Skrb za osebe z depresijo v Sloveniji: pregled literature

Avtorji

  • Vesna Zupančič Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto, Na Loko 2, 8000 Novo mesto
  • Majda Pahor Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.2.22

Ključne besede:

duševno zdravje, skupnostna skrb, zdravstvena nega, sekundarna analiza

Povzetek

Uvod: Članek predstavlja rezultate raziskave o obsegu in vrsti objavljenega znanstvenega in strokovnega znanja o skrbi za osebe z depresijo v Sloveniji. Temeljni namen je bil na podlagi pregleda, analize ter sinteze znanstvenih in strokovnih informacij ugotoviti, ali to znanje omogoča razvoj celostne, integrirane skupnostne skrbi za osebe z depresijo v Sloveniji. Metode: Uporabljen je bil pregled literature. Zbiranje znanstvene in strokovne literature je potekalo po vzajemni bibliografsko-kataložni bazi podatkov (COBIB.SI) v obdobju od januarja do julija 2013. Za analizo je bilo uporabljeno spletno orodje EndNoteWeb. Rezultati pregleda vključujejo število najdenih enot po ključnih besedah ločeno glede na časovno obdobje izida, ocena kakovosti temelji na analizi vključenih znanstvenih raziskav. Rezultati: Rezultati obsegajo bazo literature znanstvenoraziskovalnega in strokovnega publiciranja v Sloveniji od leta 2000 do 2013 (435 enot) in iz nje izhajajoč zemljevid kategorij pojmovanja skupnostne skrbi za osebe z depresijo. Narejena je bila analiza kakovosti vključenih raziskav z vidika uporabljenih raziskovalnih metod. Pri kvalitativni sintezi so bile uporabljene kode (31) in kategorije (4) kot rezultat pregleda kvalitativne sinteze. Diskusija in zaključek: Za razvoj skupnostne skrbi za osebe z depresijo je v Sloveniji premalo empiričnih dokazov. Primanjkuje tudi orodij za merjenje in primerjavo stopnje integracije ter celovitosti integriranih storitev skupnostne skrbi na ravni lokalnih skupnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Vesna Zupančič, Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto, Na Loko 2, 8000 Novo mesto

pred. Vesna Zupančič, dipl. m. s., univ. dipl. soc. ped., mag. vzg. in men. v zdravstvu

Majda Pahor, Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

red. prof. dr. Majda Pahor, univ. dipl. soc.

Literatura

Agius, M., Bulič Vidnjevič, I., Jerič, A., Furlan, M., Žajdela, B. & Švab, V., 2009. The development of community treatment in Slovenia - first outcomes. Psychiatria Danubina, 21(1), pp. 78-80. Available at: http://hrcak.srce.hr/49512 [13. 12. 2013]. PMid:19953744

Ažman, R., 2007. Depra. Celje: Celjska Mohorjeva družba.

Bajt, M., 2009. Duševno zdravje prebivalcev EU. In: Jeriček Klanšček, H., et al., eds. Duševno zdravje v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, pp. 319.

Barney, L.J., Griffiths, K.M., Christensen, H. & Jorm, A.F., 2009. Exploring the nature of stigmatising beliefs about depression and help-seeking: implications for reducing stigma. BioMed Central Public Health, 9, 61. http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-9-61, PMid:19228435; PMCid:PMC2654888

Bjerkan, J., Richter, M., Grimsmo, A., Hellesø, R. & Brender, J., 2011. Integrated care in Norway: the state of affairs years after regulation by law. International Journal of Integrated Care, 11, e001. PMid:21637705; PMCid:PMC3107091

Brown, C., Conner, K.O., Copeland, V.C., Grote, N., Beach, S., Battista, D., et al., 2010. Depression stigma, race, and treatment seeking behavior and attitudes. Journal of Community Psychology, 38(3), pp. 350-368. http://dx.doi.org/10.1002/jcop.20368, PMid:21274407; PMCid:PMC3026177

Coughlan, M.C., Cronin, P. & Ryan, F., 2013. Doing a literature rewiev in nursing, health and social care. London: Sage, p. 7.

Dennis, M., Kadri, A. & Coffey, J., 2012. Depression in older people in the general hospital: a systematic review of screening instruments. Age and Ageing, 41(2), pp. 148-154. http://dx.doi.org/10.1093/ageing/afr169, PMid:22236655

Dernovšek, M.Z., Gorenc, M., Jeriček, H. & Tavčar, R., 2007. Stres, tesnoba in depresija pri bolnikih z rakom. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja RS, pp. 6, 33.

Di Fiandra, T., 2009. European strategies for mental health. Annali dell'Istituto superiore di sanità, 45(1), pp. 54-58. PMid:19567979

Evropski pakt za duševno zdravje in dobro počutje, 2008. Available at: http://ec.europa.eu/health/mental_health/docs/mhpact_sl.pdf [28. 7. 2013].

Hart, C., 2001. Doing a literature review: relasing the social science reserch imagination. London: Sage, p. 13.

Janardhana, N. & Naidu, D.M., 2012. Inclusion of people with mental illness in community based rehabilitation: need of the day. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 16(1), pp. 117-124. Available at: http://www.psychosocial.com/IJPR_16/Inclusion_of_People_Janardhana.html [13. 1. 2013].

Jeriček Klanšček, H., Gabrijelčič Blenkuš, M. & Zorko, M., 2009. Sklepne ugotovitve. In: Jeriček Klanšček, H., et al., eds. Duševno zdravje v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, pp. 100-105.

Jeriček Klanšček, H., Zorko, M., Roškar, S., Bajt, M. & Kamin, T., 2010. Nekatere značilnosti duševnega zdravja prebivalcev Slovenije. Zdravniški vestnik,79(7/8), pp. 523–530.

Južnič Sotlar, M., 2011. Vsaka »depra« še ni depresija. Viva – portal za zdravo življenje. Available at: http://www.viva.si/Psihiatrija/6518/Vsaka-depra-%C5%A1e-ni-depresija [23. 5. 2013].

Kamin, T., Jeriček Klanšček, H., Zorko, M., Bajt, M., Roškar, S. & Dernovšek, M. Z., 2009. Duševno zdravje prebivalcev Slovenije. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja, p. 44, 115.

Klemenc-Ketiš, Z., Kersnik, J. & Tratnik, E., 2009. The presence of anxiety and depression in the adult population of family practice patients with chronic diseases. Zdravstveno varstvo, 48(4), pp. 170-176.

Kobolt, A. & Rapuš Pavel, A., 2004. Multiperspektivni in interdisciplinarni pristop v načrtovanju pomoči. In: Švab, V., ed. Psihosocialna rehabilitacija. Ljubljana: Šent – Slovensko združenje za duševno zdravje, pp. 50-53.

Kodner, D.L. & Kyriacou, C.K., 2000. Fully integrated care for frail elderly: two American models. International journal of integrated care, 1, e08. PMid:16902699; PMCid:PMC1533997

Lancet Global Mental Health Group, Chisholm, D., Flisher, A.J., Lund, C., Patel, V., Saxena, S., et al., 2007. Scale up services for mental disorders: a call for action. Lancet, 370(9594), pp. 1241-1252. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61242-2, PMid:17804059

Leskošek, V. & Hrženjak, H., 2002. Spremenjene vloge nevladnih organizacij. Ljubljana: Mirovni inštitut; Inštitut za sodobne družbene in politične študije, pp. 31-32. Available from at: http://www2.arnes.si/~ljmiri1s/slo_html/publikacije/pdf/MI_spremenjena_vloga_nevlad_org.pdf [11. 7. 2013].

Marinič, M., 2012. Multidisciplinarna obravnava osebe s težavami v duševnem zdravju. In: Marinič, M., ed. Duševno zdravje in skupnost 2012: aktualne dileme pri izvajanju zakona o duševnem zdravju: Ljubljana: Psihiatrična klinika, pp. 9-13.

Marušič, A., 2003. Meje med institucionalno in skupnostno psihiatrijo. In: Romih, J. & Žmitek, A., eds. Meje psihiatrije. Begunje: Psihiatrična bolnišnica, pp. 4550.

Moussavi, S., Chatterji, S., Verdes, E., Tandon, A., Patel, V. & Ustun, B., 2007. Depression, chronic diseases, and decrements in health: results from the World Health Surveys. Lancet, 370(9590), pp. 851-858. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61415-9, PMid:17826170

Pahor, M. & Domanjko, B., 2005. Celostna obravnava zdravja starejših ljudi: pregled literature v Sloveniji 1994 - junij 2004. Kakovostna starost, 8(1), pp. 20-30.

Peternelj, A., Ceglar, J., Dominkuš, D., Horvat, M., Milavec Kapun, M., Stepanovič, A., et al., 2006. Strokovne in organizacijske podlage za vpeljavo integrirane prehodne in dolgotrajne oskrbe v Republiki Sloveniji: osnutek predloga za razpravo. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, p. 31.

Rakovec Felser, Z., 2009. Psihologija telesnega bolnika in njegovega okolja: razumeti in biti razumljen. Maribor: Založba Pivec, p. 179.

Schomerus, G., Schwahn, C., Holzinger, A., Corrigan, P.W., Grabe, H.J., Carta, M.G., et al., 2012. Evolution of public attitudes about mental illness: a systematic review and meta-analysis. Acta psychiatrica Scandinavica, 125(6), pp. 440-452. http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0447.2012.01826.x, PMid:22242976

Skela Savič, B. 2009. Vplivni dejavniki za razvoj zdravstvene nege kot znanstvene discipline. In: Majcen Dvorek, S. et. al., eds. Medicinske sestre in babice- znanje je naša moč. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, pp. 311D.

Suter, E. & Armitage, G.D., 2011. Use of a knowledge synthesis by decision makers and planners to facilitate system level integration in a large Canadian provincial health authority. International journal of integrated care, 11, e011. PMid:21637708; PMCid:PMC3107086

Suter, E., Oelke, N.D., Adair, C.E. & Armitage, G.D., 2009. Ten key principles for successful health systems integration. Healthcare Quarterly, 13 Spec No, pp. 16-23. http://dx.doi.org/10.12927/hcq.2009.21092, PMid:20057244 PMCid:PMC3004930

ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje, 2013. Available at: http://www.sent.si/index.php?m_id=novice&n_id=109 [10. 3. 2013].

Šprah, L., Novak, T. & Dernovšek, M.Z., 2011. Ocena tveganj za razvoj težav v duševnem zdravju prebivalcev Republike Slovenije: elaborat. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, pp. 63, 65. Available at: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_2013/Raziskava.Ocena_tveganj_za_razvoj_tezav_v_dusevnem_zdravju_prebivalcev_RS.2011.pdf [28. 12. 2013].

Švab, V., 2004. Raziskave na področju PSR. In: Švab, V., ed. Psihosocialna rehabilitacija. Ljubljana: Šent - Slovensko združenje za duševno zdravje, pp. 25-31.

Švab, V., 2009. Duševna bolezen in stigma. Ljubljana: Šent –Slovensko združenje za duševno zdravje, pp. 19-67.

Švab, V., 2012. Skupnostna psihiatrija. 2012: 4. Available at: http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/word/STROKOVNI_CLANKI_-_razni/Skupnostna_psihiatrija_-_Vesna_Svab.pdf [2. 7. 2013].

The European Forum for Primary Care. EFPC Conference Istanbul 9-10 September, 2013. Available at: http://www.euprimarycare.org/istanbul/efpc-conference-istanbul-9-10-september-2013-0 [23. 5. 2013].

Thornicroft, G. & Tansella, M., 2004. Components of a modern mental health service: a pragmatic balance of community and hospital care: overview of systematic evidence. The British journal of psychiatry, 185, pp. 283-290. Erratum in: British journal of psychiatry, 2004, 185, p. 440. http://dx.doi.org/10.1192/bjp.185.4.283, PMid:15458987

Udovič, N., 2011. Koordinacija obravnave v skupnosti oseb s težavami v duševnem zdravju. In: Bregar, B. &, Peterka, N.J., eds. Skupnostna psihiatrična obravnava: zbornik z recenzijo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, pp. 1116.

Wittchen, H.U. & Jacobi, F., 2005. Size and burden of mental disorders in Europe – a critical review and appraisal of 27 studies. European neuropsychopharmacology, 15(4), pp. 357-376. http://dx.doi.org/10.1016/j.euroneuro.2005.04.012, PMid:15961293

World Health Organization. Ten highlights in health statistics: part 1, 2008. Available at: http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS08_Part1.pdf [3. 5. 2013].

World Health Organization. Mental health, 2012. Available at: http://www.who.int/mental_health/evidence/en/ [12. 6. 2013].

Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr), 2008. Uradni list Republike Slovenije št. 77.

Zanjani, F. & Rowles, G.D., 2012. “We don't want to talk about that”: overcoming barriers to rural aging research and interventions on sensitive topics. Journal of rural studies, 28(4), pp. 398-405. http://dx.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2012.03.005

Zelena knjiga. Izboljšanje duševnega zdravja prebivalstva. Pot k strategiji na področju duševnega zdravja za Evropsko unijo, 2005. Bruselj: Komisija evropskih skupnosti, p. 4. Available at: http://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/mental/green_paper/mental_gp_sl.pdf [3. 7. 2013].

Ziherl, S. & Pregelj, P., 2010. Samomorilnost v Sloveniji. Zdravniški vestnik, 79(7/8)pp. 559–562. Available at: http://www.szd.si/user_files/vsebina/Zdravniski_Vestnik/2010/julij-avgust/559-62.pdf [3. 1. 2013].

Zupančič, V. & Filej, B., 2013. Koncept skupnostne skrbi iz perspektive znanja študentov. In: Železnik, D., et al., eds. Sedanjost in prihodnost zdravstvenih ved v času globalnih sprememb: zbornik predavanj z recenzijo. 3. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih ved, 17. september 2013. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, pp. 66-75.

Prenosi

Objavljeno

2014-06-23

Kako citirati

Zupančič, V., & Pahor, M. (2014). Skrb za osebe z depresijo v Sloveniji: pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 48(2). https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.2.22

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##