Pripadnost medicinskih sester in opredelitev njenih dejavnikov

Avtorji

  • Mateja Lorber Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija
  • Brigita Skela-Savič Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.4.34

Ključne besede:

bolnišnica, medicinske sestre, zadovoljstvo pri delu

Povzetek

Uvod: O pripadnosti zaposlenih organizaciji lahko govorimo, kadar zaposleni verjame v cilje organizacije in je odločen, da ostane v tej organizaciji. Namen raziskave je bil ugotoviti stopnjo pripadnosti in prepoznavanje dejavnikov pripadnosti medicinskih sester. Metode: V raziskavi je sodelovalo 5,4 % vseh zaposlenih v zdravstveni negi v slovenskih bolnišnicah. Vprašalnik je vseboval trditve, ki se nanašajo na način vodenja, medosebne odnose, organizacijsko podporo, zadovoljstvo pri delu ter pripadnost zaposlenih. Za obdelavo podatkov je bila uporabljena deskriptivna statistika, ANOVA in multivariatna regresijska analiza. Rezultati: Vodje v zdravstveni negi so statistično značilno (F = 41,588, p < 0,001) bolj pripadni organizaciji od ostalih sodelujočih medicinskih sester. Obstaja pozitivna korelacija med pripadnostjo zaposlenih, zadovoljstvom pri delu, medosebnimi odnosi, organizacijsko podporo in stilom vodenja. Z multivariatno regresijsko analizo je bilo ugotovljeno , da lahko 78 % celotne variabilnosti pripadnosti medicinskih sester pojasnimo z medosebnimi odnosi, zadovoljstvom pri delu, organizacijsko podporo in stilom vodenja. Diskusija in zaključek: Pripadnost zaposlenih ter zadovoljstvo pri delu korelira s kakovostjo, uspešnostjo bolnišnic in njihovo konkurenčnostjo. Managerji in vodje v zdravstveni negi morajo upoštevati in nameniti skrb zaposlenim na področju zadovoljstva in pripadnosti in ne samo skrbeti za zagotavljanje kakovosti storitev. Smiselno bi bilo enkrat na leto spremljati zadovoljstvo in pripadnost vseh zaposlenih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Mateja Lorber, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija

Viš. predav. mag., viš. med. ses., univ. dipl. org.

Brigita Skela-Savič, Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija

izr. prof. dr., viš. med. ses., univ. dipl. org.

Literatura

Al-Hussami, M., 2008. A study of nurses' job satisfaction: the relationship to organizational commitment, perceived organizational support, transactional leadership, transformational leadership, and level of education. European Journal of Scientific Research, 22(2), pp. 286-295.

Al-Hussami, M., 2009. Predictors of nurses' commitment to health care organizations. Australian Journal of Advanced Nursing, 26(4), pp. 36-48.

Al-Hussami, M., Saleh, M.Y., Abdalkader, R.H. & Mahadeen, A.L., 2011. Predictors of nursing faculty members' organizational commitment in governmental universities. Journal of Nursing Management, 19(4), pp. 556-566. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2834.2010.01148.x; PMid:21569152

Allen, N.J. & Meyer, J.P., 1990. The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63(1), pp. 1-18. http://dx.doi.org/10.1111/j.2044-8325.1990.tb00506.x

Allen, N.J., 2003. Examining organizational commitment in China. Journal of Vocational Behaviou, 62(3), pp. 511 515. http://dx.doi.org/10.1016/S0001-8791(02)00065-9

Avolio, B.J., Zhu, W. & Koh, W., 2004. Transformational leadership and organizational commitment: mediating role of psychological empowerment and moderating role of structural distance. Journal of Organizational Behavior, 25(8), pp. 951–968. http://dx.doi.org/10.1002/job.283

Carver, L. & Candela, L., 2008. Attaining organizational commitment across different generations of nurses. Journal of Nursing Management, 16(8), pp. 984-891. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2834.2008.00911.x; PMid:19094111

Casper, W.J. & Buffardi, L.C., 2004. Work life benefits and job pursuit intentions: the role of anticipated organizational support. Journal of Vocational Behavior, 65(2), pp. 391 410. http://dx.doi.org/10.1016/j.jvb.2003.09.003

Chang, C.S. & Chang, H.H., 2007. Effects of internal marketing on nurse job satisfaction and organizational commitment: example of medical centers in Southern Taiwan. Journal of Nursing Research, 15(4), pp. 265-274. http://dx.doi.org/10.1097/01.JNR.0000387623.02931.a3; PMid:18080971

Chang, H.T., Chi, N.W. & Mio, M.C., 2007. Testing the relationship between three-component organizational/occupational commitment and organizational/occupational turnover intention using a non-recursive model. Journal of Vocational Behavior, 70(2), pp. 352-368. http://dx.doi.org/10.1016/j.jvb.2006.10.001

Chen, Z.X. & Francesco, A.M., 2003. The relationship between the three components of commitment and employee performance in China. Journal of Vocational Behavior, 62(3), pp. 490 510. http://dx.doi.org/10.1016/S0001-8791(02)00064-7

Chen, Z.X., Aryee, S. & Lee, C., 2005. Test of a mediation model of perceived organizational support. Journal of Vocational Behavior, 66(3), pp. 457 470. http://dx.doi.org/10.1016/j.jvb.2004.01.001

Cohen, A., 2007. Commitment before and after: An evaluation and reconceptualization of organizational commitment. Human Resources Management Review, 17(3), pp. 336-354. http://dx.doi.org/10.1016/j.hrmr.2007.05.001

Güleryüz, G., Güney, S., Aydin, E.M. & Aşan, Ö., 2008. The mediating effect of job satisfaction between emotional intelligence and organizational commitment of nurses: a questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 45(11), pp. 1625–1635. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2008.02.004; PMid:18394625

Ingersoll, G.L., Olsan, T., Drew Cates, J., DeVinney, B. & Davies, J., 2002. Nurses' job satisfaction, organizational commitment and career intent. Journal of Nursing Administration, 32(5), pp. 250 263. http://dx.doi.org/10.1097/00005110-200205000-00005; PMid:12021566

Karsh, B., Booske, B. C. & Sainfor, F., 2005. Job and organizational determinants of nursing home employee commitment, job satisfaction and intent to turnover. Ergonomics, 48(10), pp. 1260-1281. http://dx.doi.org/10.1080/00140130500197195; PMid:16253944

Kuokkanen, L., Lieno Kilpi, H. & Katajisto, J., 2003. Nurse empowerment, job related satisfaction and organizational commitment. Journal of Nursing Care Quality, 18(3), pp. 184 192. http://dx.doi.org/10.1097/00001786-200307000-00004; PMid:12856902

Kuvaas, B., 2007. An Exploration of how the employee–organization relationship affects the linkage between perception of developmental human resource practices and employee outcomes. Journal of Management Studies, 45(1), pp. 1-25.

Leach, L.S., 2005. Nurse executive transformational leadership and organizational commitment. Journal of Nursing Administration, 35(5), pp. 228–237. http://dx.doi.org/10.1097/00005110-200505000-00006; PMid:15891486

Lee, C.H., 2005. A study of underemployment among self initiated expatriates. Journal of World Business, 40(2), pp. 172 187. http://dx.doi.org/10.1016/j.jwb.2005.02.005

Lok, P. & Crawford, J., 2001. Antecedents of organizational commitment and the mediating role of job satisfaction. Journal of Managerial Psychology, 16(7/8), pp. 594 614. http://dx.doi.org/10.1108/EUM0000000006302

Lok, P. & Crawford, J., 2004. The effect of organisational culture and leadership style on job satisfaction and organisational commitment: A cross-national comparison. Journal of Management Development, 23(4), pp. 321–338. http://dx.doi.org/10.1108/02621710410529785

Lok, P., Westwood, R. & Crawford, J., 2005. Perceptions of organisational subculture and their significance for organisational commitment. Applied Psychology, 54(4), pp. 490–514. http://dx.doi.org/10.1111/j.1464-0597.2005.00222.x

Loke, J.C., 2001. Leadership behaviours: effects on job satisfaction, productivity and organizational commitment. Journal of Nursing Management, 9(4), pp. 191-204. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2834.2001.00231.x

Lu, K.Y., Chang, L.C. & Wu, H.L., 2007. Relationships between professional commitment, job satisfaction, and work stress in public health nurses in Taiwan. Journal of Professional Nursing, 23(2), pp. 110–116. http://dx.doi.org/10.1016/j.profnurs.2006.06.005; PMid:17383604

Makanjee, C., Hartzer, Y.F. & Uys, I.L., 2006. The effect of perceived organizational support on organizational commitment of diagnostic imaging radiographers. Radiography, 12(2), pp. 118-126. http://dx.doi.org/10.1016/j.radi.2005.04.005

Markovits, Y., Ullrich, J., Dick, R. & Davis, A.J., 2008. Regulatory foci and organizational commitment. Journal of Vocational Behavior, 73(3), pp. 485–489. http://dx.doi.org/10.1016/j.jvb.2008.09.004

McColl Kennedy, J.R. & Anderson, R.D., 2005. Subordinate manager gender combination and perceived leadership style influence on emotions, self esteem and organizational commitment. Journal of Business Research, 58(2), pp. 115 124. http://dx.doi.org/10.1016/S0148-2963(03)00112-7

McNeese Smith, D.K., 2001. A nursing shortage: building organizational commitment among nurses. Journal of Healthcare Management, 46(3), pp. 173 186. PMid:11372220

Meyer, J.P. & Herscovitch, L., 2001. Commitment in the workplace: toward a general model. Human Resource Management Review, 11(3), pp. 299 326. http://dx.doi.org/10.1016/S1053-4822(00)00053-X

Mihalič, R., 2008. Povečajmo zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih. Škofja Loka: Mihalič & Partner.

Musek Lešnik, K., 2006. Zadovoljstvo zaposlenih pri delu (z delom) in potrošniki. Available at: http://www.ipsos.si/web-data/Templates/podjetje-zaposleni-zadovoljstvoprideluinpotrosniki.html [15. 3. 2014].

Nogueras, D.J., 2006. Occupational commitment, education, and experience as a predictor of intent to leave the nursing profession. Nursing Economics, 24(2), pp. 86–93. PMid:16676751

Pillai, R. & Williams, E.A., 2004. Transformational leadership, self efficacy, group cohesiveness, commitment and performance. Journal of Organizational Change Management, 17(2), pp. 144 159. http://dx.doi.org/10.1108/09534810410530584

Powell, D.M. & Meyer, J.P., 2004. Side-bet theory and the three-component model of organizational commitment. Journal of Vocational Behavior, 65(1), pp.157 177. http://dx.doi.org/10.1016/S0001-8791(03)00050-2

Redfern, S., Hannan, S., Norman, I. & Martin, F., 2002. Work satisfaction, stress, quality of care and morale of older people in a nursing home. Health and Social Care in the Community, 10(6), pp. 512 517. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2524.2002.00396.x; PMid:12485139

Rhodes, L. & Eisenberg, R., 2002. Perceived organizational support: a review of the literature. Journal of Applied Psychology, 87(4): pp. 698-714. http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.87.4.698

Trdić, J., Moravec Berger, D., Pribaković Brinovec, R., eds., 2010. Zdravstveni statistični letopis: Slovenija 2008 [CD-ROM]. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.

Vandenberghe, C., 2003. Application of the three-component model to China: issues and perspectives. Journal of Vocational Behavior, 62(3), pp. 516 523. http://dx.doi.org/10.1016/S0001-8791(02)00066-0

Varona, F., 2002. Conceptualization and management of communication satisfaction and organizational commitment in three Guatemalan organizations. American Communication Journal, 5(3). Available at: http://ac-journal.org/journal/vol5/iss3/articles/concept.htm [28. 2. 2014].

Wong, A. & Sohal, A., 2002. An examination of the relationship between trust, commitment and relationship quality. International Journal of Retail & Distribution, 30(1), pp. 34-50. http://dx.doi.org/10.1108/09590550210415248

Wu, L. & Norman, I., 2006. An investigation of job satisfaction, organizational commitment and role conflict and ambiguity in a sample of Chinese undergraduate nursing students. Nurse Education Today, 26(4), pp. 304-314. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2005.10.011; PMid:16338032

Yang, F.H. & Chang, C.C., 2008. Emotional labour, job satisfaction and organizational commitment amongst clinical nurses: A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 45(6), pp. 879–887. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2007.02.001; PMid:17391673

Yoon, J. & Thye, S., 2002. A dual process model of organizational commitment: job satisfaction and organizational support. Work and Occupations, 29(1), pp. 97 124. http://dx.doi.org/10.1177/0730888402029001005

Objavljeno

2014-12-17

Kako citirati

Lorber, M., & Skela-Savič, B. (2014). Pripadnost medicinskih sester in opredelitev njenih dejavnikov. Obzornik Zdravstvene Nege, 48(4). https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.4.34

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

<< < 1 2 3 4 5 > >> 

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

1 2 > >> 

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##