https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/issue/feed Obzornik zdravstvene nege 2023-09-17T19:50:42+00:00 Martina Kocbek Gajšt info.ojs@zbornica-zveza.si Open Journal Systems <p><strong>OBZORNIK<em> ZDRAVSTVENE NEGE</em></strong><br><strong><em>ISSN 1318-2951 (tiskana izdaja), e-ISSN 2350-4595 (spletna izdaja)</em></strong><br><strong><em>UDK 614.253.5(061.1)=863=20, CODEN: OZNEF5</em></strong></p> <p><em><strong>Ustanovitelj in izdajatelj:</strong></em><br>Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije</p> <p>Izdajo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3092 Vpliv povišanega indeksa telesne mase na predkoncepcijsko zdravje 2023-01-02T09:18:06+00:00 Petra Petročnik petra.petrocnik@zf.uni-lj.si Mirko Prosen mirko.prosen@fvz.upr.si Ana Polona Mivšek polona.mivsek@zf.uni-lj.si <p><strong>Uvod</strong>: Naraščajoča stopnja prekomerne telesne mase in debelosti po vsem svetu ovira zdravje moških in žensk ter posledično vpliva na njihovo reproduktivno zdravje. Namen tega pregleda literature je raziskati, kako povečan indeks telesne mase vpliva na plodnost in zdravje moških in žensk pred spočetjem.<br /><strong>Metode</strong>: Opravljen je bil pregled literature. Iskanje literature je potekalo februarja 2021 v podatkovnih bazah PubMed in Medline. Drugi iskalni zadetki so bili najdeni s pomočjo Google Učenjaka. Vključitveni kriteriji so zajemali znanstveno literaturo, ne glede na metodološki pristop, v slovenskem in angleškem jeziku.<br /><strong>Rezultati</strong>: V pregled literature je bilo vključenih devet preglednih in pet izvirnih člankov kvantitativne metodologije. Ugotovitve raziskav kažejo, da imajo posamezniki s povišano telesno težo v predkoncepcijskem<br />obdobju večje tveganje za številne zdravstvene težave, ki lahko vplivajo na njihovo plodnost in sposobnost zanositve.<br /><strong>Diskusija in zaključek</strong>: Povišanje indeksa telesne mase vpliva na reproduktivno zdravje moških in žensk. Naraščajoča stopnja debelosti predvsem v zahodnem svetu zahteva večjo ozaveščenost o tem presnovnem sindromu in njegovem vplivu na reprodukcijo žensk in moških. Zdravstveni delavci, ki delajo s pari s prekomerno telesno maso v obdobju pred spočetjem, morajo imeti ustrezno znanje za njihovo obravnavo ter spodbujati zdrav način življenja.</p> 2023-05-05T00:00:00+00:00 Avtorske pravice (c) 2023 Obzornik zdravstvene nege https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3201 Aktivnosti za preprečevanje osamljenosti starejših odraslih v domovih za starejše 2022-10-03T09:07:42+00:00 Nataša Mlinar Reljić natasa.mlinar@um.si Mateja Lavbič mateja.lavbic@gmail.com Zvonka Fekonja zvonka.fekonja@um.si Sergej Kmetec sergej.kmetec1@um.si <p><strong>Uvod</strong>: Osamljenost je mednarodni problem javnega zdravja. Povzroča boleč in skrb vzbujajoč občutek čustvene ali socialne izolacije in je vzrok težavam, povezanim z duševnim zdravjem. Osamljenost je pogosto prisotna pri starejših odraslih, tudi pri tistih, ki bivajo v domovih za starejše. S pregledom literature želimo predstaviti aktivnosti in njihovo učinkovitost pri zmanjševanju osamljenosti pri starejših odraslih v domovihza starejše.<br /><strong>Metode</strong>: Izvedli smo sistematični pregled znanstvene literature. Iskanje s ključnimi besedami v angleškem jeziku je potekalo v mednarodnih bazah podatkov: PubMed, CINAHL in SAGE. Za prikaz pregleda ter izbire vključenih člankov smo uporabili diagram poteka. Vključene članke smo kritično ocenili z orodjem Joanna Briggs Institutes in zbrane podatke analizirali po metodi tematske analize.<br /><strong>Rezultati</strong>: V končno analizo je bilo vključenih 20 člankov. Oblikovali smo dve glavni temi. Prva tema »aktivnosti za preprečevanje osamljenosti« odraža dve podtemi: gibalne in družabne aktivnosti. Druga tema »vpliv aktivnosti na preprečevanje osamljenosti« prikazuje fizične, psihološke in socialne vplive aktivnosti na preprečevanje osamljenosti.<br /><strong>Diskusija in zaključek</strong>: Pri zmanjševanju osamljenosti so najučinkovitejše vodene in usmerjene aktivnosti: telesne vadbe, umetniško ustvarjanje, vrtnarjenje, pogovorne skupine, pa tudi terapija smeha in obujanje spominov.</p> 2023-07-19T00:00:00+00:00 Avtorske pravice (c) 2023 Obzornik zdravstvene nege https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3165 Strokovna podpora neformalnim oskrbovalcem v domačem okolju 2022-03-13T19:32:25+00:00 Rok Drnovšek rok.drnovsek@kclj.si Marija Milavec Kapun marija.milavec@zf.uni-lj.si Andreja Kvas andreja.kvas@zf.uni-lj.si <p><strong>Uvod</strong>: Starejši odrasli v domačem okolju pogosto potrebujejo pomoč neformalnih oskrbovalcev, katerih vloga postaja pomembna pri zagotavljanju oskrbe na domu. Namen pregleda literature je ugotoviti možne načine za izboljšanje strokovne podpore neformalnim oskrbovalcem starejših odraslih.<br /><strong>Metode</strong>: Opravljen je bil integrativni pregled literature v podatkovnih bazah CINAHL, PubMed in PubMed Central®. V kvalitativno analizo je bila vključena literatura, osredotočena na intervencije, ki so zajemale aktivnosti zdravstvene nege za podporo neformalnim oskrbovalcem starejših odraslih v njihovem domačem okolju oziroma domačem okolju njihovih oskrbovancev.<br /><strong>Rezultati</strong>: V končno analizo je bilo vključenih deset izvirnih znanstvenih člankov, ki so ustrezali vključitvenim kriterijem. Med analizo je bilo oblikovanih devet kategorij, ki opisujejo potrebe neformalnih oskrbovalcev in značilnosti zaznanih intervencij za podporo neformalnim oskrbovalcem.<br /><strong>Diskusija in zaključek</strong>: Pomembne značilnosti intervencij za podporo neformalnim oskrbovalcem v domačem okolju so prilagojenost posamezniku, fleksibilnost in promocija aktivne vloge neformalnih oskrbovalcev. Pri načrtovanju in implementaciji teh intervencij je treba izhajati iz potreb neformalnih oskrbovalcev. Prav tako je pomembno, da se predhodno zagotovi izobraževanje in usposabljanje izvajalcev intervencij.</p> 2023-06-27T00:00:00+00:00 Avtorske pravice (c) 2023 Obzornik zdravstvene nege https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3228 Telesna aktivnost med nosečnostjo in pojavnost carskega reza 2023-02-23T09:13:24+00:00 Urška Špegel spegelurska@gmail.com Vida Gönc vida.goenc@um.si Rosemarie Franc rosemarie.franc@gmail.com Nataša Mlinar Reljić natasa.mlinar@um.si <p><strong>Uvod</strong>: Število carskih rezov pri nas in v svetu narašča. Zapleti pri carskem rezu so pogostejši kot pri vaginalnih orodih. Telesna aktivnost v času nosečnosti ima številne prednosti za žensko in otroka ter izboljša izide poroda. Namen pregleda literature je predstaviti, kako telesna aktivnost med nosečnostjo vpliva na pojavnost carskega reza.<br /><strong>Metode</strong>: Izveden je bil sistematični pregled znanstvene literature v podatkovnih bazah PubMed, SAGE in Web of Science z iskalnim nizom v angleškem jeziku. Iskanje je bilo omejeno na randomizirane raziskave, objavljene med letoma 2012 in 2022. Za prikaz iskanja, pregleda in izbire člankov je bil uporabljen diagram poteka PRISMA. Opravljeni sta bili kritična ocena člankov in vsebinska analiza podatkov.<br /><strong>Rezultati</strong>: Od skupno 703 zadetkov je bilo v končno analizo vključenih 12 raziskav. Telesna aktivnost med nosečnostjo vpliva na pojavnost carskega reza in lahko prispeva k manjši možnosti za pojav slednjega. Nosečnicam se priporoča zmerna telesna aktivnost v trajanju od 30 do 60 minut, dva- do štirikrat tedensko.<br /><strong>Diskusija in zaključek</strong>: Ugotovitve kažejo, da telesna aktivnost med nosečnostjo vpliva na zmanjšanje pojavnosti carskega reza. Pomembno je, da zdravstveni delavci vzpodbujajo in motivirajo nosečnice za vodeno, redno telesno aktivnost.</p> 2023-09-17T00:00:00+00:00 Avtorske pravice (c) 2023 Obzornik zdravstvene nege https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3195 Predporodna in poporodna obravnava žensk v Sloveniji 2023-03-26T07:12:19+00:00 Anita Jug Došler anita1.jug@gmail.com Ana Polona Mivšek polona.mivsek@zf.uni-lj.si Anita Prelec anita.prelec@zf.uni-lj.si Tita Stanek Zidarič tita.zidaric@zf.uni-lj.si Metka Skubic metka.skubic@zf.uni-lj.si <p><strong>Uvod</strong>: V prispevku predstavljamo rezultate raziskave, s katero smo proučevali izvajanje preventivnih aktivnosti za varovanje reproduktivnega zdravja žensk v Sloveniji v predporodnem in poporodnem obdobju. Namen kvantitativne raziskave je bil proučiti pojavnost in vsebino predporodne in poporodne obravnave žensk v Sloveniji.<br /><strong>Metode</strong>: Presečna raziskava je potekala od marca 2015 do marca 2022. Podatki so bili zbrani z anketnim vprašalnikom, na priložnostnem vzorcu 2.102 žensk. Analiza podatkov je vključevala osnovno deskriptivno statistiko z izračuni frekvenc in odstotkov. Za analizo razlik med ženskami prvorodnicami in ženskami mnogorodnicami smo uporabili Hi-kvadrat preizkus. Statistična značilnost je bila upoštevana na ravni petodstotnega tveganja.<br /><strong>Rezultati</strong>: Raziskava je pokazala, da so v času nosečnosti obiski s strani medicinskih sester v patronažnem varstvu zelo redki (14 %). Po ocenah žensk je bila najpogosteje zastopana vsebina obiska poučevanje nosečnice o stanjih, v katerih mora ženska takoj v porodnišnico (61 %). Največ otročnic (22 %) in njihovih novorojenčkov je bilo po porodu deležnih štirih obiskov medicinskih sester v patronažnem varstvu. Ženske po porodu so bile najpogosteje deležne svetovanja s področja dojenja – prednosti dojenja in materinega mleka za otroka (79 %), medtem ko je bila obravnava novorojenčka največkrat namenjena kopanju (92 %).<br /><strong>Diskusija in zaključek</strong>: Iz rezultatov je razvidno, da sta v slovenski praksi pojavnost in vsebina obiskov nosečnic in otročnic s strani medicinske sestre v patronažnem varstvu/babice različni. Pri pregledu otročnic so obravnave v večji meri bolj kot na otročnico osredotočene na novorojenčka, kar kaže seznam treh najpogosteje izvedenih intervencij na poporodnih obiskih: svetovanje o prednostih dojenja, položajih pri dojenju in prehrani med dojenjem.</p> 2023-07-19T00:00:00+00:00 Avtorske pravice (c) 2023 Obzornik zdravstvene nege https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3253 Kje se rojevajo babice? 2023-07-20T10:38:18+00:00 Ana Polona Mivšek polona.mivsek@zf.uni-lj.si 2023-09-17T00:00:00+00:00 Avtorske pravice (c) 2023 Obzornik zdravstvene nege