Kaj študente zdravstvene nege motivira za učenje in kako ocenjujejo simulirano klinično usposabljanje

Avtorji

  • Manca Pajnič Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.2.86

Ključne besede:

izobraževanje, mentorstvo, zadovoljstvo s študijem, praktične veščine, teoretično znanje, simulirano klinično okolje

Povzetek

Uvod: Način in organiziranost študija, dostopnost do gradiv, odnos do študentov in študijska klima lahko vplivajo na zunanjo motivacijo študentov. Namen raziskave je bil ugotoviti motivacijske dejavnike za študij pri študentih zdravstvene nege in kakšen pomen pripisujejo simuliranemu kliničnemu usposabljanju. Metode: Raziskava je potekala leta 2011 na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani. Uporabljena je bila opisna kvantitativna metoda dela, podatki so bili zbrani z anketiranjem študentov drugega in tretjega letnika zdravstvene nege. Pri raziskavi je sodelovalo 159 naključno izbranih študentov, uporabili smo strukturiran vprašalnik in petstopenjsko lestvico. Vprašalnik je bil razdeljen na tri sklope: motivacija, zadovoljstvo in stroški študija. Podatki so bili analizirani z opisno in bivariatno statistiko. Rezultati: Želja po pridobivanju dodatnega znanja (x = 4,3) in želja po višji izobrazbi (x = 4,26) sta se najvišje uvrstila na petstopenjski lestvici motivacijskih dejavnikov. Nekaterih negovalnih intervencij študentje na kliničnem usposabljanju še niso imeli možnosti izvesti (x = 3,97), menijo pa, da je bilo v simuliranem kliničnem okolju dovolj časa za izvajanje negovalnih intervencij (x = 1,91). Diskusija in zaključek: Študentje so visoko notranje motivirani za študij zdravstvene nege. Menijo, da je simulirano klinično usposabljanje pomembno za pridobivanje teoretičnih in praktičnih znanj.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografija avtorja

Manca Pajnič, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

pred. Manca Pajnič, dipl. m. s., mag. posl. in ekon. ved.

Literatura

Bengtsson, M. & Ohlsson, B., 2010. The nursing and medical students motivation to attain knowledge. Nurse Educucation Today, 30(2), pp. 150–156. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2009.07.005 PMid:19692152

Birk, K., Pađen, L. & Markič, M., 2015. Adverse event reporting in Slovenia – the influence of safety culture, supervisiors and communication. Vojnosanitetski Pregled OnLine-First, p. 137. http://dx.doi.org/10.2298/VSP141231137B

Blažun, H., Križmarić, M. & Kokol, P., 2008. Simulacijski centri – inovativni izobraževalni pristop pri zagotavljanju k pacientu usmerjene zdravstvene oskrbe. Isis, 17(2), pp. 77–78.

Boylston, M.T. & Jackson, C., 2008. Adult student satisfaction in an accelerated RN-to-BSN program: a follow-up study. Journal of Professional Nursing, 24(5), pp. 285–295. http://dx.doi.org/10.1016/j.profnurs.2007.10.006 PMid:18804082

Brown, C.E., Kim, S.C., Stichler, J.F. & Fields W., 2010. Predictors of knowledge, attitudes, use and future use of evidence-based practice among baccalaureate nursing students at two universities. Nurse Education Today, 30(6), pp. 521–527. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2009.10.021 PMid:19948369

Buček, O. & Čagran, B., 2011. Motivacija rednih in izrednih študentov. Šolsko polje, 22(1–2), pp. 115–127.

Buerhaus, P.I., Donelan, K., Norman, L. & Dittus, R., 2005. Nursing students' perception of a career in nursing and impact of a national campaign designed to attract people into the nursing profession. Journal of Professional Nursing, 21(2), pp. 75–83. http://dx.doi.org/10.1016/j.profnurs.2005.02.001 PMid:15806504

Cho, S-H., Jung, S.Y. & Jang, S., 2010. Who enters nursing schools and why do they choose nursing? A comparison with female non-nursing students using longitudinal data. Nurse Education Today, 30(2), pp. 180–186. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2009.07.009 PMid:19682773

Clodagh Cooley, M.C., 2008. Nurses' motivation for studying third level post-registration nursing programmes and the effects of studying on their personal and work lives. Nurse Education Today, 28(5), pp. 588–594. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2007.11.002 PMid:18313177

Cvetek, S., 2015. Učenje in poučevanje v visokošolskem izobraževanju: teorija in praksa. Ljubljana: Buča, pp. 21–35.

Dal, U., Arifoglu, B.C. & Razi, G.S., 2009. What factors influence students in their choice of nursing in North Cyprus? Procedia, 1(1), pp. 1924–1930. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2009.01.338

Danbjørg, D.B. & Birkelund, R., 2011. The practical skill of newly qualified nurse. Nurse Education Today, 31(2), pp. 168–172. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2010.05.013 PMid:20591541

DePasque, S. & Tricomi, E., 2015. Effects of intrinsic motivation on feedback processing during learning. Neurolmage, 119, pp. 175–186. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2015.06.046

Harris, P.W. & Burman, M.E., 2016. Nurses returning to school: motivators, inhibitors and job satisfaction. Journal of Professional Nursing, 32(2), pp. 85–93. http://dx.doi.org/10.1016/j.profnurs.2015.10.008 PMid:27000192

Hassankhani, H., Mohajjel Aghdam, A., Rahmani, A. & Mohammadpoorfard, Z., 2015. The relationhip between learning motivation and self-efficacy among nursing students. Research & Developement in Medical Education, 4(1), pp. 97–101.

Hoyer, S., 1986. Motivacija za vključitev v študij ob delu na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani v šolskem letu 1986/87: diplomska naloga. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, pp. 27, 40.

Karabulut, N., Yaman Aktas, Y. & Kücük Alemdar, D., 2015. The relationship of clinical environment to nursing students' academic motivation. Kontakt, 17(1), pp. e6–e12. http://dx.doi.org/10.1016/j.kontakt.2015.01.003

Karnjuš, I. & Pucer, P., 2012. Simulacije – sodobna metoda učenja in poučevanja v zdravstveni negi in babištvu. Obzornik zdravstvene nege, 46(1), pp. 57–66. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2012.46.1.57 [27. 6. 2016]

Kelly, M.A., Berragan, E., Eikeland Husebø, S. & Orr, F., 2016. Simulation in nursing education – international perspectives and contemprorary scope of practice. Journal of Nursing Scholarship, 48(3), pp. 312–321. http://dx.doi.org/10.1111/jnu.12208

Kosgeroglu, N., Acat, M.B., Ayranci, U., Ozabaci, N. & Erkal, S., 2009. An investigation on nursing, midwifery and health care students' learning motivation in Turkey. Nurse Education in Practice, 9(5), pp. 331–339. http://dx.doi.org/10.1016/j.nepr.2008.07.003 PMid:18768371

Krajnc, A., 1982. Motivacija za izobraževanje. Ljubljana: Delavska enotnost, pp. 116, 181.

Liaw, S.Y., Pelham, S., Chan, S.W., Wong, L.F. & Lim, F.P., 2015. Using simulation learning through academic-practice partnership to promote transition to clinical practice: a qualitative evaluation. Journal of Advanced Nursing, 71(5), pp. 1044–1054. http://dx.doi.org/10.1111/jan.12585 PMid:25482494

Marentič Požarnik, B., 1980. Dejavniki in metode uspešnega učenja. Ljubljana: Dopisna delavska univerza Univerzum, pp. 83–98.

Marentič Požarnik, B. & Lavrič, A., 2011. Predavanja kot komunikacija: kako motivirati in aktivirati študente. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, p. 13.

McCallum, J., 2007. The debate in favour of using simulation education in pre-registration adult nursing. Nurse Education Today, 27(8), pp. 825–831. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2006.10.014 PMid:17150284

Meehan-Andrews, T.A., 2009. Teaching mode efficiency and learning preferences of first year nursing students. Nurse Education Today, 29(1), pp. 24–32. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2008.06.007 PMid:18757118

Melo, K., Williams, B. & Ross, C., 2010. The impact of nursing curricula on clinical practice anxiety. Nurse Education Today, 30(8), pp. 773–778. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2010.02.006 PMid:20381219

Moule, P., Wilford, A., Sales, R. & Lockyer, L., 2008. Student experiences and mentor views of the use of simulation for learning. Nurse Education Today, 28(7), pp. 790–797. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2008.03.007 PMid:18479785

Murray, C., Grant, M.J., Howarth M.L. & Leigh, J., 2008. The use of simulation as a teaching and learning approach to support practice learning. Nurse Education in Practice, 8(1), pp. 5–8. http://dx.doi.org/10.1016/j.nepr.2007.08.001 PMid:17951111

Negovan, V., Sterian, M. & Colesniuc, G-M., 2015. Conceptions of learning and intrinsic motivation in different learning environments. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 187, pp. 642–646. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.03.119

Puklek Levpušček, M. & Zupančič, M., 2009. Osebnostni, motivacijski in socialni dejavniki učne uspešnosti. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, pp. 25–29.

Skela-Savič, B., 2015. Smernice za izobraževanje v zdravstveni negi na študijskem programu prve stopnje Zdravstvene nege (VS). Obzornik zdravstvene nege, 49(4), pp. 320–333. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2015.49.4.79

Trobec, I., Čuk, V. & Istenič Starčič, A., 2014. Kompetence zdravstvene nege ter opredelitev strategij razvoja kompetenc na dodiplomskem študiju zdravstvene nege. Obzornik zdravstvene nege, 48(4), pp. 310–322. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2014.48.4.38

Villa Sanchez, A. & Poblete Ruiz, M. eds., 2008. Competence-based learning: a proposal for the assessment of generic competences. Bilbao: University of Deusto, pp. 203–209.

Žvanut, B., Jurgec, S. & Karnjuš, I., 2013. Analiza potreb po uporabi simulacij v procesu vseživljenjskega učenja medicinskih sester. Obzornik zdravstvene nege, 47(1), pp. 28–37. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2013.47.1.28 [27. 6. 2016]

Prenosi

Objavljeno

2016-06-27

Kako citirati

Pajnič, M. (2016). Kaj študente zdravstvene nege motivira za učenje in kako ocenjujejo simulirano klinično usposabljanje. Obzornik Zdravstvene Nege, 50(2). https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.2.86

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##