Razvoj skrbi na področju duševnega zdravja na primarni ravni zdravstvenega varstva

skupnostna psihiatrična obravnava kot priložnost za razvoj zdravstvene nege

Avtorji

  • Jacinta Doberšek Mlakar Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.4.3151

Ključne besede:

duševno zdravje, skupnostna psihiatrična obravnava, regijski centri skupnostne psihiatrične obravnave, SPO

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Boschma, G. (2012). Community mental health nursing in Alberta, Canada: An oral history. Nursing History Review, 20(1), 103–135. https://doi.org/10.1891/1062-8061.20.103 PMid:22360000

Bregar, B., Živič, Z., Jambrošič, I., Lapanja, A., Roljić, S., Stopar Stritar, A., Stevanović, N., & Peterka Novak, J. (2013). Specializacije v zdravstveni negi: primer psihiatrične zdravstvene nege. In B. Skela Savič & S. Hvalič Touzery (Eds), Zahtevnejše oblike dela v zdravstveni negi: Mednarodni pristopi in stanje v Sloveniji: 6. posvet z mednarodno udeležbo Moja kariera – Quo vadis, Ljubljana, 27. marec 2013 (pp. 63–77). Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice.

Doberšek Mlakar J. (2017). Vloga zdravstvene nege v timu skupnostne psihiatrične obravnave na primarni ravni. In S. Majcen Dvoršak et al. (Eds), 11. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije, Brdo pri Kranju, 27. in 29. november 2017 (pp. 76–85). Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic.

Gournay, K. (2000). Role of the community psychiatric nurse in the management of schizophrenia. Advances in Psychiatric Treatment, 6(4), 243–251. https://doi.org/10.1192/apt.6.4.243

Jerič, A. (2015). Zadovoljstvo z obravnavo pri bolnikih s hudo duševno motnjo: primerjava standardne in skupnostne psihiatrične obravnave (magistrsko delo). Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Izola.

Juričič, N. (2016). Drugi viri pomoči in podpore. In N. Konec Juričič et al. (Eds.), Prepoznavanje in obravnava depresije in samomorilnosti pri pacientih v ambulanti družinskega zdravnika (pp. 87–92). Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Kalan, A. (2017). Kompetence, aktivnosti in področja dela medicinskih sester v psihiatriji (diplomsko delo). Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Jesenice.

Kauric, A., Jez, A. S., & Mazgon, K. S. (2012). Evalvacija programa skupnostnega psihiatričnega zdravljenja v Psihiatrični bolnišnici Idrija. Socialno delo, 51(1/3), 177.

Kramar Zupan, M. (2013). Skupnostna psihiatrična obravnava kot multidisciplinarni timi v osnovnem zdravstvu. In Interdisciplinarno povezovanje za pretok znanja med teorijo in prakso: zbornik prispevkov mednarodne znanstvene konference (p. 179). Novo mesto: Fakulteta za zdravstvene vede Novo Mesto.

Kert, S. (2021). Zagotavljanje enakosti v primarni zdravstveni oskrbi v povezavi z organizacijo dela in sistemom financiranja v Sloveniji in primerjava z državami centralne in vzhodne Evrope (doktorska disertacija). Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta.

Pazargadi, M., Fereidooni Moghadam, M., Fallahi Khoshknab, M., Alijani Renani, H., & Molazem, Z. (2015). The therapeutic relationship in the shadow: Nurses' experiences of barriers to the nurse–patient relationship in the psychiatric ward. Issues in Mental Health Nursing, 36(7), 551–557. https://doi.org/10.3109/01612840.2015.1014585 PMid:26309175

Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028 /ReNPDZ18-28/ (2018). Uradni list RS, št. 24/18 (13.04.2018). Retrieved from http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO120

Ryan, D. (2017). Mental health nursing in community care. In M. Chambers (Ed.), Psychiatric and mental health nursing: The craft of caring (3rd ed., pp. 428–426). Abingdon; New York: Routledge, Taylor & Francis Group. https://doi.org/10.1201/9781315381879-55 PMid:27759075

Soares Ferreira, S. F., Devinar Périco, L. A., & Gonçalves Dias, V. R. F. (2018). The complexity of the work of nurses in Primary Health Care. Revista Brasileira de Enfermagem, 71(Suppl. 1), 704–709. https://doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0471 PMid:29562031

Sedlar, T. (2002). Dolgoročne strategije razvoja zdravstvene nege na področju duševnega zdravja. Obzornik zdravstvene nege, 36(3), 143–151. Retrieved November 15, 2021 from https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2403

Škerbinek, L. (1998). Pasti psihiatrične zdravstvene nege. Obzornik zdravstvene nege, 32(5/6), 181–183. Retrieved November 15, 2021 from https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2223?articlesBySimilarityPage=3

Švab, V. (2012). Skupnostna psihiatrija. Retrieved 15, 2021 from https://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/word/STROKOVNI_CLANKI_-_razni/Skupnostna_psihiatrija_-_Vesna_Svab.pdf

Thornicroft, G., & Tansella, M. (2013). The balanced care model: The case for both hospital-and community-based mental healthcare. The British Journal of Psychiatry, 202(4), 246–248. https://doi.org/10.1192/bjp.bp.112.111377 PMid:23549938

Thornicroft, G., Deb, T., & Henderson, C. (2016). Community mental health care worldwide: Current status and further developments. World Psychiatry, 15(3), 276–286. https://doi.org/10.1002/wps.20349 PMid:27717265; PMCid:PMC5032514

Zakotnik, J. M. (2019). Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028. In L. Šprah (Ed.), Z več znanja o motnjah razpoloženja do izhodov iz labirintov: izkušnje in razmisleki (pp. 35–40). Ljubljana: Založba ZRC SAZU.

White, P., & Hall, M. (2006). Mapping the literature of case management nursing. Journal of Medicine Library Association, 94(2), 99–106.

World Health Organization (WHO), & United Nations Children's Fund (UNICEF). (2018). A vision for primary health care in the 21st century: Towards universal health coverage and the Sustainable Development Goals. Retrieved November 14, 2021 from https://apps.who.int/iris/handle/10665/328065

WHO European Ministerial Conference on Mental Health. (2005). Mental health: Facing the challenges, building solutions: Report from the WHO European Ministerial Conference. Copenhagen: World Health Organization Regional Office for Europe.

Objavljeno

2021-12-18

Kako citirati

Doberšek Mlakar, J. (2021). Razvoj skrbi na področju duševnega zdravja na primarni ravni zdravstvenega varstva: skupnostna psihiatrična obravnava kot priložnost za razvoj zdravstvene nege. Obzornik Zdravstvene Nege, 55(4), 228–236. https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.4.3151

Številka

Rubrike

Uvodnik