Raziskovanje na področju patronažne zdravstvene nege v Sloveniji v obdobju od 2007 do 2016

pregled literature

Avtorji

  • Vesna Zupančič Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, in Univerza Novo mesto, Fakulteta za zdravstvene vede, Na Loko 2, 8000 Novo mesto, Slovenija
  • Andreja Ljubič Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna, Patronažno varstvo, Prečna ulica 2, 6230 Postojna, Slovenija
  • Marija Milavec Kapun Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana
  • Tamara Štemberger Kolnik Obalni dom Upokojencev Koper, Krožna cesta 5, 6000 Koper, in Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-8241-0550

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.3.211

Ključne besede:

skupnost, primarna zdravstvena dejavnost, medicinske sestre

Povzetek

Uvod: Pomen patronažne zdravstvene nege narašča s pospešenim razvojem primarnega zdravstvenega varstva, preprečevanja bolezni in približevanja zdravstvene oskrbe integrirani podpori pacientom in njihovim družinam znotraj lokalnih skupnosti. Namen raziskave je bil proučiti, kaj je predmet raziskovanja izvajalcev zdravstvene nege ter katera so glavna vprašanja in problemi patronažne zdravstvene nege v Sloveniji.

Metode: Uporabljen je bil sistematičen pregled literature. Zajemal je zbiranje znanstvene in strokovne literature v Vzajemni bibliografsko-kataložni bazi podatkov COBIB.SI od januarja do maja 2017. Literatura je bila iskana po korenu ključne besede patronaž*. Začetna merila za tematsko analizo vsebine je izpolnjevalo 144 enot. V seznam za analizo empiričnih podatkov se jih je uvrstilo 45. Za prikaz pregleda in odločanja o uporabnosti pregledanih enot je bila uporabljena metoda PRISMA.

Rezultati: S pregledom literature so bila ugotovljena raziskovalna področja v patronažni zdravstveni nege v Sloveniji; izboljšanje kakovosti, varnost in pogoji dela, opolnomočenje pacienta in integrirana oziroma celovita obravnava pacienta. Zaznan je problem dostopnosti do objav posameznih raziskav, kakovost načrtov in metod raziskovanja. V zadnjih treh letih preučevanega obdobja so prevladujoči vir podatkov v raziskavah patronažne medicinske sestre.

Diskusija in zaključek: Nujno je ciljno ukrepanje s povečanjem interesa in znanja patronažnih medicinskih sester za raziskovanje. Za boljše prepoznavanje njihove vloge v primarnem zdravstvenem varstvu ter krepitev interdisciplinarnega raziskovanja na mikro-, mezo- in makroravni sistema zdravstvenega varstva je potrebno uvajanje kompleksnejših raziskovalnih načrtov.

 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Vesna Zupančič, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, in Univerza Novo mesto, Fakulteta za zdravstvene vede, Na Loko 2, 8000 Novo mesto, Slovenija

doc. dr., dipl. m. s, univ. dipl. soc. ped., mag. vzg in man. v zdr.

Andreja Ljubič, Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna, Patronažno varstvo, Prečna ulica 2, 6230 Postojna, Slovenija

dipl. m. s., mag. zdr. neg.

Marija Milavec Kapun, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

viš. pred. mag., viš. med. ses., univ. dipl. org., prof. def.

Tamara Štemberger Kolnik, Obalni dom Upokojencev Koper, Krožna cesta 5, 6000 Koper, in Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija

viš. pred., mag., dipl. m.s.

Literatura

Bandur, M., Filej, B. & Lahe, M., 2011. Patronažna medicinska sestra v skrbi za starostnika s sladkorno boleznijo. In: T. Štemberger Kolnik, S. Majcen Dvoršak, D. Klemenc, B. Bregar, I. Buček Hajdarević, et al., eds. Medicinske sestre in babice zagotavljamo dostopnost in enakost zdravstvene oskrbe pacientov: zbornik prispevkov z recenzjo. 8. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije, Maribor 12. – 14. maj 2011. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic, pp. 300–304.

