Starizem v zdravstvenih ustanovah

Avtorji

  • Amadeus Lešnik Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za interno medicino, Ljubljanska 5, 2000 Maribor, Slovenija
  • Jožefa Tomažič Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za interno medicino, Ljubljanska 5, 2000 Maribor, Slovenija in Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.4.166

Ključne besede:

diskriminacija, predsodki, starostniki, zdravstveni delavci

Povzetek

Uvod: Starizem izhaja iz predsodkov in stereotipov o lastnostih, ki jih na podlagi kronološke starosti pripisujemo starostnikom. Namen raziskave je bil ugotoviti, ali starostniki v kliničnem okolju doživljajo starizem in v kolikšni meri jih le-ta prizadene. Metode: Opisna kvantitativna raziskava je bila izvedena v zdravstveni ustanovi na priložnostnem vzorcu 132 starostnikov, starih od 65 do 90 let. Uporabljen je bil na podlagi pregleda literature zasnovan vprašalnik z 11 vprašanji zaprtega tipa. Prisotnost starizma in stopnja prizadetosti je bila merjena s tristopenjsko številsko lestvico. Za opis vzorca in sistematičen prikaz odgovorov na raziskovalna vprašanja je bila uporabljena deskriptivna univariatna in bivariatna (hi-kvadrat test za neodvisne vzorce) analiza. Rezultati: Skupno je bilo zaznanih 319 diskriminatornih dogodkov. Od 132 anketiranih je najmanj en diskriminatorni dogodek doživelo 91 (69,0 %) starostnikov. Med slednjimi se je 40 (44,0 %) starostnikov počutilo vsaj enkrat prizadeto in 23 (25,2 %) vsaj enkrat zelo prizadeto. Pri zaznavanju prizadetosti statistično pomembne razlike med skupinami glede na spol (χ2 = 13,554, p = 0,825), izobrazbo (χ2 = 20,807, p = 0,409) in starost (χ2 =19,328, p = 0,501) nismo ugotovili. Diskusija in zaključek: Raziskava potrdi prisotnost starizma v kliničnem okolju. Ker ima starizem negativen vpliv na odnos do starostnika in kakovost njegove oskrbe, je profesionalno komunikacijo s starostniki treba uvesti v izobraževanje vseh profilov zdravstvenih delavcev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Amadeus Lešnik, Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za interno medicino, Ljubljanska 5, 2000 Maribor, Slovenija

Dr. Amadeus Lešnik, magister zdravstvene nege, diplomiran zdravstvenik

Jožefa Tomažič, Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za interno medicino, Ljubljanska 5, 2000 Maribor, Slovenija in Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija

pred. mag. Jožefa Tomažič, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Literatura

Caslanti, T., 2007. Bodacious Berry, potency wood and the aging monster: gender and age relations in anti-aging ads. Social Forces, 86(1), pp. 336–355.

Celik, S.S., Kapucu, S., Tuna, Z. & Akkus, Y., 2009. Views and attitudes of nursing students towards ageing and older patients. Australian Journal of Advanced Nursing, 27(4), pp. 24–30.

Chan, Z., Kan, C., Lee, P., Chan, I. & Lam, J., 2012. A systematic review of qualitative studies: patients' experiences of preoperative communication. Journal of Clinical Nursing, 21(5-6), pp. 812–824. https://doi.org/10.1111/j.1365-3702.2011.03942.x PMid:22008151

Chrisler, J.C., Barney, A. & Palatino, B., 2016. Ageism can be hazardous to women's health: ageism, sexism, and stereotypes of older women in the healthcare system. Journal of Social Issues, 72(1), pp. 86–104. https://doi.org/10.1111/josi.12157

Coudin, G., & Alexopoulos, T., 2010. Help me I'm old: how negative aging stereotypes create despondency among older adults. Aging Mental Health, 14(5), pp. 516–523. https://doi.org/10.1080/13607861003713182 PMid:20480414

Cruikshank, M., 2008. Aging and identity politics. Journal of Aging Studies, 22(2), pp. 147–151. https://doi.org/10.1016/j.jaging.2007.12.011

Goriup, J., 2015. Socialna gerontologija in problem diskurza Ageizma. In: B. Filej, B.M. Kaučič, S. Kristovič, M. Ovsenik, Z. Turk, eds. Znanost in kultura za zdravo družbo. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, pp. 114–119.

Heintz, P.A., DeMucha, C.M., Degrezman, M.M. & Softa, R., 2013. Stigma and microaggressions experienced by older women with urinary incontinence: a literature review. Urologic Nursing, 33(6), pp. 299–305. PMid:24592523

Helton, M.R. & Pathman, D.E., 2008. Caring for older patients: current attitudes and future plans of family medicine residents. Family Medicine, 40(10), pp. 707–714. PMid:18979258

Higashi, R.T., Tillack, A.A., Steinman, M., Harper, M. & Johnston, C.B., 2012. Elder care as frustrating and boring: understanding the persistence of negative attitudes toward older patients among physicians-in-training. Journal of Aging Studies, 26(4), pp. 476–483. https://doi.org/10.1016/j.jaging.2012.06.007 PMid:22939544

Hvalič Touzery, S., Kydd A. & Skela Savič B., 2013. Odnos do dela s starostniki med kliničnimi mentorji. Obzornik Zdravstvene Nege, 47(2), pp. 157–168. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2013.47.2.157 [6. 1. 2017].

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije, 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Kogovšek Šalamon, N. & Petković, B., 2007. O diskriminaciji - priročnik za novinarke in novinarje. In: R. Kuhar, ed. Ljubljana: Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije.

Kornadt, A. & Rothermund, K., 2015. Views on aging: domainspecific approaches and implications for developmental regulation. Annual Review of Gerontology and Geriatrics, 35(1), pp. 121–144. https://doi.org/10.1891/0198-8794.35.121

Kydd, A. & Fleming, A., 2015. Ageism and age discrimination in health care: fact or fiction? A narrative review of the literature. Maturitas, 81(4), pp. 432–438. https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2015.05.002 PMid:26044073

Lemish, D. & Muhlbauer, V., 2012. Can't have it all: representations of older women in popular culture. Women & Therapy, 35(3-4), pp. 165–180. https://doi.org/10.1080/02703149.2012.684541

Lešnik, A. & Ferenčina, J., 2015. Medgeneracijska izmenjava znanja in izkušenj. In: B. Filej, B.M. Kaučič, S. Kristovič, M. Ovsenik, Z. Turk, eds. Znanost in kultura za zdravo družbo. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, pp. 242–247.

Lipič, N. & Ovsenik, M., 2015. Generacijska neenakost - realnost slovenske družbe. In: D. Železnik, U. Železnik, eds. Vrednote posameznika - ogledalo družbe. Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec, pp. 146–154.

Liu, Y., While, A.E., Norman, I.J. & Ye, W., 2012. Health professional's attitudes toward older people and older patients: a systematic review. Journal of Interprofessional Care, 26(5), pp. 397–409. https://doi.org/10.3109/13561820.2012.702146 PMid:22780579

Lu, W.H., Hoffman, K.G., Hosokawa, M.C., Gray, M.P. & Zweig S.C., 2010. First year medical students' knowledge, attitudes, and interest in geriatric medicine. Educational Gerontology, 36(8), pp. 687–701. https://doi.org/10.1080/03601270903534630

Meisner, B.A., 2012. Physicians attitudes toward aging, the aged, and the provision of geriatric care: a systematic narrative review. Critical Public Health, 22(1), pp. 61–72. https://doi.org/10.1080/09581596.2010.539592

McGuire, S.L., Klein, D.A. & Chen, S.L., 2008. Ageism revisited: a study measuring ageism in East Tennessee, USA. Nursing & Health Science, 10(1), pp. 11–16. https://doi.org/10.1111/j.1442-2018.2007.00336.x. PMid: 18257826

North, M.S. & Fiske, S.T., 2012. An inconvenienced youth: ageism and its potential intergenerational roots. Psychological Bulletin, 138(5), pp. 982–997. https://doi.org/10.1037/a0027843 PMid:22448913; PMCid:PMC3838706

Palmore, E., 2001. The Ageism Survey: first findings. The Gerontologist, 41(5), pp. 572–575. Pečjak, V., 2007. Psihologija staranja. Bled: Samozaložba, pp. 50–51.

Pfeifer, G.M., 2014. More work needed to equalize U.S. health care. American Journal of Nursing, 114(3), p. 15. https://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000444478.10973.22 PMid:24572520

Phillips, J., Ajrouch, K. & Hillcoat Nalletamby, S., 2010. Key Concepts in Social Gerontology. London: Sage Publications, pp. 21–24.

Praprotnik, T., 2012. Procesi osmišljanja sveta in konstrukcija identitete. Monitor ISH, 14(1), pp. 75–115.

Praprotnik, T., 2015. Identiteta in medsebojni odnosi na področju medgeneracijskega komuniciranja. In: B. Filej, B.M. Kaučič, S. Kristovič, M. Ovsenik, Z. Turk, eds. Znanost in kultura za zdravo družbo. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, pp. 403–414.

Ramírez, L. & Palacios-Espinoza, X., 2016. Stereotypes about old age, social support, aging anxiety, and evaluations of one's own health. Journal of Social Issues, 72(1), pp. 47–68. https://doi.org/10.1111/josi.12155

Rivera, L.M. & Paredez, S.M. 2014. Stereotypes can get under the skin: testing a self-stereotyping and psychological resource model of overweight and obesity. Journal of Social Issues, 70(2), pp. 226–240. https://doi.org/10.1111/josi.12057 PMid:25221353; PMCid:PMC4160906

Robinson, S., Briggs, R. & O'Neill, D. 2012. Cognitive aging, geriatric textbooks, and unintentional ageism. Journal of the American Geriatric Society, 60(11), pp. 2183–2185. https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2012.04217.x PMid:23148431

Rodgers, V. & Gilmour, J., 2011. Shaping student nurses' attitudes towards older people through learning and experience. Nursing Praxis in New Zealand, 27(3), pp. 13–20. PMid:22375376

Sabik, N.J., 2013. Ageism and body esteem: associations with psychological well-being among late middle-aged African American and European American women. Journals of Gerontology Series B: Psychological and Social Sciences, 70(2), pp. 191–201.

Skela Savič, B., Zurc, J. & Hvalič Touzery, S., 2010. Staranje populacije, potrebe starostnikov in nekateri izzivi za zdravstveno nego. Obzornik Zdravstvene Nege, 44(2), pp. 89–100. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2010.44.2.89 [1. 12. 2016].

Stewart, T.L., Chipperfield, J.G., Perry, R.P. & Weiner, B., 2012. Attributing illness to old age: consequences of a self-directed stereotype for health and mortality. Psychology and Health, 27(8), pp. 881–897. https://doi.org/10.1080/08870446.2011.630735 PMid:22149693

Šadl, Z., 2007. Čustveno doživljanje starostnikov od tradicionalnih pogledov k sodobnim. Socialno delo, 46(1/2), pp. 13–19.

Travis, C.B., Howerton, D.M. & Szymanski, D.M., 2012. Risk, uncertainty, and gender stereotypes in healthcare decisions. Women & Therapy, 35(2-4), pp. 207–220. https://doi.org/10.1080/02703149.2012.684589

Wenger, N.K., 2012. Gender disparity in cardiovascular disease: Bias or biology? Expert Review of Cardiovascular Therapy, 10(11), pp. 1401–1411. https://doi.org/10.1586/erc.12.133 PMid:23244361

World Medical Association, 2013. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), pp. 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 PMid:24141714

Prenosi

Objavljeno

2017-12-19

Kako citirati

Lešnik, A., & Tomažič, J. (2017). Starizem v zdravstvenih ustanovah. Obzornik Zdravstvene Nege, 51(4), 312–319. https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.4.166

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek