Jezikovne prepreke pri zdravstveni negi tujegovorečih pacientov

kvalitativna opisna raziskava

Avtorji

  • Anja Štante Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija
  • Nataša Mlinar Reljić Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija
  • Barbara Donik Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.2.207

Ključne besede:

bolnišnica, medicinske sestre, komunikacija, intervju

Povzetek

Uvod: Jezikovne prepreke ob stiku s tujegovorečim pacientom močno vplivajo na kakovost zdravstvene nege, saj onemogočajo učinkovito komunikacijo med medicinsko sestro in pacientom. Ne glede na spol, narodnost, raso, etnično poreklo, versko pripadnost ali drugo osebno okoliščino imajo pacienti pravico do enake obravnave pri zdravstveni oskrbi. Namen raziskave je bil ugotoviti, kako se medicinske sestre soočajo z jezikovnimi preprekami pri zdravstveni negi tujegovorečih pacientov.

Metode: Uporabljena je bila kvalitativna metodologija raziskovanja. Podatki so bili zbrani z delno strukturiranimi intervjuji (n = 5). Vzorec je bil namenski. Za analizo podatkov je bila uporabljena metoda konvencionalne vsebinske analize besedila.

Rezultati: S pomočjo vsebinske analize so bile oblikovane tri kategorije proučevanega fenomena: (1) Stik s tujegovorečim pacientom; (2) Soočanje s tujegovorečim pacientom; (3) Reševanje težav v komunikaciji s tujegovorečim pacientom. Soočanje s tujegovorečimi pacienti udeležencem v raziskavi predstavlja stisko, vendar ohranjajo empatičen odnos in se zavedajo nevarnosti, ki jih jezikovne prepreke predstavljajo za pacientovo varnost.

Diskusija in zaključek: Udeleženci v raziskavi opozarjajo, da jezikovne prepreke lahko predstavljajo večja tveganja na področju zagotavljanja pacientove varnosti. Obravnavano področje je v slovenskem prostoru slabše raziskano, zato bi bilo treba proučiti različne dimenzije tako jezikovnih kot tudi kulturnih preprek ter sistemsko urediti področje zdravstvene obravnave tujegovorečih pacientov. To bi pomembno prispevalo k vzpostavitvi uspešne komunikacije ter varni in kakovostni zdravstveni negi. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Anja Štante, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija

dipl. m. s.

Nataša Mlinar Reljić, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija

viš. pred., dipl. m. s., mag. zdr.-soc.manag

Barbara Donik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija

viš. pred. mag., dipl. m. s., univ. dipl. org.

Literatura

Bernard, A., Whitaker, M., Ray, M., Rockich, A., Barton-Baxter, M., Barnes, S.L., et al., 2006. Impact of language barrier on acute care medical professionals is dependent upon role. Journal of Professional Nursing, 22(6), pp. 355–358. https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2006.09.001 PMid:17141719

Bofulin, M. & Bešter, R., 2010. Enako zdravstvo za vse: imigranti v slovenskem zdravstvenem sistemu. In: M. Medvešek, & B. Romana, eds. Državljani tretjih držav ali tretjerazredni državljani?: integracija državljanov tretjih držav v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, pp. 270–311.

Bofulin, M., Farkaš Lainšček J., Gosenca, K., Jelenc, A., Keršič Svetel, M., Lipovec Čebron, U., et al., 2016. Komuniciranje. In: U. Lipovec Čebron, ed. Kulturne kompetence in zdravstvena oskrba: priročnik za razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, pp. 197–246.

Brodie, K., Abel, G. & Burt, J., 2016. Language spoken at home and the association between ethnicity and doctor-patient communication in primary care: analysis of survey data for South Asian and White British patients. BMJ Open, 6(3), art. ID e010042 http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2015-010042

Burt, J., Lloyd, C., Campbell, J., Roland, M. & Abel, G., 2016. Variations in GP-patient communication by ethnicity, age, and gender: evidence from a national primary care patient survey. British Journal of General Practice, 66(642), pp. e47–e52. https://doi.org/10.3399/bjgp15X687637 PMid:26541182; PMCid:PMC4684035

Coleman., J-S. & Angosta, A.D., 2016. The lived experiences of acute-care bedside registered nurses caring for patients and their families with limited English proficiency: a silent shift. Journal of Clinical Nursing, 26(5/6), pp. 678–689. https://doi.org/10.1111/jocn.13567 PMid:27571582

Collins English Dictionary, 2017. Definition of language barrier. Available at: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/language-carrier [19. 4. 2017].

Creswell, J. W., 2013. Qualitative inquiry and Research design: choosing among five approaches. 3rd ed. Tousand Oaks: SAGE Publications, pp. 42–69.

Fatahi, N., Mattsson, B., Lundgren, S.M. & Hellström, M., 2010. Nurse radiographers' experiences of communication with patients who do not speak the native language. Journal of Avanced Nursing, 66(4), pp. 774–783. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2009.05236.x

Flores, G., 2006. Language barriers to health care in the United States. New England Journal of Medicine, 355(3), pp. 229–231. https://doi.org/10.1056/NEJMp058316

Hsieh, H.-F. & Shannon, E.S., 2005. Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), pp. 1277–1288. https://doi.org/10.1177/1049732305276687 PMid:16204405

Jelenc, A., Svetel Keršič, M. & Lipovec Čebron, U., 2016. Kulturne kompetence in zdravstvena oskrba. In: U. Čebron, ed. Kulturne kompetence in zdravstvena oskrba: priročnik za razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, pp. 11–24.

Juergens, C.P., Dabin, B., French, J.K., Kritharides, L., Hyun, K., Kilian, J., et al., 2016. English as a second language and outcomes of patients presenting with acute coronary syndromes: results from the Concordance registry. The Medical Journal of Australia, 204(6), art. ID e239. https://doi.org/10.5694/mja15.00812 PMid:27031399

Kelley, F.J. & Klopf, M.I., 2008. Second language learning in a family nurse practitioner and nurse midwifery diversity education project. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, 20(10), pp. 479–485. https://doi.org/10.1111/j.1745-7599.2008.00353.x

Luborsky, M.R. & Rubinstein, R.L., 1995. sampling in qualitative research: rationale, issues and methods. Researching on Aging, 17(1), pp. 89–113.

https://doi.org/10.1177/0164027595171005 PMid:22058580; PMCid:PMC3207270

Mallows, D., 2014. Language issues in migration and integration: perspectives from teachers and learners. London: British Council. PMid:24708006

McCarthy, J., Cassidy, I., Graham, M.M. & Tuohy, D., 2013. Conversations through barriers of language and interpretation. British Journal of Nursing, 22(6), pp. 335–339. https://doi.org/10.12968/bjon.2013.22.6.335

Meuter, R.F., Gallois, C., Segalowitz, N.S., Ryder, A.G. & Hocking, J., 2015. Overcoming language barriers in healthcare:

a protocol for investigating safe and effective communication when patients or clinicians use a second language. BioMed Central Health Services Research, 15(1), p. 371. https://doi.org/10.1186/s12913-015-1024-8

Ministrstvo za notranje zadeve, 2014. Vključevanje v slovensko družbo, informacije za tujce. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve.

Morel, A., 2009. Komunikacija s pacientom v večjezični družbi: tolmačenje v zdravstvu v Sloveniji: magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za prevajalstvo.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), 2016. Standard za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi "ranljivih" skupin in orodje za samoocenjevanje zdravstvenih ustanov. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, pp. 83–96.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), 2018. Večjezično zdravstvo in zakaj ga v Sloveniji (še) ni. Available at: http://www.nijz.si/sl/vecjezicno-zdravstvo-in-zakaj-ga-v-sloveniji-se-ni [12. 2. 2018].

Parveen, A.A. & Watson, R., 2017. Language barriers and their impact on provision of care to patients with limited English proficiency: nurses' perspectives. Journal of Clinical Nursing, 27(5/6), pp. e1152–e1160. https://doi.org/10.1111/jocn.14204

Park, E.R., Chun, M.B.J., Betancourt, J.R., Green, A.R., & Weissman, J.S., 2009. Measuring residents' perceived preparedness and skillfulness to deliver cross-cultural care. Journal of General Internal Medicine, 24(9), pp. 1053–1056. https://doi.org/10.1007/s11606-009-1046-1 PMid:19557481; PMCid:PMC2726883

Polit, D.F. & Beck, C.T., 2012. Nursing Research: generating and assessing evidence for nursing practice. 9th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health, pp. 515–531.

Rocque, R. & Leanza, Y. A., 2015. Systematic review of patients'experiences in communicating with primary care physicians: intercultural encounters and a balance between vulnerability and integrity. PLoS One, 10(10), art. ID e0139577. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0139577

Sandelowski, M., 2000. Focus on Research Methods: whatever happened to qualitative description. Research in Nursing & Health, 23, pp. 334–340.

Schwei, R.J., Del Pozo, S., Agger-Gupta, N., Alvarado-Little, W., Bagchi, A., Chen, A.H., et al., 2016. Changes in research on language barriers in health care since 2003: a cross-sectional review study. International Journal of Nursing Studies, 54, pp. 36–44. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2015.03.001

Statistični urad Republike Slovenije, 2017. Prebivalstvo, Slovenija, 1. januar 2017. Available at: http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/6619 [04. 06. 2017].

Streubert, H.J. & Carpenter, D.R., 2011. Qualitative research in nursing: advancing the humanistic imperative. 5th ed. Philadelphia: Walters Kluwer health.

Urad za narodnosti Republike Slovenije, 2017. Manjšine. Available at: http://www.un.gov.si/si/manjsine/ [12. 6. 2017].

van Rosse, F., de Bruijne, M., Suurmond, J., Essink-Bot, M.L., Wagner, C., 2016. Language barriers and patient safety risks in hospital care: a mixed methods study. International Journal of Nursing Studies, 54, pp. 45–53. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2015.03.012

Zakon o javni rabi Slovenščine (ZJRS), 2010. Uradni list Republike Slovenije, št. 8.

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP), 2008. Uradni list Republike Slovenije, št. 15.

Zakon o tujcih (ZTuj-2), 2017. Uradni list Republike Slovenije, št. 16.

Zendedel, R., Schouten, B.C., van Weert, J.C.M. & van den Putte, B., 2016. Informal interpreting in general practice: the migrant patient's voice. Ethnicity in Health, 23(2), pp. 158–173. https://doi.org/10.1080/13557858.2016.1246939 PMid:27764953

Prenosi

Objavljeno

2018-12-16

Kako citirati

Štante, A., Mlinar Reljić, N., & Donik, B. (2018). Jezikovne prepreke pri zdravstveni negi tujegovorečih pacientov: kvalitativna opisna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 52(4), 233–241. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.2.207

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)