Barrett, A., Terry, D.R., Lê, Q. & Hoang, H., 2016. Factors influencing community nursing roles and health service provision in rural areas: a review of literature. Contemporary Nurse, 52(1), pp. 119–135. https://doi.org/10.1080/10376178.2016.1198234 PMid:27264878

Belovič, M., 2015. Varstvo osebnih podatkov v patronažni zdravstvni negi: magistrsko delo. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede.

Benko, E. & Štemberger Kolnik, T., 2016. Kompetence patronažne medicinske sestre pri obravnavi starostnika. In: D. Železnik, U. Železnik, B. Koban & K. Panikvar-Žlahtič, eds. Kompetentnost in odgovornost kot temelja uspešnega delovanja na zdravstvenem in socialnem področju: zbornik predavanj z recenzijo. 6. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, Slovenj Gradec 16. november 2016. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, pp. 154–160.

Berčan, M. & Ovsenik, M., 2016. Communication as a component of the quality of life in the integrated care for the dying. Mediterranean Journal of Social Sciences, 7(3), pp. 70–80. https://doi.org/10.5901/mjss.2016.v7n3s1p70

Berčan, M. & Pajnkihar, M., 2011. Starostniki in bivanje - vidik patronažne medicinske sestre. In: T. Štemberger Kolnik, S. Majcen Dvoršak, D. Klemenc, B. Bregar, I. Buček Hajdarević, et al., eds., Medicinske sestre in babice zagotavljamo dostopnost in enakost zdravstvene oskrbe pacientov: zbornik prispevkov z recenzjo. 8. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije, Maribor 12. – 14. maj 2011. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic, pp. 143–147.

Berčan, M., Pajnkihar, M., Ramovš, J. & Turk, Z., 2010. Arhitektonske ovire in uporaba tehničnih pripomočkov v bivalnem okolju starostnika. Obzornik zdravstvene nege, 44(4), pp. 257–262. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2010.44.4.257 [1. 10. 2017].

Braun, V. & Clarke, V., 2006. Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), pp. 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Chalk, D. & Legg, A., 2016. What factors are driving increasing demand for community nursing. British Journal of Community Nursing, 22(1), pp. 675–681. https://doi.org/10.12968/bjcn.2017.22.1.675 PMid:28034331

Coughlan, M.C., Cronin, P. & Ryan, F., 2013. Doing a literature review in nursing, health and social care. London: Sage.

Creswell, J.W. & Plano Clark, V.L., 2007. Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks, California: Sage Publications.

Cvetežar, I.Š. & Skela Savič, B., 2015. Pomen izobraževanja zaposlenih v patronažni dejavnosti pri obravnavanju žensk, žrtev nasilja v družini raziskava. In: B. Skela Savič & S. Hvalič Touzery, eds. Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje: zbornik predavanj z recenzijo. 8. mednarodna znanstvena konferenca Fakultete za zdravstvo. Bled 11. in 12 junij 2015. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, pp. 251–256.

Dickson, C.A.W. & Coulter Smith, M.A., 2013. Time for change in community nursing: a critique of the implementation of the review of nursing in the community across NHS Scotland. Journal of Nursing Management, 21(2), pp. 339–350. https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2012.01382.x PMid:23410060

Dobnikar, B. & Djekić, B., 2007. Sodobni pristopi pri obravnavi kronične rane v patronažni zdravstveni negi. Obzornik zdravstvene nege, 41(2–3), pp. 125–135. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2007.41.3.125 [5. 1. 2018].

Erjavec, K., 2015. Odnos med medicinskimi sestrami in starejšimi pacienti na njihovem domu. In: N. Kregar-Velikonja, ed. Celostna obravnava pacienta: starostnik v zdravstvenem in socialnem varstvu: zbornik prispevkov. Mednarodna znanstvena konferenca. Novo mesto 12. november 2015. Novo mesto: Visokošolsko središče Novo mesto, Fakulteta za zdravstvene vede, pp. 94–102.

Expert Group on Health Systems Performance Assessment, 2016. So what: strategies across Europe to assess quality of care. Luxembourg. Available at: https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/systems_performance_assessment/docs/sowhat_en.pdf [1. 12. 2017].

Flaker, V., Grebenc, V., Kodele, T., Mali, J. & Urek, M., 2013. Kje živiš: nastanitev in dolgotrajna oskrba. Dialogue in, 2(1-2), pp. 111–132.

Filej, B. 2017. Integriteta in profesionalizem v zdravstveni negi. In: M. Zrim & B. Filej, eds. Integriteta v zdravstvu: zbornik predavanj 2. konference, Moravske Toplice. 14. November 2017. Murska Sobota: Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja, pp. 6–14.

Gaber Flegar, S., 2011. Primerjava vzgojne funkcije patronažne medicinske sestre v skrbi za zdravje posameznika v različnih kulturnih in socialnih okoljih: magistrsko delo. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede.

Gaber Flegar, S., 2012. Vloga patronažne medicinske sestre pri skrbi za zdravje populacije. In: M. Horvat, ed. Zdravstvena nega v patronažnem varstvu in biopsihosocialni model javnega zdravja: zbornik predavanj z recenzijo, Nova Gorica 19. in 20. april 2012. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti, pp. 21–31.

Gabrovec, B., 2016. Nasilje nad zaposlenimi v zdravstveni negi. In: N. Kregar Velikonja, ed. Celostna obravnava pacienta: starostnik v zdravstvenem in socialnem varstvu: zbornik prispevkov. Mednarodna znanstvena konferenca, Novo mesto 12. november 2015. Novo mesto: Visokošolsko središče Novo mesto, Fakulteta za zdravstvene vede, pp. 177–181.

Gillen, G., 2013. A fork in the road: an occupational hazard. American Journal of Occupational Therapy, 67(6), pp. 641–652. https://doi.org/10.5014/ajot.2013.676002 PMid:24195898

Grabner, E., Kaučič, B.M. & Klojčnik, T., 2016. Seznanjenost in potrebe pacientov po zdravstveni negi na daljavo. In: B. Filej, ed. Za človeka gre: družba in znanost v celostni skrbi za človeka: Zdravstvene vede - zbornik prispevkov z recenzijo. 4. mednarodna znanstvena konferenca, Maribor 11. in 12. marec 2016. Maribor: Alma Mater Europea - ECM, pp. 42–49.

Habjanič, A. & Lahe, D., 2009. Nasilje nad starejšimi slabega zdravja v domačem okolju in domovih starejših občanov. Obzornik zdravstvene nege, 46(1), pp. 37–45. Available at: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-9HHC8JLV/a30bb3b8-0923-46d3-a08d-0e1e7e6f2dfc/PDF [1. 12. 2017].

Heiligstein, G. & Habjanič, A., 2013. Oskrba starejših v domačem okolju. In: B. Filej, ed. Pravice, vrednote, svoboda, solidarnost in varnost: zbornik prispevkov. 5. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Novo mesto 31. maj 2013. Novo mesto: Visokošolsko središče Novo mesto, Fakulteta za zdravstvene vede, pp. 89–94.

Henly, S.J., McCarthy, D. O., Wyman, J. F., Heitkemper, M.M., et al., 2015a. Emerging areas of science: recommendations for nursing science education from the Council for the Advancement of Nursing Science Idea Festival. Nursing Outlook, 63(4), pp. 398–407. https://doi.org/10.1016/j.outlook.2015.04.007

Henly, S.J., McCarthy, D.O., Wyman, J.F., Stone, P.W., Redeker, N.S., McCarthy A.N., et al., 2015b. Integrating emerging areas of nursing science into PhD programs. Nursing Outlook, 63(4), pp. 408–416. https://doi.org/10.1016/j.outlook.2015.04.010 PMid:26187080

Hlebec, V., Nagode, M. & Filipovič Hrast, M., 2014. Kakovost socialne oskrbe na domu : vrednotenje, podatki in priporočila. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV.

Jančič, A., Čuček Trifkovič, K. & Lahe, M., 2012. Depresivna motnja pri pacientih s KOPB. In: K. Babnik, M. Kocbek, D. Barlič-Maganja, M. Bizjak, M. Bizjak., et al., eds. Raziskovanje študentov zdravstvenih ved in evropsko leto aktivnega staranja ter medgeneracijske solidarnosti: zbornik prispevkov. 4. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Izola 25. maj 2012. Koper: Založba Univerze na Primorskem, pp. 117–124.

Kegl, B., 2015. Osveščenost staršev po preventivnih obiskih otrok na primarnem nivoju. In: M. Pajnkihar, ed. Mednarodna konferenca »Znanstveni dokazi za razvoj izobraževanja in prakse v zdravstvu«: zbornik predavanj, Maribor 2. junij 2015. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, pp. 62–66.

Kegl, B. & Lahe, M., 2013. Osveščenost staršev o preventivnih obiskih otrok s strani patronažne medicinske sestre in v dispanzerju za otroke. In: M. Pajnkihar, M. Lorber, T. Butterworth, K. Čuček-Trifkovič, B. Dobrowolska, et al., eds. Z znanjem do razvoja in zdravja: zbornik predavanj. Mednarodna konferenca, Maribor 14.-16. 5. 2013. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede, pp. 149–153.

Knežević Hočevar, D., 2014. Community care of older people in rural setting: a case study from Slovenia. Anthropological notebooks, 20(1), pp. 35–50.

Kobal, K. & Ramšak Pajk, J., 2013. Prepoznane vloge diplomirane medicinske sestre v patronažnem varstvu. In: S. Hvalič Touzery, J. Zurc, B. Bregar, S. Kadivec, et al., eds. Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi: zbornik predavanj z recenzijo. 6. mednarodna znanstvena konferenca, Ljubljana 6. in 7. junij 2013. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, pp. 106–114.

Koren, D. & Štemberger Kolnik, T., 2014. Vpliv promocije zdravja na zdravje ljudi z vidika zdravstvene nege. In: T. Štemberger Kolnik, K. Babnik, D. Ravnik, M. Bulič, D. Barlič-Maganja, et al., eds. Zdravstvena nega v javnem zdravju: zbornik prispevkov. 2. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, Izola, 31. januar 2014. Koper: Založba Univerze na Primorskem, pp. 243–250.

Kovač Blaž, M. & Poplas Susič, T., 2016. Ocena stanja prehranjenosti bolnikov s KOPB in astmo s strani patronažnih medicinskih sester v Zdravstvenem domu Ljubljana. In: B. Skela-Savič, S. Hvalič Touzery, M. Lorber, Mateja, E. Klemenčič, A. Kvas, et al., eds. Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave: zbornik predavanj z recenzijo. 9. mednarodna konferenca, Bled 9. junij 2016. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, pp. 185–190.

Kovačič, E., 2011. Patronažna zdravstvena nega v romskem naselju v občini Grosuplje. In: T. Štemberger Kolnik, S. Majcen Dvoršak, D. Klemenc, B. Bregar, I. Buček Hajdarević, et al., eds. Medicinske sestre in babice zagotavljamo dostopnost in enakost zdravstvene oskrbe pacientov: zbornik prispevkov z recenzjo. 8. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije, Maribor 12. – 14. maj 2011. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic, pp. 129–137.

Krajnc, A., 2016a. Analiza obremenjenosti kadra v patronažnem zdravstvenem varstvu v Sloveniji. In: P. Doucek, A. Novak, Aleš, B. Björn, eds. Trajnostna organizacija: zbornik. 35. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, Portorož 16. - 18. marec 2016. Kranj: Moderna organizacija, pp. 417–430.

Krajnc, A., 2016b. Obremenjenost kadra v patronažni zdravstveni negi: magistrsko delo. Kranj: Univerza v Mariboru, Fakulteta za oganizacijske vede.

Kuo, D.Z., Houtrow, A.J., Arango, P., Kuhlthau, K.A., Simmons, J.M., & Neff, J.M., 2012. Family-centered care: current applications and future directions in pediatric health care. Maternal and Child Health Journal, 16(2), pp. 297–305. https://doi.org/10.1007/s10995-011-0751-7 PMid:21318293; PMCid:PMC3262132

Kupnik, Z. & Sancin, D., 2011. Hišni obisk patronažne medicinske sestre pri nedonošenčku. In: M. Lahe, A. Lovrenčič, M. Pajnkihar, M. Šlajmer Japelj, K. Čuček-Trifkovič, et al., eds. Razvijanje medpoklicnega sodelovanja v času študija na področju zdravstvenih ved: zbornik predavanj z recenzijo. 3. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Maribor 15. september 2011. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede, pp. 345–352.

Ljubič, A., Clark, D.J., Štemberger Kolnik, T., 2016. Comparison of family nursing in Slovenia and Scotland: integrative review. International Nursing Review, 64(2), pp. 276–285. https://doi.org/10.1111/inr.12324 PMid: 27791264

Lončarič, T., 2012. Koncesije v slovenskem patronažnem varstvu: magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.

Maček, B., 2013. Trajne osebnostne spremembe pri osebah v patronažnem varstvu, ki jim ni mogoče pripisati možganske poškodbe ali bolezni: magistrsko delo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice.

Maček, B., Dernovšek, M.Z. & Kobentar, R., 2015. Trajne osebnostne spremembe pri pacientih v domačem okolju in izzivi za patronažno zdravstveno nego. Obzornik zdravstvene nege, 49(4), pp. 270–283. https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.4.63

Maček, B., Skela Savič, B. & Zurc, J., 2011. Dejavniki socialne integracije starostnika v domačem okolju. Obzornik zdravstvene nege, 45(3), pp. 181–187. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2011.45.3.181 [10. 11. 2017].

Majcen Dvoršak, S., Obrez, J., Topler, M., Čubrilo, R. & Železnik, D., 2012. Obremenitve medicinskih sester v patronažnem varstvu. In: D. Železnik, B.M. Kaučič, U. Železnik, B. Koban, N. Vidnar, et al., eds. Inovativnost v koraku s časom in primeri dobrih praks: zbornik predavanj z recenzijo. 2. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih ved, Laško 18. in 19. september 2012. Slovenj Gradec, pp. 183–191.

Mali, J., 2012. Uvajanje dezinstitucionalizacije na področju oskrbe starih ljudi. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, 250(40), pp. 86–94.

Ministrstvo za zdravje, 2016. Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja«.

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D.G., The PRISMA Group, 2009. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Medicine 6(7), art. ID e1000097. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097 PMid 19621072; PMCid: PMC2707599

Morris, H., 2017. Reinstating district nursing: a UK perspective. Nurse Education in Practice, 26, pp. 59–63. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2017.06.006 PMid:28689106

National Institute of Nursing Research, 2016. The NINR Strategic Plan: Advancing science, improving lives: a Vision for Nursing Science. Bethesda, Maryland: National Institute of Nursing Research. Available at: https://www.ninr.nih.gov/sites/files/docs/NINR_StratPlan2016_reduced.pdf [15. 4. 2018].

Nic Philibin, C.A., Griffiths, C., Byrne, G., Horan, P., Brady, A.M. & Begley, C., 2010. The role of the public health nurse in a changing society. Journal of Advanced Nursing, 66(4), pp. 743–752.

O'Neill, M. & Cowman, S., 2008. Partners in care: investigating community nurses' understanding of an interdisciplinary teambased approach to primary care. Journal of Clinical Nursing, 17(22), pp. 3004–3011.

Pahor, M. 2018. Zdrava skupnost. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Perušek, A., 2015. Vloga patronažnih medicinskih sester pri pomoči družinskim oskrbovalcem starejših oseb: magistrsko delo. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice.

Perušek, A., Zurc, J. & Skela Savič, B., 2013. Komunikacija in kakovost odnosov med medicinsko sestro in starostniki v patronažnem varstvu. Obzornik zdravstvene nege, 47(3), pp. 253–259. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2013.47.3.253 [5. 10. 2017].

Petrinač, B. & Železnik, D., 2015. Poučenost pacientov o jemanju antikoagulantne terapije na domu. In: B.M. Kaučič, A. Presker Planko, D. Plank, K., Esih, S. Drame, et al. ,eds. Prihodnost in razvoj zdravstvenih ved temelji na raziskovanju študentov: zbornik prispevkov z recenzijo. 7 študentska konferenca zdravstvenih ved, Celje 8. maj 2015. Celje: Visoka zdravstvena šola, pp. 365–370.

Polit, D.F. & Beck, C.T., 2008. Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice. 8th ed. Philidelphia, Baltimore,etc.: Lippincott Williams & Wilkins.

Prevolnik Rupel, V., Simčič, B. & Turk, E., 2014. Terminološki slovar izrazov v sistemu zdravstvenega varstva. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje.

Rajkovic, U., Sustersic, O., Rajkovic, V. & Prijatelj, V., 2007. A new approach in nursing documentation: community nursing case. Studies in health technology and informatics, 129(Pt 1), pp. 354–359.

Rajkovič, U. & Petovar, T., 2010. Programska rešitev za vodenje dokumentacije patronažne zdravstvene nege. [CD-ROM]. Kranj, Fakulteta za organizacijske vede.

Ramšak-Pajk, J., Benkovič, R. & Poplas-Susič, T., 2016. Stališča in izkušnje diplomiranih medicinskih sester v patronažnem varstvu pri celostni obravnavi preventivnega obiska v okviru CPC+ projekta. In: B. Skela-Savič, S. Hvalič Touzery, M. Lorber, M., E. Klemenčič, A. Kvas, et al., eds. Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave: zbornik predavanj z recenzijo. 9. mednarodna konferenca, Bled 9. junija 2016. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, pp. 159–167.

Ramšak-Pajk, J. & Murphy, F., 2012. Obravnava neozdravljivo bolnih v patronažnem varstvu in teoretični modeli. In: M. Horvat, ed. Zdravstvena nega v patronažnem varstvu in biopsihosocialni model javnega zdravja: zbornik predavanj z recenzijo, Nova Gorica 19. in 20. april 2012. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti, pp. 86–96.

Ramšak-Pajk, J. & Skela Savič, B., 2013. Zdravstvena nega družine – primerjava izobraževalnih programov v Evropi - Projekt Family Health Nursing. In: S. Hvalič Touzery, J. Zurc, B. Bregar, S. Kadivec, et al., eds. Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi. 6. mednarodna znanstvena konferenca, Ljubljana 6. in 7. junij 2013.

Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, pp. 62–70. Romih, K. & Ramšak-Pajk, J., 2012. Klinična praksa v patronažnem varstvu - analiza evalvacijskih mnenj. In: M. Horvat, ed. Zdravstvena nega v patronažnem varstvu in biopsihosocialni model javnega zdravja: zbornik predavanj z recenzijo, Nova Gorica 19. in 20. april 2012. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov

v patronažni dejavnosti, pp. 44–48.

Rožman, M., Škrget, R. & Grah, M., 2016. Izgorelost patronažnih medicinskih sester v delovnem okolju. Revija za zdravstvene vede, 3(1), pp. 132–147.

Saje, M. & Filej, B., 2014. Celostna obravnava paliativnega pacienta v domačem okolju. Revija za zdravstvene vede, 1(1), pp. 54–70.

Sancin, D., 2008. Visokošolski učitelj spodbuja problemski pristop poučevanja študentov na Fakulteti za zdravstvene vede. In: B. Skela-Savič, B.M. Kaučič, J. Ramšak-Pajk, B. Filej, S. Kadivec, et al., eds. Teorija, raziskovanje in praksa - trije stebri, na katerih temelji sodobna zdravstvena nega: zbornik predavanj z recenzijo. 1. mednarodna znanstvena konferenca, Bled 26. in 26. september 2008. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, pp. 324–331.

Sarkis, J.M. & Conners, V.L., 1986. Nursing research: historical background and teaching information strategies. Bulletin of the Medical Library Association, 74(2), pp. 121–125.

Skela Savič, B., 2008. Raziskovanje kot podpora procesom celovite kakovosti. In: Z. Kramar A. Kraigher, eds. Dnevi Angele Boškin - Dejstvo za kakovost: zbornik predavanj. 2. strokovni seminar, Bled 10. in 11. april 2008. Jesenice: Splošna bolnišnica Jesenice, pp. 35–41.

Skela Savič, B., 2009a. Dejavniki in kriteriji ustanavljanja novih srednjih zdravstvenih šol in visokostrokovnih zdravstvenih šol s programi zdravstvena nega: vidik širše odgovornost. In: B. Skela Savič, B.M. Kaučič, eds. Moja kariera - quo vadis: Izobraževanje medicinskih sester v Sloveniji: posvet z okroglo mizo, Ljubljana 30. januar 2009. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, pp. 33–39.

Skela Savič, B., 2009b. Vplivni dejavniki za razvoj zdravstvene nege kot znanstvene discipline. In: T. Štemberger Kolnik, S. Majcen Dvoršak, D. Klemenc, B. Bregar, I. Buček Hajdarević, et al., eds. Medicinske sestre in babice - znanje je naša moč: zbornik prispevkov z recenzijo. 7. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije, Ljubljana 11. - 13. maj 2009. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, p. 311D.

Starc, J. & Kordis, T., 2015. Presentation of district nurse training and advanced training needs in order to provide nursing care activities within district nursing. HealthMED, 9(6), pp. 236–242.

Swider, S.M., Levin, P.F. & Kulbok, P.A., 2015. Creating the future of public health nursing: a call to action. Public Health Nursing, 32(2), pp. 91–93. https://doi.org/10.1111/phn.12193 PMid:25808798

Šavc, A., 2015. Prepoznavanje pravic in dolžnosti pacientov v zdravstveni negi: magistrsko delo. Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede.

Škrget, R., 2014. Profiliranje dela za uspešno izvajanje delovnih obveznosti patronažnih medicinskih sester: magistrsko delo. Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede.

Šušteršič, O., Horvat, M., Cibic, D., Peternelj, A. & Brložnik, M., 2006. Patronažno varstvo in patronažna zdravstvena nega: nadgradnja in prilagajanje novim izzivom. Obzornik zdravstvene nege, 40(4), pp. 245–252. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2006.40.4.247 [1. 12. 2017]

Učakar, M., 2013. Patronažne medicinske sestre in dojenje: magistrsko delo. Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede. Univerza v Ljubljani, 2016. Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani. Available at: https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_

pravilniki/2013071216390406/ [5. 12. 2017].

Valenčak, U., 2015. Predlog modela paliativne oskrbe v patronažnem varstvu: magistrsko delo. Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede.

Villarruel, A.M. & Fairman, J.A., 2015. The Council for the Advancement of Nursing Science, Idea Festival Advisory Committee: good ideas that need to go further. Nursing Outlook, 63(4), 436–438. https://doi.org/10.1016/j.outlook.2015.04.003

Vratarič, M.S., 2015. Dejavniki zdravstvenega tveganja na delovnem mestu patronažne medicinske sestre: magistrsko delo. Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede.

Walker, L.O. & Avant, K.C., 2011. Strategies for theory construction in nursing. 5th ed. Boston: Prentice Hall.

World Health Organization (WHO), 2013. Health 2020: a European policy framework supporting action across government and society for health and well-being. Copenhagen. Available at: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/199536/Health2020-Short.pdf?ua=1 [6. 10. 2017].

Young, H.M., Bakewell-Sachs, S. & Sarna, L., 2017. Nursing practice, research and education in the West: the best is yet to come. Nursing Research, 66(3), pp. 262–270. https://doi.org/10.1097/NNR.0000000000000218 PMid:28426520

Zavrl Džananović, D., 2016. Zaposlovanje v patronažnem varstvu Slovenije v letih od 2010 do 2016. Ljubljana. Nacionalni inštitut za javno zdravje, Center za zdravstveno varstvo.

Železnik, D., Roncelli-Vaupot, S. & Železnik, U., 2009. Ocena samooskrbe starostnika kot pomemben dejavnik za kakovostno zdravstveno nego. In: M. Brumen, D. Železnik, K. Pirš & A. Milaković, eds. Kakovost v zdravstveni in babiški negi - odgovorni, kompetentni in inovativni zaposleni: zbornik predavanj in posterjev, 2. znanstveni simpozij z mednarodno udeležbo, Maribor 23. in 24. oktober 2009. Maribor: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, pp. 41–49.

Prenosi

Objavljeno

2018-12-16

Kako citirati

Zupančič, V., Ljubič, A., Milavec Kapun, M., & Štemberger Kolnik, T. (2018). Raziskovanje na področju patronažne zdravstvene nege v Sloveniji v obdobju od 2007 do 2016: pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 52(4), 264–281. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.3.211

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>