Odnos Rominj do reproduktivnega zdravja in do stika z ginekološkimi zdravstvenimi službami

kvalitativna opisna raziskava

Avtorji

  • Marjeta Logar Čuček Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.4.3043

Ključne besede:

stališča, dejavniki, kulturna tradicija, zdravstvena obravnava, zdravstvena oskrba

Povzetek

Uvod: O reproduktivnem zdravju Rominj, žensk s svojstvenim načinom življenja v posebnih skupnostnih razmerah in z njim lastnimi navadami, je v Sloveniji malo znanega. Namen raziskave je bil prepoznati stališča Rominj do  reproduktivnega zdravja in okoliščine dostopnosti ter obiska ustreznih zdravstvenih služb na primarni ravni.
Metode: Uporabljena je bila opisna kvalitativna metoda. Vzorec je bil namenski. Od 61 povabljenih je sodelovalo 44 polnoletnih Rominj, in sicer od maja 2014 do februarja 2015. Podatki so bili zbrani s tehniko delno strukturiranega intervjuja in analizirani s kvalitativno analizo vsebine.
Rezultati: Izdvojenih je bilo 18 kategorij, združenih v 7 tem: (1) skrb za zdravje, (2) stališča o reproduktivnem zdravju, (3) stališča o zdravstveni oskrbi v dispanzerju za ženske, (4) dejavniki, ki vplivajo na dostopnost do zdravstvenih služb, (5) odnosi v zdravstvenih obravnavah, (6) preventiva, (7) izobraževalni programi za romske ženske na področju reproduktivnega zdravja.
Diskusija in zaključek: Rominje si želijo stikov z zdravstvenimi službami, enakovrednega pristopa pri obravnavi in predvsem zdravja. Zaznana je potreba po izobraževanju, strokovnih nasvetih, predavanjih in delavnicah s področja reproduktivnega zdravja. Razvojne priložnosti se nakazujejo s pomočjo ozaveščanja o možnostih dostopa do reproduktivnih storitev in obravnave, ki jih ponujajo zdravstvene službe, vključevanja Rominj v zdravstvenovzgojne programe ob upoštevanju njihove kulture in tradicije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Adam, F., Hlebec, V., Kavčič, M., Lamut, U., Mrzel, M., Podmenek, et al., 2012. Kvalitativno raziskovanje v interdisciplinarni perspektivi. Ljubljana: Inštitut za razvojne in strateške analize, pp. 43–63.

Baranja, S., 2010. Dvig socialnega in kulturnega kapitala vokoljih, kjer živijo predstavniki romskih skupnosti: projektna knjiga. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, pp. 5–141.

Bobele, M., Lopez S.S. & Solorzano, B., 2008. Single-session: walk-in therapy with Mexican-American clients. Journal System Therapy, 27(4), pp. 75‒89. https://doi.org/10.1521/jsyt.2008.27.4.75

Colombini, M., Rachel, B. & Mayhew, S.H., 2012. Access of Roma to sexual and reproductive health services: qualitative findings from Albania, Bulgaria and Macedonia. Global Public Health, 7(5), pp. 522–535. https://doi.org/10.1080/17441692.2011.641990 PMid:22175646

Čopi, S., Gruškovnjak, S. & Koroša, L., 2016. Ženske Rominje od deklištva do starševstva. In: A. Prelec & R. Nahtigal, eds. Zdravje žensk in babištvo: zbornik predavanj z recenzijo. Strokovno srečanje, 22. april 2016. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in babic, pp. 34–41.

Čvorović, J., 2019. Self-rated health and teenage pregnancies in Roma women: increasing height is associated with better health outcomes. Journal of Biosocial Science, 51(3), pp. 444–456. https://doi.org/10.1017/S0021932018000196 PMid:29886851

Druga nacionalna konferenca o zdravju romske populacije, 2009. Zdravje romskih žensk. Available at: http://mz.gov.si/zdravje_romskih_zensk_porocilo_o_konferenci.doc [22. 5. 2020].

Elo, S. & Kyngäs, H., 2008. The qualitative content analysis proces. Journal of Advanced Nursing, 62(1), pp. 107–115. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x PMid:18352969

Friese, S., 2012. Qualitative data Analysis with ATLAS.ti. London: Sage.

Janevic, T., Sripad, P., Bradley, E. & Dimitrievska, V., 2011. There’s no kind of respect here: a qualitative study of racism and access to maternal health care among Romani women in the Balkans. International Journal for Equity in Health, 10(53), pp. 1–12. https://doi.org/10.1186/1475-9276-10-53 PMid:22094115; PMCid:PMC3226439

Johnson, J.M. & Rowlands, T., 2012. The interpersonal dynamics of in-depth interviewing. In: J.F. Gubrium, J.A. Holstein, A.B. Marvasti & K.D. McKinney, eds. The Sage Handbook of Interview Research: the complexity of the craft. Los Angeles, etc.: Sage, pp. 203–208.

Kymlicka, W., 2017. In: L. Sosa, ed. Empirical case in Europe: Romani women and domestic violence. Cambridge University Press, pp. 173–204. https://doi.org/10.1017/9781316771525.007

Klemenc Ketiš, Z., Švab, I., Kersnik, J., Selič, P., Rifel, J., Poplas-Sušič, T., et al., 2014. Raziskovanje v družinski medicini: priročnik. Ljubljana: Katedra za družinsko medicine Univerze v Ljubljani, pp. 38–52.

Komidar, K., 2019. Upoštevanje medkulturnosti pri opravljanju zdravstvene dejavnosti. Revija za zdravstvene vede, 6(2), pp. 3–21.

Krumova, M. & Ileva, M., 2008. The health status of Romani women in Bulgaria. Veliko Turovo: Center for interethnic dialogue and tolerance AMALIPE.

LeMasters, K., Baber Wallis, A., Chereches, R., Gichane, M., Tehei, C., Varga, A., et al., 2019. Pregnancy experiences of woman in rural Romania: understanding ethnic and socioeconomic disparities. Culture, Health, Sexuality, 21(3), pp. 249–262.

https://doi.org/10.1080/13691058.2018.1464208 PMid:29764305; PMCid:PMC6237651

Logar, M., 2016. Vpliv zdravstveno-vzgojne intervencije na osveščenost Rominj o reproduktivnem zdravju: doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, p. 2.

Loredan, I. & Prosen, M., 2013. Kulturne kompetence medicinskih sester in babic. Obzornik zdravstvene nege, 47(1), pp. 83–89. Available at: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2916 [22. 5. 2020].

Nikolić, Z. & Djikanović B. Inequalities in the use of contraception between Roma and non-Roma women in Serbia: a cross-sectional analysis. European Journal of Public Health, 24(2), p. 57. https://doi.org/10.1093/eurpub/cku161.015

Petek, D., Rotar Pavlič, D., Švab I. & Lolić, D., 2006. Attitudes of Roma toward smoking: qualitative study in Slovenia. Croatian Medical Journal, 47, pp. 344–347.

Rodríguez Derecho, N., Ancona Valdez, C., Pernas Riaño, B. & Franco Alonso, Ó., 2013. Pregled romske kulture. In: M. Gašperšič & M. Pavšelj, eds. Zdravje, preprečevanje zasvojenosti in romska mladina v Evropi: priročnik in delovanje v praksi. Novo mesto: RIC, pp. 17–27.

Rošer, J., 2010. Romska družina. In: B. Davidović & D. Jagodic, eds. Romi in zdravje: zbornik prispevkov nacionalnih konferenc. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, pp. 107–108.

Saldaña, J., 2009. The Coding Manuals for Qualitative Researchers. Los Angeles, etc.: Sage.

Sedlecky, K. & Rašević, M., 2014. Challenges in sexual and reproductive health of Roma people who live in settlements in Serbia. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 20(2), pp. 1–9. https://doi.org/10.3109/13625187.2014.957825 PMid:25317892

Schreier, M., 2012. Qualitative Data Analysis in Practice. Los Angeles: Sage.

Strategija reševanja romskega vprašanja v občini Trebnje za obdobje 2014‒2020, 2020. Available at: http://www.trebnje.si/media/uploads/2014/Strategija_resevanja_romskega_vprasanja%20v%20Obcini%20Trebnje%20za%20obdobje%202014-2020.pdf [22. 5. 2020].

Vogrinec, J. 2008. Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

Watson, H.L. & Downe, S., 2017. Discrimination against childbearing Romani women in maternity care in Europe: a mixed-methods systematic review. Reproductive Health, 14(1), pp. 1–16. https://doi.org/10.1186/s12978-016-0263-4 PMid:28057003; PMCid:PMC5217576

Zadravec, J., 1989. Zdravstvena kultura Romov v Prekmurju. Murska Sobota: Pomurska založba.

Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZromS-1). Uradni list Republike Slovenije, št. 33/2007. Available at: http://www.uradnilist.si/objava.jsp?urlid=200733&stevilka=17628 [22. 5. 2020].

Zelko, E., 2015. Razvoj metodologije javnozdravstvenega pristopa v romski skupnosti: doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.

Zupančič, V. & Filej, B., 2013. Koncept skupnostne skrbi iz perspektive znanja študentov. In: D. Železnik, B.M. Kaučič, U. Železnik, B. Koban & N. Vidnar, eds. Sedanjost in prihodnost zdravstvenih ved v času globalnih sprememb: zbornik predavanj z recenzijo. 3. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih ved. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, pp. 66–75.

Zupančič Tisovec, B., 2010. Izboljšanje dostopnosti zdravstvenih storitev za Rome na območju Dolenjske: specialistična naloga. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo.

Ženske Rominje. Posvet, Brdo pri Kranju, 13. 11. 2015. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje in Zveza Romov Slovenije.

Available at: http://www.ric-nm.si/si/novice/oso-na-posvetuzenske-rominje-od-deklistva-do-starsevstva/3343/ [31. 5. 2020].

Prenosi

Objavljeno

2020-12-14

Kako citirati

Logar Čuček, M. (2020). Odnos Rominj do reproduktivnega zdravja in do stika z ginekološkimi zdravstvenimi službami: kvalitativna opisna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 54(4), 304–314. https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.4.3043

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek