Stališča medicinskih sester o pomembnosti dokumentiranja v zdravstveni negi

Avtorji

  • Romana Petkovšek-Gregorin Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča Linhartova 51 SI-1000 Ljubljana
  • Brigita Skela-Savič Fakulteta za zdravstvo Jesenice Spodnji Plavž 3 SI-4270 Jesenice

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.2.50

Ključne besede:

dokumentiranje, zaposleni v zdravstveni negi, čas za dokumentiranje

Povzetek

Uvod: Dokumentiranje zdravstvene nege je pomembno za zagotavljanje varne, kakovostne, kontinuirane zdravstvene nege. Z njegovo pomočjo medicinske sestre komunicirajo med seboj, med člani zdravstvenega tima in s pacientovimi oskrbovalci doma. Namen raziskave je ugotoviti stališča medicinskih sester o pomembnosti dokumentiranja v zdravstveni negi. Metode: Izvedena je bila kvantitativna neeksperimentalna raziskava. Izpeljana je bila tehnika anketiranja z vprašalnikom zaprtega tipa. Kvotni vzorec je zajel zaposlene v zdravstveni negi v desetih slovenskih bolnišnicah. Zbiranje anket je potekalo od junija 2012 do marca 2013. V raziskavo je bilo vključenih 592 anketirancev, od tega 47,3 % s srednješolsko izobrazbo in 52,7 % z najmanj višješolsko izobrazbo. Cronbachov koeficient alfa je bil 0,898. Izvedena je bila opisna statistika, test Kolmogorov-Smirnova, Spearmanov korelacijski koeficient, Mann-Whitneyev U-test. Rezultati: Medicinske sestre z najmanj višješolsko izobrazbo dokumentiranju pripisujejo večji pomen kot medicinske sestre s srednješolsko izobrazbo (p = 0,001). Med stališči do dokumentiranja in dolžino delovne dobe ni statistično značilne korelacije (p = 0,98). Obstaja negativna povezava med časom, potrebnim za dokumentiranje, in pozitivnim stališčem medicinskih sester do dokumentiranja (p = 0,04). Diskusija in zaključek: Medicinske sestre dokumentiranje dojemajo kot pomemben del delovnih nalog, saj omogoča kontinuiteto zdravstvene nege kar vodi v večjo kakovost dela ter varnost pacientov. Raziskavo bi bilo potrebno razširiti tudi na druge profile v zdravstvu in mnenja primerjati med seboj.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Romana Petkovšek-Gregorin, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča Linhartova 51 SI-1000 Ljubljana

Petkovšek-Gregorin Romana, dipl. m. s., mag. zdr. neg.

Brigita Skela-Savič, Fakulteta za zdravstvo Jesenice Spodnji Plavž 3 SI-4270 Jesenice

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Literatura

Austin, S., 2011. Stay out of court with proper documentation. Nursing, 41(4), pp. 24–29. http://dx.doi.org/10.1097/01.NURSE.0000395202.86451.d4 PMid:21368707

Björvell, C., Wredling, R. & Thorell-Ekstrand, I., 2003. Experiences of using the VIPS-model for nursing documentation: a focus group study [corrected]. Journal of Adanced Nursing, 43(4), pp. 402–410. Erratum in Journal of Adanced Nursing. 2003;44(6), p. 655. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2648.2003.02751.x PMid:12887359

Blair, W. & Smith, B., 2012. Nursing documentation: frameworks and barriers. Contemporary Nurse, 41(2), pp. 160–168. http://dx.doi.org/10.5172/conu.2012.41.2.160 PMid:22800381

Bregar, B. & Klančnik Gruden, M., 2011. Zahtevnost zdravstvene nege in kader v slovenskih bolnišnicah. In: Štemberger Kolnik, T., Majcen Dvoršak, S. & Klemenc D. eds. Medicinske sestre in babice zagotavljamo dostopnost in enakost zdravstvene oskrbe pacientov: zbornik prispevkov z recenzijo, Maribor, 12.-14. maj 2011. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic, pp. 244–248.

Casanova, J., Day, K., Dorpat, D., Hendricks, B., Theis, L. & Wiesman, S., 2007. Nurse-physician work relations and role expectations. Journal of Nursing Administration, 37(2), pp. 68–70. http://dx.doi.org/10.1097/00005110-200702000-00007 PMid:17273025

Cencič, M., 2009. Kako poteka pedagoško raziskovanje: primer kvantitativne empirične neeksperimentalne raziskave. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, pp. 47–49.

Cheevakasemsook, A., Chapman, Y., Francis, K. & Davies, C., 2006. The study of nursing documentation complexities. International Journal of Nursing Practice, 12(6), pp. 366–374.

College and Association of Registered Nurses of Alberta, 2013. Documentation standards for registered members. Edmonton: College and Association of Registered Nurses of Alberta, pp. 3–7.

College of Registered Nurses of British Columbia, 2012. Nursing documentation. Vancouver: College of Registered Nurses of British Columbia, p. 5.

Cooper, D.J. & Buist, M.D., 2008. Vitalness of vital signs, and medical emergency teams. The Medical Journal, 188(11), pp. 630–631. PMid:18513169

Darmer, M.R., Ankersen, L., Nielsen, B.G., Landberger, G., Lippert, E. & Egerod, I., 2004. The effect of a VIPS implementation programme on nurses' knowledge and attitudes towards documentation. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 18(3), pp. 325–332.http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-6712.2004.00289.x PMid:15355528

Daskein, R., Moyle, W. & Creedy. D., 2009. Aged-care nurses' knowledge of nursing documentation: an Australian perspective. Journal of Clinical Nursing, 18(14), pp. 2087–2095. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2008.02670.x PMid:19374697

Donik, B., 2006. Kako uvajati spremembe in novosti v klinično prakso zdravstvene nege? Obzornik zdravstvene nege, 40(4), pp. 243–246.

Ehrenberg, A. & Ehnfors, M., 2001. The accuracy of patient records in Swedish nursing homes: congruence of record content and nurses' and patients' descriptions. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 15(4), pp. 303–310. http://dx.doi.org/10.1046/j.1471-6712.2001.00044.x PMid:12453171

Fasoli, D.R. & Haddock, K.S., 2010. Results of an integrative review of patient classification systems. Annual Review of Nursing Research, pp. 295–316. http://dx.doi.org/10.1891/0739-6686.28.295 PMid:21639031

Griffith, R., 2004. Putting the record straight: the importance of documentation. British Journal of Community Nursing, 9(3), pp. 122–125. http://dx.doi.org/10.12968/bjcn.2004.9.3.12436 PMid:15028998

Gugerty, B., Maranda, M.J., Beachley, M., Navarro, V.B., Newbold, S., Hawk, W., et al., 2007. Challenges and opportunities in documentation of the nursing care of patients: a report of the Maryland Nursing Workforce Commission, Documentation Work Group. Baltimore: Maryland Nursing Workforce Commission, pp. 5–10.

Gugerty, B., 2006. Progess and challenges in nursing documentation – part II. Journal of Healthcare Information Management, 20(4), pp. 20–22. PMid:17091785

Hoban, V., 2003. How to improve your record keeping. Nursing Times, 99(42), pp. 78–79.

Japelj, M., 1980. Tehnični strokovnjak - nov delavec v zdravstvenem timu. Zdravstveni obzornik, 14(1-2), pp. 75–80.

Jefferies, D., Johnson, M. & Griffiths, R., 2010. A meta-study of the essentials of quality nursing documentation. International Journal of Nursing Practice, 16(2), pp. 112–124. http://dx.doi.org/10.1111/j.1440-172X.2009.01815.x PMid:20487056

Kärkkäinen, O., Bondas, T. & Eriksson, K., 2005. Documentation of individualized patient care: a qualitative metasynthesis. Nursing Ethics, 12(2), pp. 123–132. http://dx.doi.org/10.1191/0969733005ne769oa PMid:15791782

Kavalič, S., 1981. Ocenjevanje bolnikovih potreb v negovalnem procesu. Zdravstveni obzornik, 15(3), pp. 112–117.

Kelley, T.F., Brandon, D.H. & Docherty, S.L., 2011. Electronic nursing documentation as a strategy to improve quality of patient care. Journal of Nursing Scholarship, 43(2), pp. 154–162. http://dx.doi.org/10.1111/j.1547-5069.2011.01397.x PMid:21605319

Kerr, M.P., 2002. A qualitative study of shift handover practice and function from a socio-technical perspective. Journal of Advanced Nursing, 37(2), pp. 125–134. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2648.2002.02066.x PMid:11851780

Kohek, M. & Vogrinčič, L., 2004. Dokumentiranje postopkov v zdravstveni negi. In: Buček Hajdarević, I. ed. Zagotavljanje kontinuitete zdravstvene nege: zbornik predavanj, 1.simpozij, Terme Čatež, 27.-29. maj 2004. Ljubljana: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za anesteziologijo, intenzivno nego in terapijo ter transfuziologijo, pp. 46–49.

Korst, L.M., Eusebio-Angeja, A.C., Chamorr, T., Aydin, C.E. & Gregory, K.D., 2003. Nursing documentation time during implementation of an electronic medical record. Journal of Nursing Administration, 33(1), pp. 24–30.http://dx.doi.org/10.1097/00005110-200301000-00006 PMid:12544622

Kulhanek, B.J., 2010. Enablers, barriers, and the influence of organizational environmental factors on computerized clinical documentation training developed and delivered by nursing informaticists: doctoral thesis. Minneapolis: Capella University, pp. 9–41.

Laitinen, H., Kaunonen, M. & Ästedt-Kurki, P., 2010. Patient-focused nursing documentation expressed by nurses. Journal of Clinical Nursing, 19(3-4), pp. 489–497. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2009.02983.x PMid:20500288

Lee, T.T. & Chang, P.C., 2004. Standardized care plans: experiences of nurses in Taiwan. Journal of Clinical Nursing, 13(1), pp. 33–40. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2004.00818.x PMid:14687291

Lee, T.T., 2005. Nurses' concerns about using information systems: analysis of comments on a computerized nursing care plan system in Taiwan. Journal of Clinical Nursing, 14(3), pp. 344–353. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2004.01060.x PMid:15707445

Lorber, M., 2010. Vedenje, značilnosti in kompetence vodij v povezavi z zadovoljstvom in pripadnostjo zaposlenih v zdravstveni negi: magistrsko delo. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management, pp. 72–80.

McGeehan, R., 2007. Best practice in record-keeping. Nursing Standards, 21(17), pp. 51–55.http://dx.doi.org/10.7748/ns2007.01.21.17.51.c6397 PMid:17260938

Munyisia, E.N., Yu, P. & Hailey, D., 2012. The impact of an electronic nursing documentation system on efficiency of documentation by caregivers in a residential aged care facility. Journal of Clinical Nursing, 21(19-20), pp. 2940–2948. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2012.04157.x PMid:22827170

Naka, S., 2006. Pomen dokumentiranja v zdravstveni negi. In: Rijavec, I. ed. Dokumentiranje v procesu zdravstvene nege kirurškega bolnika: zbornik predavanj. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji, pp. 4–7.

Needleman, J. & Buerhaus, P., 2003. Nurse staffing and patient safety: current knowledge and implications for action. International Journal of Quality in Health Care, 15(4), pp. 275–277. http://dx.doi.org/10.1093/intqhc/mzg051 PMid:12930041

Owen, K., 2005. Documentation in nursing practice. Nursing Standards, 19(32), pp. 48–49.http://dx.doi.org/10.7748/ns2005.04.19.32.48.c3846 PMid:15875585

Paans, W., Sermeus, W., Nieweg, R.M. & van der Schans, CP., 2010. Prevalence of accurate nursing documentation in patient records. Journal of Advanced Nursing, 66(11), pp. 2481–2489. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2010.05433.x PMid:20735494

Potter, P.A. & Perry, A.G., 2010. Canadian fundamentals of nursing. Toronto. Elsevier Canada, pp. 14–18.

Potter, P.A., Perry, A.G., Ross-Kerr, J.C. & Wood, M.J. eds., 2006. Canadian fundamentals of nursing. 3rd ed. Toronto: Elsevier/Mosby, pp. 18–24 .

Rajkovič, U., 2010. Sistemski pristop k oblikovanju e-dokumentacije zdravstvene nege: doktorska disertacija. Kranj: Univerza v Mariboru, pp. 22–50.

Ramšak Pajk, J. & Šušteršič, O., 2005. Pomen prenovljene dokumentacije zdravstvene nege v izobraževalnem procesu patronažnega varstva. Organizacija, 38(8), pp. 478–482.

Ramšak Pajk, J., 2006. Dokumentacija v zdravstveni negi: pregled literature. Obzornik zdravstvene nege, 40(3), pp. 137–142.

Sheung Cheng, W.L. & Yuk Ali, CK., 2010. Satisfaction scale for community nursing: development and validation. Journal of Advanced Nursing, 66(10), pp. 2331–2340. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2010.05373.x PMid:20626482

Sexton, A., Chan, C., Elliott, M., Stuart, J., Jayasuriya, R. & Crookes, P., 2004. Nursing handovers: do we really need them? Journal of Nursing Management, 12(1), pp. 37–42. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2834.2004.00415.x PMid:15101454

Spencer, J.A. & Lunsford, V., 2010. Electronic documentation and the caring nurse-patient relationship. International Journal of Human Caring, 14(2), pp. 30–35.

Storfjell, J.L., Omoike, O. & Ohlson, S., 2008. The balancing act: patient care time versus cost. Journal of Nursing Administration, 38(5), pp. 244–249. http://dx.doi.org/10.1097/01.NNA.0000312771.96610.df PMid:18469618

Törnvall, E., Wilhelmsson, S. & Wahren, L.K., 2004. Electronic nursing documentation in primary health care. Scandinavian Journal of Caring Science, 18(3), pp. 310-7. http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-6712.2004.00282.x PMid:15355526

Törnvall, E. & Wilhelmsson, S., 2008. Nursing documentation for communicating and evaluating care. Journal of Clinical Nursing, 17(16), pp. 2116–2124. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2007.02149.x PMid:18710374

Vee, T.S. & Hestetun, M., 2009. Structure and routines, - essential condition to secure nursing documentation. Värd i Norden, 29(3), pp. 50–52. http://dx.doi.org/10.1177/010740830902900312

Vrankar, K., 2013. Analiza predaje pacientov in uvedba standardiziranega orodja za zagotavljanje varne in uspešne predaje pacientov: magistrsko delo. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, pp. 92–110

Objavljeno

2015-06-27

Kako citirati

Petkovšek-Gregorin, R., & Skela-Savič, B. (2015). Stališča medicinskih sester o pomembnosti dokumentiranja v zdravstveni negi. Obzornik Zdravstvene Nege, 49(2). https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.2.50

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>