Kulturna kompetentnost v slovenski bolnišnični prehrani

kvalitativna opisna raziskava

Avtorji

  • Helena Kristina Halbwachs Alma Mater Europaea- ECM, Slovenska 17, 2000 Maribor, Slovenija in SeneCura, Lassallerstrasse 7, Dunaj, Avstrija https://orcid.org/0000-0001-6364-2252
  • Marija Ovsenik Alma Mater Europaea- ECM, Slovenska 17, 2000 Maribor, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.2.3149

Ključne besede:

bolnišnična prehrana, kulturni vidiki prehrane, prilagajanje prehrane, raznolikost, kultura, prilagajanje, prehrana, izzivi, razvoj

Povzetek

Uvod: Upoštevanje prehranskih omejitev in načel v zvezi s  kulturnim ozadjem pacientov je v bolnišnični prehrani  pomembno, saj prehrana vpliva na zdravstvene izide in dolžino in stroške hospitalizacije. Ta način zahteva  organizacijsko in individualno kulturno kompetentnost. Namen raziskave je bil preučiti pogled odgovornih s področja bolnišnične prehrane na kulturno kompetentnost, oceniti, ali se prehrana v bolnišnicah prilagaja kulturnemu ozadju pacientov, in identificirati izzive na tem področju.
Metode: Opravljena je bila kvalitativna raziskava z delno strukturiranimi intervjuji. Intervjuvanih je bilo štirinajst  vodstvenih kadrov (vodij prehranskih služb) in drugih strokovnjakov s področja prehrane (dietetikov) iz osmih slovenskih bolnišnic. Pridobljeni podatki so bili analizirani z deduktivno vsebinsko analizo v programu Atlas.ti.
Rezultati: Sogovorniki so se zavedali raznolikosti pacientov in pomena prilagajanja prehrane kulturnemu ozadju, čeprav je koncept kulturne kompetentnosti  nepoznan. Pri prilagajanju prehrane obstajajo omejitve. Znanja o kulturnih vidikih prehrane so pomanjkljiva, izobraževanja s tega področja komajda obstajajo. Razvoj kulturne kompetentnosti onemogočajo še drugi izzivi, kot so organizacijski, tehnološki in komunikacijski izzivi.
Diskusija in zaključek: S podobnimi izzivi, kot se pri nas, se srečujejo tudi v tujini. Ne glede na to, da imajo po mnenju sogovornikov pacienti v preučevanih bolnišnicah na razpolago veliko možnosti za prilagajanje prehrane, o kulturni kompetentnosti še ne moremo govoriti, saj ta koncept zajema tudi druge veščine. Za razvoj kulturne kompetentnosti tega področja se zahtevajo dodatne  raziskave, možnosti izobraževanja o kulturnih vidikih prehranjevanja in zavedanje o pomembnosti storitev prehrane na vseh ravneh zdravstvenega sistema.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Alpers, L. M. (2019). Hospital food: When nurses' and ethnic minority patients' understanding of Islamic dietary needs differ. Nursing open, 6(4), 1455–1463. https://doi.org/10.1002/nop2.343 PMid:31660173; PMCid:PMC6805268

Bakaloudi, D. R., Halloran, A., Rippin, H. L., Oikonomidou, A. C., Dardavesis, T. I., Williams, J. ... Chourdakis, M. (2021). Intake and adequacy of the vegan diet. A systematic review of the evidence. Clinical Nutrition, 40(5), 3503–3521. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2020.11.035 PMid:33341313

Beck, A. M., Balkn, U. N., Fürst, P., Hasunen, K., Jones, L., Keller, U. ... Ovesen, L. (2001). Food and nutritional care in hospitals: How to prevent undernutrition report and guidelines from the Council of Europe. Clinical Nutrition, 20(5), 455–460. https://doi.org/10.1054/clnu.2001.0494 PMid:11534942

Beck, A. M., Balknas, U., Camilo, M., Furst, P., Gentile, M., Hasunen, K. ... Ovesen, L. A. R. S. (2002). Practices in relation to nutritional care and support–report from the Council of Europe. Clinical Nutrition, 21(4), 351–354. https://doi.org/10.1054/clnu.2002.0555 PMid:12211176

Bond, P. (2013). A hospital nutrition improvement programme. Nursing Times, 109(39), 22–24. Retrieved June 14, 2021 from https://cdn.ps.emap.com/wp-content/uploads/sites/3/2013/09/021013-A-hospital-nutrition-improvement-programme.pdf.

Bradshaw, C., Atkinson, S., & Doody, O. (2017). Employing a qualitative description approach in health care research. Global qualitative nursing research, 4, 1–8. https://doi.org/10.1177/2333393617742282 PMid:29204457; PMCid:PMC5703087

Campinha- Bacote, J. (2003). The process of cultural competence in the delivery of healthcare services: A culturally competent model of care. Cincinnati: Transcultural Care Associates. https://doi.org/10.1177/10459602013003003 PMid:12113146

Cardenas, D., Correia, M. I. T. D., Ochoa, J. B., Hardy, G., Rodriguez-Ventimilla, D., Bermúdez, C. E. ... Barazzoni, R. (2021). Clinical nutrition and human rights: An international position paper. Clinical Nutrition, 36, 534–544. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2021.02.039 PMid:34023070

Carolan, M. (2022). The sociology of food and agriculture (3rd ed.). London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003133780

Council of Europe, Committee of Ministers. (2003). Resolution ResAP(2003)3 on food and nutritional care in hospitals. Nutrition & Food Science, 34 (2). https://doi.org/10.1108/nfs.2004.01734bab.003

Cross, T. L., Bazron, B. J., Dennis, K. W., & Isaacs, M. R. (1989). Towards a culturally competent system of care: A monograph on effective services for minority children who are severely emotionally disturbed. Retrieved April 2, 2021 from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED330171.pdf

Cuerda, C., Muscaritoli, M., Donini, L. M., Baqué, P., Barazzoni, R., Gaudio, E. ... Van Gossum, A. (2019). Nutrition education in medical schools (NEMS). An ESPEN position paper. Clinical Nutrition, 38(3), 969–974. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2019.02.001 PMid:30772092

Curry, K. R. (2000). Multicultural competence in dietetics and nutrition. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 100(10), 1142–1143. https://doi.org/10.1016/S0002-8223(00)00335-7

Doyle, L., McCabe, C., Keogh, B., Brady, A., & McCann, M. (2020). An overview of the qualitative descriptive design within nursing research. Journal of research in nursing: JRN, 25(5), 443–455. https://doi.org/10.1177/1744987119880234

Edelstein, S. (2010). Food, cuisine, and cultural competency for culinary, hospitality, and nutrition professionals. Sudbury: Jones & Bartlett Publishers.

Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing, 62(1), 107–115. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x PMid:18352969

European Ageing Network. (2021). Promoting well-nutrition in elderly care. Tabor: European Ageing Network. Retrieved May 30, 2022 from https://european-nutrition.org/good-practices/ean-guideline-promoting-well-nutrition-in-elderly-care/

Galletta, A. (2013). Mastering the semi-structured interview and beyond: From research design to analysis and publication. New York: NYU Press. https://doi.org/10.18574/nyu/9780814732939.001.0001

Goody, C. M., & Drago, L. (2009). Using cultural competence constructs to understand food practices and provide diabetes care and education. Diabetes Spectrum, 22(1), 43–47. https://doi.org/10.2337/diaspect.22.1.43

Goriup, J. (2016). Multicultural society and nursing. In B. M. Kaučič, B. Filej & B. Dobrowolska et al. (Eds.), Multicultural society and aging: Challenges for nursing in Europe: Selected chapters (pp. 4–14). Celje: Visoka zdravstvena šola.

Greenebaum, J. (2012). Veganism, identity and the quest for authenticity. Food, Culture & Society, 15(1), 129–144. https://doi.org/10.2752/175174412X13190510222101

Handtke, O., Schilgen, B., & Mösko, M. (2019). Culturally competent healthcare: A scoping review of strategies implemented in healthcare organizations and a model of culturally competent healthcare provision. PloS ONE, 14(7), Article e0219971. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219971 PMid:31361783; PMCid:PMC6667133

Helman, C. G., 2007. Culture, health and illness. London: Hodder Arnold. https://doi.org/10.1201/b13281

Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing cultures: The Hofstede model in context. Online readings in psychology and culture, 2(1), 2307–0919. https://doi.org/10.9707/2307-0919.1014

Holloway, I. & Galvin, K. (2016). Qualitative research in nursing and healthcare. West Sussex: John Wiley & Sons.

Jager, M., den Boeft, A., Leij-Halfwerk, S., van Der Sande, R., & van den Muijsenbergh, M. (2020). Cultural competency in dietetic diabetes care: A qualitative study of the dietician's perspective. Health Expectations, 23(3), 540–548. https://doi.org/10.1111/hex.13019 PMid:32045075; PMCid:PMC7321725

Jongen, C., McCalman, J., & Bainbridge, R. (2018). Health workforce cultural competency interventions: A systematic scoping review. BMC Health Services Research, 18(1), 1–15. https://doi.org/10.1186/s12913-018-3001-5 PMid:29609614; PMCid:PMC5879833

Jongen, C., McCalman, J., Bainbridge, R., & Clifford, A. (2018). Cultural competence in health: a review of the evidence. Singapore: Springer.

Kim, H., Sefcik, J. S., & Bradway, C. (2017). Characteristics of Qualitative Descriptive Studies: A Systematic Review. Research in nursing & health, 40(1), 23–42. https://doi.org/10.1002/nur.21768

Kittler, P., Sucher, K. P., & Nelms, M. (2017). Food and Culture. Belmont: Cengage Learning.

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije. (2014). Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Retrieved from https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/kodeks_ etike_v_zdravstveni_negi_in_oskrbi_slovenije_marec_2014.pdf

Lipovec Čebron, U. (2019). Medkulturni (in drugi) nesporazumi v zdravstvu. In N. K. Pokorn & U. Lipovec (Eds), Večjezično zdravje: komunikacijske strategije in večkulturni stiki s tujejezičnimi bolniki v slovenskem zdravstvenem sistemu (pp. 78–91). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Moffat, T., & Prowse, T. (2010). Human diet and nutrition in biocultural perspective: Past meets present. Oxford: Berghahn Books.

Ng, E., & Wai, C. (2021). Towards a definition of anti-oppressive dietetic practice in Canada. Critical Dietetics, 5(2), 10–14. https://doi.org/10.32920/cd.v5i2.1407

Pokorn, N. (2019). Reševanje jezikovnih ovir v slovenskem zdravstvu: analiza stanja. In N. K. Pokorn & U. Lipovec (Eds), Večjezično zdravje: komunikacijske strategije in večkulturni stiki s tujejezičnimi bolniki v slovenskem zdravstvenem sistemu (pp. 31–47). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Pope, C., Ziebland, S., & Mays, N. (2000). Analysing qualitative data. BMJ 320(7227), 114–116. https://doi.org/10.1136/bmj.320.7227.114 PMid:10625273; PMCid:PMC1117368

Poulain, J. P. (2017). The sociology of food: eating and the place of food in society. London: Bloomsbury Publishing.

Prosen, M. (2018). Developing cross-cultural competences: opportunity for ensuring health and healthcare equality and equity. Obzornik zdravstvene nege, 52(2), 76–80. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.2.262

Reddy, S., & Anitha, M. (2015). Culture and its influence on nutrition and oral health. Biomedical & Pharmacology Journal, 8(Special Oct), 613–620. https://dx.doi.org/10.13005/bpj/757

Seeleman, C., Suurmond, J., & Stronks, K. (2009). Cultural competence: A conceptual framework for teaching and learning. Medical Education, 43(3), 229–237. https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.2008.03269.x PMid:19250349

Sharifi, N., Adib-Hajbaghery, M., & Najafi, M. (2019). Cultural competence in nursing: A concept analysis. International journal of Nursing Studies, 99, Article 103386. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.103386

Špindler, N., Cilar Budler, L., Klanjšek, P. ., & Kegl, B. (2021). Vpliv izbirčnosti v prehrani na prehranjenost otrok. Obzornik zdravstvene nege, 55(4), 237–242. https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.4.3070

Tan, H. S. G., Fischer, A. R. H., Tinchan, P., Stieger, M., Steenbekkers, L. P. A., & van Trijp, H. C. M. (2015). Insects as food: Exploring cultural exposure and individual experience as determinants of acceptance. Food Quality and Preference, 42, 78–89. https://doi.org/10.1016/J.FOODQUAL.2015.01.013

Tappenden, K. A., Quatrara, B., Parkhurst, M. L., Malone, A. M., Fanjiang, G., & Ziegler, T. R. (2013). Critical role of nutrition in improving quality of care: An interdisciplinary call to action to address adult hospital malnutrition. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 113(9), 1219–1237. https://doi.org/10.1016/j.jand.2013.05.015 PMid:23871528

UNESCO. (2009). Investing in Cultural Diversity and Intercultural Dialogue: UNESCO World Report. Paris: UNESCO Publishing. Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001852/185202e.pdf

Waldstein, A. (2018). Food, Anthropology of. The International Encyclopedia of Anthropology, 1–9. https://doi.org/10.1002/9781118924396

Wall-Bassett, E., & Harris, N. (2017). Promoting cultural competency: A nutrition education model for preparing dietetic students and training paraprofessionals in an international setting. Global Journal of Health Science, 9(7), 108–116. https://doi.org/10.5539/gjhs.v9n7p108 PMid:15156839

World Medical Association. (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Jama, 310(20), 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 PMid:24141714

Prenosi

Objavljeno

2022-06-21

Kako citirati

Halbwachs, H. K., & Ovsenik, M. (2022). Kulturna kompetentnost v slovenski bolnišnični prehrani: kvalitativna opisna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 56(2), 105–116. https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.2.3149

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek