Odnos in znanje kliničnih mentorjev zdravstvene nege o varnosti pacientov

  • Andrej Robida Center za izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave, Blejska cesta 13, 4260, Bled; Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Spodnji Plavž 3, 2470, Jesenice
Ključne besede: varnost pacientov, izobraževanje, zdravstvena nega, mentorji

Povzetek

Uvod: Klinični mentorji v zdravstveni negi potrebujejo sodobno znanje in veščine za prenos znanj na študente pri kliničnem usposabljanju. Namen raziskave je bil ugotoviti pogled in znanje o varnosti pacientov pri kliničnih mentorjih Fakultete za zdravstvo Jesenice (FZJ). Metode: Uporabljen je bil preveden vprašalnik Svetovne zdravstvene organizacije o razumevanju varnosti in znanju o varnosti pacientov s priložnostnim vzorcem kliničnih mentorjev, ki so se udeležili delavnice o izboljševanju kakovosti v zdravstvu v organizaciji FZJ, odzivnost je bila 52 % (n = 36). Obdelava podatkov je bila narejena s statističnim programom SPSS verzija 20 z uporabo Kruskal-Wallisovega testa in binarne logistične regresije. Rezultati: V sklopu osebnega odnosa do varnosti pacientov je bilo pozitivnih odgovorov preko 90 %. Rezultati ocene lastnega znanja o varnosti pacientov, varnosti zdravstvenega sistema, vpliva posameznika na varnost pa niso dosegli ravni, ki bi zagotavljala dobro varnost pacientov – odstotek pravilnih odgovorov za vseh enajst tem o znanju varnosti pacientov je bil 25,5 %. Delovna doba v sedanjem poklicu in število ur predhodnega formalnega izobraževanja niso napovedovale verjetnosti dobrega celokupnega znanja o varnosti pacientov (x2 (4, N = 31) = 8,83, p = 0,07). Diskusija in zaključek: Rezultati raziskave so pokazali pomanjkljivo znanje o varnosti pacientov pri kliničnih mentorjih. Pri kliničnih mentorjih zdravstvene nege je potrebno usposabljanje s področja varnosti pacientov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Andrej Robida, Center za izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave, Blejska cesta 13, 4260, Bled; Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Spodnji Plavž 3, 2470, Jesenice
izr. prof. dr., dr. med.

Literatura

Boxwala, A.A, Dierks, M., Keenan, M., Jackson, S., Hanscom, R., Bates, D., et al., 2004. Organization and representation of patient safety data: current status and issues around generalizability and scalability. Journal of the American Medical Informatics Association, 11(6), pp. 468–478. http://dx.doi.org/10.1197/jamia.M1317; PMid:15298992; PMCid:PMC524625

Briggs, S.R. & Check, J.M., 1986. The role of factor analysis in the development and evaluation of personality scales. Journal of Personality, 54(1), pp. 106-148. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6494.1986.tb00391.x

Derganc, M. & Robida, A., 2011. Poročilo ekspertnega nadzora. Ljubljana: Zdravniška Zbornica Slovenije.

Farley, D., Zheng, H., Rousi, E. & Leotsakos, A., 2013. Evaluation of the WHO multi-professional patient safety curriculum guide. Geneva: World Health Organization, p. 15.

Kohn, L.T., Corrigan, J.M. & Donaldson, M.S., 2000. To err is human. Building a safer health system. Washington: National Academy Press, p. 1.

Nemes, S., Jonasson, J.M., Genell, A. & Steineck, G., 2009. Bias in odds ratios by logistic regression modelling and sample size. BMC Medical Research Methodology, 9, p. 56.

http:dx.doi.org/10.1186/1471-2288-9-56; PMid:19635144; PMCID:PMC2724427

Ridley, R.T., 2008. The relationship between nurse education level and patient safety: an integrative review. The Journal of Nursing Education, 47(4), pp. 149-156. http://dx.doi.org/10.3928/01484834-20080401-06; PMid:18468291

Robida, A., 2004. Opozorilni nevarni dogodki: kakovost v zdravstvu. Zdravniški vestnik, 73(9), pp. 681-687.

Robida, A., 2008. Health professions education in Slovenia: a new challenge to overcome a quality gap. Kranjska Gora, June 2008.

Robida, A., 2012. Odkloni, napake, kultura obtoževanja in pravična kultura. In: Bahun, M., Kramar, Z. & Skela Savič, B. eds. Trajnostni razvoj na področju kakovosti in varnosti - povezava med akreditacijo in varno ter kakovostno obravnavo pacientov: zbornik prispevkov. 5. dnevi Angele Boškin, Kranjska Gora: 20.-21. september 2012. Jesenice: Splošna bolnišnica Jesenice in Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, pp. 40-46.

Robida, A., 2013. Perception of patient safety culture in Slovenian acute general hospitals. Zdravniški vestnik, 82(10), pp. 648-660.

Robida, A., Derganc, M. & Lakić, N., 2013. Poročilo izrednega strokovnega nadzora. Ljubljana: Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Robida, A., 2014. Ocena več poklicnega kurikuluma o varnosti pacientov študentov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice in študentov šestih regij Svetovne zdravstvene organizacije. In: Skela Savič, B., Hvalič Touzery S. eds. 7. mednarodna znanstvena konferenca – Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, Bled, Slovenija. [CD-ROM]. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, pp. 150-156.

Sorra, J.S. & Dyer, N., 2010. Multilevel psychometric properties of the AHRQ hospital survey on patient safety culture. BioMed Central Health Services Research, 10, p. 199. http://dx.doi.org/10.1186/1472-6963-10-199; PMid:20615247; PMCid:PMC2912897

Tourangeau, R. & Yan, T., 2007. Sensitive questions in surveys. Psychological Bulletin, 133(5), pp. 859–883. http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.133.5.859; PMid:17723033

Veterans Health Administration National Center for Patient Safety, 2014. Glossary of patient safety terms. Available at:. http://www.patientsafety.va.gov/professionals/publications/glossary.asp [ 31. 5. 2014].

World Health Organization, 2008. WHO patient safety curriculum guide for medical schools. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization, 2011. WHO patient safety curriculum guide: multi-professional edition. Geneva: World Health Organization.

Objavljeno
2014-09-20
Kako citirati
Robida, A. (2014) Odnos in znanje kliničnih mentorjev zdravstvene nege o varnosti pacientov, Obzornik zdravstvene nege, 48(3). doi: 10.14528/snr.2014.48.3.28.
Rubrike
Izvirni znanstveni članek