Izkušnje medicinskih sester z albansko govorečimi pacienti

kvalitativna raziskava

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.3.3157

Ključne besede:

komunikacija, kultura, ovire, zdravstveni delavci, kompetence

Povzetek

Uvod: Medicinske sestre se pri svojem delu pogosto soočajo z jezikovnimi in kulturnimi izzivi, ki jih prinaša stik z albansko govorečimi pacienti. Namen raziskave je bil preučiti doživljanja medicinskih sester in njihove izkušnje z albansko govorečimi pacienti, raziskati morebitne težave in predlagati rešitve.
Metode: Uporabljena je bila kvalitativna raziskovalna metodologija. V namenski kvotni vzorec je bilo vključenih 12 medicinskih sester, zaposlenih na primarnem in sekundarnem nivoju zdravstvene dejavnosti. Delno strukturirani intervjuji so bili opravljeni novembra 2021. Za analizo podatkov je bila uporabljena metoda vsebinske analize besedila.
Rezultati: Identificirane so bile štiri tematske skupine, ki opisujejo preučevani fenomen: (1) prvi stik z albansko govorečimi pacienti, (2) značilnosti obravnave albansko govorečih pacientov, (3) načini reševanja jezikovnih preprek, (4) predlogi za razreševanje ovir pri zdravstveni obravnavi.
Diskusija in zaključek: V Sloveniji je problematika albansko govorečih pacientov opazna že nekaj let, a do občutnega urejanja tega področja ne prihaja. Ugotovitve nakazujejo, da trenutno reševanje jezikovnih in kulturnih ovir po večini temelji na improvizaciji zdravstvenih delavcev, kar lahko vodi v številne napake. Nadaljnje raziskovanje bi moralo vključevati vidik albansko govorečih pacientov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Al Shamsi, H., Almutairi, A. G., Al Mashrafi, S., & Al Kalbani, T. (2020). Implications of language barriers for healthcare: A systematic review. Oman Medical Journal, 35(2), Article e122. https://doi.org/10.5001/omj.2020.40 PMid:32411417; PMCid:PMC7201401

Ali, P. A., & Watson, R. (2018). Language barriers and their impact on provision of care to patients with limited English proficiency: Nurses' perspectives. Journal of Clinical Nursing, 27(5–6), e1152–e1160. https://doi.org/10.1111/jocn.14204 PMid:29193568

D'Avanzo, C. E., & Geissler, E. M. (2008). Pocket guide to cultural health assessment (4th ed). St. Louis, Mo: Mosby. Bofulin, M., Farkaš-Lainščak, J., Gosenca, K., Jelenc, A., Keršič-Svetel, M., Lipovec Čebron, U. … Zaviršek, D. (2016). Kulturne kompetence in zdravstvena oskrba: priročnik za razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje. Retrieved November 4, 2021 from http://www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/prirocnik_kulturne_kompetence_2016.pdf

Bogataj, U., Prosen, M., Karnjuš, I., Rebec, D., & Ličen, S. (2019). Current Issues and Future Possibilities for Improving Healthcare for Migrant Woman in Slovenia. In S. Ličen, I. Karnjuš & M. Prosen (Eds.), Women, migrations and health ensuring transcultural healthcare (pp. 107–116). Koper: University of Primorska Press. https://doi.org/10.26493/978-961-7055-43-6.107-116

De Moissac, D., & Bowen, S. (2018). Impact of language barriers on quality of care and patient safety for official language minority Francophones in Canada. Journal of Patient Experience, 6(1), 24–32. https://doi.org/10.1177/2374373518769008 PMid:31236448; PMCid:PMC6572938

DiCicco-Bloom, B., & Crabtree, B. F. (2006). The qualitative research interview. Medical Education, 40(4), 314−321. https://doi.org/10.1111/j.1365-2929.2006.02418.x PMid:16573666

Fusch, P. I., & Ness, L. R. (2015). Are we there yet: Data saturation in qualitative research. The Qualitative Report, 20(9), 1408−1416.

https://doi.org/10.46743/2160-3715/2015.2281

Guo, J. W. (2016). Is Google Translate adequate for facilitating instrument translation from English to Mandarin. Computers Informatics Nursing, 34(9), 377–383. https://doi.org/10.1097/CIN.0000000000000287 PMid:27606576

Huber, I., Lipovec-Čebron, U., & Pistotnik, S. (Eds.). (2020). Neenakosti in ranljivosti v zdravju v Sloveniji: Kvalitativna raziskava v 25 okoljih. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje. Retrieved November 6, 2021 from https:///www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/neenakosti_ranljivosti.pdf

Kaae, S., & Traulsen, J. M. (2015).Qualitative methods in pharmacy practice research. In B. Zaheen (Ed.), Pharmacy Practice Research Methods (pp. 49−68). Zuidlaren: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-14672-0_4

Kocijančič-Pokorn, N., & Lipovec-Čebron, U. (Eds.). (2019). Večjezično zdravje: Komunikacijske strategije in večkulturni stiki s tujejezičnimi bolniki v slovenskem zdravstvenem sistemu. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije (2014). Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Lipovec-Čebron, U., Bombač, L., Kocijančič-Pokorn, N., & Lučovnik, M. (2019). Monolingual Health: Linguistic Barriers in Slovene Healthcare Experienced by Migrant/Refugee Women. In S. Ličen, I. Karnjuš & M. Prosen (Eds.), Women, migrations and health nursing transcultural healthcare (pp. 139−153). Koper: University of Primorska Press. https://doi.org/10.26493/978-961-7055-43-6.139-153

Patil, S., & Davies, P. (2014). Use of Google Translate in medical communication: Evaluation of accuracy. BMJ, 349. https://doi.org/10.1136/bmj.g7392 PMid:25512386; PMCid:PMC4266233

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2012). Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice (9th ed). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2020). Nursing research. Philadelphia: Wolter Kluwer Health.

Ricci, G., & Scrimin, F. (Eds.). (2019). Smernice in indikatorji spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk: Projekt INTEGRA. Trieste: EUT Edizioni Università di Trieste.

Sandelowski, M. (2000). Whatever happened to qualitative description. Research in Nursing and Health, 23(4), 334−340. https://doi.org/10.1002/1098-240X(200008)23:4<334::AIDNUR9>3.0.CO;2-G

Statistični urad Republike Slovenije. (2020, December 14). Glavni razlog za izdajo prvega dovoljenja za prebivanje je bila zaposlitev. Retrieved November 6, 2021 from https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9272

Steen, M., & Roberts, T. (2011). The handbook of midwifery research (1st ed., pp. 73–101). Oxford: Wiley-Blackwell.

Škraban, J., & Lipovec-Čebron, U. (2021). Medkulturna mediacija in zdravstvo v Sloveniji. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789610604402

Štante, A., Mlinar Reljić, N., & Donik, B. (2018). Jezikovne prepreke pri zdravstveni negi tujegovorečih pacientov: Kvalitativna opisna raziskava. Obzornik zdravstvene nege, 52(4) 233–241. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.2.207

World Medical Association. (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research

involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053

Zakon o pacientovih pravicah /ZPacP/ (2008). Uradni list RS, št. 15 (29. 1. 2008). Retrieved from http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4281

Prenosi

Objavljeno

2022-09-15

Kako citirati

Božič, A., Rožnik, A., Podlogar, A., Ličen, S., & Prosen, M. (2022). Izkušnje medicinskih sester z albansko govorečimi pacienti: kvalitativna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 56(3), 200–208. https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.3.3157

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>