Odnos diplomiranih medicinskih sester, zaposlenih v zdravstveni dejavnosti na primarni in terciarni ravni, do raziskovanja v zdravstveni negi

Avtorji

  • Filip Krajnc /
  • Saša Kadivec Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik, Slovenija, in Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.4.2971

Ključne besede:

dokazi podprta praksa, znznanstvenoraziskovalno delo, izobraževanje, ovire

Povzetek

Uvod: Zdravstvena nega je znanstvena disciplina, zato morajo diplomirane medicinske sestre v prihodnosti z raziskovalnim delom slediti znanstvenoraziskovalnemu razvoju. Namen raziskave je bil ugotoviti odnos diplomiranih medicinskih sester do  raziskovanja, s katerimi ovirami se srečujejo pri tem in v kolikšni meri se odločajo za raziskovalno delo.
Metode: Uporabljena je bila kvantitativna neeksperimentalna metoda raziskovanja. Raziskava je bila izvedena s pomočjo strukturiranega vprašalnika med 110 diplomiranimi medicinskimi sestrami v zdravstveni dejavnosti na primarni in terciarni ravni. Zanesljivost vprašalnika je bila preverjena s koeficientom Cronbach alfa (Cronbach α = 0,72). Raziskava je bila izvedena v maju in juniju 2018. Uporabljeni sta bili opisna statistika in bivariatna analiza z Mann-Whitneyevim in Kruskal Wallisovim testom.
Rezultati: Diplomirane medicinske sestre se v večini strinjajo (x = 4,23, s = 0,895), kako pomembno je, da zdravstvena nega temelji na dokazih. Oviro pri raziskovanju jim predstavljata znanje (x = 3,39, s =1,000) in pomanjkanje časa (x = 3,76, s = 0,877). Diplomirane medicinske sestre v zdravstveni dejavnosti na terciarni ravni so raziskovanju bolj naklonjene (x = 4,16) kot tiste na primarni ravni (x = 3,79, U = 1102,00, p = 0,008).
Diskusija in zaključek: Diplomirane medicinske sestre se strinjajo, da je z dokazi podprta praksa v zdravstveni negi nujna. V raziskovanje se ne vključujejo zaradi pomanjkanja znanja, časa in pomanjkanja podpore sodelavcev. Za dvig ravni raziskovanja med medicinskimi sestrami je treba prenesti rezultate raziskav v prakso, izboljšati znanje medicinskih sester tako na področju raziskovanja kot uporabe pridobljenih rezultatov v praksi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Filip Krajnc, /

BA

Saša Kadivec, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik, Slovenija, in Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija

Assistant Prof., BA, RN

Literatura

Akerjordet, K., Lode, K. & Severinsson, E., 2012. Clinical nurses'attitudes towardes reasearch, management and organisational resources in a university hospital: part 1. Journal of Nursing Management, 20(6), pp. 814–823. https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2012.01477.x PMid:22967299

Berthelsen, C.B. & Hølge-Hazelton, B., 2014. Orthopaedic nurses' attitudes towards clinical nursing research: a cross sectional survey. International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing, 19(2), pp. 74–84. https://doi.org/10.1016/j.ijotn.2014.10.004 PMid:25846220

Björkström, M.E., Johansson, I.S. & Athlin, E.E., 2014. An attempt to improve nurses' interest in and use of research in clinical practice by means of network support to "facilitator nurses". Journal of Nursing Education and Practice, 4(3), pp. 58–68. https://doi.org/10.5430/jnep.v4n3p58

Bole, U. & Skela-Savič, B., 2017. Odnos, znanje in ovire medicinskih sester pri implementaciji na dokazih podprte prakse. In: B. Skela-Savič & S. Hvalič Touzery, eds. 10. mednarodna znanstvena konferenca: kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja. Bled, 8. in 9. junij 2017. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, pp. 357–363.

Breimaier, H.E., Halfens, R.J. & Lohrmann, C., 2011. Nurses' wishes, knowledge, attitudes and perceived barriers on implementing research findings into practice among graduate nurses in Austria. Journal of Clinical Nursing, 20(11/12), pp. 1744–1756. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2010.03491.x PMid:21362075

Brown, C.E., Ecoff, L. & Kim, S.C., 2010. Multi-institutional study of barriers to research utilisation and evidence-based practice among hospital nurses. Journal of Clinical Nursing, 19(13/14), pp. 1944–1951. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2009.03184.x PMid:20920021

Cenčič, M., 2009. Kako poteka pedagoško raziskovanje: primer kvantitativne empirične neeksperimentalne raziskave. 1st ed. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Gerrish, K., McDonnell, A., Nolan, M., Guillaume, L., Kirshbaum, M. & Tod, A., 2011. The role of advanced practice nurses in knowledge brokering as a means of promoting evidence-based practice among clinical nurses. Journal of Advanced Nursing, 67(9), pp. 2004–2014. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2011.05642.x PMid:21507046

Hvalič Touzery, S., Pesjak, K. & Skela-Savič, B., 2017. Odnos medicinskih sester do doktorskega študija in raziskovanja v zdravstveni negi. In: B. Skela-Savič & S. Hvalič Touzery, eds. 10. mednarodna znanstvena konferenca: Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja. Bled, 8. in 9. junij 2017. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, pp. 99–109.

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Maze, H. & Plank, D., 2012. Zdravstvena nega in raziskovanje: skripta predavanj za študijsko leto 2012/13. Celje: Visoka zdravstvena šola v Celju. Available at: www.vzsce.si/si/files/default/pdf/spletna_gradiva/Skripta_ZN2012-13_3646Z.pdf [7. 3. 2018].

McCloskey, D.J., 2008. Nurses' perceptions of research utilisation in a corporate health care system. Journal of Nursing Scholarship, 40(1), pp. 39–45. https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.2007.00204.x PMid:18302590

Melnyk, B.M., Fineout-Overholt, E. & Mays, M.Z., 2008. The evidence-based practice beliefs and implementation scales: psychometric properties of two new instruments. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 5(4), pp. 208–216. https://doi.org/10.1111/j.1741-6787.2008.00126.x PMid:19076922

Polit, D.F. & Beck, C.T., 2008. Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practise. 8th ed. Philadelhia: Lippincoot, Williams & Wilkins.

Ryan, E.J., 2016. Undergraduate nursing students' attitudes and use of research and evidence-based practice: an integrative literature review. Journal of Clinical Nursing, 25(11/12), pp. 1548–1556. https://doi.org/10.1111/jocn.13229 PMid:26990808

Skela-Savič, B., 2009. Zdravstvena nega in raziskovanje: nekateri vplivni dejavniki za razvoj zdravstvene nege kot znanstvene discipline v Sloveniji. Obzornik zdravstvene nege, 43(3), pp. 209–222. Available at: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2726 [7. 3. 2018].

Skela-Savič, B., 2010. Zakaj potrebujemo raziskovanje in na dokazih podprto prakso v zdravstveni negi? In: B. Skela-Savič, B.M. Kaučič, B. Filej, K. Skinder Savić, M. Mežik Veber, et al., eds. Teoretične in praktične osnove zdravstvene nege: izbirna poglavja. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, pp. 28–39.

Skela-Savič, B., 2017. Razvoj elementov profesionalizacije v slovenski zdravstveni negi: tehnika skupinskih intervjujev. Obzornik zdravstvene nege, 50(4), pp. 274–297. https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.4.199

Skela-Savič, B., Pesjak, K. & Lobe, B., 2015. Prepričanja in uporaba na dokazih podprte prakse med diplomiranimi medicinskimi sestrami v Slovenskih bolnišnicah: preliminarni rezultati. In: B. Skela-Savič & S. Hvalič Touzery, eds. 8. mednarodna znanstvena konferenca: Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje. Bled, 11. in 12. junij 2015. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, pp. 24–35.

Strojan, N., Zurc, J. & Skela-Savič, B., 2012. Odnos medicinskih sester do raziskovanja v zdravstveni negi. Obzornik zdravstvene nege, 46(1), pp. 47–55. Available at: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2867 [8. 5. 2018].

Trako, K. & Skela-Savič, B., 2015. Odnos, znanje in ovire pri uporabi na dokazih podprte zdravstvene nege pri diplomiranih medicinskih sestrah Splošne bolnišnice Jesenice. In: B. Skela- Savič & S. Hvalič Touzery, eds. 8. mednarodna znanstvena konferenca: Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje. Bled, 11. in 12. junij 2015. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, pp. 378–388.

World Medical Association, 2013. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), pp. 2191–2194. Available at: http://www.wma.net/en/20activities/10ethics/10helsinki/DoH-Oct2013-JAMA.pdf [1. 9. 2016].

Prenosi

Objavljeno

2019-12-16

Kako citirati

Krajnc, F., & Kadivec, S. (2019). Odnos diplomiranih medicinskih sester, zaposlenih v zdravstveni dejavnosti na primarni in terciarni ravni, do raziskovanja v zdravstveni negi. Obzornik Zdravstvene Nege, 53(4), 300–308. https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.4.2971

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>