Ogroženost za padce v terciarni bolnišnici

Avtorji

  • Maja Klančnik Gruden Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija; Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.2.213

Ključne besede:

Morsejina lestvica padcev, varnostni zaplet, padci, akutna zdravstvena oskrba, dejavniki tveganja

Povzetek

Uvod: Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšna je ogroženost za padce odraslih pacientov v akutni  zdravstveni obravnavi ter kakšne so razlike v ogroženosti glede na spol, starost, kraj pacientove obravnave (kliniko) in specialnost stroke ter kategorijo zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege.
Metode: Uporabljeno je bilo kvantitativno raziskovanje – presečna opazovalna raziskava. Vzorec (n = 1361) je vključeval odrasle paciente, hospitalizirane v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Podatki so se zbirali na za to posebej  razvitem instrumentu, pri čemer je bila ogroženost za padce vrednotena z Morsejino lestvico. Podatki so se zbirali od oktobra do novembra 2015. Poleg osnovne deskriptivne statistike so bili uporabljeni tudi Mann-Whitneyjev test, test ANOVA in Pearsonov korelacijski test.
Rezultati: Raziskava je pokazala, da je v akutni zdravstveni obravnavi v slovenski terciarni bolnišnici zmerno do visoko ogroženih za padce 69,1 % (n = 940) pacientov, od tega je 28,0 % (n = 381) visoko ogroženih. Ogroženost pacientov za padce je pozitivno povezana s starostjo (r = 0,462, p < 0,001). Razlikuje se tudi glede na kliniko (F = 29,210, p < 0,001), specialnost stroke (Z = –5,660, p < 0,001) ter kategorijo zahtevnosti zdravstvene nege (F = 125,464, p < 0,001).
Diskusija in zaključek: Pomembno bolj ogroženi so starejši, pacienti, razvrščeni v višje kategorije zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege, ter pacienti, zdravljeni v okviru internističnih strok. Rutinsko ocenjevanje ogroženosti, načrtovanje in izvajanje ukrepov za preprečevanje padcev so temelji zmanjševanja padcev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografija avtorja

Maja Klančnik Gruden, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija; Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija

asist. mag., viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Literatura

Babine, R.L., Hyrkäs, K.E., Bachand, D.A., Chapman, J.L., Fuller, V.J. & Honess, C.A., 2016. Falls in a tertiary care hospital association with delirium: a peplication study. Psychosomatics, 57(3), pp. 273–282. https://doi.org/10.1016/j.psym.2016.01.003 PMid:27063812

Berry, S. & Kiel, D., 2017. Falls: prevention in nursing care facilities and the hospital setting. Available at: http://www.uptodate.com/contents/falls-prevention-in-nursing-carefacilities-and-the-hospital-setting?source=search_result&search=falls+prevention&selectedTitle=2~150 [8. 1. 2018].

Burns, E.R., Stevens, J.A. & Lee, R., 2016. The direct costs of fatal and non-fatal falls among older adults - United States. Journal of Safety Research, 58, pp. 99–103. https://doi.org/10.1016/j.jsr.2016.05.001 PMid:27620939

Callis, N., 2016. Falls prevention: identification of predictive fall risk factors. Applied Nursing Research, 29, pp. 53–58. https://doi.org/10.1016/j.apnr.2015.05.007 PMid:26856489

Caltabiano, M., Comolli, C.L. & Rosina, A., 2017. The effect of the Great Recession on permanent childlessness in Italy. Demographic Research, 37(20), pp. 635–668. https://doi.org/10.4054/DemRes.2017.37.20

Ferš, S., 2017. List kazalnika: interno gradivo. Ljubljana: Univerzitetni klinični center Ljubljana, p. 10.

Haines, T.P., Hill, K., Walsh, W. & Osborne, R., 2007. Designrelated bias in hospital fall risk screening tool predictive accuracy evaluations: systematic review and meta-analysis. Journal of Gerontology, 62(6), pp. 664–672. https://doi.org/10.1093/gerona/62.6.664

Herdman, T. H. & Kamitsuru, S., eds., 2017. Negovalne diagnoze NANDA International: definicije in klasifikacija 2015–2017. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Kiel, D.P., 2016. Falls in older persons: risk factors and patient evaluation. Available at: https://www.uptodate.com/contents/falls-in-older-persons-risk-factors-and-patient-evaluation [28. 7. 2017].

Klančnik-Gruden, M., Bregar, B., Peternelj, A. & Marinšek, N., 2011. Slovenska kategorizacija zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege: priročnik. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Klančnik-Gruden, M., Košir, I., Cotič-Anderle, M., Roš, A. & Hvala, U., 2017. Ogroženost pacientov z internističnimi obolenji za padce. In: S. Majcen Dvoršak, T. Štemberger Kolnik, & A. Kvas, eds. Medicinske sestre in babice – ključne za zdravstveni sistem: zbornik prispevkov z recenzijo. 11. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije, Brdo pri Kranju, 27. in 29. november 2017. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic, pp. 445–453. Available at: https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/kongres_90let_opt.pdf [3. 1. 2018].

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije, 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza stroškovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Morse, J.M., Morese, R.M. & Tylko, S.J., 1989. Development of a scale to identify fall-prone patient. Canadian Journal on Aging, 8(4), pp. 366–377. https://doi.org/10.1017/S0714980800008576

Sardo, P.M.G., Simoes, C.S.O., Alvarelhao, J.J.M., Simoes, J.F.F.L. & de Melo, E.M.O.P., 2016. Fall risk assessment: retrospective analysis of Morse Fall Scale scores in Portuguese hospitalized adult patients. Applied Nursing Research, 31, pp. 34–40. https://doi.org/10.1016/j.apnr.2015.11.013 PMid:27397816

Tidy, C., 2016. Prevention of falls in the elderly. Patient, pp. 1–10. Available at: patient.info/doctor/prevention-of-falls-inthe-elderly-pro Prevention [10. 3. 2017].

Univerzitetni klinični center Ljubljana, 2014. Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2014: javni sektor z več kot 250 zaposlenimi. Ljubljana: Univerzitetni klinični center Ljubljana, p. 48.

Zhao, Y. & Kim, H., 2015. Older adult inpatient falls in acute care hospitals: intrinsic, extrinsic, and enviromental factors. Journal of Gerontological Nursing, 41(7), pp. 29–43. https://doi.org/10.3928/00989134-20150616-05 PMid:26126026

World Medical Association, 2013. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of American Medical Association, 310(20), pp. 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 PMid:24141714

Prenosi

Objavljeno

2018-06-21

Kako citirati

Klančnik Gruden, M. (2018). Ogroženost za padce v terciarni bolnišnici. Obzornik Zdravstvene Nege, 52(2), 100–107. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.2.213

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek