Študentsko delo in uspešnost študentov zdravstvene nege v času študija

Avtorji

  • Sedina Kalender Smajlović Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice
  • Saša Kadivec Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik in Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice
  • Brigita Skela-Savič Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.4.30

Ključne besede:

dejavniki za študentsko delo, obseg študentskega dela, finančni status študenta, zdravstvena nega

Povzetek

Uvod: Različne raziskave omenjajo tako pozitivne kot negativne učinke študentskega dela na uspešnost študentov zdravstvene nege pri študiju. Namen raziskave je bil proučiti učinek študentskega dela na vzorcu slovenskih študentov zdravstvene nege. Metode: Uporabljena je bila metoda kvantitativnega neeksperimentalnega raziskovanja, podatki so bili zbrani s tehniko anketiranja. Sodelovalo je 432 študentov zdravstvene nege. Zanesljivost vprašalnika je bila ugotovljena z metodo analize notranje konzistentnosti (od 0,608 do 0,753) in s pomočjo faktorske analize. Podatki so bili zbrani oktobra in novembra 2012. Za statistično analizo je bila uporabljena opisna statistika, test hi – kvadrat, korelacijska analiza in ANOVA. Rezultati: Študentje štirih vključenih visokošolskih zavodov niso navedli statistično pomembnih razlik v oceni finančnega statusa (p = 0,189). Obseg študentskega dela nima statistično pomembne povezave (p = 0,776) s časom za študij. V številu mesečnih ur študentskega dela se je pojavila statistično pomembna razlika (p = 0,001), kjer so študentje z visokošolskega zavoda A navedli najmanj ur študentskega dela (x = 19,9), medtem ko so študenti visokošolskega zavoda B navedli največ ur študentskega dela (x = 48,5). Diskusija in zaključek: Mesečni obseg ur študentskega dela nima vpliva na uspešnost študentov pri študiju. Odločanje za študentsko delo temelji na izkušnjah iz klinične prakse, željah po pridobivanju kliničnih izkušenj, spoznavanju potencialnih delodajalcev in možnostih za zaposlitev po končani diplomi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Sedina Kalender Smajlović, Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice

pred. Sedina Kalender Smajlović, dipl. m. s., mag. zdr. neg.

Saša Kadivec, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik in Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice

viš. pred. dr. Saša Kadivec, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Brigita Skela-Savič, Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice

izr. prof. dr. Brigita Skela-Savič, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Literatura

Alsup, S., Emerson, L.A., Lindell, A.R., Bechtle, M. & Whitmer, K., 2006. Nursing cooperative partnership: a recruitment benefit. Journal of Nursing Administration, 36(4), pp. 163-166. http://dx.doi.org/10.1097/00005110-200604000-00001; PMid:16609334

Blatnik, K., 2007. Študentsko delo v interesu države, delodajalcev in študentov: magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, pp. 1-3.

Cencič, M., 2009. Kako poteka pedagoško raziskovanje: primer kvantitativne empirične neeksperimentalne raziskave. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Dante, A., Valoppi, G., Saiani, L. & Palese, A., 2011. Factors associated with nursing students' academic success or failure: a retrospective Italian multicenter study. Nurse Education Today. 31(1), pp. 59-64. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2010.03.016; PMid:20423750

ESIB, 2005. Bologna with student eyes. Bergen: The National Units of Students in Europe. Available at: http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/Bolognastudenteyes2005.pdf [28. 8. 2014].

Evans, W., Brown, G., Timmins, F. & Nicholl, H., 2007. An exploratory study identifying the programme related stressors amongst qualified nurses completing part-time degree courses. Nurse Education Today, 27(7), pp. 731-738. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2006.10.015; PMid:17174014

Evroštudent 2005: ekonomski in socialni položaj ter mednarodna mobilnost študentov v Sloveniji, 2005. Ljubljana: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Evroštudent SI 2007: ekonomski in socialni položaj ter mednarodna mobilnost študentov v Sloveniji. Ljubljana: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Available at: http://www.arhiv.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/dokumenti_visokosolstvo/statistika_visokosolstvo/evrostudent.si.2007.pdf. [5.1.2013].

Evroštudent SI 2010: ekomomski, socialni, bivalni položaj in mednarodna mobilnost študentov v Sloveniji. Ljubljana: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Available at : http://www.arhiv.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/dokumenti_visokosolstvo/KNJIZNICA/Eurostudent_SI_2010.pdf [28. 8. 2014].

Gamroth, L., Budgen, C. & Lougheed, M., 2006. Feasibility and outcomes of paid undergraduate student nurse positions. Nursing Leadership (Tor Ont). 19(3), pp. e1-e14. http://dx.doi.org/10.12927/cjnl.2006.19032; PMid:19830923

Hasson, F., McKenna, H.P. & Keeney S., 2013. A qualitative study exploring the impact of student nurses working part time as a health care assistant. Nurse Education Today, 33(8), pp. 873-879. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2012.09.014; PMid:23159073

Hoffart, N., Diana, J., Connors. M. & Moynihan, P., 2006. Outcomes of a cooperative education in a baccalaureate program in nursing. Nursing Education Perspective, 27(3), pp. 136–143.

Holmes, V., 2008. Working to live: why university students balance full - time study and employment? Emerald Group Publishing Limited, 50(4), pp. 305-314.

Ignjatović, M., 2006. Položaj mladih na trgu delovne sile. IB revija, 40(4), pp. 66-69.

Kenny, A., Narkervis, K., Kidd, T. & Connell, S., 2012. Models of nursing student employment: an Australian action research study. Nurse Education Today, 32(5), pp. 600-605. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2011.08.005; PMid:21920642

Kerkvliet, J. & Nowell, C., 2005. Does one size fit all? University differences in the influence of wages, financial aid, and integration on student retention. Economics of Education Review, 24(1), pp. 85-95. http://dx.doi.org/10.1016/j.econedurev.2004.03.009

Kosi, T., Nastav, B. & Šušteršič, J., 2010. Pomen študentskega dela z vidika trga dela in uspešnosti študija. IB revija, 44(3-4), pp. 65-80.

Krajnc, D., 2007. Študentsko delo in zaposlovanje mladih: magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede.

McGann, E. & Thompson, J.M., 2008. Factors related to academic success in at-risk senior nursing students. International Journal of Nursing Education Scholarship, 5(1), pp. 1-15. http://dx.doi.org/10.2202/1548-923X.1465; PMid:18454733

Medjo, P., 2008. Analiza možnosti preživetja študentskih servisov v panogi posredovanja zaposlitev in dela: magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, pp. 15-25.

Monahan, K.C., Lee, J.M. & Steinberg, L., 2011. Revisiting the impact of part-time work on adolescent adjustment: distinguishing between selection and socialization using propensity score matching. Child Development, 82 (1), pp. 96-112.

http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01543.x; PMid:21291431

Palese, A., Achil, I., Bulfone, G., Bulfone, T., Caporale, L., Comisso, I., et al., 2012. Becoming a nurse in Italy: a multi-method study on expenditures by families and students. Nurse Education Today,32(8), pp. e55-e61. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2012.03.011; PMid:22503295

Pitt, V., Powis, D., Levett-Jones, T & Hunter, S., 2012. Factors influencing nursing students' academic and clinical performance and attrition: an integrative literature review. Nurse Education Today, 32(8), pp. 903-913. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2012.04.011; PMid:22595612

Phillips, C., Kenny, A., Smith, C. & Esterman, A., 2012. Pre-registration paid employment choice: the views of newly qualified nurses. Nurse Education Today, 2011,32(1), pp. 10-14. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2011.01.007; PMid:21310513

Rebeschi, L. & Aronson, B., 2009. Assessment of nursing student's learning outcomes and employment choice after the implementation of a senior capstone course. Internal Journal of Nurse Education Scholarship,6(1), pp. 1-15. http://dx.doi.org/10.2202/1548-923X.1775; PMid:19572837

Rochford, C., Connolly, M. & Drennan, J., 2009. Paid part-time employment and academic performance of undergraduate nursing students. Nurse Education Today, 29(6), pp. 601-606.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2009.01.004; PMid:19246132

Salamonson, Y. & Andrew, S., 2006. Academic performance in nursing students: infuence of part-time employment, age and ethnicity. Journal of Advanced Nursing, 55(3), pp. 342-349. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.03863_1.x; PMid:16866828

Salamonson, Y., Andrew, S. & Everett, B., 2009. Academic engagement and disengagement as a predictors of performance in pathophysiology among nursing students. Contemporary Nurse, 32(1-2), pp. 123-132.

http://dx.doi.org/10.5172/conu.32.1-2.123; PMid:19697983

Salamonson, Y., Everett, B., Koch, J., Andrew, S. & Davidson, P.M., 2012. The impact of term-time paid work on academic performance in nursing students: a longitudinal study. International Journal of Nursing Studies, 49(5), pp. 579-585. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2011.10.012; PMid:22098926

Statistični urad Republike Slovenije. Stopnja registrirane brezposelnosti, 2012. Available at: http://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah/stopnja_registrirane_brezposelnosti [17. 1. 2013].

Šušteršič, J., Nastav, B. & Kosi, T., 2010. Ekonomski vidiki študentskega dela. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management. Available at : http://www.sizad.si/resources/files/Ekonomski_vidiki_studentskega_dela_POROCILO.pdf [28. 8.2014].

Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov, 2011. Uradni list Republike Slovenije št. 7.

Wray, N. & McCall, L., 2007. Money matters: students' perceptions of the costs associated with placements. Medical Education, 41(10), pp. 975-981.

http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2923.2007.02840.x; PMid:17908115

Objavljeno

2014-12-17

Kako citirati

Kalender Smajlović, S., Kadivec, S., & Skela-Savič, B. (2014). Študentsko delo in uspešnost študentov zdravstvene nege v času študija. Obzornik Zdravstvene Nege, 48(4). https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.4.30

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 > >> 

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##