Izkušnje študentov zdravstvene nege z izobraževanjem na daljavo v času prvega vala epidemije covida-19

kvalitativna raziskava

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.2.3117

Ključne besede:

koronavirus, spletno izobraževanje, doživljanje študentov, tematska analiza

Povzetek

Uvod: Razglasitev epidemije covida-19 je vodila do urgentnih sprememb tudi v procesu izobraževanja. Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšne so bile izkušnje študentov  in študentk zdravstvene nege s prilagojenim procesom izobraževanja v prvem valu epidemije.
Metode: Uporabljena je bila kvalitativna metoda. Podatki  so bili zbrani s poglobljenimi delno strukturiranimi intervjuji v juniju in juliju leta 2020. V namenski vzorec je bilo vključenih trinajst študentov zdravstvene nege. Besedilo je bilo analizirano z uporabo induktivne tematske analize.
Rezultati: Identificirali smo naslednje teme in podteme: prednosti izobraževanja na daljavo (boljši pogoji za študij, časovna prilagodljivost, psihološki dejavniki, metode  poučevanja, podpora in bolj oseben odnos z visokošolskimi učitelji, stroškovna učinkovitost ter več časa za študij in prostočasne dejavnosti), slabosti izobraževanja na daljavo (spremenjene metode poučevanja, psihološki dejavniki, nedosegljivost študijskih gradiv, neustrezna infrastruktura in pogoji za študij, pomanjkanje osebnega stika in socialne opore, slaba digitalna pismenost visokošolskih učiteljev ter težave pri organizaciji, komunikaciji in informiranju), metode poučevanja in uporabljena digitalna orodja ter predlogi za izboljšavo.
Diskusija in zaključek: Študenti in študentke zdravstvene nege so navajali tako pozitivne kot negativne izkušnje s prilagojenim procesom izobraževanja. Za bolj celostno sliko problematike izobraževanja v času epidemije bi bilo treba preučiti še izkušnje visokošolskih učiteljev. Izsledki raziskave so lahko spodbuda pri izbiri metod poučevanja in digitalnih orodij ter vodilo visokošolskim učiteljem in vodstvom pri načrtovanju sodobnih in inovativnih oblik izobraževanja na področju zdravstvene nege.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Bączek, M., Zagańczyk-Bączek, M., Szpringer, M., Jaroszyński, A., & Wożakowska-Kapłon, B. (2020). Students' perception of online learning during the COVID-19 pandemic: A survey study of Polish medical students. Medicine, 100(7), Article e24821, 1–6. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000024821

Carolan, C., Davies, C. L., Crookes, P., McGhee, S., & Roxburgh, M. (2020). COVID 19: Disruptive impacts and transformative opportunities in undergraduate nurse education. Nurse Education in Practice, 46, Article 102807, 1–2. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2020.102807 PMid:32502757; PMCid:PMC7255089

Costa, R., Lino, M. M., Souz, A. I. J. de, Lorenzini, E., Fernandes, G. C. M., Brehmer, L. C. de F. … Gonçalves, N. (2020). Nursing teaching in Covid-19 times: How to reinvent it in this context? Texto & Contexto - Enfermagem, 29, Article e20200202, 1–3. https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2020-0002-0002

Drašler, V., Bertoncelj, J., Korošec, M., Žontar, T. P., Ulrih, N. P., & Cigić, B. (2021). Difference in the attitude of students and employees of the University of Ljubljana towards work from home and online education: Lessons from covid-19 pandemic. Sustainability, 13(9), Article 5118, 1–24. https://doi.org/10.3390/su13095118

Dumford, A. D., & Miller, A. L. (2018). Online learning in higher education: Exploring advantages and disadvantages for engagement. Journal of Computing in Higher Education, 30(3), 452–465. https://doi.org/10.1007/s12528-018-9179-z

Gillett-Swan, J. (2017). The challenges of online learning: Supporting and engaging the isolated learner. Journal of Learning Design, 10(1), (1), 20–30. https://doi.org/10.5204/jld.v9i3.293

Gökbulut, B. (2020). Distance education students' opinions on distance education. In M. Durnali & I. Limon (Eds.), Enriching teaching and learning environments with contemporary technologies (pp. 138–152). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3383-3.ch008

Hanafy, S. M., Jumaa, M. I., & Arafa, M. A. (2021). A comparative study of online learning in response to the coronavirus disease 2019 pandemic versus conventional learning. Saudi Medical Journal, 42(3), 324–331. https://doi.org/10.15537/smj.2021.42.3.20200741 PMid:33632912; PMCid:PMC798925

Hatlevik, O. E., Throndsen, I., Loi, M., & Gudmundsdottir, G. B. (2018). Students' ICT self-efficacy and computer and information literacy: Determinants and relationships. Computers and Education, 118, 107–119. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.11.011

Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. Educause, 1–15. Retrieved May 23, 2021 from https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-betweenemergency-remote-teaching-and-online-learning

Kamenšek, T. (2022). Uporaba virtualnih simulacij ali virtualnih pacientov pri izobraževanju študentov v zdravstveni negi: Integrativni pregled literature. Obzornik zdravstvene nege, 56(1), 31–48. https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.1.3136

Kiger, M. E., & Varpio, L. (2020). Thematic analysis of qualitative data: AMEE guide No. 131. Medical Teacher, 42(8), 846–854. https://doi.org/10.1080/0142159X.2020.1755030 PMid:32356468

Ličen, S. (2021). Nursing education in the time of COVID-19: What has it taught us? Obzornik zdravstvene nege, 55(1), 4−6. https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.1.3082

Maguire, M., & Delahunt, B. (2017). Doing a thematic analysis: A practical, step-by-step guide for learning and teaching scholars. The All Ireland Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 9(3), 3351–3365. https://ojs.aishe.org/index.php/aishe-j/article/view/335

Mailizar, Almanthari, A., Maulina, S., & Bruce, S. (2020). Secondary school mathematics teachers' views on e-learning implementation barriers during the COVID-19 pandemic: The case of Indonesia. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 16(7), Article em1860, 1–9. https://doi.org/10.29333/EJMSTE/8240

McCutcheon, K., O'Halloran, P., & Lohan, M. (2018). Online learning versus blended learning of clinical supervisee skills with pre-registration nursing students: A randomised controlled trial. International Journal of Nursing Studies, 82, 30–39. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2018.02.005 PMid:29574394

Niebuhr, V., Niebuhr, B., Trumble, J., & Urbani, M. J. (2014). Online faculty development for creating E-learning materials. Education for Health, 27(3), 255–261. https://doi.org/10.4103/1357-6283.152186 PMid:25758389

Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (2020). Uradni list RS, 19 (12. 3. 2020). Retrieved July 23, 2021 from http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2550

Prosen, M., Karnjuš, I., & Ličen, S. (2022). Evaluation of e-learning experience among health and allied health professions students during the COVID-19 pandemic in Slovenia: An instrument development and validation study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(8), Article 4777, 1–12. https://doi.org/10.3390/ijerph19084777

Rasmussen, B., Hutchinson, A., Lowe, G., Wynter, K., Redley, B., Holton, S., Manias, E. ... Kerr, D. (2022). The impact of covid-19 on psychosocial well-being and learning for Australian nursing and midwifery undergraduate students: A cross-sectional survey. Nurse Education in Practice, 58, Article 103275, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2021.103275 PMid:34922092; PMCid:PMC8662551

Sahu, P. (2020). Closure of universities due to coronavirus disease 2019 (COVID-19): Impact on education and mental health of students and academic staff. Cureus, 12(4), Article e7541, 1–12. https://doi.org/10.7759/cureus.7541

Shafiei Sarvestani, M., Mohammadi, M., Afshin, J., & Raeisy, L. (2019). Students' experiences of e-learning challenges: A phenomenological study. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, 10(3), 1–10. https://doi.org/10.30476/ijvlms.2019.45841

Son, N. T., Anh, B. N., Tuan, K. Q., Son, N. B., Son, N. H., & Jaafar, J. (2020). An analysis of the effectiveness of emergency distance learning under COVID-19. In 2020 International Conference on Control, Robotics and Intelligent System (CCRIS 2020). Association

for Computing Machinery, New York (CCRIS, 2020) (pp. 136–143). Association for Computing Machinery, New York. https://doi.org/10.1145/3437802.3437826

Tejedor, S., Cervi, L., Pérez-Escoda, A., & Jumbo, F. T. (2020). Digital literacy and higher education during COVID-19 lockdown: Spain, Italy, and Ecuador. Publications, 8(4), Article 48, 1–17. https://doi.org/10.3390/publications8040048

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2020). Education: From disruption to recovery. Retrieved July 23, 2021 from https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

Váraljai, M., & Nagy, B. (2019). A Survey in issues of disruptive technologies to broaden learning for the future students. In 2019 10th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom) 23-25 Oktober 2019, Neapel (pp. 391–396). https://doi.org/10.1109/CogInfoCom47531.2019.9089926

Višič, U., & Sočan , M. . (2022). Pomen pandemije covida-19 za duševno zdravje medicinskih sester in zdravnikov: Pregled literature. Obzornik zdravstvene nege, 56(4), 301–310. https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.4.3113

World Health Organization. (2020). WHO Timeline: COVID-19. Retrieved August 19, 2020 from https://www.who.int/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19

Prenosi

Objavljeno

2023-06-23

Kako citirati

Plesec, Špela, & Milavec Kapun, M. (2023). Izkušnje študentov zdravstvene nege z izobraževanjem na daljavo v času prvega vala epidemije covida-19: kvalitativna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 57(2), 108–116. https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.2.3117

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek