Primerjava preventivnih obravnav starejših odraslih v patronažnem varstvu med Švedsko in Slovenijo

pregled literature

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.3.3107

Ključne besede:

oskrba, preventiva, domače okolje, zdravstvena nega

Povzetek

Uvod: Preventivne obravnave v patronažnem varstvu pomembno prispevajo k samostojnosti, boljšemu zdravju in dobremu počutju starejših odraslih. Namen raziskave je primerjati preventivne obravnave starejših odraslih v patronažnem varstvu med Švedsko in Slovenijo. 
Metode: Na osnovi pregleda literature in analize dokumentov je bila narejena kvalitativna primerjalna analiza. Vključena je bila literatura iz podatkovnih bazah MEDLINE, CINAHL in COBIB. Narejena je bila tudi analiza dokumentov, kot so področne pravne podlage, smernice ter strokovna priporočila v Sloveniji in na Švedskem. Vključeni so bili viri objavljeni med januarjem 2000 in decembrom 2020, so se nanašali na preventivne obravnave starejših odraslih, ki živijo doma in so bili napisani v slovenščini, angleščini ali švedščini.
Rezultati: V analizo smo vključili 20 enot literature. Opredeljeni so bili štirje faktorji primerjave: sistem in pravne podlage, organiziranost in obseg, izvajalci ter vsebina. V Sloveniji so vsi starejši odrasli upravičeni do enakega obsega preventivnih obravnav. V primerjavi s Švedsko je v Sloveniji bolj centralizirana organizacija patronažnega varstva, vsi starejši odrasli imajo enak obseg preventivnih obiskov, izobrazba in obseg kompetenc izvajalcev pa je v Sloveniji nižja. Vsebina preventivnih patronažnih obiskov starejših odraslih je v obeh državah podobna.
Diskusija in zaključek: V Sloveniji bi lahko medicinske sestre v patronažnem varstvu z dodatnimi znanji pridobile tudi kompetence na področju predpisovanja z omejene liste zdravil in medicinskih pripomočkov ter koordinacije oskrbe. Tako bi lahko bolj samostojno delovale v domačem okolju pacientov. Za nadaljnji razvoj bolj personaliziranih preventivnih obravnav za starejše odrasle je pomembno raziskovanje, zagotavljanje virov in skrb za organizacijsko kulturo.u

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Albreht, T., Pribaković Brinovec, R., Jošar, D., Poldrugovac, M., Kostnapfel, T., Zaletel, M. … Maresso, A. (2016). Slovenia: Health system review. Health Systems in transition, 18(3), 1–207. Retrieved January 15, 2022 from https://apps.who.int/iris/handle/10665/330245

Anell, A., Glenngård, A. H., & Merkur, S. (2012). Sweden: Health system review. Health Systems in Transition, 14(5), 1–159. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.781-784.2809

Ažman, M., & Prestor, J. (Eds.) (2019). Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Retrieved from https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/dokument_kpa_vzbn_16.5._2019_sprejete.pdf

Bannenberg, N., Førland, O., Iversen, T., Karlsson, M., & Øien, H. (2021). Preventive home visits. American Journal of Health Economics, 7(4), 457–496. https://doi.org/10.1086/714988

Behm, L., Ivanoff, S. D., & Zidén, L. (2013). Preventive home visits and health: Experiences among very old people. BMC Public Health, 13(1), 378. https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-378 PMid:23617420; PMCid:PMC3638011

Berčan, M., & Krajnc, A. (2016). Preventivni obisk pri starostniku, ki je osamel in socialno ogrožen. In J. Ramšak-Pajk & A. Ljubič (Eds.), Priporočila obravnave pacientov v patronažnem varstvu za diplomirane medicinske sestre (pp. 55–57). Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih drustev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti. Retrieved from https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/publication__attachments/priporocila_patronaza_layout_1.pdf

Brettschneider, C., Luck, T., Fleischer, S., Roling, G., Beutner, K., Luppa, M. … König, H. H. (2015). Cost-utility analysis of a preventive home visit program for older adults in Germany. BMC Health Services Research, 15(1), 1–12. https://doi.org/10.1186/s12913-015-0817-0 PMid:25884452; PMCid:PMC4392621

Brobeck, E., Odencrants, S., Bergh, H., & Hildingh, C. (2013). Health promotion practice and its implementation in Swedish health care. International Nursing Review, 60(3), 374–380. https://doi.org/10.1111/inr.12041 PMid:23961800

Bryce, J., Oldman, C., Falk, U., Foley, E., Hagen, T., & Sommerset, J. D. (2014). Moving care to the community: An international perspective. Royal College of Nursing. Retrieved from https://www.rcn.org.uk/-/media/royal-college-of-nursing/documents/policies-and-briefings/uk-wide/policies/2013/1213.pdf

Cohen-Mansfield, J., Shmotkin, D., Blumstein, Z., Shorek, A., Eyal, N., & Hazan, H. (2013). The old, old-old, and the oldest old: Continuation or distinct categories: An examination of the relationship between age and changes in health, function, and wellbeing. International Journal of Aging and Human Development, 77(1), 37–57. https://doi.org/10.2190/AG.77.1.c PMid:23986979

Dahlin-Ivanoff, S., Gosman-Hedstrom, G., Edberg, A. - K., Wilhelmson, K., Eklund, K., Duner, A. … Landahl, S. (2010). Study protocol Elderly persons in the risk zone. Design of a multidimensional, health-promoting, randomised three-armed controlled trial for "prefrail" people of 80+years living at home. BMC Geriatrics, 10, 27. https://doi.org/10.1186/1471-2318-10-27 PMid:20504358; PMCid:PMC2890010

Dravec, S., Drglin, Z., Farkaš Lainščak, J., Horvat, M., Huber, I., Konec Juričič, N. … Vrbovšek, S. (2017). Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih. Vsebinska izhodišča za izvajanje projektnih aktivnosti. Retrieved from https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/vsebinska_izhodisca_za_izvajanje_op_nadgradnja_in_razvoj_preventivnih_programov.pdf

Esser, F., & Vliegenthart, R. (2017). Comparative research methods. In J. Matthes, C. S. Davis, & R. F. Potter (Eds.), The International Encyclopedia of Communication Research Methods (pp. 1–22). John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781118901731.iecrm0035

Eurostat. (2020). Proportion of population aged 65 and over. Retrieved March 18, 2021 from https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tps00028&language=en

Eurostat. (2021). Healthy life years statistics. Retrieved November 10, 2021 from https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?itle=Healthy_life_years_statistics

Fjell, A., Cronfalk, B. S., Carstens, N., Rongve, A., Kvinge, L. M. R., Seiger, Å. … Boström, A. M. (2018). Risk assessment during preventive home visits among older people. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 11, 609–620. https://doi.org/10.2147/JMDH.S176646 PMid:30425507; PMCid:PMC6205137

Gleason, S. (2017). The social construction of old age in the modern West: A literature review. Undergraduate Journal of Humanistic Studies, 4(winter), 1–8. Retrieved from https://apps.carleton.edu/ujhs/assets/ujhs_aging.pdf

Härryda Kommun. (n.d.). En uppsökande och förebyggande verksamhet riktad till seniorer. Retrieved March 25, 2021 from https://www.harryda.se/omsorgochhjalp/aldre/forebyggandehembesokhosaldre.4.124fd5f4139f22e498f800018597.html

Healy, J. M., Tang, S., Patcharanarumol, W., & Annear, P. L. (2018). A framework for comparative analysis of health systems: Experiences from the Asia Pacific Observatory on Health Systems and Policies. WHO South-East Asia Journal of Public Health, 7(1), 5–12. https://doi.org/10.4103/2224-3151.228421 PMid:29582843

He, W., Goodkind, D., & Kowal, P. (2016). An Aging World: 2015. International population reports. Retrieved March 28, 2021 from https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2016/demo/p95-16-1.pdf

Howdon, D., & Rice, N. (2018). Health care expenditures, age, proximity to death and morbidity: Implications for an ageing population. Journal of Health Economics, 57, 60–74. https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2017.11.001s

