Organizacijski model zagotavljanja varnosti in kakovosti obravnave agresije pri pacientu z duševno motnjo v zdravstveni negi na področju psihiatrije v Sloveniji

Avtorji

  • Branko Gabrovec Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje
  • Branko Lobnikar Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.4.33

Ključne besede:

zdravstvena nega, nasilje, psihiatrična bolnišnica

Povzetek

Uvod: Članek predstavlja organizacijske ukrepe za upravljanje nasilja v psihiatričnih bolnišnicah in raziskavo, ki obravnava preliminarne rezultate predlaganega modela. Metode: Izvedena je bila neeksperimentalna vzorčna metoda raziskovanja. Inštrument raziskave je bil strukturirani vprašalnik. Za izvedbo raziskave so bili izbrani nasilju najbolj izpostavljeni, tj. zaposleni v psihiatrični zdravstveni negi na intenzivnih in/ali zaprtih psihiatričnih oddelkih. V raziskavi je sodelovalo pet psihiatričnih bolnišnic, trije psihiatrični domovi in dva centra za usposabljanje, delo in varstvo. Podatki so bili obdelani s statističnim programom SPSS 20,0, upoštevana je bila stopnja značilnosti p < 0,05. Rezultati: Praktični del funkcionalnega izobraževanja se je izvajal v letih 2010–2013 v nekaterih psihiatričnih bolnišnicah in oddelkih. Preliminarna raziskava, ki je bila opravljena leta 2013, je pokazala na uspešnost predlaganega organizacijskega modela. Diskusija in zaključek: Zaposleni v psihiatrični zdravstveni negi so odgovorni za zagotavljanje varnosti in kakovosti obravnave v primeru agresivnega izbruha, vendar za le-to ne posedujejo dovolj funkcionalnih znanj. Članek predstavlja organizacijski model za zagotavljanje varnosti in kakovosti obravnave v primeru agresivnega izbruha in ustrezno funkcionalno izobraževanje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Branko Gabrovec, Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje

MSc, Grad. En. Log

Branko Lobnikar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana

PhD, Associate Professor

Literatura

Bowie, V., 2002. Defining violence at work: a new typology. In: Gill, M., Fisher, B. & Bowie, V. eds. Violence at work: couses, patterns and prevention. Portland: Willan Publishing. pp.1-20.

Clements, P.T., DeRanieri, J.T., Clark, K., Manno, M.S. & Kuhn, D.W., 2005. Workplace violence and corporate policy for health care settings. Nursing Economics, 23(3), pp. 119-124. PMid:16033140

Davison, S.E., 2005. The management of violence in general psychiatry. Advances in Psychiatric Treatment, 11, pp. 362-370. http://dx.doi.org/10.1192/apt.11.5.362

Dernovšek, M. & Novak, G.V., 2001. Priporočila in smernice za uporabo posebnih ukrepov v psihiatriji. Ljubljana: Viceversa.

Gabrovec, B., 2009. Smernice fizičnega oviranja. In: Poček, U. ed. Nasilno vedenje v duhu novih praks: smernice fizičnega oviranja. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, pp. 25-26.

Gabrovec, B., Eržen, I. & Lobnikar, B., 2014. The prevalence and the nature of violence directed at the medical staff in psychiatric health care in Slovenia. HealthMED, 8(2), pp. 228-234.

Gabrovec, B., 2014. Organizacijski model zagotavljanja varnosti in kakovosti obravnave psihiatričnega bolnika z vidika različnih deležnikov: doktorska disertacija. Kranj. Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, pp.122.

Gates, D.M, Gillespie, G.L, & Succop, P., 2011. Violence against nurses and its impact on stress and productivity. Nursing Economics, 29(2), pp. 59-67. PMid:21667672

Groleger, U., 2009. Agresivnost. In: Pregelj, P. & Kobentar, R. eds. Zdravstvena nega in zdravljenje motenj v duševnem zdravju. Ljubljana: Rokus Klett, pp. 288-294.

Hahn, S., Muller, M., Needham, I., Dassen, T., Kok, G., & Halfens, R.J.G., 2010. Factors associated with patient and visitors violence experienced by nurses in general hospitals in Switzerland: a cross-sectional survey. Journal of Clinical Nursing, 19(23-24), pp. 3535-3546. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2010.03361.x; PMid:20958803

Kobal M., 2009. Security and legal psychopathology. Ljubljana: University of Maribor, Faculty of Criminal Justice and Security.

Kolman, K., 2009. Ogroženost medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatrični bolnišnici: diplomsko delo visokošolskega študija. Ljubljana: Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede.

Kovač, P., 2012. Physical restraint of pacients in clinical practice. In: Bregar, B. & Peterka-Novak, J. eds. Restraint and seclusion as special precautionary measures in theory and clinical settings: proceedings of lectures with peer review. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, pp. 5-12.

Klemenc, D. & Pahor, M., 2000. Nasilje na delovnih mestih medicinskih sester v Sloveniji. In: Klemenc, D. & Pahor M. eds. Nasilje in spolno nadlegovanje na delovnih mestih medicinskih sester v Sloveniji. Ljubljana: Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, pp. 12-35.

Mrevlje, P.T. & Umek, P., 2011. Safety issues in psychiatric settings. Varstvoslovje, Journal of Criminar Justice and Security, 13(4), pp. 431-443. Available at: http://www.fvv.uni-mb.si/rV/arhiv/2011-4/06_PavsicMrevlje_Umek.pdf [16. 11. 2014].

National Institute for Occupational Safety and Health, 2002.Violence Occupational hazards in hospitals. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention. Available at: http://www.cdc.gov/niosh/docs/2002-101/ [5. 6. 2014].

Pagon, M., Lobnikar, B. & Jereb, J., 2001. Agresivno vedenje in nasilje na delovnem mestu ter pomen njunega upravljanja za zagotavljanje organizacijske uspešnosti in učinkovitosti. In: Vukovič, G. ed. Management in globalizacija: zbornik posvetovanja z mednarodno udeležbo. Kranj: Moderna organizacija, pp. 114-127.

Pai, H.C, & Lee, S., 2011. Risk factors for workplace violence in clinical registered nurses in Taiwan. Journal of Clinical Nursing, 20(9-10), pp. 1405-1412. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2010.03650.x; PMid:21492284

Picakciefe, M., Akca, S., Elibol, A., Deveci, A., Yilmaz, N. & Yilmaz, U.E., 2012. The analysis of violence against the nurses who are in employee status in Mugla State Hospital, Turkey. HealthMED, 6(11), pp. 3626-3637.

Privitera, M., Weisman, R., Cerulli, C. Tu, X., & Groman, A., 2005. Violence toward mental health staff and safety in the work environment. Occupational Medicine, 55(6), pp. 480-486. http://dx.doi.org/10.1093/occmed/kqi110; PMid:15923198

Stokowski, L.A., 2010. Violence: not in my job description. Workplace Violence in Healthcare Settings. Available at: http://www.medscape.com/viewarticle/727144 [5.6.2014].

Soares, J.J.F., Lawoko, S. & Nolan, P., 2000. The nature, extent and determinants of violence against psychiatric personnel. Work and Stress, 14(2), pp. 105-120. http://dx.doi.org/10.1080/026783700750051630

Van Leeuwen, M.E, & Harte, J.M., 2011. Violence against care workers in psychiatry: is prosecution justified? International Journal of Law and Psychiatry, 34(5), pp. 317-323. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijlp.2011.08.011; PMid:21924773

World Health Organization, 2002. World report on violence and health. Geneva: WHO.

Zakon o duševnem zdravju, 2008. Uradni list Republike Slovenije št. 77/2008.

Objavljeno

2014-12-17

Kako citirati

Gabrovec, B., & Lobnikar, B. (2014). Organizacijski model zagotavljanja varnosti in kakovosti obravnave agresije pri pacientu z duševno motnjo v zdravstveni negi na področju psihiatrije v Sloveniji. Obzornik Zdravstvene Nege, 48(4). https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.4.33

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##