Posredni psihosocialni dejavniki tveganja za zdravje zaposlenih v bolnišnici

opisna raziskava

Avtorji

  • Jana Bizjak Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija
  • Melita Peršolja Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za zdravstveno nego, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija https://orcid.org/0000-0001-7861-369X

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.3.3086

Ključne besede:

delovno okolje, medicinske sestre, psihofizično zdravje, tveganja

Povzetek

Uvod: Na zdravje zaposlenih v delovnem okolju vplivajo psihosocialni dejavniki tveganja, ki jih razvrščamo na neposredne in posredne. Namen raziskave je bil ugotoviti moč povezanosti in vpliv posrednih dejavnikov tveganja pri delu na psihofizično zdravje zaposlenih.
Metode: Izvedena je bila opisna presečna raziskava na 112 izmed 994 naključno izbranih zaposlenih v splošni bolnišnici. Kot merski inštrument je bil uporabljen standardiziran vprašalnik »Obvladovanje psihosocialnih tveganj in absentizma« (Cronbach α = 0,915). S kvantitativno analizo podatkov je bila raziskana povezanost med spremenljivkami ter z regresijsko analizo vpliv neodvisnih spremenljivk na psihofizično zdravje zaposlenih.
Rezultati: Rezultati kažejo, da se z indeksom »Psihofizično zdravje zaposlenih« značilno povezujejo vsi preučevani posredni psihosocialni dejavniki tveganja: odnos do dela, medosebni odnosi, organizacijska kultura, osebnostne značilnosti, razvoj poklicne kariere, razmejitev zasebnega življenja in dela ter skrb zase. Spremenljivko »Psihofizično zdravje« napovedujeta indeksa »Odnos do dela« in »Osebnostne značilnosti« (R2 = 0,40).
Diskusija in zaključek: Anketiranci so izmed težav z zdravjem najpogosteje navedli bolečine v mišicah ramen, vratu in/ali zgornjih udov, med pojavi, povezanimi z zdravjem, pa občutek preobremenjenosti in utrujenost. Izmed posrednih dejavnikov tveganja so na zdravstveno stanje zaposlenih značilno vplivale spremenljivke »Osebnostne značilnosti« in »Odnos do dela« oziroma »Dojemanje težav kot izzivov« ter »Pozitiven odnos do rezultatov dela«. Ugotovitve lahko služijo managementu bolnišnice, ki bi z dobro organizacijo dela in boljšim neposrednim vodenjem dosegel zmanjšanje dejavnikov tveganja zaposlenih. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

AlAzzam, M., AbuAlRub, R. F., & Nazzal, A. H. (2017). The relationship between work-family conflict and job satisfaction among hospital nurses. Nursing Forum, 52(4), 278–288. https://doi.org/10.1111/nuf.12199 PMid:28407250

Anglim, J., & Grant, S. (2016). Predicting psychological and subjective well-being from personality: Incremental prediction from 30 facets over the Big 5. Journal of Happiness Studies, 17(1), 59–80. https://doi.org/10.1007/s10902-014-9583-7

Barber, L. K., & Santuzzi, A. M. (2017). Telepressure and college student employment: The costs of staying connected across social contexts. Stress and Health, 33(1), 14–23. https://doi.org/10.1002/smi.2668 PMid:26833698

Bernardes, C. L., Vasconcelos, L. H., Silva, S. M., Baptista, P. C., Felli, V. E., Pustiglione, M. … Coa, T. F. (2014). Health problems of nursing workers in a public educational institution. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 48(4), 676–682. https://doi.org/10.1590/S0080-623420140000400015

Buzeti, J., Bilban, M., & Stare, J. (2015). Povezanost zdravstvenega absentizma in temperamenta zaposlenih v javni upravi. International Public Administration Review, 13(3/4), 27–66. https://doi.org/10.17573/ipar.2015.3-4.02

Catling, C. J., Reid, F., & Hunter, B. (2017). Australian midwives's experiences of their workplace culture. Women and Birth, 30(2), 137–145. https://doi.org/10.1016/j.wombi.2016.10.001 PMid:27771321

Chang, Y. P., Lee, D. C., & Wang, H. H. (2018). Violenceprevention climate in the turnover intention of nurses experiencing workplace violence and work frustration. Journal of Nursing Management, 26(8), 961–971. https://doi.org/10.1111/jonm.12621 PMid:30221426

Cosentino, A. C., & Castro Solano, A. (2017). The high five: Associations of the five positive factors with the big five and well-being. Frontiers in Psychology, 8(8), 1250–1274. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01250 PMid:28790947; PMCid:PMC5524674

Dhaini, S. R., Zúñiga, F., Ausserhofer, D., Simon, M., Kunz, R., De Geest, S., & Schvendimann, R. (2016). Care workers health in Swiss nursing homes and its association with psychosocial work environment: A cross-sectional study. International Journal of Nursing Studies, 53, 105–115. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2015.08.011 PMid:26363704

Edward, K. L., Ousey, K., Warelow, P., & Lui, S. (2014). Nursing and aggression in the workplace: A systematic review. British Journal of Nursing, 23(12), 653–659. https://doi.org/10.12968/bjon.2014.23.12.653 PMid:25039630

Ekici, D., Cerit, K., & Mert, T. (2017). Factors that influence nurses 'work-family conflict', job satisfaction, and intention to leave in a private hospital in Turkey. Hospital Practices and Research, 2(4), 102–108. https://doi.org/10.15171/hpr.2017.25

Fang, Y. X. (2017). Burnout and work-family conflict among nurses during the preparation for reevaluation of a grade a tertiary hospital. Chinese Nursing Research, 4(1), 51–55. https://doi.org/10.1016/j.cnre.2017.03.010

Ferri, P., Silvestri, M., Artoni, C., & Di Lorenzo, R. (2016). Workplace violence in different settings and among various health professionals in an Italian general hospital: A crosssectional study. Psychology Research and Behavior Management, 9, 263–275. https://doi.org/10.2147/PRBM.S114870 PMid:27729818; PMCid:PMC5042196

Ghavidel, F., Fallahi-Khoshknab, M., Molavynejad, S., & Zarea, K. (2019). The role of organizational factors in nurse burnout: Experiences from Iranian nurses working in psychiatric wards. Journal of Family Medicine and Primary Care, 8(12), 3893–3899. https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_615_19 PMid:31879632; PMCid:PMC6924250

Gifkins, J., Johnston, A., Loudoun, R., & Troth, A. (2020). Fatigue and recovery in shiftworking nurses: A scoping literature review. International Journal of Nursing Studies, 112, Article 103710. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103710 PMid:32912638

Gillen, P. A., Sinclair, M., Kernohan, W. G., Begley, C. M., & Luyben, A. G. (2017). Interventions for prevention of bullying in the workplace. Cochrane database of systematic reviews. https://doi.org/10.1002/14651858.CD009778.pub2 PMid:28134445; PMCid:PMC6464940

Grigorescu, S., Cazan. A. M., Grigorescu, O. D., & Rogozea, L. M. (2018). The role of the personality traits and work characteristics in the prediction of the burnout syndrome among nurses: A new approach within predictive, preventive, and personalized medicine concept. The EPMA Journal, 9(4), 355–365. https://doi.org/10.1007/s13167-018-0151-9 PMid:30538787; PMCid:PMC6261904

Hakulinen, C., Elovainio, M., Pulkki-Råback, L., Virtanen, M., Kivimäki, M., & Jokela, M. (2015). Personality and depressive symptoms: Individual participant meta-analysis of 10 cohort studies. Depression and Anxiety, 32(7), 461–470. https://doi.org/10.1002/da.22376 PMid:26014798; PMCid:PMC4605994

Hämmig, O. (2017). Health and well-being at work: The key role of supervisor support. SSM Population Health, 3, 393–402. https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2017.04.002 PMid:29349232; PMCid:PMC5769068

Inšpektorat Republike Slovenije za delo. (2012). Retrieved March 28, 2021 from https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/IRSD/LETNA-POROCILA-IRSD/f872237c0c/Porocilo-o-delu-IRSDza-leto-2012.pdf.

Jafree, S. (2017). Workplace violence against women nurses working in two public sector hospitals of Lahore, Pakistan. Nursing Outlook, 65(4), 420–427. https://doi.org/10.1016/j.outlook.2017.01.008 PMid:28343713

Jellad, A., Lajili, H., Boudokhane, S., Migaou, H., Maatallah, S., & Salah Frih, Z. B. (2013). Musculoskeletal disorders among Tunisian hospital staff: Prevalence and risk factors. The Egyptian Rheumatologist, 35(2), 59–63. https://doi.org/10.1016/j.ejr.2013.01.002

Judge, T. A., & Kammeyer-Mueller, J. D. (2012). Job attitudes. Annual Review of Psychology, 63, 341–367. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-120710-100511 PMid:22129457

Karhula, K., Ropponen, A., Hakola, T., Puttonen, S., Ojajärvi, A., Koskinen, A., & Härmä, M. (2019). Sleep and fatigue in shift work with and without night work: Linkage to objective working time data. Sleep medicine, 64(1). https://doi.org/10.1016/j.sleep.2019.11.524

Kavšak, A., & Prosen, M. (2021). Vpliv zadovoljstva z delom na pojav izgorelosti med medicinskimi sestrami: Kvalitativna opisna raziskava. Obzornik zdravstvene nege, 55(1), 7–15. https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.1.3018

Kerr, K., Oram, J., Tinson, H., & Shum, D. (2017). Health care workers' experiences of aggression. Archives of Psychiatric Nursing, 31(5), 457–462. https://doi.org/10.1016/j.apnu.2017.06.011 PMid:28927509

Khamisa, N., Peltzer, K., Ilic, D., & Oldenburg, B. (2017). Effect f personal and work stress on burnout, job satisfaction and general health of hospital nurses in South Africa. Health SA Gesondheid, 22, 252–258. https://doi.org/10.4102/hsag.v22i0.1011

Kocakülâh, M. C., Bryan, T. G., & Lynch, S. (2018). Effect of absenteeism on company productivity, efficiency and profitability. Business and Econocim Research, 8(1), 115–135. https://doi.org/10.5296/ber.v8i1.12395

Koinis, A., Giannou, V., Drantaki, V., Angelaina, S., Stratou, E., & Saridi, M. (2015). The impact of healthcare workers job environment on their mental-emotional health. Coping strategies: The case of a local general hospital. Health Psychology Research, 3(1), 12–17. https://doi.org/10.4081/hpr.2015.1984 PMid:26973958; PMCid:PMC4768542

Kralj, A., Sedmak, M., Kotnik, V., Medica, K., Sekloč, P., Medarič, Z., & Simčič, B. (2011). Analiza stanja psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v mikro, malih in srednje velikih podjetjih. Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije –Soča.

Kuhta, I. (2020). Psihosocialni dejavniki tveganja na delovnem mestu kot prediktorji duševnega zdravja zaposlenih (magistrsko delo). Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Maribor.

Kupfer, D. J., Frank, E., & Phillips, M. L. (2012). Major depressive disorder: New clinical, neurobiological, and treatment perspectives. The Lancet, 379(9820), 1045–1055. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60602-8

Leineweber, C., Chungkham, H. S., Westerlund, H., Tishelman, C., & Lindquist, R. (2013). Hospital organizational factors influence work-family conflict in registered nurses: Multilevel modeling of a nation-wide cross-sectional survey in Sweden. International Journal of Nursing Studies, 51(5), 744–751. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2013.09.010 PMid:24144276

Lim, S. S., Vos, T., Flaxman, A. D., Danaei, G., Shibuya, K., Adair-Rohani, H. … Memish, Z. A. (2012). A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: A systematic analysis for the global burden of disease study 2010. The Lancet, 380(9859), 2224–2260. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61766-8 PMid:23245609; PMCid:PMC4156511

Lorber, M., Treven, S., & Mumel, D. (2015). The importance of monitoring nurses' workplace satisfaction of nurses for the well-being of all employees in nursing. Obzornik Zdravstvene Nege, 49(3), 182–189. https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.3.73

Luthans, F., Youssef, C. M., & Sweetman, D. S. (2013). Meeting the leadership challenge of employee well-being through relationship PsyCap and health PsyCap. Journal of Leadership and Organizational Studies, 20(1), 118–133. https://doi.org/10.1177/1548051812465893

McSherry, R., & Pearce, P. (2018). Measuring health care workers' perceptions of what constitutes a compassionate organisation culture and working environment: Findings from a quantitative feasibility survey. Journal of Nursing Management, 26(2), 127–139. https://doi.org/10.1111/jonm.12517 PMid:29250865

Mincu, C. L. (2015). The impact of personal resources on organizational attitudes: Job satisfaction and trust in organization. Procedia – Social and Behavioral Sciences 187, 685–689. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.03.127

Niazi, E., Saraei, M., Aminian, O., & Izadi, N. (2019). Frequency of metabolic syndrome and its associated factors in health care workers. Diabetes and Metabolic Syndrome: Clinical Research and Reviews, 13(1), 338–342. https://doi.org/10.1016/j.dsx.2018.10.013 PMid:30641722

Novak, T., Sedlar, N., & Šprah, L. (2013). Doživljanje stresa na delovnem mestu ter sopojavljanje zdravstvenih težav in izgorevanja pri različnih poklicnih skupinah. Zdravstveno varstvo, 52(4), 292–303. https://doi.org/10.2478/sjph-2013-0030

Nützi, M., Koch, P., Baur, H., & Elfering, A. (2015). Workfamily conflict, task interruptions, and influence at work predict musculoskeletal pain in operating room nurses. Safety and Health at Work, 6(4), 329–337. https://doi.org/10.1016/j.shaw.2015.07.011 PMid:26929846; PMCid:PMC4682021

Park, M., Cho, S. H., & Hong, H. J. (2015). Prevalence and perpetrators of workplace violence by nursing unit and the relationship between violence and the perceived work environment: Workplace violence against nurses. Journal of Nursing Scholarship, 47(1), 87–95. https://doi.org/10.1111/jnu.12112 PMid:25352254

Perski, O., Grossi, G., Perski, A., & Niemi, M. (2017). A systematic review and meta-analysis of tertiary interventions in clinical burnout. Scandinavia Journal of Psychology, 58(6), 551–561. https://doi.org/10.1111/sjop.12398 PMid:29105127

Peršolja, M., Mišmaš, A., & Jurdana, M. (2018). Povezava med neprespanostjo in delazmožnostjo zaposlenih v zdravstveni negi. Obzornik Zdravstvene Nege, 52(1), 8–17. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.1.186

Raftopoulos, V., Charalambous, A., & Talias, M. (2012). The factors associated with the burnout syndrome and fatigue in ypriot nurses: A census report. BMC Public Health, 12(1), 457. https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-457 PMid:22716044; PMCid:PMC3506490

Ramirez-Baena, L., Ortega-Campos, E., Gomez-Urquiza, J.L., la Fuente-Solana, D., & Emilia, I. A. (2019). Multicentre study of burnout prevalence and related psychological variables in medical area hospital nurses. Journal of Clinical Medicine, 8(1), 92. https://doi.org/10.3390/jcm8010092 PMid:30650557; PMCid:PMC6351959

Ruotsalainen, J. H., Verbeek, J. H., Mariné, A., & Serra, C. (2015). Preventing occupational stress in healthcare workers. Cochrane Database of Systematic Reviews. https://doi.org/10.1002/14651858.CD002892.pub5 PMid:25847433; PMCid:PMC6718215

Sagherian, K., Clinton, M. E., Abu-Saad Huijer, H., & Geiger- Brown, J. (2017). Fatigue, work schedules, and perceived performance in bedside care nurses. Workplace Health Safety, 65(7), 304–312. https://doi.org/10.1177/2165079916665398 PMid:27872407

Samarakoon, K. B. (2019). Leadership styles for healthcare. International Journal of Scientific and Research Publication, 9(9), 49–53. https://doi.org/10.29322/IJSRP.9.09.2019.p9308

Sharma, J., Dhar, R. L., & Tyagi, A. (2016). Stress as a mediator between work–family conflict and psychological health among the nursing staff: Moderating role of emotional intelligence. Applied Nursing Research, 30, 268–275. https://doi.org/10.1016/j.apnr.2015.01.010 PMid:25769936

Shea, T., Sheehan, C., Donohue, R., Cooper, B., & Cieri, H. (2016). Occupational violence and aggression experienced by nursing and caring professionals. Journal of Nursing Scholarship, 49(2), 236–243. https://doi.org/10.1111/jnu.12272 PMid:27905189

Soto, C. J. (2015). Is happiness good for your personality: Concurrent and prospective relations of the big five with subjective well-being. Journal of Personality, 83(1), 45–55. https://doi.org/10.1111/jopy.12081 PMid:24299053

Statstutor Spearman’s correlation. (2020). Retrieved November 18, 2020 from https://www.statstutor.ac.uk/resources/uploaded/spearmans.pdf

Šprah, L., & Dolenc, B. (2014). Orodje za obvladovanje psihosocialnih tveganj in absentizma (orodje OPSA). Ljubljana: Družbenomedicinski inštitut ZRC SAZU. https://doi.org/10.3986/9789612547455 PMid:25474481

Štih, A., & Ferjan, M. (2014). Komunikacija na delovnem mestu in njen vpliv na zdravje zaposlenih v javnem zdravstvenem zavodu. Obzornik Zdravstvene Nege, 48(1), 30–39. https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.1.9

Teles, M. A. B., Rossi Barbosa, M., Duarte Vargas, A. M., Gomez, V. E., Ferreira, F. F., De Barros Lima Martins, A. M. E., & Ferreira, R. C. (2014). Psychosocial work conditions and quality of life among primary health care employees: A cross sectional study. Health and quality of life outcomes, 12, Article 72. https://doi.org/10.1186/1477-7525-12-72 PMid:24884707; PMCid:PMC4122097

Torquati, L., Kolbe-Alexander, T., Pavey, T., Persson, C., & Leveritt, M. (2016). Diet and physical activity behaviour in nurses: A qualitative study. International Journal of Health Promotion and Education, 54(6), 268–282. https://doi.org/10.1080/14635240.2016.1169943

Ulrich B. T., Lavandero, R., Woods, D., & Early, S. (2014). Critical care nurse work environments 2013: A status report. Critical Care Nurse, 34(4), 64–79. https://doi.org/10.4037/ccn2014731 PMid:24811972

Villaume, K., & Hasson, D. (2017). Employee health-relevant personality traits are associated with the psychosocial work environment and leadership. International Journal of Occupational and Environmental Health, 23(1), 25–39. https://doi.org/10.1080/10773525.2017.1386385 PMid:29035168; PMCid:PMC6060842

Wei, H., Sewell, K. A., Woody, G., & Rose, M. A. (2018). The state of the science of nurse work environments in the United States: A systematic review. International Journal of Nursing Sciences, 5(3), 287–300. https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2018.04.010 PMid:31406839; PMCid:PMC6626229

Zeng, H. J., Zhou, G. Y., Yan, H. H., Yang, X. H., & Jin, H. M. (2018). Chinese nurses are at high risk for suicide: A review of nurses suicide in China 2007-2016. Archives of Psychiatric Nursing, 32(6), 896–900. https://doi.org/10.1016/j.apnu.2018.07.005 PMid:30454635

Zurlo, M. C., Vallone, F., & Smith, A. P. (2020). Work–family conflict and psychophysical health conditions of nurses: Gender differences and moderating variables. Japan Journal of Nursing Science, 17(3), Article e12324. https://doi.org/10.1111/jjns.12324

Prenosi

Objavljeno

2021-09-23

Kako citirati

Bizjak, J., & Peršolja, M. (2021). Posredni psihosocialni dejavniki tveganja za zdravje zaposlenih v bolnišnici: opisna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 55(3), 158–168. https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.3.3086

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek