Sodelovanje med medicinskimi sestrami in zdravniki

ocene študentov zdravstvene nege in medicine

Avtorji

  • Maja Strauss Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija
  • Jana Goriup Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija
  • Miljenko Križmarić Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, in Univerza v Mariboru, Medicinska Fakulteta, Taborska ulica 8, 2000 Maribor, Slovenija
  • Anton Koželj Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.2.170

Ključne besede:

sodelovanje, medicinske sestre, zdravniki, študenti

Povzetek

Uvod: Dobro sodelovanje med zdravniki in medicinskimi sestrami omogoča višjo kakovost zdravstvene obravnave pacientov. Namen raziskave je bil ugotoviti, kako odnose med medicinskimi sestrami in zdravniki ocenjujejo študenti zdravstvene nege in medicine.

Metode: V neeksperimentalni kvantitativni raziskavi je bila uporabljena Jeffersonova lestvica za oceno sodelovanja med zdravniki in medicinskimi sestrami. V priložnostni vzorec je bilo zajetih 428 študentov. Od tega 235 (54,9 %) študentov zdravstvene nege in 193 (45,1 %) študentov medicine. Podatki so bili analizirani z bivariatno statistiko in t-testom.

Rezultati: Ugotovitve kažejo statistično pomembne razlike glede na spol anketirancev, pri nekaterih trditvah pa tudi glede na vrsto študija.  Anketiranke so se v večji meri strinjale s trditvami. Največja razlika glede na spol anketiranih je bila pri trditvi, da bi morali biti študentje medicine in zdravstvene nege vključeni v timsko delo, da bi razumeli svoje vloge (t = 2,59, p = 0,010). Študentje zdravstvene nege so se večinoma bolj strinjali s trditvami kot študentje medicine. V primerjavi med vrstama študija je bila največja razlika glede strinjanja pri trditvi »Na medicinsko sestro je treba gledati kot na zdravnikovo sodelavko in kolegico in ne kot na pomočnico« (t = 15,24, p < 0,001).

Diskusija in zaključek: Ugotovitve kažejo statistično pomembne razlike v oceni odnosov med medicinskimi sestrami in zdravniki glede na spol anketiranih ter vrsto študija. Razlike glede različnih pogledov študentov obeh fakultet ponujajo priložnost za načrtovanje obeh izobraževanih programov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Maja Strauss, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija

viš. pred. mag., dipl. m. s., univ. dipl. org.

Jana Goriup, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija

prof. dr., prof. soc.

Miljenko Križmarić, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, in Univerza v Mariboru, Medicinska Fakulteta, Taborska ulica 8, 2000 Maribor, Slovenija

izr. prof. dr., univ. dipl. inž. el.

Anton Koželj, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija

viš. pred. mag., dipl. zn., univ. dipl. org.

Literatura

American Nurses Association (ANCC), 2007. Forces for magnetism. Available at: http://www.nursecredentialing.org/megnet/ forces.html [15. 03. 2017].

Bankston, D., 2005. Collective self-esteeme and attitudes toward collaboration as predictors to coollaborative practice behaviors used by registered nurses and physicians in acute care hospitals: dissertation. Cincinnati: University of Cincinnati, College of nursing.

Bezenšek, J., & Barle, A., 2007. Poglavja iz sociologije medicine. Maribor: Medicinska fakulteta.

Boev, C. & Xia, Y., 2015. Nurse-physician collaboration and hospital-acquired infections in critical care. Critical Care Nurse, 35, pp. 266–272. https://doi.org/10.4037/ccn2015809 PMid:25834009

Boyle, D. & Kochinda, C., 2004. Enhancing collaborative communication of nurse and physician leadership in two intenzive care units. Journal of Nursing Administration, 34(2), pp. 60–70. https://doi.org/10.1097/00005110-200402000-00003 PMid:14770064

Delunas, L., & Rouse, S., 2014. Nursing and medical student attitudes about communication and collaboration before and after ran interprofessional education experience. Nursing Education Perspectives, 35(2) pp. 100–105. https://doi.org/10.5480/11-716.1 PMid:24783725

DeVellis, R. F., 2003. Scale development: Theory and applications. Thousand Oaks: Sage Publications.

Dougherty, M. & Larson, E., 2005. A review of intruments measuring nurse-physician collaboration. Journal of Nursing Administration, 35(5), pp. 244–253. https://doi.org/10.1097/00005110-200505000-00008 PMid:15891488

Garber, J., Madigan, E., Click, E. & Fitzpatrick, J., 2009. Attitudes towards collaboration and servant leadership among nurses physician and residents. Journal of Interprofessional Care, 23(4), pp. 331–340.

Goriup J., 2015. Kaj (še sploh) motivira medicinske sestre za kakovostno delo v Sloveniji. In: J. Starc, I. Konda, V. Marjanović, D. Ristić & C. Smilevski, eds. Izzivi globalizacije in družbenoekonomsko okolje EU: zbornik prispevkov, mednarodna znanstvena konferenca, Novo mesto 16. in 17. april 2015. Novo mesto: Fakulteta za poslovne in upravne vede, Visoka šola za upravljanje in poslovanje, pp. 188–195.

Hansson, A., Foldevi, M., & Mattsson, B., 2010. Medical students' attitudes toward collaboration between doctors and nurse-a comparison between two Swedish universities. Journal of Interprofessionals Care, 24(3), pp. 242–250.

Hojat, M. & Herman, M., 1985. Developing an instrument to measure attitudes toward nurses: preliminary psychometric findings. Psychological Reports, 56, pp. 571–579. https://doi.org/10.2466/pr0.1985.56.2.571 PMid:4001262

Hughes, B. & Fitzpatrick, J., 2010. Nurse-physician collaboration in an acute care community hospital. Journal of Interprofessional Care, 24, pp. 625–632. https://doi.org/10.3109/13561820903550804 PMid:20807034

Jones, T. & Fitzpatrick, J., 2009. CRNA-Physician Collaboration in Anesthesia. AANA Journal, 77, pp. 431–436. PMid:20108729

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic inzdravstvenih tehnikov Slovenije.

Nair, D.M., Fitzpatrick, J.J, McNulty, R., Click, E.R. & Glembocki, M.M., 2012. Frequency of nurse – physician collaborative behaviors in an acute care hospital. Journal of Interprofessional Care, 26(2), pp.115–120. https://doi.org/10.3109/13561820.2011.637647 PMid:22145999

Ovijač, D., 2007. Medpoklicno sodelovanje medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in zdravnikov: magistrsko delo. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede.

Pahor, M., 2006. Medicinske sestre in univerza. Domžale: Izolit.

Pahor, M., 2007. Sodelovanje med medicinskimi sestrami in zdravniki kot družbeni pojav. Zdravstveni vestnik, 76, pp. 43–47.

Park, J., Hawkins, W., Hawkins, M. & Hamlin, E., 2013. Attitudes toward interprofessional collaboration among students in the health care professions. Advances in Social Work, 14(2), pp. 556–572.

Reeves, S., Nelson, S. & Zwarenstein, M., 2008. The doctor-nurse game in the age of interprofessional care: a view from Canada. Nursing Inquiry, 15(1), pp. 1–2. https://doi.org/10.1111/j.1440-1800.2008.00396.x PMid:18271784

Skela-Savič, B., Pagon, M. & Lobnikar, B, 2006. Organizacijska kultura v slovenskih bolnišnicah. In: V. Rajkovič, P. Doucek, T. Kern, M. Kljajić, J. von Knop, et al., eds. Management sprememb: zbornik povzetkov referatov 25. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Portorož, 15-17 marec 2006. Kranj: Moderna organizacija, pp. 143–144.

Taylor, C., 2009. Attitudes toward physicians – nurses collaboration in anesthesia. AANA Journal, 77(5), pp. 343–347. PMid:19911643

Tourangeau, A., Cranley, L. & Jeffs, L., 2006. Impact of nursing on hospital patient mortality: a focused review and related policy implications. Quality and Safety in Health Care, 15, pp. 4–8.

Vrbovšek, S., 2006. Strukturne značilnosti razmerij med medicinskimi sestrami in zdravniki diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede.

Zaletel-Kragelj, L., 2010. Zdravniki in medpoklicno sodelovanje. Katedra za javno zdravje; Medicinska fakulteta; Univerza v Ljubljani. Available at: http://www.mf.uni-lj.si/dokumenti/e708266180d7e902d94c84efb1422b64.pdf [15. 03. 2017].

Ward, J., Schall, M., Sullivan, J., Bowen, M., Erdmann, J. & Hojat, M., 2008. The Jefferson scale of attitudes toward physician – nurse collaboration: a study with undergraduate nursing students. Journal of Interprofessional Care, 22(4), pp. 375–386. https://doi.org/10.1080/13561820802190533 PMid:18800279

World Medical Association, 2013. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), pp. 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 PMid:24141714

Yildrim, A., Ates, M., Akinci, F., Ross, T., Selimen, D., Issever, H, et al., 2005. Physician – nurse attitudes toward collaboration in Istanbul's public hospitals. International Journal of Nursing Studies, 42, pp. 429–437. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2004.07.007 PMid:15847905

Prenosi

Objavljeno

2018-12-16

Kako citirati

Strauss, M., Goriup, J., Križmarić, M., & Koželj, A. (2018). Sodelovanje med medicinskimi sestrami in zdravniki: ocene študentov zdravstvene nege in medicine. Obzornik Zdravstvene Nege, 52(4), 225–232. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.2.170

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek