Etika in ostale uredniške politike

Etična načela

Objava recenziranega članka v serijski publikaciji je izjemnega pomena za razvoj stroke. Tekoča periodika je najpogosteje uporabljen način komuniciranja v profesionalni javnosti, saj je najprimernejša oblika diseminacije raziskovalnih spoznanj. Gre za neposreden odraz kakovosti dela avtorjev in institucij, ki jih podpirajo. Recenzirani članki podpirajo in vključujejo znanstvene metode, zato je pomembno oblikovati standarde pričakovanega etičnega ravnanja vseh, ki sodelujejo pri objavi: avtorja, urednikov, recenzentov, založnika in izdajatelja publikacije.

Pomembna vloga založnika je podpreti obsežna prizadevanja urednikov in recenzentov pri zagotavljanju strokovnosti objavljenih del. Uredništvo v vseh pogledih nosi vso etično odgovornost, poleg strokovnosti bdi tudi nad etičnim ravnanjem urednikov, recenzentov in avtorjev. Obzornik zdravstvene nege sledi  napotkom za objavo Mednarodnega komiteja za urednike revij iz področja medicine (ICMJE): Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals.   

Vsi sprejeti prispevki so pregledani z Detektorjem podobnih vsebin (DPV), razvitim pod okriljem Univerze v Mariboru ter s programom za pregledeovanje plagiatorstva iThenticate ter vključeni samodejno v bazo Turnitin.

Če uredniški odbor ugotovi, da rokopis krši kakršnokoli avtorsko pravico, bo takoj izključen iz uredniškega procesa. Za odkrivanje plagiatov se uporabljata Detektor podobnih vsebin (DPV) in sistem za odkrivanje plagiatov CrossCheck. Avtorji podpišejo Izjavo o avtorstvu, s katero potrjujejo, da del rokopisa ni bilo objavljeno ali sprejeto za objavo drugje in v kateremkoli drugem jeziku.

Vse pritožbe in prizivna vprašanja je treba nasloviti na uredniški odbor. V primeru etičnih kršitev se sproži postopek reševanja in odločanja, ki ga vodi uredniški odbor revije. Drugo stopnjo postopka reševanja izvaja častno pregledovalno telo Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije.

V redkih primerih, po poglobljenem posvetovanju in postopku reševanja, si Obzornik zdravstvene nege pridržuje pravico do objave "popravka" (errata) za katerikoli objavljeni članek.

Etični nadzor in etika raziskovanja

Avtorji so dolžni podati informacije o etičnih vidikih raziskave. V primeru odobritve raziskave s strani etične komisije morajo navesti ime etične komisije in številko odločbe. Če raziskava ni zahtevala posebnega dovoljenja etične komisije, morajo avtorji to pojasniti.

Če članek objavlja raziskavo na ljudeh, mora biti v podpoglavju metod "Opis poteka raziskave in obdelave podatkov" jasno, da je bila raziskava izvedena v skladu z načeli Helsinško-Tokijske deklaracije in opisan postopek pridobivanja dovoljenj za izvedbo raziskave. Eksperimentalne raziskave, izvedene na ljudeh, morajo imeti soglasje etične komisije, bodisi na ravni ustanove ali več ustanov, kjer se raziskava izvaja, bodisi na nacionalni ravni.

Konflikt interesa

Ob oddaji rokopisa so avtorji odgovorni za prepoznavanje in razkritje vseh morebitnih interesnih konfliktov, ki bi lahko vplivali na njihovo delo. Če takšnih konfliktov ni, morajo avtorji to izjaviti z vključitvijo naslednje izjave: 'Avtorji izjavljajo, da ne obstajajo konflikti interesov.'

Deljenje podatkov in avtorske pravice

Avtorske pravice so zaščitene s licenco Creative Commons Attribution 4.0. Avtor prenese naslednje materialne avtorske pravice na Obzornik zdravstvene nege, Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana: pravico do reprodukcije v neomejeni količini, v vseh znanih oblikah reprodukcije, kar vključuje pravico do shranjevanja in reprodukcije v kakršnikoli elektronski obliki (23. člen Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP); pravico do distribuiranja (24. člen ZASP); pravico do dajanja na voljo javnosti, vključno z dajanjem na voljo prek svetovnega spleta ali računalniške mreže (32.a člen ZASP); pravico do predelave, zlasti za namen prevoda (33. člen ZASP). Prenos pravic velja za celoten članek (vključno s slikami, tabelami in morebitnimi prilogami). Prenos je ekskluziven in prostorsko ter časovno neomejen.

Arhiviranje in ohranjanje

Publikacija je del THE KEEPERS (PKP Preservation Network  + DOAJ), ki zagotavlja varno in stalno arhiviranje vsebine. Smo tudi del repozitorija OAI-PMH in OAIster® database (OCLC  - WorldCat Digital Collection Gateway). Revija je arhivirana v Dlib (Digitalna knjižnica Slovenije). Podatke o našem arhiviranju lahko najdete tudi na FATCAT .

Recenzijski postopek

Članki so pregledani z zunanjo strokovno recenzijo. Recenzije so anonimne. Članek se uvrsti v uredniški postopek, če izpolnjuje kriterije za objavo. Poslan bo v zunanjo strokovno (anonimno) recenzijo. Znanstveni članki so trojno recenzirani. Recenzenti prejmejo besedilo članka brez osebnih podatkov avtorja, ga pregledajo na podlagi določenih kazalnikov in predlagajo izboljšave. Po zaključenem recenzijskem postopku uredništvo članek vrne avtorju za odobritev popravkov, da jih upošteva in pripravi končni osnutek. Avtor je dolžan pregledati izboljšave in jih v največji meri upoštevati. Če avtor ne upošteva nobene od predlaganih izboljšav, mora to pisno pojasniti. Končni osnutek se pošlje v uredništvo za jezikovni pregled.

Prispevek avtorjev

V primeru več avtorjev je treba jasno opredeliti prispevek posameznega avtorja v skladu z priporočili Mednarodnega odbora urednikov medicinskih revij (ICMJE) (http://www.icmje.org/recommendations/). Vsak soavtor mora sodelovati vsaj v dveh strukturnih delih članka (Uvod, Metode, Rezultati, Razprava in Zaključek). Poleg tega je treba navesti, v kateri fazi razvoja rokopisa je vsak avtor bistveno sodeloval (koncept, oblikovanje, izvedba, interpretacija poročane študije ali pri pisanju članka).

Zahvale

Vse prispevke, ki ne izpolnjujejo meril za avtorstvo in so zagotovili zgolj tehnično pomoč ali splošno podporo pri raziskavi (prispevki neavtorjev), je mogoče navesti v zahvalah.

Financiranje

Avtorji so odgovorni za prepoznavanje in razkritje v rokopisu vseh virov financiranja, prejetih za raziskavo, predloženo reviji. Te informacije vključujejo ime agencij, ki financirajo raziskavo, ali številko projekta. Če takšnih konfliktov ali finančne podpore ni, morajo avtorji to izjaviti z vključitvijo naslednje izjave: 'Študija ni prejela nobenega financiranja.'

Stroški objave

Objava članka v Obzorniku zdravstvene nege ni plačljiva. Če avtor odstopi od objave članka po pripravljeni recenziji, se zaračuna strošek.