Medpoklicno izobraževanje zaposlenih v nujni medicinski pomoči

Avtorji

  • Vladka Železnjak Zdravstveni dom Kočevje, Roška cesta 18, 1330 Kočevje
  • Brigita Skela-Savič Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.4.98

Ključne besede:

timsko delo, medpoklicno sodelovanje, timsko izobraževanje

Povzetek

Uvod: Izobraževalni sistem za delo v zdravstvenem timu nujne medicinske pomoči v Sloveniji ima pomanjkljivosti in potrebuje spremembe. Namen raziskave je bil ugotoviti vsebine teoretičnih znanj in praktičnih veščin, za katere bi se morali izobraževati in usposabljati člani vseh poklicnih skupin tako v času šolanja kot v času opravljanja dela v nujni medicinski pomoči. Metode: Uporabljena je bila triangulacija metod; kvalitativna metoda z uporabo delno strukturiranega intervjuja kot tehnike zbiranja podatkov med 30 zaposlenimi v timu nujne medicinske pomoči ter metoda delfi za ugotavljanje in usklajevanje mnenj o predlaganih ukrepih v sedmih vsebinskih sklopih pri 27 respondentih, razdeljenih v tri skupine: zaposleni v enotah nujne medicinske pomoči, vodje enot nujne medicinske pomoči, oblikovalci zdravstvene politike. Metoda delfi je bila izvedena v dveh krogih. Rezultati: Sodelujoči v raziskavi so mnenja, da je v času šolanja pridobljenega premalo znanja in veščin za delo v nujni medicinski pomoči. Menijo, da bi bil s spremembo izobraževalnega sistema ter uvedbo medpoklicnega izobraževanja tako v času šolanja kot v času zaposlitve sistem izvajanja nujnih ukrepov učinkovitejši. Diskusija in zaključek: Strokovnjaki s področja nujne medicinske pomoči predlagajo dobre prakse drugih organizacijskih in izobraževalnih modelov, tj. skupno izvajanje kliničnih vaj iz urgentne medicine in medpoklicno izobraževanje s simulacijskimi scenariji za vse poklicne skupine, sodelujoče v enotah nujne medicinske pomoči.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Vladka Železnjak, Zdravstveni dom Kočevje, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Vladka Železnjak, dipl. m. s., mag. zdr. neg.

Brigita Skela-Savič, Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice

izr. prof. dr. Brigita Skela-Savič, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Literatura

Brennan, J.A. & Krohmer, J.R., eds., 2006. Principles of EMS systems. 3rd ed. Sudbury: Jones and Bartlett, pp. 340–349.

Clark, P.G., 2011. Examining the interface between interprofessional practice and education: lessons learned from Norway for promoting teamwork. Journal of Interprofessional Care, 25(1), pp. 26–32. http://dx.doi.org/10.3109/13561820.2010.497751 PMid:20795829

Crnič, I., 2007. Reševalci v Sloveniji in tujini. In: A. Pasavec, ed. Zbornik predavanj. Strokovni seminar Zdravstveni reševalec – poklic, poslanstvo ali izziv, Ig, 26. oktober 2007. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu, pp. 12–16.

Davies, S. & Gidman, J., 2011. Interprofessional education within a university NMP programme. Nurse Prescribing, 9(6), pp. 299–302. http://dx.doi.org/10.12968/npre.2011.9.6.299

Delva, D., Jamieson, M. & Lemieux, M., 2008. Team effectiveness in academic primary health care teams. Journal of Interprofessional Care, 22(6), pp. 598–611. http://dx.doi.org/10.1080/13561820802201819 PMid:19012140

Directive 2013/55/EU of the European Parliament and of the Council, 2013. Official Journal of the European Union, L354/132. Available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CE LEX:32013L0055&from=EN [2. 12. 2015].

Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications, 2005. Official Journal of the European Union, L 255, pp. 22–142. Available at: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2 005:255:0022:0142:EN:PDF [2. 12. 2015].

Grmec, Š. & Klemen, P., 2009. Izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo v okviru sistema NMP v Sloveniji. In: M. Gričar & R. Vajd, eds. Urgentna medicina – izbrana poglavja 2009: zbornik: šestnajsti mednarodni simpozij o urgentni medicini, Portorož, 17.–20. junij 2009. Portorož: Slovensko združenje za urgentno medicino, pp. 197–199.

Grmec, Š. & Žmavc, A., 2007. Modeli organizacije urgentne medicine in specializacije urgentne medicine v svetu in specializacija urgentne medicine v Sloveniji. In: Š. Grmec & D. Kupnik, eds. Akutna stanja: znamenja, simptomi, sindromi, diferencialna diagnoza in ukrepanje: 3. strokovni seminar z mednarodno udeležbo: zbornik predavanj, Maribor, 4.–6. oktober 2007. Maribor: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, pp. 297–304.

Jacobsen, A. & Villumsen Niels, K., 2011. New, shared emergency departments require training and an interdisciplinary outlook [Danish]. Sygeplejersken, 111(8), pp. 64–67.

Jelenovec, S. & Železnik, D., 2011. Aktivnosti in kompetence reševalca diplomiranega zdravstvenika – izziv zdravstveni negi. In: M. Lahe & A. Lovrenčič, eds. Razvijanje medpoklicnega sodelovanja v času študija na področju zdravstvenih ved: zbornik predavanj z recenzijo: 3. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Maribor, 15. september 2011. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, pp. 331–337.

Kipfel, J.M., Gettman, M.T., Johnson, K.M., Olson, M.E., Derscheid, D.J., Maxon, P.M., et al., 2011. Using high-fidelity simulation to develop nurse-physician teams. Journal of Continuing Education in Nursing, 42(8), pp. 347–359. http://dx.doi.org/10.3928/00220124-20110201-02 PMid:21332106

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije, 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Košir, R., 2007. Vloga tečajev Advanced trauma life support (ATLS) v prehospitalni dejavnosti. In: Š. Grmec & D. Kupnik, eds. Akutna stanja: znamenja, simptomi, sindromi, diferencialna diagnoza in ukrepanje: 3. strokovni seminar z mednarodno udeležbo: zbornik predavanj, Maribor, 4.–6. oktober 2007. Maribor: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, pp. 306–316.

Kupsch, A., 2009. Emergency medicine and interhospital transport in Germany. In: M. Gričar & R. Vajd, eds. Urgentna medicina – izbrana poglavja 2009: zbornik: šestnajsti mednarodni simpozij o urgentni medicini, Portorož, 17.–20. junij 2009. Portorož: Slovensko združenje za urgentno medicino, pp. 35–39.

Laurenson, M., Brocklehurst, H., 2011. Interprofessionalism, personalization and care provision. British Journal of Community Nursing, 16(4), pp. 184–190. http://dx.doi.org/10.12968/bjcn.2011.16.4.184 PMid:21471921

Mohor, M., 2009. (Ne)pripravljenost predbolnišničnega sistema nujne medicinske pomoči v Sloveniji na velike nesreče. In: M. Gričar & R. Vajd, eds. Urgentna medicina – izbrana poglavja 2009: zbornik: šestnajsti mednarodni simpozij o urgentni medicini, Portorož, 17.–20. junij 2009. Portorož: Slovensko združenje za urgentno medicino, pp. 192–196.

Mohor, M., 2009. Glavni problemi sistema predbolnišnične nujne medicinske pomoči v Sloveniji danes. In: M. Gričar & R. Vajd, eds. Urgentna medicina – izbrana poglavja 2009: zbornik: šestnajsti mednarodni simpozij o urgentni medicini, Portorož, 17.–20. junij 2009. Portorož: Slovensko združenje za urgentno medicino, pp. 153–158.

Pelling, S., Kalen, A., Hammer, M. & Wahlström, O., 2011. Preparation for becoming members of health care teams: findings a 5-year evaluation of a student interprofessional training ward. Journal of Interprofessional Care, 25(5), pp. 328–332. http://dx.doi.org/10.3109/13561820.2011.578222 PMid:21635182

Peterle, H., 2006. Stališča študentov medicine in zdravstvene nege Univerze v Ljubljani do medpoklicnega izobraževanja. Obzornik zdravstvene nege, 40(3), pp. 129–136. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2006.40.3.129 [6. 9. 2016].

