professionals within the multivariant analysis of maternal satisfaction. Midwifery, 41, pp. 75–76. https://doi.org/10.1016/j.midw.2016.08.003 PMid:27551856

Milivojević, Z., 2010. Čustveno opismenjevanje: sreča in zadovoljstvo. Available at: http://www.viva.si/Psihologija-in-odnosi/2221/%C4%8Custvenoopismenjevanje-sre%C4%8Da-in-zadovoljstvo [12. 1. 2017].

Mivšek, P.A., 2007. Slovenske ženske v pričakovanju: sprijaznjenje in pasivne ali aktivne in zadovoljne uporabnice obporodnega zdravstvenega varstva. In: Z. Drglin, ed. Rojstna mašinerija: sodobne sodobne obporodne vednosti in prakse na Slovenskem. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče Koper, pp. 73–74, 93.

Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2017. Prisotnost očeta pri porodu po statističnih regijah, Slovenija, letno po spremenljivkah: porodnice, leto, statistična regija. Available at: https://podatki.nijz.si/pxweb/sl/NIJZ%20podatkovni%20portal/NIJZ%20podatkovni%20portal__3%20Zdravstveno%20stanje%20prebivalstva__3b%20Porodi%20in%20rojstva/PIS_TB_4.px/table/tableViewLayout2/?rxid=c7721b98-4898-4f2d-87ec-4de4abcfaeae [22. 3. 2017].

Nilsson, L., Thorsell, T., Wahn, E.H. & Ekström, A., 2013. Factors influencing positive birth experiences of first-time mothers.

Nursing Research and Practice, art. ID 349124 , pp. 1‒6. https://dx.doi.org/10.1155/2013/349124 PMid:24175090; PMCid:PMC3793576

Prosen, M., 2016. Medikalizacija nosečnosti in poroda kot družbena konstrukcija: doktorska disertacija. Maribor: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, pp. 203–207, 216, 263.

Spaich, S., Welzel, G., Berlit, S., Temerinac, D., Tuschy, B., Sütterlin, M., et al., 2013. Mode of delivery and its influence on women's satisfaction with childbirth. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 170, pp. 403, 405.

Sršen, P.T., 2007. Porod: pričakovanja in možnosti. In: Z. Drglin, ed. Rojstna mašinerija: Sodobne obporodne vednosti in prakse na Slovenskem. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče Koper, pp. 192–193.

Takavol, M. & Dennick, R., 2011. Making sense of Cronbach's alpha. International Journal of Medical education, 2011(2), pp. 53‒55.

Waldenström, U., Hildingsson, I. & Ryding, L., 2006. Antenatal fear of childbirth and its association with subsequent caesarean section and experience of childbirth. An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 13(6), pp. 644‒645. https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.2006.00950.x

World Medical Association, 2013. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), pp. 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 PMid:24141714

World Health Organization, 2017. Process of translation and adaptation of instruments. Available at: http://www.who.int/substance_abuse/research_tools/translation/en/. [13. 7. 2017].

Yuenyong, S., O'Brien, B. & Jirapeet, V., 2011. Effects of labor support from close female relative on labor and maternal satisfaction in a thai setting. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 41(45‒46), pp. 50‒52.

Objavljeno

2017-12-19

Kako citirati

Menhart, L., & Prosen, M. (2017). Zadovoljstvo žensk s porodno izkušnjo: opisna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 51(4), 298–311. https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.4.189

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>