Zadovoljstvo pacientov z dostopnostjo zdravstvenih storitev v obdobju epidemije covid-19

opisna raziskava

Avtorji

  • Ana Plahuta Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-7018-922X
  • Sanja Skrt Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-6470-5021
  • Julija Jazbec Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola, Slovenija https://orcid.org/0000-0001-5253-8193
  • Mirko Prosen Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za zdravstveno nego, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija https://orcid.org/0000-0001-9943-9037
  • Sabina Ličen Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za zdravstveno nego, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-8795-7985

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.4.3124

Ključne besede:

zadovoljstvo uporabnikov, zdravstveni sistem, zdravstveni delavci, odnos, zaupanje

Povzetek

Uvod: Hitro širjenje nove vrste koronavirusa (SARS-CoV-2) in visoko število hospitalizacij sta ustavila javno življenje na globalni ravni. Zaradi omejevanja gibanja v času pandemije je prišlo do omejitev obiskovanja zdravstvenih ustanov in izvajanja neposrednega zdravstvenega varstva.  Namen raziskave je bil ugotoviti zadovoljstvo pacientov z dostopnostjo do zdravstvenih storitev v času epidemije covida-19 v Sloveniji.
Metode: Uporabljena je bila opisna neeksperimentalna metoda empiričnega raziskovanja. Merski instrument je predstavljal spletni vprašalnik, ki ga je med decembrom 2020 in februarjem 2021 izpolnilo 226 oseb. Uporabljen je bil priložnostni vzorec odraslih oseb. Podatki so bili analizirani z opisno statistiko ter neparametričnim Mann-Whitneyjevim U-testom in Kruskal-Wallisovim testom.
Rezultati: Anketiranci najbolj cenijo prijazen in spoštljiv odnos zdravstvenih delavcev ter razpoložljivost za hitro pomoč. Negativno ocenjujejo telefonsko nedosegljivost, čakanje v čakalnicah ter kratek čas obravnave pri  zdravniku. Rezultati nakazujejo manjšo stopnjo zadovoljstva z dostopnostjo zdravstvenih storitev v času
epidemije covida-19 (Me = 86,50). Rezultati kažejo pozitivno stališče moških o dostopnosti zdravstvenih storitev (U = 1297,5, p < 0,05), med ostalimi skupinami ni bilo statistično pomembnih razlik (p < 0,05).           Diskusija in zaključek: Ugotovite kažejo, da se v času od pojava virusa SARS-CoV-2 v Sloveniji zaupanje do zdravstva in zdravstvenih storitev in njuna dostopnost nista izrazito spremenila. Ponekod po svetu se je v tem času še dodatno razvilo področje telemedicine, ki jo je treba tudi v Sloveniji bolj uveljaviti. V prihodnje je smiselno raziskati, kako je epidemija vplivala na psihofizično zdravje ljudi v naši državi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Adhikari, M., Raj Paudel N., Raj Mishira, S., Shrestha A., & Upadhyaya, D. P. (2021). Patient satisfaction and its sociodemographic correlates in a tertiary public hospital in Nepal: A cross-sectional study. BMC Health Services Research, 21(135), 1-10. https://doi.org/10.1186/s12913-021-06155-3 PMid:33579283; PMCid:PMC7881603

Ahmed, S. A. K.S ., Ajisola, M., Azeem, K., Bakibinga, P., Chen, Y. F., Choudhury, N. N. … Yusuf, R. (2020). Impact of the societal response to COVID-19 on access to healthcare for non-COVID-19 health issues in slum communities of Bangladesh, Kenya, Nigeria and Pakistan: Results of pre-COVID and COVID-19 lockdown stakeholder engagements. BMJ Global Health, 5(8), 1–10. https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-003042 PMid:32819917; PMCid:PMC7443197

Aragona, M., Barbato, A., Cavani, A., Costanzo, G., Mirisola, C. (2020). Negative impacts of COVID-19 lockdown on mental health service access and follow-up adherence for immigrants and individuals in socio-economic difficulties. Public Health, 186(2020), 52–56. https://doi.org/10.1016/j.puhe.2020.06.055 PMid:32771661; PMCid:PMC7409736

Bisswas, S., Adhikari, S., Gupta, N., Garg, R., Bharti, S., Kumar., V. … Bhatnagar, S. (2020). Smartphone-based telemedicine service at palliative care unit during nationwide lockdown: Our initial experience at a tertiary care cancer hospital. Indian Journal of Palliative Care, 26(1), 31–35. https://doi.org/10.4103/IJPC.IJPC_161_20 PMid:33088083; PMCid:PMC7535006

Briški, L., Ambrož, M., & Salecl, R. (2020). Koga reševati v času epidemije: Etični in kazenskopravni vidiki triaže. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 71(3), 183–193.

Cohen, J. K. (2020). Virtual waiting rooms help keep patients 6 feet apart. Modern Healthcare, 50(25), 30.

Cole, B. (2020). The impact of the COVID-19 Pandemic on Access to Health Care. National Academy of Social Insurance, 17, 1–31. Retrieved January 18, 2021 from https://www.nasi.org/research/2020/impact-covid-19-pandemic-access-health-care.

Deriba, B. S., Geleta, T. A., Beyane, R. S., Mohammed, A., Tesema, M., & Jemal, K. (2020). Patient satisfaction and associated factors uring COVID-19 pandemic in North Shoa Health Care Facilities. Patient Prefer Adherence, 14, 1923–1934. https://doi.org/10.2147/PPA.S276254 PMid:33116436; PMCid:PMC7568627

Državna uprava Republike Slovenije, 2021. Ukrepi za zajezitev širjenja okužb. Retrieved July 1, 2020 from https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ukrepi-za-zajezitev-sirjenja-okuzb/

Fležar, M. (2014). Medicinski vidiki uporabnosti telemedicine s poudarkom na telekonzultacijah v urgentni medicini. In K. Štrancar Fatur, & P. Golob (Eds.), Telemedicina: izzivi v urgenci in čezmejnem območju: zbornik strokovnega posveta standardnega projekta IntegrAid, Portorož 20. junij 2014 (pp. 9–19). Izola: Splošna bolnišnica, projekt IntegrAid.

Imlach, F., McKinlay, E., Middleton, L., Kennedy, J., Pledger, M., Russell, L. ... McBride-Henry, K. (2020). Telehealth consultations in general practice during a pandemic lockdown: Survey and interviews on patient experiences and preferences. BMC Family Practice, 21(1),1–14. https://doi.org/10.1186/s12875-020-01336-1 PMid:33308161; PMCid:PMC7733693

Kamenšek, T., Fošnarič, M., & Žibert, J. (2021). The role of epdemiological modeling of Covid-19 in the health system. Obzornik zdravstvene nege, 55(2), 72–75. https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.2.3091

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije. (2014). Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Manzoor, F., Wei, L., Hussain, A., Asif, M., & Shah, S. I. A. (2019). Patient satisfaction with health care services: An application of physician’s behavior as a moderator. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(18), 1–16. https://doi.org/10.3390/ijerph16183318 PMid:31505840; PMCid:PMC6765938

Oražem, M., Oblak, I., Španić, T., & Ratoša, I. (2020). Pogledi bolnikov in onkologov na uvajanje telemedicine v času epidemije covid-19. Onkologija, 24(2), 6–11.

Petravić, L., Noč, N., Keršič, A., Dovečar, M., Lučič Šrajer, L., Prosen, G., & Strnad, M. (2021). Aktivnosti in pomoč študentov na urgenci v času COVID-19: Opis organizacije dela študentov v urgentnem centru UKC Maribor. In B. Gabrovec, I. Eržen, A. Trop Skaza, M. Fafangel, M. Vrdelja & Š. Selak (Eds.), Javno zdravje in COVID-19: Zbornik povzetkov in recenziranih prispevkov. Ljubljana 29. september 2021 (pp. 123–127). Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Prosen, M., Ličen, S., & Karnjuš, I. (2020). Prilagoditev in psihometrična validacija Lestvice profesionalnih kompetenc medicinskih sester v izrednih razmerah v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) v Sloveniji. Obzornik zdravstvene nege, 54(2), 113–121. https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.2.3037ž

Ramaswamy, A., Yu, M., Drangsholt, S., Ng, E., Culligan, P,- J., Schlegel, P.-N. & Hu, J.-C. (2020). Patient satisfaction with telemedicine during the COVI-19 pandemic: Retrospective cohort study. Journal of Medical Internet Research, 22(9). https://doi.org/10.2196/20786 PMid:32810841; PMCid:PMC7511224

Schrack, J. A., Wanigatunga, A. A., & Juraschek, S. P. (2020). After the COVID-19 pandemic: The next wave of health challenges for lder adults. Journals of Gerontology, 75(9), 121–122. https://doi.org/10.1093/gerona/glaa102m PMid:32315025; PMCid:PMC7188185

Senić, V., Marinković, V. (2013). Patient care, satisfaction and service quality in health care. International Journal of Consumer Studies, 37(3), 312–319. https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2012.01132.x

Sinclair, C., Nolte, L., White, P. B., & Detering, M. K. (2020). Advance care planning in Australia during the COVID-19 outbreak: Now more important than ever. Internal Medicine Journal, 50(8), 918–923. https://doi.org/10.1111/imj.14937 PMid:32881275; PMCid:PMC7436410

Skär, L., & Söderberg, S.(2018). Patients`complaints regarding healthcare encounters and communication. Nursing Open, 2018(5), 224–232.https://doi.org/10.1002/nop2.132 PMid:29599998; PMCid:PMC5867282

Stanimirović, D. (2021). eHealth patient portal: Becoming an indispensable public health Tool in the time of Covid-19. Studies in health technology and informatics, 281, 880–884. https://doi.org/10.3233/SHTI210305

Stanimirović, D., & Matetić, V. (2020). Can the COVID-19 pandemic boost the global adoption and usage of eHealth solutions. Journal of Global Health, 10(2), 1–5. https://doi.org/10.7189/jogh.10.0203101 PMid:33304567; PMCid:PMC7714317

Štrancar Fatur, K., & Golob, P. (2014). Telemedicina: Izzivi v urgenci in na čezmejnem območju. In K. Štrancar Fatur & P. Golob (Eds.), Telemedicina: Izzivi v urgenci in na čezmejnem območju: Zbornik strokovnega posveta standardnega projekta IntegrAid, Portorož 20 junij 2014 (p. 1). Izola: Splošna bolnišnica, projekt IntegrAid.

Takavol, M., & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach's alpha. International Journal of Medical Education, 2011(2), 53‒55. https://doi.org/10.5116/ijme.4dfb.8dfd PMid:28029643; PMCid:PMC4205511

Terglav, Z. B., Selak, Š., Vrdelja, M., Kaučič, M. B., & Gabrovec, B. (2019). Zadovoljstvo državljanov Republike Slovenije z zdravstvenimi storitvami v Sloveniji. Obzornik zdravstvene nege, 53(2), 112–118. https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.1.318

Velikonja, K. N., Erjavec, K., Verdenik, I., Hussein, M., & Velikonja, V.G. (2021). Association between preventive behaviour and anxiety at the start of the Covid-19 pandemic in Slovenia. Zdravstveno varstvo, 60(1), 17–24. https://doi.org/10.2478/sjph-2021-0004 PMid:33488818; PMCid:PMC7780767

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP), 2008. Uradni list Republike Slovenije št. 15.

Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej), 1992. Uradni list Republike Slovenije št. 23.

Zhang, Y.N., Chen, Y., Wang, Y., Li, F., Pender, M., Wang, N., Yang, F. … Fu, C. W. (2020). Reduction in healthcare services during the COVID-19 pandemic in China. BMJ Global Health, 5(11), 1–10. https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-003421 PMid:33184065; PMCid:PMC7662138

Žagar, T., Tomšič, S., Fafangel, M., Krajc, M., Mihor, A., Zadnik, V. (2020). CRP projekt: Vpliv epidemije COVID-19 na obvladovanje raka v Sloveniji. In: Obvladovanje raka v času COVIDA-19 v luči preventive: XXVIII. seminar „In memoriam dr. Dušana Reje“: Ljubljana, 3. december 2020 (pp. 146–151). Ljubljana: Zveza slovenskih društev za boj proti raku.

World Medical Association. (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 PMid:24141714

Prenosi

Objavljeno

2022-12-17

Kako citirati

Plahuta, A., Skrt, S., Jazbec, J., Prosen, M., & Ličen, S. (2022). Zadovoljstvo pacientov z dostopnostjo zdravstvenih storitev v obdobju epidemije covid-19: opisna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 56(4), 291–300. https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.4.3124

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>