Ponte, P.R., Gross, A.H., Milliman-Richard, Y.J. & Lacey, K., 2010. Interdisciplinary teamwork and collaboration: an essential element of a positive practice environment. Annual Review of Nursing Research, 28(1), pp. 159–189. http://dx.doi.org/10.1891/0739-6686.28.159 PMid:21639027

Posavec, A., 2011. Predpisovanje zdravil s strani reševalcev, izkušnje iz tujine. In: A. Posavec, ed. Varna uporaba zdravil v predbolnišnični nujni medicinski pomoči: zbornik predavanj: strokovni seminar Zdravila v rokah reševalca, Velenje, 15. in 16. april 2011. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu, pp. 167–177.

Premik, M., 2007. Zdravnik in medpoklicno sodelovanje v zdravstvu. Zdravstveni vestnik, 76(1), pp. 49–53.

Rice, K., Zwarenstein, M., Conn, L.G., Kenaszchuk, C., Russell, A. & Reeves, S., 2010. An intervention to improve interprofessional collaboration and communication: a comparative qualitative study. Journal of Interprofessional Care, 24(4), pp. 350–361. http://dx.doi.org/10.3109/13561820903550713 PMid:20540614

Ruston, A. & Tavabie, A., 2011. An evaluation of a training placement in general practice for paramedic practitioner students: improving patient-centred care through greater interprofessional understanding and supporting the development of autonomous practitioners. Quality in Primary Care, 19(3), pp. 167–173. PMid:21781432

Sagadin, J., 2003. Statistične metode za pedagoge: kvartilni razmik. Maribor: Obzorja, p.75.

Skela-Savič, B., 2006. Organizacijska kultura in uvajanje sprememb v slovenskih bolnišnicah: subkulture in mesto zdravstvene nege? Obzornik zdravstvene nege, 40(4), pp. 187– 196. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2006.40.4.187 [6. 9. 2016].

Šprajc, I., 2011. Racionalizacija mreže predbolnišnične nujne medicinske pomoči s spremembo kadrovske strukture zaposlenih: magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, pp. 23–27. Available at: http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/sprajc642-B.pdf [6. 9. 2016].

Urbanc, M., Perko, D. & Petek, F., 2008. Prihodnost Alp in Delphi metoda. Geografski vestnik, 80(2), pp. 143–153. Available at: http://zgds.zrc-sazu.si/GV2008/gv80-2/gv80-2-urbancperkopetek. pdf [6. 9. 2016].

Vlahovič, D., 2007. Učenje s simulacijami. In: Š. Grmec & D. Kupnik, eds. Akutna stanja: znamenja, simptomi, sindromi, diferencialna diagnoza in ukrepanje: 3. strokovni seminar z mednarodno udeležbo: zbornik predavanj, Maribor, 4.–6. oktober 2007. Maribor: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, pp. 305–308.

Vogrinc, J., 2008. Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, pp. 61–64.

Weaver, S.J., Rosen, M.A., Salas, E., Baum, K.D. & King, H.B., 2010. Integrating the science of team training: guidelines for continuing education. Journal of Continuing Education in the Health Professions, 30(4), pp. 208–220. PMid:21171026

Weller, J.M., Barrow, M. & Gasquoine, S., 2011. Interprofessional collaboration among junior doctors and nurses in the hospital setting. Medical Education, 45(5), pp. 478–487. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2923.2010.03919.x PMid:21414024

World Medical Association, 2013. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), pp. 2191–2194. Available at: http://www.wma.net/en/20activities/10ethics/10helsinki/ DoH-Oct2013-JAMA.pdf [1. 9. 2016].

Xyrichis, A. & Ream, E., 2008. Teamwork: a concept analysis. Journal of Advanced Nursing, 61(2), pp. 232–241. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04496.x PMid:18186914

Žmavc, A., 2009. Razvoj sistema NMP v Sloveniji. In: M. Gričar & R. Vajd, eds. Urgentna medicina – izbrana poglavja 2009: zbornik: šestnajsti mednarodni simpozij o urgentni medicini, Portorož, 17.–20. junij 2009. Portorož: Slovensko združenje za urgentno medicino, pp. 150–152.

Prenosi

Objavljeno

2016-12-22

Kako citirati

Železnjak, V., & Skela-Savič, B. (2016). Medpoklicno izobraževanje zaposlenih v nujni medicinski pomoči. Obzornik Zdravstvene Nege, 50(4). https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.4.98

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

<< < 1 2 3 > >> 

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##