Prehranske in gibalne navade slovenskih starostnikov: presečna anketna raziskava z metodo razvrščanja v skupine

Avtorji

  • Joca Zurc Fakulteta za zdravstvo Jesenice Spodnji Plavž 3 SI-4270 Jesenice
  • Cirila Hlastan-Ribič Nacionalni inštitut za javno zdravje Center za preprečevanje kroničnih bolezni CINDI Trubarjeva 2 SI-1000 Ljubljana
  • Brigita Skela-Savič Fakulteta za zdravstvo Jesenice Spodnji Plavž 3 SI-4270 Jesenice

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.1.48

Ključne besede:

življenjski slog, starostniki (> 65 let), dejavniki staranja, razvrščanje v skupine z metodo hierarhičnega združevanja, promocija zdravja

Povzetek

Uvod: Gibalna aktivnost in prehranske navade sta ključna dejavnika zdravega staranja, ki starostnikom omogočata vzdrževati telesno in duševno zdravje ter jih varujeta pred pojavom kroničnih bolezni. Metode: Podatki za empirično kvantitativno anketno raziskavo so bili zbrani na vzorcu 218 starostnikov, stanujočih na svojem domu (starih 65 let ali več), z uporabo strukturiranega vprašalnika za samoporočanje anketirancev. Analiza podatkov je bila narejena z bivariatno statistiko in multivariatno metodo razvrščanja v skupine s hierarhičnim združevanjem. Rezultati: Glavnina anketirancev je navedla, da ima dobre prehranske navade (83,1 %) in ustrezno raven gibalne aktivnosti (60,5 %). Starostniki povprečno na dan zaužijejo tri do štiri obroke (59,8 %) in so vsaj trikrat na teden gibalno aktivni (58,6 %), in sicer 15 minut (84,4 %) in v neorganizirani obliki (96,2 %). Wardova metoda je pokazala tri skupine starostnikov s homogenimi vzorci prehranskih in gibalnih navad: »v skrbi za zdravje« (30,8 %), »ogroženi« (42,7 %) in »s posebnimi potrebami« (26,5 %). Diskusija in zaključek: V prihodnje je potrebno posebno pozornost posvetiti skupini starostnikov s specifičnim prehranskim in gibalnim režimom. Za kompleksno proučevanje življenjskega sloga starostnikov so potrebna prihodnja raziskovanja na reprezentativnih vzorcih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Joca Zurc, Fakulteta za zdravstvo Jesenice Spodnji Plavž 3 SI-4270 Jesenice

doc. dr. Joca Zurc, prof. raz. pouka

Cirila Hlastan-Ribič, Nacionalni inštitut za javno zdravje Center za preprečevanje kroničnih bolezni CINDI Trubarjeva 2 SI-1000 Ljubljana

izr. prof. dr. Cirila Hlastan Ribič, univ. dipl. živil. tehn.

Brigita Skela-Savič, Fakulteta za zdravstvo Jesenice Spodnji Plavž 3 SI-4270 Jesenice

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Literatura

Barnett, I., Guell, C. & Ogilvie, D., 2012. The experience of physical activity and the transition to retirement: a systematic review and integrative synthesis of qualitative and quantitative evidence. The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 9, p. 97. http://dx.doi.org/10.1186/1479-5868-9-97 PMid:22897911; PMCid:PMC3463454

Denny, A., 2008. An overview of the role of diet during the ageing process. British Journal of Community Nursing, 13(2), pp. 58-67. http://dx.doi.org/10.12968/bjcn.2008.13.2.28157 PMid:18414240

Ferligoj, A., 2011. Razvrščanje v skupine: interno gradivo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede.

Gandy, J., 2009. Nutrition in older people. Nutrition & Dietetics, 22(6), pp. 491-492. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-277X.2009.01014.x PMid:20002947

Hirvensalo, M., Rantanen, T. & Heikkinen E., 2000. Mobility difficulties and physical activity as predictors of mortality and loss of independence in the community-living older population: clinical investigation. Journal of the American Geriatrics Society, 48(5), pp. 493-498. PMid:10811541

Hlastan-Ribič, C., 2008. Zdrava prehrana za starostnike. In: Bilban, M. ed. Zbornik prispevkov Cvahtetovih dnevov javnega zdravja. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje, pp. 113-123.

Kavčič, M., Filipovič Hrast, M. & Hlebec, V., 2012. Starejši ljudje in njihove strategije shajanja s tveganji za zdravje. Zdravstveno varstvo, 51(3), pp. 163-172.

Maynard, M., Gunnell, D., Ness, A.R., Abraham, L., Bates, C.J. & Blane, D., 2005. What influences diet in early old age? Prospective and cross-sectional analyses of the Boyd Orr cohort. European Journal of Public Health, 16(3), pp. 316-324. PMid:16141299

Nelson, M.E., Rejeski, W.J., Blair, S.N., Duncan, P.W., Judge, J.O., King, A.C., et al., 2007. Physical activity and public health in older adults: recommendation from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Medicine and Science in Sports and Exercise, 39(8), pp. 1435-1445. http://dx.doi.org/10.1249/mss.0b013e3180616aa2 PMid:17762378

Nykänen, I., Lönnroos, E., Kautiainen, H., Sulkava, R. & Hartikainen, S., 2013. Nutritional screening in a population-based cohort of community-dwelling older people. European Journal of Public Health, 23(3), pp. 405-409. http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/cks026 PMid:22539629

Schneider, S., Huy, C., Schuessler, M., Diehl, K. & Schwarz, S., 2009. Optimising lifestyle interventions: identification of health behaviour patterns by cluster analysis in a German 50+ survey. European Journal of Public Health, 19(3), pp. 271-277. http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/ckn144 PMid:19164433

Tourlouki, E., Polychronopoulos, E., Zeimbekis, A., Tsakountakis, N., Bountziouka, V. Lioliou, E., et al., 2009. The 'secrets' of the long livers in Mediterranean islands: the MEDIS study. European Journal of Public Health, 20(6), pp. 659-664. http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/ckp192 PMid:19948776

World Health Organization, 2003. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases: report of a joint WHO/FAO expert consultation. Geneva: World Health Organization. Available at: http://www.fao.org/docrep/005/AC911E/AC911E00.HTM [1. 2 . 2015].

World Health Organization, 2010. Global recommendations on physical activity for health. Geneva: World Health Organization.

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1), 2007. Uradni list Republike Slovenije št. 94. Available at: http://www.uradni-list.si/1/content?id=82668 [30. 6. 2013].

Zurc, J. & Skela-Savič, B., 2011. Medgeneracijsko sodelovanje v promociji zdravja: zaključno poročilo projekta (od 1. 6. 2009 do 31. 12. 2010). Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice.

Objavljeno

2015-03-20

Kako citirati

Zurc, J., Hlastan-Ribič, C., & Skela-Savič, B. (2015). Prehranske in gibalne navade slovenskih starostnikov: presečna anketna raziskava z metodo razvrščanja v skupine. Obzornik Zdravstvene Nege, 49(1). https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.1.48

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>