Dokumentiranje navodil o življenjskem slogu in samoobvladovanju bolezni pri pacientih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo

  • Maruša Ahačič Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik, Slovenija
  • Saša Kadivec Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik in Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, Jesenice, Slovenija
  • Jerneja Farkaš-Lainščak Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota in Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Ključne besede: pacienti, hospitalizacija, dokumentacija, medpoklicno sodelovanje

Povzetek

Uvod: Za boljše doseganje kakovosti življenja pacientov s kronično obstruktivno pljučno boleznijo je slednje treba poučiti o značilnostih bolezni ter o ukrepih za njeno učinkovito samoobvladovanje. Namen raziskave je bil ugotoviti pogostost dokumentiranja in vrsto dokumentiranih navodil o življenjskem slogu in samoobvladovanju bolezni v bolnišnični dokumentaciji pacientov s kronično obstruktivno pljučno boleznijo.
Metode: Izvedena je bila retrospektivna kvantitativna raziskava, v kateri je bila pregledana celotna bolnišnična dokumentacija (terapevtski listi, liste zdravstvene nege, arhivi zdravstvenovzgojnih šol, odpustna pisma) 253 pacientov s kronično obstruktivno pljučno boleznijo. Za analizo podatkov sta bila poleg osnovne deskriptivne statistike uporabljena tudi hi-kvadrat test in ordinalna logistična regresija.
Rezultati: V bolnišnični dokumentaciji so pacienti s kronično obstruktivno pljučno boleznijo imeli dokumentirana v povprečju manj kot 4 navodila o življenjskem slogu in samoobvladovanju bolezni (x = 3,8, s = 5,1). V odpustnem pismu je polovica pacientov (x = 0,5, s = 0,9) imela zabeleženih manj navodil o življenjskem slogu in samoobvladovanju bolezni kot v bolnišnični dokumentaciji (x2 = 33,455, p < 0,001). Diplomirane medicinske sestre so navodila dokumentirale petkrat pogosteje kot zdravniki.
Diskusija in zaključek: Raziskava je za bolnišnično dokumentacijo pacientov s kronično obstruktivno pljučno boleznijo ugotovila nizko število dokumentiranih navodil o življenjskem slogu in samoobvladovanju bolezni. Treba bo povečati ozaveščenost o pomenu dokumentiranja zdravstvenovzgojnih navodil in oblikovati orodja za izboljšanje medpoklicne komunikacije.

Biografije avtorja

Maruša Ahačič, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik, Slovenija

dipl. m. s., mag. zdr. neg.

Saša Kadivec, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik in Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, Jesenice, Slovenija

asis. dr. , viš. med. ses., prof. zdr.vzg.

Jerneja Farkaš-Lainščak, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota in Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

doc. dr., dr. med., spec. javnega zdravja

Literatura

Almagro, P. & Castro, A., 2013. Helping COPD patients change health behavior in order to improve their quality of life.
International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease,8, pp. 335–345. https://doi.org/10.2147/COPD.S34211
PMid:23901267; PMCid:PMC3726303

Bradley, K.A., Rubinsky, A.D., Sun, H., Bryson, C.L., Bishop, M.J., et al., 2011. Alcohol screening and risk of postoperative complications in male VA patients undergoing major noncardiac surgery. Journal of General Internal Medicine, 26(2), pp. 162–169. https://doi.org/10.1007/s11606-010-1475-x PMid:20878363; PMCid:PMC3019325

Brady, T.J., Murphy, L., O’Colmain, B.J., Beauchesne, D., Daniels, B., Greenberg, M., et al., 2013. A meta-analysis of health status, health behaviors and health care utilization outcomes of the chronic disease self-management program. Preventing Chronic Disease, 10, art. ID 120112. https://dx.doi.org/10.5888/pcd10.120112 PMID:23327828; PMCID:PMC3547675

Carlfjord, S. & Lindberg, M., 2008. Asthma and COPD in primary healthcare, quality according to national guidelines: a cross-sectional and retrospective study. BMC Family Practice, 9(36), pp. 1–6. https://doi.org/10.1186/1471-2296-9-36 PMID:18564436; PMCID:PMC2441622

Documentation guidelines for registered nursse, 2012. 3rd ed. Halifax: College of Registered Nurses of Nova Scotia.

Effing, T., Monninkhof, E.M., van der Valk, P.D., van der Palen, J., van Herwaarden, C.L., Partidge, M.R., et al., 2007. Selfmanagement education for patients with chronic obstructive pulmonary disease: review. Cochrane Database of Systematic Reviews, 17(4), art. ID CD002990. https://doi.org/10.1002/14651858.CD002990.pub2 PMid:17943778

Farkaš-Lainščak, J., 2010. Ocenjevanje vloge koordinatorja odpusta: primer obravnave bolnikov s kronično obstruktivno
pljučno boleznijo. Specialistična naloga s področja javnega zdravja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje.

Farkaš-Lainščak, J., 2011. Promocija zdravja v bolnišnicah: od ideje o podpornih okoljih do razvoja Mednarodne mreže
za promocijo zdravja v bolnišnicah. In: J. Farkaš-Lainščak & M. Košnik, eds. Promocija zdravja v bolnišnicah: strokovno
srečanje ob ustanovitvi Slovenske mreže za promocijo zdravja v bolnišnicah, Golnik, 25. november 2011. Golnik: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo, pp. 4–13.

Farkas, J., Kadivec, S., Kosnik, M. & Lainscak, M., 2011. Effectiveness of discharge-coordinator intervention in patients with chronic obstructive pulmonary disease: study protocol of a randomized controlled clinical trial. Respiratory Medicine, 105(1), pp. 26–30. https://doi.org/10.1016/S0954-6111(11)70007-5 PMid: 22015082

Goggins, K., Wallston, K.A., Mion, L., Cawthon, C. & Kripalani, S., 2016. What patient characteristics influence nurses'
assessment of health literacy. Journal of Health Communication, 21(2), pp. 105–108. https://doi:10.1080/10810730.2016.1193919 PMid:27668543; PMCid:PMC5078982

Harrison, S.L., Goldstein, R., Desveaux, L., Tulloch, V. & Brooks, D., 2014. Optimizing nonpharmacological management
following an acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. International Journal of Chronic Obstructive
Pulmonary Disease, 9, pp. 1197–1205. https://doi.org/10.2147/COPD.S41938 PMid:25378920; PMCid:PMC4218896

Haynes, C.L., 2008. Health promotion services for life style development within a UK hospital-patients' experiences and
views. BMC Public Health, 13(8), pp. 284. https://doi.org/10.1186/1471-2458-8-284 PMid:18700952; PMCid:PMC2527563

Haynes, C.L. & Cook, G.A., 2009. An audit of health education services within UK hospitals. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 15 (4), pp. 704–712. https://doi.org/10.1111/j.1365-2753.2008.01087.x PMid:19674223

Kaufmann, C., Markun, S., Hasler, S., Dalla Lana, K., Rosemann, T., Senn, O., et al., 2015. Performance measures in the management of chronic obstructive pulmonary disease in primary care: a retrospective analysis. Praxis, 104(17), pp. 897–907. https://doi.org/10.1024/1661-8157/a002101 PMid:26286494

Klijn, S.L., Hiligsmann, M., Evers, S.M., Roman-Rodriguez, M., van der Molen, T. & van Boven, J.F., 2017. Effectiveness and success factors of educational inhaler technique interventions in asthma & COPD patients: a systematic review. NPJ Primary Care Respiratory Medicine, 27(1), p. 24. https://doi.org/10.1038/s41533-017-0022-1 PMid:28408742; PMCid: PMC5435089

Lin, R., Gallagher, R., Spinaze, M., Nojoumian, H., Dennis, C., Clifton-Bligh, R., et al., 2014. The effect of a patient directed discharge letter on patient understanding of their hospitalisation. Journal of Internal Medicine, 44(9), pp. 851–857. https://doi.org/10.1111/imj.12482 PMid:24863954

Make, B. & Belfer, M.H., 2011. Primary care perspective on chronic obstructive pulmonary disease management.
Postgraduate Medical, 123(2), pp. 145–152. https://doi.org/10.3810/pgm.2011.03.2272 PMid:21474902

Maciosek, M.V., LaFrance, A.B., Dehmer, S.P., McGree, D.A., Xu, Z., Flottemesch, T.J., et al., 2017. Health benefits and cost effectiveness of brief clinician tobacco counseling for youth and adults. Annals of Family Medicine, 15(1), pp. 37–47. https://doi.org/10.1370/afm.2022 PMid:28376459; PMCid:PMC5217842

Oppedal, K., Nesvag, S., Pedersen, B., Skjotskift, S., Aarstad, A.K., Ullaland, S., et al., 2011. Health and the need for health promotion in hospital patients. European Journal of Public Health, 21(6), pp. 744–749. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckq148 PMid:20943993

Osterlund Efraimsson, E., Hillervik, C. & Ehrenberg, A., 2008. Effects of COPD self-care management education at a nurseled primary healthcare clinic. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 22(2), pp. 178–185. https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2007.00510.x PMid:18489687

Petek, D., 2010. Vodenje bolnika s KOPB in astmo v ambulanti družinske medicine. In: K. Tušek-Bunc, ed. 6. Mariborski kongres družinske medicine: zbornik. Maribor, 26.–27. november 2010. Ljubljana: Zavod za razvoj družinske medicine; Združenje zdravnikov družinske medicine, pp. 63–67.

Petkovšek-Gregorin, R. & Skela-Savič, B., 2015. Stališča medicinskih sester o pomembnosti dokumentiranja v zdravstveni negi. Obzornik zdravstvene nege, 49(2), pp. 106–125. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2015.49.2.50

Prorok, J.C., Stolee, P., Cooke, M., McAiney, C.A. & Lee, L., 2015. Evaluation of a dementia education program for family medicine residents. Journal of the American Geriatrics Society, 18(2), pp. 57–64. https://doi.org/10.5770/cgj.18.148 PMC:4487737

Ramšak-Pajk, J., 2006. Dokumentacija v zdravstveni negi: pregled literature. Obzornik Zdravstvene nege, 40(3), pp. 137–142. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2006.40.3.137 [3. 11. 2017].

Rootmensen, G., van Keimpema, A., Jansen, H,. & de Haan, R., 2010. Predictors of incorrect inhalation technique in patients with asthma or COPD: a study using a validated videotaped scoring method. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 23(5), pp. 323–328. https://doi.org/10.1089/jamp.2009.0785 PMid:20804428

Souza, M.L., Meneghini, A.C., Ferraz, E., Vianna, E.O. & Borges, M.C., 2009. Knowledge of and technique for using inhalation devices among asthma patients and COPD patients. The Jornal Brasileiro de Pneumologia, 35(9), pp. 824–831. PMid:19820807

Škrgat Kristan, S., Šifrer, F., Kopčavar Guček, N., Osolnik, K., Eržen, R., Fležar, M., et al., 2009. Stališče do obravnave akutnega poslabšanja kronične obstruktivne pljučne bolezni (apKOPB). Zdravniški Vestnik, 78, pp. 19–32.

Tang, C.Y., Taylor, N.F., Mcdonald, C.F. & Blackstock, F.C., 2014. Level of adherence to the GOLD strategy document for management of patients admitted to hospital with an acute exacerbation of COPD. Respirology, 19(8), pp. 1191–1197. https://doi.org/10.1111/resp.12361 PMid:25123950

Thomsen, T., Esbensen, B.A., Samuelsen, S., Tonnesen, H. & Moller, A.M., 2009. Brief preoperative smoking cessation
counselling in relation to breast cancer surgery: a qualitative study. European Journal of Oncology Nursing, 13(5), pp. 344–349. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2009.04.006 PMid:20855414

Tower, M., Chaboyer, W., Green, Q., Dyer, K. & Wallis, M., 2012. Registered nurses' decision-making regarding documentation in patients' progress notes. Journal of Clinical Nursing, 21(19–20), pp. 2917–2929. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2012.04135.x PMid:22784185

Vestbo, J., Hurd, S.S., Agusti, A.G., Jones, P.W., Vogelmeier, C., Anzueto, A., et al., 2013. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease: GOLD executive summary. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 187(4), pp. 347–365. https://doi.org/10.1164/rccm.201204-0596PP PMid:22878278

Vestbo, J. & Lange, P., 2015. Natural history of COPD: focusing on change in FEV1. Respirology, 21(1), pp. 34–43.
https://doi.org/10.1111/resp.12589 PMid:26176980

World Health Organization, 2007. The International Network of Health Promoting Hospitals and Health Services: integrating health promotion into hospitals and health services. Concept, framework and organization. Copenhagen: World Health Organization, Regional Office for Europe.
Objavljeno
2018-03-14
Kako citirati
Ahačič, M., Kadivec, S. in Farkaš-Lainščak, J. (2018) Dokumentiranje navodil o življenjskem slogu in samoobvladovanju bolezni pri pacientih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo, Obzornik zdravstvene nege, 52(1), str. 18-28. doi: https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.1.184.
Rubrike
Izvirni znanstveni članek
Share |