Dojenje in tandemsko dojenje

raziskava o znanju študentov zdravstvene nege in dietetike

  • Katarina Merše Lovrinčević Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za zdravstveno nego, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija
  • Jurka Lepičnik Vodopivec Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Cankarjeva ulica 5, 6000 Koper, Slovenija
Ključne besede: podpora, sočasno dojenje sorojencev, študenti, medicinske sestre, pomoč pri dojenju

Povzetek

Uvod: Tandemsko dojenje ali dojenje sorojencev je slabo poznan koncept. Matere, ki tandemsko dojijo, se srečujejo s socialno stigmo in slabo oporo s strani zdravstvenih strokovnjakov. Namen raziskave je bil proučiti znanje o  tandemskem dojenju med študenti zdravstvenih ved.
Metode: Uporabljen je bil kvantitativni eksplorativni neeksperimentalni raziskovalni dizajn. V priložnostni vzorec so bili vključeni študenti zdravstvene nege (n = 66) in dietetike (n = 24). Podatki so bili zbrani s strukturiranim vprašalnikom (Cronbach α = 0,914). Uporabljena je bila opisna statistika, test hi-kvadrat in analiza variance.
Rezultati: Da je popolnoma fiziološko, da ženska prekine dojenje starejšega otroka, če rodi naslednjega otroka, meni 50,7 % (n = 36) žensk in 84,2 % (n = 16) moških (χ2 = 6,898, p = 0,009). Kaj je izključno dojenje v prvih šestih mesecih, ve 79,2 % (n = 19) študentov dietetike in le 54,5 % (n = 36) študentov zdravstvene nege (χ2 = 4,489, p = 0,034). Nepravilnost trditve, da dojenčki v primeru tandemskega dojenja težje pridobivajo telesno težo, je prepoznalo 86,3 % (n = 44) žensk in 13,7 % (n = 7) moških.
Diskusija in zaključek: V raziskavo vključeni študentje so izkazali pomanjkljivo znanje tako o dojenju na splošno kakor tudi o tandemskem dojenju. V študijski program bi bilo treba vnesti več vsebin o dojenju.

Biografije avtorja

Katarina Merše Lovrinčević, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za zdravstveno nego, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija

asist. , mag. zdr. nege.

Jurka Lepičnik Vodopivec, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Cankarjeva ulica 5, 6000 Koper, Slovenija

prof. dr., prof. ped. in psih., znanstvena svetnica

Literatura

Ahmed, A., Bantz, D. & Richardson, C., 2011. Breastfeeding knowledge of university nursing students. MCN The American Journal of Maternal/Child Nursing, 36(6), pp. 361–367. https://doi.org/10.1097/NMC.0b013e31822de549

Agarwal, M., Ghousia, S., Konde, S., & Raj, S., 2012. Breastfeeding: nature's safety net. International Journal of Clinical Pediatric Dentistry, 5(1), pp. 49–53. https://doi.org/10.5005/jp-journals-10005-1133 PMid:25206134; PMCid:PMC4093640

Brockway, M., & Venturato, L., 2016. Breastfeeding beyond infancy: a concept analysis. Journal of Advanced Nursing,
72(9), pp. 2003–2015. https://doi.org/10.1111/jan.13000 PMid:27189839

Cunningham, F.G., Leveno, K.J., Bloom, S.L., Hauth, J.C., Rouse, D.J., & Spong, C.Y., eds., 2010. Pregnancy hypertension. 23th ed. New York: McGraw-Hill, pp. 706–756.

Dowling, S., & Brown, A., 2013. An exploration of the experiences of mothers who breastfeed long-term: what are the issues and why does it matter. Breastfeeding Medicine, 8(1), pp. 45–52. https://doi.org/10.1089/bfm.2012.0057 PMid:23199303

Flower, P., 2010. Adventures in tandem breastfeeding. New York: LaLecheLeaugue International, pp. 24–88.

Haroon, S., Das, J.K., Salam, R.A., Imdad, A., & Bhutta, Z.A., 2013.Breastfeeding promotion interventions and breastfeeding practices: a systematic review. BMC Public Health, 13(Suppl 3), p. S20. https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-S3-S20 PMid:24564836; PMCid:PMC3847366

Ishii, H., 2009. Does breastfeeding induce spontaneous abortion? The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 35(5), pp. 864–868. https://doi.org/10.1111/j.1447-0756.2009.01072.x PMid:20149033

Kim, S.H., Bennett, P.R., & Terzidou, V., 2017. Advances in the role of oxytocin receptors in human parturition. Molecular and Cellular Endocrinology, 5(449), pp. 56–63. https://doi.org/10.1016/j.mce.2017.01.034 PMid:28119132

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije, 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Kramer, M.S., Fombonne, E., Igumnov, S., Vanilovich, I., Matush, L., Mironova, E., et al., 2008. Effects of prolonged and exclusive breastfeeding on child behavior and maternal adjustment: evidence from a large, randomized trial. Pediatrics, 121(3), pp. e435–e440. https://doi.org/10.1542/peds.2007-1248 PMid:18310164

Kusi, A., 2015. My tandem nursing journey: breastfeeding through pregnancy, labor, nursing aversion and beyond. New
York: samozaložba, pp. 14–80.

Lawrence, R.A., & Lawrence, R.M., 2011. Breastfeeding: a guide for the medical profession. 7th ed. St. Louis: Elsevier Mosby, pp. 232–363. https://doi.org/10.1016/B978-1-4377-0788-5.10008-2 [16. 12. 2016].

LaLecheLeaugue, 2016. Tandemsko dojenje. Available at: http://www.dojenje.net/vprasanja/34-tandemsko-dojenje.
html?eprivacy=1 [5. 12. 2016].

Madarshahian, F., & Hassanabadi, M., 2012. A comparative study of breastfeeding during pregnancy. Journal of Nursing Research, 20(1), pp. 74–80. https://doi.org/10.1097/JNR.0b013e31824777c1 PMid:22333968

Merše Lovrinčević, K., 2012. Izkušnje mater s prolongiranim dojenjem: magistrsko delo. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, pp. 12–45.

Pajalic, Z., 2014. Nursing students' views on promoting successful breastfeeding in Sweden. Global Journal of Health
Science, 6(5), pp. 63–69. https://doi.org/10.5539/gjhs.v6n5p63 PMid:25169002; PMCid:PMC4825258

Poličnik, R., Fidler Mis, N., Bratanič, B., Hlastan Ribič, C., Čampa, A., & Fajdiga Turk, V., 2009. Priporočila za zdravo prehranjevanje dojenčkov. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, pp. 21–27. Available at: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/zakonodaja/mednarodna_zakonodaja/VARNOST_%C5%BDIVIL/SMERNICE_PREHRANJEVANJA_DOJENCKE_P-4_preview.pdf [5. 12. 2016].

World Medical Association, 2013. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), pp. 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 PMid:24141714

World Health Organization, 2016. Promoting proper feeding for infants and young children. Available at: http://www.who.int/nutrition/topics/infantfeeding/en/ [16. 12. 2016].
Objavljeno
2018-03-14
Kako citirati
Merše Lovrinčević, K. in Lepičnik Vodopivec, J. (2018) Dojenje in tandemsko dojenje, Obzornik zdravstvene nege, 52(1), str. 38-44. doi: https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.1.163.
Rubrike
Izvirni znanstveni članek
Share |