Zdravljenje dojenčkov s kisikom v domačem okolju in izkušnje njihovih staršev

Avtorji

  • Marija Korelc Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ginekološka klinika, Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
  • Jožica Ramšak Pajk Zdravstveni dom Ljubljana Bežigrad, Kržičeva 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, in Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.2.311

Ključne besede:

brunhopulmonalna displazija, zdravljenje s kisikom, patronažna medicinska sestra, zdravstvena vzgoja, domača oskrba

Povzetek

Uvod: Veliko otrok z bronhopulmonalno displazijo potrebuje dolgotrajno zdravljenje s kisikom, nekateri pa tudi zdravljenje s kisikom v domačem okolju. Namen raziskave je bil preučiti izkušnje staršev s pripravo na zdravljenje s kisikom po odpustu otroka v domače okolje in poznejšo podporo.
Metode: Uporabljen je bil kvantitativen pristop raziskovanja. Za merski instrument je bil uporabljen delno strukturiran vprašalnik, oblikovan na osnovi pregleda literature. Sodelovalo je 43 staršev otrok, ki so se zdravili s kisikom na domu od januarja 2014 do julija 2016.
Rezultati: Rezultati so pokazali, da se je četrtina (25,6 %) staršev težko sprijaznila z odpustom otroka, ki je potreboval zdravljenje s kisikom v domačem okolju, 18,6 % je dejstvo sprejelo brez težav. Največ informacij o zdravljenju s kisikom na domu in tehničnih informacij so vsi anketirani starši pridobili v času zdravljenja otroka na Enoti za intenzivno nego in terapijo novorojencev. Anketirani starši, ki živijo v predmestju, bolj izražajo strah glede nezaupanja v svoje sposobnosti (t = 5,74, p = 0,006) kot tudi strah pred kronično boleznijo otroka (t = 4,82, p = 0,013).
Diskusija in zaključek: Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da so starši dobro pripravljeni na odpust otroka iz bolnišnice v domače okolje, vendar se situacija spremeni, ko so z otrokom sami doma oziroma se mu spremeni zdravstveno stanje. Z dobro zdravstveno vzgojo in podporo se lahko staršem otrok, ki se zdravijo s kisikom na domu, bistveno olajša skrb za njihovega otroka.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Marija Korelc, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ginekološka klinika, Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana, Slovenija

dipl. m. s.

Jožica Ramšak Pajk, Zdravstveni dom Ljubljana Bežigrad, Kržičeva 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, in Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija

viš. pred. mag., viš. med. ses., prof. zdr. vzg

Literatura

Aagaard, H., Uhrenfeldt, L., Spliid, M. & Fegran, L., 2015. Parents’ experiences of transition when their infants are discharged from the Neonatal Intensive Care Unit: a systematic review protocol. JBI Database of Systematic Reviews and Implementation, 13(10), pp. 123–132. https://doi.org/10.11124/jbisrir-2015-2287 PMid:26571288

Babnik, J., 2009a. Pogostost in perinatalni vzroki za nastanek bronhopulmonalne displazije. Medicinski razgledi, 48(2), pp. 1–11.

Babnik, J., 2009b. Zdravljenje s kisikom na domu. Medicinski razgledi, 48(2), pp. 47–57.

Balfour-Lynn, I.M., 2009. Domiciliary oxygen for children. Pediatric Clinics Of North America, 56(1), pp. 275–296. https://doi.org/10.1016/j.pcl.2008.10.010 PMid:19135592

Bregant, L. & Štucin Gantar, I., 2014. Kako pa doma. In: L. Kornhauser Cerar, ed. Vaš nedonošenček. Ljubljana: Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom, pp. 151–152.

Brenner, M., Larkin, P.J., Hilliard, C., Cawley, D., Howlin, F. & Connolly, M., 2015. Parents' perspectives of the transition to home when a child has complex technological health care needs. International Journal of Integrated Care, 15, art. ID e035, p. 29. https://doi.org/10.5334/ijic.1852 PMid:26528098; PMCid:PMC4628510

Burström, B., Burström, K., Nilsson, G., Tomson, G., Whitehead, M. & Winblad, U., 2017. Equity aspects of the Primary Health Care Choice Reform in Sweden: a scoping review. International Journal for Equity in Health, 16(29). https://doi.org/10.1186/s12939-017-0524-z PMid:28129771; PMCid:PMC5273847

Cencič, M., 2009. Kako poteka pedagoško raziskovanje: primer kvantitativne empirične neeksperimentalne raziskave. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Felc, Z., 2008. Timska obravnava dojenčka in novorojenčka v patronažnem varstvu z vidika pediatra. In: Patronažna zdravstvena nega nosečnice, otročnice, novorojenčka in dojenčka; 3. strokovno srečanje Združenje zasebnih patronažnih medicinskih sester. Žalec: Združenje zasebnih patronažnih medicinskih sester, pp. 67–78. Available at: http://zdravstvena.info/patronazna-zdravstvena-nega-osecniceotrocnice-novorojencka-in-dojencka.html [9.12.2016]

Gardner, S.L., Enzman-Hines, M. & Dickey, L.A., 2011. Respiratory diseases. In: G.B. Merenstein & S.L. Gardner, eds. Neonatal intensive care. 7th ed. Maryland Heigh: Mosby Elsevier, pp. 581–677.

Globevnik Velikonja, V., 2014. Nedonošenček in družina. In: L. Cerar Kornhauser, ed. Vaš nedonošenček. Ljubljana: Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom, pp. 103–125.

Goodridge, D., Lawson, J., Rennie, D. & Marciniuk, D., 2010. Rural/urban differences in health care utilization and place of death for persons with respiratory illness in the last year of life. Rural Remote Health, 10(2), p. 1349. https://www.rrh.org.au/journal/article/1349

Hayes, D., Meadows, J.T., Murphy, B.S., Feola, D.J., Shook, L.A. & Ballard, H.O., 2011. Pulmonary function outcomes in bronchopulmonary dysplasia through childhood and into adulthood: implications for primary care. Primary Care Respiratory Journal, 20(2), pp. 128–133. https://doi.org/10.4104/pcrj.2011.00002 PMid:21336467

Kadivec, S., Lainščak, M., Košnik, M. & Farkaš-Lainščak, J., 2015. Zadovoljstvo bolnikov s kronično obstruktivno pljučno boleznijo z obravnavo koordinatorja odpusta. Obzornik zdravstvene nege, 49(3), pp. 195–204. Https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.3.54

Kobal, K. & Ramšak Pajk, J., 2013. Prepoznane vloge diplomirane medicinske sestre v patronažnem varstvu. In: B. Skela Savič, S. Hvalič Touzery & J. Zurc, eds. Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče potrebe po zdravstveni obravnavi: 6. mednarodna znanstvena konferenca; Ljubljana, 6.-7.junij 2013. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, pp. 106–113. Available at: http://www.fzab.si/uploads/file/Zbornik_6_mednarodna_znanstvena_konferenca_2013_ky.pdf [21. 6. 2016]

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Krivec, U., 2014. Bolezni dihal. In: C. Kržišnik, ed. Pediatrija. Ljubljana: DZS, pp. 345–371.

Krivec, U., Praprotnik, M., Bizjak, R., Slivnik, M., Štucin Gantar, I., Borinc Beden, A., 2010. Obravnava otrok s kroničnimi boleznimi dihal na primarni, sekundarni in terciarni ravni. In: C. Kržišnik & T. Battelino, eds. Izbrana poglavja iz pediatrije 22 izd. Ljubljana: Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Katedra za pediatrijo, pp. 51–62.

Lopez, G.L., Hoehn Anderson, K. & Feutchinger, J., 2012. Transition of premature infants from hospital to home life. Neonatal Network, 31(4), pp. 207–214. https://doi.org/10.1891/0730-0832.31.4.207

Nzirawa, T., Haque, A. & Mas, A., 2017. Primary care-givers of infants on home oxygen therapy. Journal of neonatal nursing, 23(4), pp. 185–187. https://doi.org/10.1016/j.jnn.2017.02.002

Parker, S. & Neubauer, C., 2007. How to care for your baby with BPD (Bronchopulmonary Dysplasia). Phoenix: The Emily Center, Phoenix Children’s Hospital. Available at: https://www.phoenixchildrens.org/sites/default/files/healthinformation/the-emily-center/child-health-topics/handouts/bpd-52.pdf. [21. 6. 2016].

Parvaneh, V. & Mahvash, S., 2014. Parents' participation in taking care of hospitalized children: a concept analysis with hybrid model. Iran Journal of Nursing and Midwifery Research, 19(2), pp. 139–144. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4020022/ PMCid:PMC4020022; PMid:24834082

Petrovič, M. & Oštir, M., 2013. Učenje staršev in zdravstvenih delavcev za oskrbo kronično bolnih otrok. In: T. Štemberger Kolnik & S. Majcen Dvoršak, eds. Traheostoma v vseh življenskih obdobjih, Ljubljana, 31. januar 2013. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije; Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji, pp. 123–129.

Pravilnik o spremembi Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, 2015. Uradni list Republike Slovenije št. 17.

Ramšak Pajk, J. & Ljubič, A., 2016. Priporočila obravnave pacientov v patronažnem varstvu za diplomirane medicinske sestre. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti, pp. 15–28.

Ramšak Pajk, J., 2012. Uporaba znanj teoretičnih modelov pri obravnavi družine z novorojenčkom v patronažnem varstvu. In: M. Berčan, ed. Patronažno varstvo v obdobju zgodnjega starševstva; 8. strokovno srečanje združenja ZPMS. Vransko: Združenje ZPMS, pp. 7–8. Avaliable at: https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/publication__attachments/patronazno_varstvo_v_obdobju_zgodnjega_starsevstva.pdf [21. 6. 2016].

Ravnikar, V., 2010. Trajno zdravljenje s kisikom na domu: načini aplikacije. In: A. Črnetič, ed. Kronično bolan otrok - kdo naj skrbi za njegove potrebe zunaj bolnišnice? Zbornik predavanj; 1. in 2. oktober 2010; Radenci. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, pp. 106–108. Available at: https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/publication__attachments/smsztp_zbornik_radenci_2010_web.pdf [21. 6. 2016].

Siegel, R., Gardner, S.L. & Dickey, L.A., 2011. Families in crisis: theoretical and practical considerations. In: G.B. Merenstein & S.L. Gardner, eds. Neonatal intensive care. 7th ed. Maryland Heigh: Mosby Elsevier, pp. 849–897.

Spiers, G., Parker, G., Gridley, K. & Atkin, K., 2011. The psychosocial experience of parents receiving care closer to home for their ill child. Heald and social care in the community, 19(6), pp. 653–660. https://doi.org/10.1111/j.1365-2524.2011.01008.x PMid:21623985

Urlaub, V. & Lončan, J., 2012. Nedonošenček z bronhopulmonalno displazijo. In: M. Pevec, ed. IX: Srečanje medicinskih sester v pediatriji, 13. in 14. april 2012. Maribor. Maribor: Univerzitetni klinični center Maribor, pp. 115–117.

World Medical Association, 2013. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), pp. 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 PMid:24141714

Zemljič, M. & Oštir, M., 2012. Obravnava otrok s kronično dihalno odpovedjo - prikaz primera. In: M. Pevec, ed. Celostna obravnava otroka in mladostnika z duševnimi motnjami; Novosti na področju zdravstvene nege otroške gastroenterologije; Zdravstvena nega otroka s kronično pljučno boleznijo. Maribor: Univerzitetni klinični center Maribor, pp. 123–125.

Prenosi

Objavljeno

2019-06-21

Kako citirati

Korelc, M., & Ramšak Pajk, J. (2019). Zdravljenje dojenčkov s kisikom v domačem okolju in izkušnje njihovih staršev. Obzornik Zdravstvene Nege, 53(2), 119–127. https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.2.311

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>