Samozaupanje medicinskih sester in zdravnikov pri praktičnem izvajanju paliativne oskrbe

Avtorji

  • Petra Kamnik Zdravstveni dom Slovenj Gradec, Partizanska pot 16; 2380 Slovenj Gradec
  • Majda Pajnkihar Fakulteta za zdravstvene vede, Univerza v Mariboru, Žitna ulica 15, 2000 Maribor
  • Ana Habjanič Fakulteta za zdravstvene vede, Univerza v Mariboru, Žitna ulica 15, 2000 Maribor

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.4.37

Ključne besede:

znanje, paliativna oskrba, komunikacija, odzivi, presečna raziskava

Povzetek

Uvod: Zdravstveni delavci so v paliativni oskrbi soočeni s številnimi zapletenimi in neprijetnimi situacijami, ko je potrebno bolnikom lajšati bolečine, jim na različne načine pomagati in hkrati tolažiti družino. Namen raziskave je bil ugotoviti, kako zdravstveni delavci ocenjujejo svoje znanje in stopnjo samozaupanja pri izvajanju paliativne oskrbe. Metode: Izvedena je bila neeksperimentalna kvantitativna raziskava, v katero so bili vključeni zdravstveni delavci primarnega in sekundarnega nivoja zdravstvene dejavnosti Koroške regije (n = 100). Vzorčenje je bilo namensko nenaključno. S strukturiranim vprašalnikom pridobljeni podatki so bili statistično analizirani s programom SPSS ver. 20.0. Sklopa vprašanj, ki sta se nanašala na izvajanje paliativne oskrbe, sta pokazala dobro mersko zanesljivost instrumenta (Cronbach alfa 0,781 in 0,914). Rezultati: Medicinske sestre in zdravniki so znanje in izkušnje v paliativni oskrbi v največji meri pridobivali v klinični praksi (50 %), svoje znanje so pretežno ocenili le kot zadovoljivo (53 %). Lasten odziv na zdravstvene težave oziroma na svetovanje in komunikacijo z bolnikom so medicinske sestre in zdravniki ocenili s povprečno oceno 2,7 do 3,2, kar pomeni, da pretežno zmorejo situacije pri praktičnem izvajanju paliativne oskrbe rešiti samostojno. Medicinske sestre in zdravniki na primarnem nivoju zdravstvene dejavnosti so navedli večjo stopnjo samozaupanja glede svetovanja o možnostih izbire kraja paliativne oskrbe. Diskusija in zaključek: Ugotovitve kažejo, da medicinske sestre in zdravniki vprašanj bolnikov o procesu umiranja in njihovih želja niso ocenili kot posebej neprijetnih. Bodoče raziskave bi lahko nadaljevale v tej smeri in ugotavljale, katere situacije zdravstvenemu osebju predstavljajo največje breme in kako se z njimi soočiti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Petra Kamnik, Zdravstveni dom Slovenj Gradec, Partizanska pot 16; 2380 Slovenj Gradec

Petra Kamnik, mag. zdr. nege

Majda Pajnkihar, Fakulteta za zdravstvene vede, Univerza v Mariboru, Žitna ulica 15, 2000 Maribor

izr. prof. dr. Majda Pajnkihar, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Ana Habjanič, Fakulteta za zdravstvene vede, Univerza v Mariboru, Žitna ulica 15, 2000 Maribor

doc. dr. Ana Habjanič, viš., med. ses., univ. dipl. org.

Literatura

DeMiglio, L. & Williams, A., 2012. Shared care: the barriers encountered by community-based palliative care teams in Ontario, Canada. Health and Social Care in the Community, 20(4), pp. 420–429. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2524.2012.01060.x; PMid:22469189

Dobrina, R., Tenze, M. & Palese, A., 2014. An overview of hospice and palliative care nursing models and theories. International Journal of Palliative Nursing, 20(2), pp. 75–81. http://dx.doi.org/10.12968/ijpn.2014.20.2.75; PMid:24577213

Eagar, K., Senior, K., Fildes, D., Quinsey, K., Owen, A., Yeatman, H., et al., 2003. The palliative care evaluation tool kit: a compendium of tools to aid in the evaluation of palliative care projects. Wollongong: Centre for Health Service Development, University of Wollongong.

Ebert Moltara, M., 2014. Paliativna oskrba. Onkologija, 18(1), pp. 53–55.

Ferrell, B., Virani, R., Paice, J.A., Coyle, N. & Coyne, P., 2010. Evaluation of palliative care nursing education seminars. European Journal of Oncology Nursing, 14(1), pp. 74–79. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2009.08.004; PMid:19815460

Gallagher, J., 2013. The development of a 7-day community specialist palliative care service. International Journal of Palliative Nursing, 19(12), pp. 612–618. http://dx.doi.org/10.12968/ijpn.2013.19.12.612; PMid:24356506

Han, P. & Arnold, R., 2005. Palliative care services, patient abandonment, and the scope of physicians' responsibilities in end-of-life care. Journal of Palliative Medicine, 8(6), pp. 1238–1245. http://dx.doi.org/10.1089/jpm.2005.8.1238; PMid:16351537

Hanratty, B., Hibbert, D., Mair, F., May, C., Ward, C., Capewell, S., et al., 2002. Doctors' perceptions of palliative care for heart failure: focus group study. British Medical Journal, 325(7364), pp. 581–585. http://dx.doi.org/10.1136/bmj.325.7364.581; PMid:12228136 PMCid:PMC124557

Hayes, A., Brumley, D., Habegger, L., Wade, M., Fisher, J. & Ashby, M., 2005. Evaluation of training on the use of Graseby syringe drivers for rural non specialist nurses. International Journal of Palliative Nursing, 11(2), pp. 84–92. http://dx.doi.org/10.12968/ijpn.2005.11.2.17675; PMid:15798500

Hess, S., Stiel, S., Hofmann, S., Klein, C., Lindena, G. & Ostgathe, C., 2014. Trends in specialized palliative care for non-cancer patients in Germany – data from the National Hospice and Palliative Care Evaluation (HOPE). European Journal of Internal Medicine, 25(2), pp. 187–192. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejim.2013.11.012; PMid:24389372

Hillier, R. & Wee, B., 2001. From cradle to grave: palliative medicine education in the UK. Journal of the Royal Society of Medicine, 94(9), pp. 468–471. PMid:11535753; PMCid:PMC1282190

Janssen, D.J., Spruit, M.A., Alsemgeest, T.P., Does, J.D., Schols, J.M. & Wouters, E.F., 2010. A patient-centred interdisciplinary palliative care programme for end-stage chronic respiratory diseases. International Journal of Palliative Nursing, 16(4), pp. 189–194. http://dx.doi.org/10.12968/ijpn.2010.16.4.47785; PMid:20559181

Johnson, M.J. & Houghton, T., 2006. Palliative care for patients with heart failure: description of a service. Palliative Medicine, 20(3), pp. 211–214. http://dx.doi.org/10.1191/0269216306pm1120oa; PMid:16764226

Johnston, B. & Smith, L.N., 2006. Nurses' and patients' perceptions of expert palliative nursing care. Journal of Advanced Nursing, 54(6), pp. 700–709. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.03857.x; PMid:16796662

Krčevski Škvarč, N., Pavlin Jež, N., Žargi, T., Štrancar, K., Simonič, A., Peternelj, A., et al., 2010. Državni program paliativne oskrbe. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje.

Mazej, B., Pelipenko, K. & Kersnik, J., 2008. Umirajoči bolnik in zdravnik družinske medicine. Medicinski razgledi, 47(4), pp. 403–410.

Mimić, A., Simonič, A. & Skela Savič, B. 2013. Razumevanje koncepta »umiranja z dostojanstvom« pri medicinskih sestrah v paliativni oskrbi. Obzornik zdravstvene nege; 47(4), pp. 325–332.

Mok, E. & Chiu, P.C., 2004. Nurse-patient relationships in palliative care. Journal of Advanced Nursing, 48(5), pp. 475–483. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2004.03230.x; PMid:15533085

Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014. Evidenca gibanja zdravstvenih delavcev in mreža zdravstvenih zavodov. Ljubljana: Zdravstveno podatkovni center NIJZ.

Pautex, S., Curiale, V., van Nes, M.-C., Frühwald, T., Rexach, L. & van den Noortgate, N., 2013. Palliative care in acute geriatric care units across Europe: some reflections about the experience of geriatricians. European Geriatric Medicine, 4(4), pp. 288–292. http://dx.doi.org/10.1016/j.eurger.2013.05.002

Peternelj, A. & Simonič, A., 2009. Izkušnje, znanje in predstave zdravstvenih delavcev in so delavcev o paliativni oskrbi. In: Majcen Dvoršak, S., et al. eds. Medicinske sestre in babice – znanje je naša moč. 7. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije, 11. do 13. maj 2009. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, pp. 232B (1-7).

Phillips, J., Salamonson, Y. & Davidson, P.M., 2011. An instrument to assess nurses' and care assistants' self-efficacy to provide a palliative approach to older people in residential aged care: a validation study. International Journal of Nursing Studies, 48(9), pp. 1096–1100. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2011.02.015; PMid:21377679

Selman, L., Harding, R., Beynon, T., Hodson, F., Hazaldine, C., Coady, E., et al., 2007. Modelling services to meet the palliative care needs of chronic heart failure patients and their families: current practice in the UK. Palliative Medicine, 21(5), pp. 385–390. http://dx.doi.org/10.1177/0269216307077698; PMid:17901097

Skela Savič, B., 2005. Od besed k dejanju: zdravstvena nega kot integralni del paliativne oskrbe onkoloških bolnikov. Obzornik zdravstvene nege, 39(4), pp. 245–253.

The European Association for Palliative Care, 2014. Promoting palliative care in the community: producing a toolkit to improve and develop primary palliative care in different countries internationally. Milan: The European Association for Palliative Care, pp. 1–31.

Turner, M., Payne, S. & O'Brien, T., 2011. Mandatory communication skills training for cancer and palliative care staff: does one size fit all? European Journal of Oncology Nursing, 15(5), pp. 398–403. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2010.11.003; PMid:21163700

Van der Plas, A.G.M., Deliens, L., van de Watering, M., Jansen, W.J.J., Vissers, K.C., Onwuteaka-Philipsen, B.D., 2013. Palliative care case management in primary care settings: a nationwide survey. International Journal of Nursing studies, 50(11), pp. 1504–1512. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2013.03.002; PMid:23545141

Von Gunten, C.F., 2002. Secondary and tertiary palliative care in US hospitals. Journal of the American Medical Association, 287(7), pp. 875–881. http://dx.doi.org/10.1001/jama.287.7.875; PMid:11851580

Wittenberg-Lyles, E.M., Goldsmith, J., Sanchez-Reilly, S. & Ragan, S.L., 2008. Communicating a terminal prognosis in a palliative care setting: deficiencies in current communication training protocols. Social Science & Medicine, 66(11), pp. 2356–2365. http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2008.01.042; PMid:18321625

World Health Organization, 2004. WHO definition of palliative care. Available at: http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ [17.4.2014].

Zadnik, V., Primic Žakelj, M. & SLORA, 2013. Slovenija in rak. Epidemiologija in register raka. Ljubljana: Onkološki inštitut. Available at: http://www.slora.si [10. 12. 2013].

Prenosi

Objavljeno

2014-12-17

Kako citirati

Kamnik, P., Pajnkihar, M., & Habjanič, A. (2014). Samozaupanje medicinskih sester in zdravnikov pri praktičnem izvajanju paliativne oskrbe. Obzornik Zdravstvene Nege, 48(4). https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.4.37

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##