Lastnosti mentorja in mentoriranca z njunih medsebojnih vidikov: opisna raziskava mnenj dijakov, študentov in mentorjev

Avtorji

  • Dragan Babuder Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Tržaška 36, 6230 Postojna

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.4.95

Ključne besede:

mentorstvo, osebnostne lastnosti, odnos

Povzetek

Uvod: Lastnosti mentorja so za odnos med mentorjem, dijakom in študentom zdravstvene nege zelo pomembne. Namen raziskave je bil ugotoviti, katere lastnosti mentorjev so pomembne z vidika dijakov in študentov zdravstvene nege, in obratno, katere lastnosti mentorirancev, tj. dijakov oz. študentov, so pomembne z vidika mentorjev. Metode: Uporabljena je bila kvantitativna deskriptivna metoda raziskovanja. S spletnim anketnim vprašalnikom je bil anketiran 201 anketiranec, od tega 50 dijakov srednje zdravstvene šole (3. in 4. letnik), 97 študentov prve stopnje zdravstvene nege (2. in 3. letnik) ter 54 mentorjev v kliničnem okolju. Uporabljena je bila deskriptivna statistika, test hi-kvadrat ter metoda analize variance oz. analiza povprečij. Rezultati: Ugotovljeno je bilo, da mentorji menijo, da odnos med mentorirancem in mentorjem ni odvisen od mentorjeve starosti. Komunikacija je pomembna vsem trem skupinam anketirancev. Medsebojno spoštovanje je enako pomembno dijakom, študentom in mentorjem. Mentorjem je poleg dijakovega oz. študentovega spoštljivega odnosa najpomembnejše, da se dijak oz. študent zaveda svojih nalog in zadolžitev (x = 4,6). Najbolj zaželena lastnost mentorja je, da si vzame čas (x = 4,7) za dijaka oz. študenta ter da je organiziran in dostopen. Diskusija in zaključek: Med raziskovalnimi skupinami je opaziti razlike v dojemanju lastnosti in vrlin mentorjev. Vsem raziskovalnim skupinam je pomembna mentorjeva sposobnost komunikacije ter ustvarjanja kreativnega okolja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografija avtorja

Dragan Babuder, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Tržaška 36, 6230 Postojna

Dragan Babuder, dipl.zn., mag. v vzg. in men. v zdr.

Literatura

Ahčin, N., 2009. Mentorstvo – učinkovit način za prenos in ohranjanje znanja v podjetju: magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, pp. 1, 16, 24.

Čuk, V., 2014. Mentorska vloga v kliničnem okolju: razvoj modela izkustvenega učenja v zdravstveni negi: doktorsko delo. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, pp. 56, 73−74, 252.

Ferligoj, A., Leskovšek, K. & Kogovšek, T., 1995. Zanesljivost in veljavnost merjenja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, p. 157.

Grašič, A., 2010. Težave dijakov pri učenju v poklicnem in strokovnem izobraževanju: opredelitev, prepoznavanje, oblike in mreža pomoči: analiza stanja: raziskovalno poročilo. Available at: http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/Publikacije/Tezave_ dijakov_pri_ucenju_raziskovalno_porocilo.pdf [13. 2. 2016].

Guse, J., Schweigert, E., Kulms, G., Heinen, I., Martens, C. & Guse, A.H., 2016. Effects of mentoring speed dating as an innovative matching tool in undergraduate medical education. A mixed methods study. PLOS One, 11(2), pp. 1−15. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0147444 PMid:26859845; PMCid:PMC4747568 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0147444

Kermavnar, N., 2009. Neformalno mentorstvo. Andragoška spoznanja, 15(1), pp. 65−76. Available at: http://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/727/581 [14.12.2016].

Kermavnar, N. & Govekar-Okoliš, M., 2016. Pogledi mentorjev in študentov zdravstvene nege na praktično usposabljanje. Andragoška spoznanja, 22(2), pp. 23−37. http://dx.doi.org/10.4312/as.22.2.23-37 DOI: https://doi.org/10.4312/as.22.2.23-37

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije, 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, p. 7.

Kotnik, M., Petrica, L. & Erjavšek, Z., 2010. Vloga mentorja v zdravstveni negi na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Obzornik zdravstvene nege, 44(4), pp. 239–244. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2010.44.4.239 [20. 11. 2016].

Law, B.Y. & Chan, E.A., 2015. The experience of learning to speak up: a narrative inquiry on newly graduated registered nurses. Journal of Clinical Nursing, 24(13–14), pp. 1837−1848. https://doi.org/10.1111/jocn.12805 PMid:25753769 DOI: https://doi.org/10.1111/jocn.12805

Lofmark, A., Smide, B. & Wikblad, K., 2006. Competence of newly-graduated nurses – a comparison of the perceptions of qualified nurses and students. Journal of Advanced Nursing, 53(6), pp. 721−728. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.03778.x PMid:16553680 DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.03778.x

Lorber, M. & Donik, B., 2009. Učenje v kliničnem okolju – pomemben del izobraževanja v zdravstveni negi. In: S. Majcen Dvoršak, A. Kvas, B.M. Kaučič, D. Železnik & D. Klemenc, eds. Medicinske sestre in babice – znanje je naša moč, 7. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije, Ljubljana, 11.–13. maj 2009. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, pp. 1−7.

Luhanga, F., Yonge, O.J. & Myrick, F., 2008. 'Failure to assign fail grades': issues with grading the unsafe student. International Journal of Nursing Education Scholarship, 5(1), pp. 1−14. https://doi.org/10.2202/1548-923X.1366 PMid:18384275 DOI: https://doi.org/10.2202/1548-923X.1366

Magill-Cuerden, J., 2004. Educational relationships. Swansea: Nursing praxis international, p. 139.

Marn, U., 2006. Konstruktivizem v šoli kot podlaga učenja nenasilnih vzorcev vedenja. Socialna pedagogika, 1(3), pp. 365–386.

McCloughen, A., O'Brien, L. & Jackson, D., 2013. Journey to become a nurse leader mentor: past, present and future influences. Nursing Inquiry, 21(4), pp. 301−310. https://doi.org/10.1111/nin.12053 PMid:24372852 DOI: https://doi.org/10.1111/nin.12053

Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi, 2008. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, p. 46.

Ramšak Pajk, J., 2007. Pomen mentorstva in praktičnega uposabljanja v izobraževanju za zdravstveno nego. Obzornik zdravstvene nege, 41(2–3), pp. 71−75. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2007.41.3.71 [20. 11. 2016].

Ramšak Pajk, J., 2009. Pomen in vloga mentorstva in mentorja v procesu kliničnega usposabljanja. In: B. Skela-Savič, B.M. Kaučič & B. Filej, eds. Kako izboljšati povezovanje teorije, raziskovanja in prakse na področju mentorstva v zdravstveni negi: zbornik predavanj, jesenska šola mentorstva z mednarodno udeležbo, Jesenice 15. in 16. september 2009. Jesenice: Visoka šola za zdravstvo, pp. 1−4.

Rooke, N., 2014. An evaluation of nursing and midwifery sign off mentors, new mentors and nurse lecturers' understanding of the sign off mentor role. Nurse Education in Practice, 14(1), pp. 43−48. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2013.04.015 PMid:23726744 DOI: https://doi.org/10.1016/j.nepr.2013.04.015

Sitar, A.A., 2006. Oblike in razsežnosti znanja v organizaciji. In: S. Možina & J. Kovač, eds. Menedžment znanja: na poti k učečemu se podjetju. Maribor: Založba Pivec, pp. 55−69.

Shakespeare, P. & Webb, C., 2008. Professional identity as a source for talk: exploring the mentor – student relationship. Nursing Inquiry, 15(4), pp. 270−279. https://doi.org/10.1111/j.1440-1800.2008.00415.x PMid:19076703 DOI: https://doi.org/10.1111/j.1440-1800.2008.00415.x

Skela-Savič, B., Mežik Veber, M., Romih, K., Kastelic, M., Skinder Savič, K., Filej, B., et al., 2009. Zbir intervencij v zdravstveni negi za klinično usposabljanje – vodnik za študente in mentorje: študijski program prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, p. 22.

Skela-Savič, B. & Kiger, A., 2015. Self-assessment of clinical nurse mentors as dimensions of professional development and the capability of developing ethical values at nursing students: a correlational research study. Nurse Education Today, 35(10), pp. 1044−1051. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.04.003 PMid:25981136 DOI: https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.04.003

World Medical Association, 2013. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), pp. 2191–2194. Available at: http://www.wma.net/en/20activities/10ethics/10helsinki/DoHOct2013-JAMA.pdf [1. 9. 2016]. DOI: https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053

Žerovnik, A., 2014. Družabna omrežja v izobraževanju. Available at: http://pefprints.pef.uni-lj.si/2502/1/Zerovnik_Druzabna.pdf [17. 2. 2016].

Prenosi

Objavljeno

2016-12-22

Kako citirati

Babuder, D. (2016). Lastnosti mentorja in mentoriranca z njunih medsebojnih vidikov: opisna raziskava mnenj dijakov, študentov in mentorjev. Obzornik Zdravstvene Nege, 50(4). https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.4.95

Številka

Rubrike

Strokovni članek

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##