Vpliv zadovoljstva z delom na pojav izgorelosti med medicinskimi sestrami

kvalitativna opisna raziskava

Avtorji

  • Aleksandra Kavšak Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran, Slovenija
  • Mirko Prosen Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za zdravstveno nego, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija https://orcid.org/0000-0001-9943-9037

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.1.3018

Ključne besede:

delovna mesta, zdravstvo, zdravstvena nega, stres, kakovost življenja

Povzetek

Uvod: Zadovoljstvo na delovnem mestu je ključni dejavnik kakovostno opravljenega dela v zdravstveni negi. Namen raziskave je bil preučiti pogled medicinskih sester na zadovoljstvo z delom ter kako slednje prispeva k razvoju izgorelosti.
Metode: Uporabljena je bila kvalitativna opisna metoda. Na namenskem kvotnem vzorcu 12 medicinskih sester, zaposlenih na primarni, sekundarni in terciarni zdravstveni dejavnosti, so bili opravljeni delno strukturirani intervjuji. Pridobljeni podatki so bili analizirani s pomočjo metode analize vsebine. 
Rezultati: Identificirane so bile naslednje teme: (1) negativni dejavniki delovnega okolja; (2) motivacijski dejavniki na delovnem mestu; (3) vpliv zadovoljstva medicinskih sester na zasebno življenje ter (4) osebni pomen zadovoljstva z delom.
Diskusija in zaključek: Za zaposlene v zdravstveni negi je pomembno, da vladajo dobri medsebojni odnosi v timu. Le z dobrimi medsebojnimi odnosi bomo uporabnikom zdravstvenih storitev omogočili strokovno in kakovostno obravnavo. Rešitev, s katero bi zmanjšali izgorelost zaposlenih v zdravstveni negi in pripomogli k njeni prepoznavnosti, vidimo v povečanju ozaveščanja o sindromu izgorelosti. Treba bi bilo prispevati k politiki oblikovanja ukrepov za premagovanje oziroma preprečevanje težav, povezanih z izgorevanjem medicinskih sester na delovnem mestu. Proces obvladovanja stresa in izgorevanja bi moral postati sestavni del organizacijskega procesa, saj prispeva k večji učinkovitosti organizacije. Z ustreznim usmerjanjem in zadostnim kadrovskim normativom je možno stroške, povezane z boleznijo zaposlenih, precej zmanjšati. Organizacija namreč s skrbjo za zdravje zaposlenih prispeva tudi k njihovi večji motiviranosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Andrade, J. M., Assunção, A. A., & Abreu, M. N. (2017). Long working hours in the healthcare system of the Belo Horizonte municipality, Brazil: A population-based cross-sectional survey. Human Resources for Health, 15(1), 15, Article 30. https://doi.org/10.1186/s12960-017-0203-6 PMid: 28431553; PMCid: PMC5399831

Atefi, N., Abdullah, K. L., & Wong, L. P. (2014). Job satisfaction of Malaysian registered nurses: A qualitative study. Journal of Nursing Critical Care, 21(1), 8–17. https://doi.org/10.1111/nicc.12100 PMid: 25270664

Aziri, B. (2011). Job satisfaction: A literature review. Management Research and Practice, 3(4), 77–86. http://mrp.ase.ro/no34/f7.pdf

Corbin, J., & Strauss, A. (2015). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (4th ed., pp. 170–210). Los Angeles: Sage.

De Oliveira, A. M., Marcus Tolentino, S., Taís Freire, G., & Luciane Cruz, L. (2018). The relationship between job satisfaction, burnout syndrome and depressive symptoms. Medicine (Baltimore), 97(49), Article e13364. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000013364 PMid: 30544404; PMCid: PMC6310545

De Savigny, D., & Adam, T. (2013). Systems thinking for health systems strengthening. Geneva: World health organization. Retrieved from http://www.unicef.org/protection/World_report_on_disability_eng.pdf

Garcia Manzano, G., & Ayala, J. C. (2017). Insufficiently studied factors related to burnout in nursing: Results from an e-Delphi study. PLoS One, 12(4), Article e0175352. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0175352 PMid: 28388660; PMCid: PMC5384787

Gorgulu, O., & Akilli, A. (2017). The determination of the levels of burnout syndrome, organizational commitment, and satisfaction of the health workers. Nigerian Journal of Clinical Practice, 20(1), 48–56. https://doi.org/10.4103/1119-3077.180051 PMid: 27958246

Hamid, S., Malik, A. U., Kamran, I., & Ramzan, M. (2014). Job satisfaction among nurses working in the private and public sectors: A qualitative study in tertiary care hospitals in Pakistan. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 2014(7), 25–35. https://doi.org/10.2147/JMDH.S55077 PMid: 24453494; PMCid: PMC3887073

Hennink, M. M., Kaiser, B. N., & Marconi, V. C. (2017). Code saturation versus meaning saturation: How many interviews are enough. Qualitative Health Research, 27(4), 591–608. https://doi.org/10.1177/1049732316665344

Kandelman, N., Mazars, T., & Levy, A. (2018). Risk factors for burnout among caregivers working in nursing homes. Journal of Clinical Nursing, 27(1/2), e147–e153. https://doi.org/10.1111/jocn.13891 PMid: 28543882

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije. (2014). Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Kox, J. H. A. M., Groenewoud, J. H., Bakker, E. J. M., Bierma-Zeinstra, S. M. A., Runhaar, J., Miedema, H. S., & Roelofs, P. D. D. M. (2020). Reasons why Dutch novice nurses leave nursing: A qualitative approach. Nurse Education in Practice, 47, Article 102848. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2020.102848

Kržišnik, K., & Čuk, V. (2010). Obremenitve in izgorevanje zdravstveno negovalnega osebja v psihiatriji. In B. Bregar & J. P. Novak (Eds.), Kako zmanjšati stres in izgorevanje na delovnem mestu: zbornik prispevkov z recenzijo / Seminar Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, Ljubljana, 12. november 2010 (pp. 30–46). Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji.

Laubič, C. (2016). Premagovanje stresa in preprečevanje izgorelosti zaposlenih v domovih starejših (diplomsko delo, pp. 15–19). Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Maribor.

Lim, J., Hepworth, J., & Bogossian, F. (2011). A qualitative analysis of stress, uplifts and coping in the personal and professional lives of Singaporean nurses. Journal of Advanced Nursing, 67(5), 1022–1033. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2010.05572.x PMid: 21261697

Lorber, M., Treven, S., & Mumel, D. (2018). Leadership behavior predictor of employees' job satisfaction and psychological health. In M. Khosrow-Pour (Ed.), Nursing Education, Administration, and Informatics: Breakthroughs in Research and Practice (pp. 331–355). Hershey: IGI Global.

Massoud, R., Askov, K., Reinke, J., Miller Franco, L., Bornstein, T., Knebel, E., & MacAula, C. (2001). A modern paradigm for improving healthcare quality. Bethesda, Maryland: Quality assurance project. Retrieved from https://www.urc-chs.com/sites/default/files/AModernParadigm.pdf

Mousazadeh, S., Yektatalab, S., Momennasab, M., & Parvizy, S. (2019). Job satisfaction challenges of nurses in the intensive care unit: A qualitative study. Risk Management and Healthcare Policy, 12, 233–242. https://doi.org/10.2147/RMHP.S218112 PMid: 32009822

Neergaard, M. A., Olesen, F., Andersen, R. S., & Sondergaard, J. (2009). Qualitative description: The poor cousin of health research. BMC Medical Research Methodology, 9(52), 1–20. https://doi.org/10.1186/1471-2288-9-52 PMid: 19607668; PMCid: PMC2717117

Ovčar, M. (2015). Izgorevanje in stres pri medicinskih sestrah v dializnih centrih (magistrsko delo, pp. 6–20). Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Maribor.

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2018). Essentials of nursing research: Aappraising evidence for nursing practice (9th ed., pp. 295–310). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Prosen, M., & Piskar, F. (2015). Job satisfaction of Slovenian hospital nursing workforce. Journal of Nursing Management, 23(2), 242–251. https://doi.org/10.1111/jonm.12121 PMid:23869437

Prosen, M., Karnjuš, I., & Ličen, S. (2020). Nurses' job satisfaction in acute settings. In: STTI 5th Biennial European Conference: Book of abstract : "Nursing innovation, influence and impact on global health : looking back and moving forward": May 28 & 29, 2020: Virtual conference (pp. 342–343).

Raphael, M. J., Fundytus, A., Hopman, W. M., Vanderpuye, V., Seruga, B., Lopes, G. … Booth, C. M. (2019). Medical oncology job satisfaction: Results of a global survey. Seminars in Oncology, 46(1), 73–82. https://doi.org/10.1053/j.seminoncol.2018.12.006 PMid: 30685074

Ríos-Risquez, M. I., & García-Izquierdo, M. (2016). Patient satisfaction, stress and burnout in nursing personnel in emergency departments: A cross-sectional study. International Journal of Nursing Studies, 59, 60–67. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2016.02.008 PMid: 27222451

Saje, A. (2012). Sindrom izgorelosti (pp. 1–8). Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje.

Steen, M., & Roberts, T. (2011). The handbook of midwifery research (1st ed., pp. 90–125). Oxford: Wiley-Blackwell.

Špes, B. (2009). Zadovoljstvo zaposlenih v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica (diplomsko delo, pp. 25–27). Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Maribor.

Vogrinc, J. (2008). Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju (1st ed., pp. 45–80). Ljubljana: Pedagoška fakulteta. https://core.ac.uk/download/pdf/35123064.pdf

World Medical Association. (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 PMid:24141714

Prenosi

Objavljeno

2021-03-19

Kako citirati

Kavšak, A., & Prosen, M. (2021). Vpliv zadovoljstva z delom na pojav izgorelosti med medicinskimi sestrami: kvalitativna opisna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 55(1), 7–15. https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.1.3018

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>