Hrovatin, B., Govc-Eržen, J., Medved, N., Milavec Kapun, M., & Horvat, M. (2015). Zaključki ocene potreb uporabnikov in izvajalcev preventivnih programov za odrasle: Poročilo izsledkov kvalitativnih raziskav in stališč strokovnih delovnih skupin. In J. Farkaš Lainščak, T. Buzeti, & J. Maučec Zakotnik (Eds.), Zaključki ocene potreb uporabnikov in izvajalcev preventivnih programov za odrasle. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje. Retrieved from https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/zakljucki_ocene_potreb_uporabnikov_in_izvajalcev_preventivnih_programov_za_odrasle_-_porocilo_izsledkov_kvalitativnih_raziskav_in_stalisc_strokovnih_delovnih_skupin.pdf

International Council of Nurses. (2012). The ICN code of ethics for nurses. Retrieved from https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/2012_ICN_Codeofethicsfornurses_ eng.pdf

Jangland, E., Becker, D., Börjeson, S., Doherty, C., Gimm, O., Griffith, P. … Yngman-Uhlin, P. (2014). The development of a Swedish Nurse Practitioner Program: A request from clinicians and a process supported by US experience. Journal of Nursing Education and Practice, 4(2), 38–48. https://doi.org/10.5430/jnep.v4n2p38

Josefsson, K., & Peltonen, S. (2015). District nurses' experience of working in home care in Sweden. Healthy Aging Research, 4(37), 1–8. https://doi.org/10.12715/har.2015.4.37

Kadivec, S., Bregar, B., Buček Hajdarević, I., Černivec, J., Horvat, M., Klemenc, D. … Zavrl Džananović, D. (2011). Strategija razvoja zdravstvene nege in oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za obdobje od 2011 do 2020. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Retrieved from https://www.zbornicazveza.si/sites/default/files/doc_attachments/strategija_razvoja_zn_2011-2020_okt_2011.pdf

Kemppainen, V., Tossavainen, K., & Turunen, H. (2013). Nurses' roles in health promotion practice: An integrative review. Health Promotion International, 28(4), 90–501. https://doi.org/10.1093/heapro/das034 PMid:22888155

Krajnc, A. (2013). Zadovoljstvo zasebnih patronažnih medicinskih sester: V primežu prednosti in slabosti zasebništva. In D. Klemenc, S. Majcen Dvoršak, & T. Štemberger Kolnik (Eds.), Moč za spremembe - medicinske sestre in babice smo v prvih vrstah zdravstvenega sistema«: zbornik prispevkov z recenzijo (pp. 175–181). Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic.

Krajnc, A. (2016). Preventivna in kurativna dejavnost v patronažnem varstvu. In J. Ramšak-Pajk & A. Ljubič (Eds.), Priporočila obravnave pacientov v patronažnem varstvu za diplomirane medicinske sestre (pp. 22–27). Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti. Retrieved from https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/publication__attachments/priporocila_patronaza_layout_1.pdf

Lagerin, A., Törnkvist, L., & Hylander, I. (2016). District nurses' experiences of preventive home visits to 75-year-olds in Stockholm: A qualitative study. Primary Health Care Research and Development, 17(5), 464–478. https://doi.org/10.1017/S1463423615000560 PMid:22888155

Lagerin, A., Törnkvist, L., Nilsson, G., Johnell, K., & Fastbom, J. (2020). Extent and quality of drug use in community-dwelling people aged ≥75 years: A Swedish nationwide register-based study. Scandinavian Journal of Public Health, 48(3), 308–315. https://doi.org/10.1177/1403494817744101 PMid:29199915

Lannering, C., Ernsth Bravell, M., & Johansson, L. (2017). Prevention of falls, malnutrition and pressure ulcers among older persons: Nursing staff's experiences of a structured preventive care process. Health and Social Care in the Community, 25(3), 1011–1020. https://doi.org/10.1111/hsc.12400 PMid:27730698

Liimatta, H. A., Lampela, P., Kautiainen, H., Laitinen-Parkkonen, P., & Pitkala, K. H. (2020). The effects of preventive home visits on older people's use of health care and social services and related costs. The Journals of Gerontology. Series A, Biological Sciences and Medical Sciences, 75(8), 1586–1593. https://doi.org/10.1093/gerona/glz139 PMid:31139827

Löfqvist, C., Eriksson, S., Svensson, T., & Iwarsson, S. (2012). First steps towards evidence-based preventive home visits: Experiences gathered in a Swedish municipality. Journal of Aging Research, 2012. https://doi.org/10.1155/2012/352942 PMid:21860796; PMCid:PMC3154778

Maček, B., Skela-Savič, B., & Zurc, J. (2011). Dejavniki socialne integracije starostnika v domačem okolju. Obzornik zdravstvene nege, 45(3), 181–187. Retrieved January 15, 2021 from https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2835/2767

Maier, C. B. (2019). Nurse prescribing of medicines in 13 European countries. Human Resources for Health, 17(1), 95. https://doi.org/10.1186/s12960-019-0429-6 PMid:31815622; PMCid:PMC6902591

Marczewska, N. (2011). Swedish healthcare: Overview of the health system. ICU Management & Practice, 11(1). Retrieved April 15, 2021 from https://healthmanagement.org/c/icu/issuearticle/swedish-healthcare-overview-of-the-health-system

Mardby, A.-C. M., Jakobsson, A. G., & Hedenrud, T. M. (2014). Beliefs about medicines among prescribing and nonprescribing nurses in Sweden. Journal of Nursing Education and Practice, 4(8), 153–161. https://doi.org/10.5430/jnep.v4n8p153

Ministrstvo za zdravje. (n.d.). Organiziranost zdravstvenega varstva. Retrieved November 26, 2020 from https://www.gov.si/podrocja/zdravje/organiziranost-zdravstvenega-varstva/

Monaro, S., White, M., & West, S. (2015). A community of practice as a model of nurse-led wound prevention and management. Wound Practice & Research 23(4), 167–174. Retrieved January 15, 2021 from https://search.informit.org/doi/epdf/10.3316/informit.661940434363286

Navodilo za izvajanje, beleženje in obračunavanje storitev v patronažnem varstvu. (2021). Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje. Retrieved from https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila-patronaza.pdf

Nguyen, H., Manolova, G., Daskalopoulou, C., Vitoratou, S., Prince, M., & Prina, M. (2019). Prevalence of multimorbidity in community settings: A systematic review and meta-analysis of observational studies. Journal of Comorbidity, 9, 1–15. https://doi.org/10.1177/2235042X19870934 PMid:31489279; PMCid:PMC6710708

Nivestam, A., Westergren, A., Petersson, P., & Haak, M. (2020). Factors associated with good health among older persons who received a preventive home visit: A cross-sectional study. BMC Public Health, 20(1), 1–7. https://doi.org/10.1186/s12889-020-08775-6 PMid:32410651; PMCid:PMC7227102

Nivestam, A., Westergren, A., Petersson, P., & Haak, M. (2021). Promote social participation among older persons by identifying physical challenges: An important aspect of preventive home visits. Archives of Gerontology and Geriatrics, 93, Article 104316. https://doi.org/10.1016/j.archger.2020.104316 PMid:33321387

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021a). Health at a Glance 2021. https://doi.org/10.1787/19991312

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021b). Health expenditure and financing. Retrieved January 25, 2021 from https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SHA

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D. … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ (Clinical research ed.), 372, 71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Petrović, M., & Zavrl Džananović, D. (2021). Patronažno zdravstveno varstvo. In M. Zaletel, D. Vardič, & M., Hladnik (Eds.), Zdravstveni statistični letopis Slovenije 2019 (pp. 5-25-20). Retrieved from https://www.nijz.si/sl/publikacije/zdravstveni-statisticni-letopis-2019

Prados-Torres, A., Calderón-Larrañaga, A., Hancco-Saavedra, J., Poblador-Plou, B., & Van Den Akker, M. (2014). Multimorbidity patterns: A systematic review. Journal of Clinical Epidemiology, 67(3), 254–266. https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2013.09.02 1 PMid:24472295

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja. (2003). Uradni list RS, št. 30 (27. 3. 2003). Retrieved from https://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-1237

Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. (1998). Uradni list RS, št. 19 (12. 3. 1998). Retrieved from https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-0807

Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. (2002). Uradni list RS, št. 33 (12. 4. 2002). Retrieved from https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-1391

Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. (2007). Uradni list RS, št. 83 (14. 9. 2007). Retrieved from https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4215

Renar, I., & Zavrl Džananović, D. (2020). Patronažno zdravstveno varstvo. In M., Zaletel, D., Vardič, & M., Hladnik (Eds.), Zdravstveni statistični letopis Slovenije 2018 (pp. 5–20). 1–20. Retrieved from https://www.nijz.si/sl/publikacije/zdravstvenistatisticni-letopis-2018

Sahlen, K. G., Löfgren, C., Mari Hellner, B., & Lindholm, L. (2008). Preventive home visits to older people are cost-effective. Scandinavian Journal of Public Health, 36(3), 265–271. https://doi.org/10.1177/1403494807086983 PMid:18519295

Sherman, H. (2012). Preventive home visits for 75-year-old persons by the district nurse, doktorska disertacija. Karolinska institutet. Retrieved January 25, 2021 from https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/41255/Thesis_Helena_Sherman.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Sherman, H., Söderhielm-Blid, S., Forsberg, C., Karp, A., &Törnkvist, L. (2016). Effects of preventive home visits by district nurses on self-reported health of 75-year-olds. Primary Health Care Research and Development, 17(1), 56–71. https://doi.org/10.1017/S1463423614000565 PMid:25619923

Skela-Savič, B. (2015). Smernice za izobraževanje v zdravstveni negi na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega (VS). Obzornik zdravstvene nege, 49(4), 320–333. https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.4.79

Socialstyrelsen. (2019). Förebyggande hembesök hos äldre. Retrieved May 5, 2021 from https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/evidensbaserad-praktik/metodguiden/forebyggande-hembesok-hos-aldre/

Statistični urad Republike Slovenije (SURS). (2020). Izdatki za zdravstveno varstvo. Retrieved November 25, 2020, from https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/H171S.px

Statistiska centralbyrån. (2021). Medellivslängden i Sverige. Retrieved May 5, 2021 from https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/medellivslangd-i-sverige/

Šušteršič, O., Horvat, M., Cibic, D., Peternelj, A., & Brložnik, M. (2006). Patronažno varstvo in patronažna zdravstvena nega: nadgradnja in prilagajanje novim izzivom. Obzornik zdravstvene nege, 40(4), 247–252. Retrieved January 25, 2021 https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2608

Tourigny, A., Bédard, A., Laurin, D., Kröger, E., Durand, P., Bonin, L. … Martin, M. (2015). Preventive home visits for older people: A systematic review. Canadian Journal on Aging, 34(4), 506–523. https://doi.org/10.1017/S0714980815000446 PMid:26526379

Zakon o dolgotrajni oskrbi /ZDOsk/ (2021). Uradni list RS, št. 196 (9. 12. 2021). Retrieved from https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3898

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju /ZZVZZ/ (2006). Uradni list RS, št. 72 (23. 6. 2006). Retrieved from http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213

Zakon o zdravstveni dejavnosti /ZZDej/ (2005). Uradni list RS, št. 23 (26. 1. 2005). Retrieved from https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3075

Zavrl Džananović, D. (2018). Izvajalci patronažne dejavnosti v Sloveniji v letu 2017. Ljubljana: Nacionalni inštuitut za javno zdravje. Retrieved from https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/izvajalci_patronazne_dejavnosti_v_sloveniji_2017_pop_mv_koncna.pdf

Zingmark, M., Norström, F., Lindholm, L., Dahlin-Ivanoff, S., & Gustafsson, S. (2019). Modelling long-term cost-effectiveness of health promotion for community-dwelling older people. European Journal of Ageing, 16(4), 395–404. https://doi.org/10.1007/s10433-019-00505-1 PMid:31798365; PMCid:PMC6857142

Železnik, D., Horvat, M., Panikvar Žlahtič, K., Filej, B., & Vidmar, I. (2011). Aktivnosti zdravstvene nege v patronažnem varstvu. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Retrieved from https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/aktivnosti_zdravstvene_nege_v_patronaznem_varstvu_0.pdf

World Health Organization (WHO). (2017). Enhancing the role of community health nursing for universal health coverage. Retrieved October 22, 2021 from http://www.who.int/hrh/resources/health-observer18/en/

Objavljeno

2022-09-15

Kako citirati

Milavec Kapun, M., Meglič, N., & Hajdarevic, S. (2022). Primerjava preventivnih obravnav starejših odraslih v patronažnem varstvu med Švedsko in Slovenijo: pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 56(3), 209–221. https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.3.3107

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek