Poznavanje funkcij mišic medeničnega dna in pomena komplementarnih konservativnih pristopov za njihovo krepitev pri ženskah

  • Patricija Dovgan Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran, Slovenija
  • Tamara Štemberger Kolnik Obalni dom upokojencev Koper, Krožna cesta 5, 6000 Koper in Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za zdravstveno nego, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-8241-0550
  • David Ravnik Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za zdravstveno nego, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija
Ključne besede: zdravstvena nega, zdravstvena vzgoja, spolni pripomočki, telesna aktivnost, urinska inkontinenca

Povzetek

Uvod: Urinska inkontinenca je pogosto posledica oslabelih mišic medeničnega dna, ki se lahko zdravi konservativno ali medikamentozno. Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšno je znanje žensk o  funkcijah mišic medeničnega dna in kako ocenjujejo koristnost komplementarnih konservativnih pristopov za njihovo krepitev.
Metode: Uporabljena je bila eksplorativna kvantitativna metoda dela. Vprašalnik je bil sestavljen na podlagi pregledane literature, oblikovan je bil v spletnem orodju 1KA. Priložnostni vzorec so predstavljale ženske, stare med 20 in 64 let (n = 356). Podatki so bili analizirani z deskriptivno statistiko in faktorsko analizo. 
Rezultati: Vaj za krepitev mišic medeničnega dna ne izvaja 190 anketirank (52,4 %). Rezultati so pokazali, da pri vadbi za učinkovito krepitev mišic medeničnega dna pripomočke uporablja 12 anketirank (7 %). 
Diskusija in zaključek: Faktorska analiza je potrdila uporabnost za raziskavo oblikovanega inštrumenta. Anketirane ženske dobro poznajo funkcije mišic medeničnega dna, povezane z inkontinenco urina, vendar slabo skrbijo za krepitev mišic medeničnega dna. Spolne pripomočke štejejo le za zabavo in za popestritev spolnosti, ni pa jim znana možnost njihove uporabe za krepitev mišic medeničnega dna.

Biografije avtorja

Patricija Dovgan, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran, Slovenija

dipl. m. s.

Tamara Štemberger Kolnik, Obalni dom upokojencev Koper, Krožna cesta 5, 6000 Koper in Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za zdravstveno nego, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija

viš. pred. mag., dipl. m. s.

David Ravnik, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za zdravstveno nego, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija

doc. (Ph.D., Republika Češka), dipl. fiziot., Eur. Erg.

Literatura

Angelini, K., 2017. Pelvic floor muscle training to manage overactive bladder and urinary incontinence. Nursing for Women's Health, 21(1). https://doi.org/10.1016/j.nwh.2016.12.004

Arvonen, T., Fianu Jonasson, A. & Tyni Lenné, R., 2001. Effectiveness of two conservative modes of physical therapy in women with urinary stress incontinence. Neurology and Urodynamics, 20, pp. 591–599. https://doi.org/10.1002/14651858.CD010551.pub3

Ayeleke, R.O., Hay-Smith, E.J.C. & Omar, M.I., 2015. Pelvic floor muscle training added to another active treatment versus the same active treatment alone for urinary incontinence in women. Cochrane Database of Systematic Reviews, 11, art. ID CD010551. Available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858. CD010551.pub3/full [4. 5. 2017].

Bhat, C., Khan, M., Ballala, K., Kamath, A., & Pandey, D., 2016. Reduced pelvic floor muscle tone predisposes to persistence of lower urinary tract symptoms after puerperium. Scientifica, 2016, pp. 1–5. https://doi.org/10.1155/2016/5705186

Bizilj, I. & Šćepanović, D., 2007. Zavedanje pomena vaj za mišice medeničnega dna med študenti visoke šole za zdravstvo. Obzornik zdravstvene nege, 41(2/3), pp. 85–91. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/Celoten_clanek.aspx?ID=f3be2487-ea37-40f2-b4a1-9911dae7295f [4. 5. 2017].

Boyle, R., Hay-Smith, E.J.C., Cody, J.D. & Mørkved, S., 2012. Pelvic floor muscle training for prevention and treatment of urinary and faecal incontinence in antenatal and postnatal women. Cochrane Database of Systematic Reviews, 10, art. ID CD007471. https://doi.org/10.1002/14651858.CD007471.pub2

Bratina, N. & Hrovat Bukovšek, A., 2014. Celostna obravnava ženske z urinsko inkontinenco. In: B. Filej, M. Bauer, E. Benko, M. Bizjak, U. Bogataj, et al., eds. Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe: zbornik prispevkov z recenzijo / 6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Murska Sobota, 30. maj 2014. Murska Sobota: Alma Mater Europaea – Evropski center, pp. 68–76.

Bø, K., 1995. Pelvic floor muscle exercise for the treatment of stress urinary incontinence: an exercise physiology perspective. International Urogynecology Journal, 6(5), pp. 282–291. https://doi.org/10.1007/BF01901527

Dinc, A., Kizilkaya, N. & Yalcin, B.O., 2009. Effect of pelvic floor muscle exercises in the treatment of urinary incontinence during pregnancy and the postpartum period. International Urogynecology Journal, 20(10), pp. 1223–1231. https://doi.org/10.1007/s00192-009-0929-3 PMid:19649552

Dumoulin, C., Hay Smith, E.J.C. & Mac Habée Séguin, G., 2014. Pelvic floor muscle training versus no treatment, or inactive control treatments, for urinary incontinence in women. Cochrane Database of Systematic Reviews, 5, art. ID CD005654. https://doi.org/10.1002/14651858.CD005654.pub3

European Commission, 2014. Raziskava Eurobarometra o športu: visoka stopnja neaktivnosti v EU. Available at:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-300_sl.htm [2. 3. 2016].

Goranitis, I., Barton, P., Middleton, L.J., Deeks, J.J., Daniels J.P., Latthe, P., et al. 2016. Testing and treating women after unsuccessful conservative treatments for overactive bladder or mixed urinary incontinence: a model-based economic evaluation based on the BUS Study. PLos One, 11(8). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0160351
PMid:27513926; PMCid:PMC4981306

Harison, G.L. & Memel, D.S., 1994. Urinary incontinence in women: its prevalence and its management in a health promotion clinic. British Journal of General Practise, 44(381), pp. 149–152. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1238837/ [17. 1. 2017].

Herbison, G.P. & Dean, N., 2002. Weighted vaginal cones for urinary incontinence. Cochrane Database of Systematic Reviews, 1, art. ID CD002114. https://doi.org/10.1002/14651858.CD002114

Herbenick, D., Barnhart, K.J., Beavers, K. & Benge, S., 2015. Vibrators and other sex toys are commonly recommended to patients, but does size matter: dimensions of commonly sold products. The Journal of Sexual Medicine, 12(3), pp. 641–645. https://doi.org/10.1111/jsm.12798 PMid:25631708

Ibrulj, S., Iglič, U., Jordan, T., Kalar, I., Kastelic, U., Lampič, et. al., 2009. Telesna dejavnost pri študentih medicine. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, pp. 3–9. Available at: http://www.mf.uni-lj.si/dokumenti/405766c60ca1fdae9ebff213ba885f69.pdf [12. 3. 2016].

Jančič, A., 2010. Preprečevanje urinske inkontinence pri nosečnicah: diplomsko delo. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, pp. 52–54.

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije, 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Levi, A., Nasra, R., Shachar I. B. & Braun, N.M., 2016. Mediumterm results of Mini-arc for urinary incontinence in ambulatory patients under local anesthesia. International Brazilian journal of Urology, 42(6), pp. 1195–1201. https://doi.org/10.1590/s1677-5538.ibju.2015.0655 PMid:27813384; PMCid:PMC5117977

Lousquy, R., Jean Baptiste, J., Barranger, E., & Hermieux, J.F., 2014. Sport and urinary incontinence in women. Journal of Clinical Obstetrics Gynecology and Fertility, 42(9), pp. 597–603. https://doi.org/10.1016/j.gyobfe.2014.04.011 PMid:24996876

Marn Radoš, M. & Šćepanović, D., 2014. Telesna dejavnost in zdravje žensk v pomenopavzi. Obzornik zdravstvene nege, 48(4), pp. 323–331. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2014.48.4.35

Milsom, I., Coyne, K.S., Nicholson, S., Kvasz, M., Chene, C. & Weinf, A.J., 2014. Global prevalence and economic burden of urgency urinary incontinence: a systematic review. European Urology, 65(1), pp. 79–95. https://doi.org/10.1016/j.eururo.2013.08.031

Moser, H., Leitner, M., Baeyens, J.P. & Radlinger, L., 2017. Pelvic floor muscle activity during impact activities in continent and incontinent women: a systematic review. International Urogynecology Journal and Pelvic Floor Dysfunction. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28884367 [6. 12. 2016].

Oblasser, C., Christie, J. & McCourt, C., 2015. Vaginal cones or balls to improve pelvic floor muscle performance and urinary continence in women post partum: a quantitative systematic review. Journal of advanced nursing, 32(11), pp. 1017–1025. https://doi.org/10.1016/j.midw.2015.08.011

Oblasser, C., McCourt, C., Hanzal, E. & Christie, J., 2016. Vibrating vaginal balls to improve pelvic floor muscle performance in women after childbirth: a protocol for a randomised controlled feasibility trial. Journal of advanced nursing, 72(4), pp. 900–914. https://doi.org/10.1111/jan.12868 PMid:26708615

Palkovič, V., 2012. Inkontinenca – pogosta spremljevalka starejših. In: T. Štemberger Kolnik, S. Majcen Dvoršak, eds. Zbornik predavanj z recenzijo / Strokovno srečanje Jesen življenja – stoma, rana, inkontinenca, Rimske terme, 16. in 17. marec 2012. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege, pp. 1–184.

Ravnik, D., Ketiš, Ž., Gerjol, N., Čosić, J., Miftaraj Binc, S. & Štravs, P., 2015. Predstavitev vibracijskih spolnih pripomočkov v zdravstveno preventivne namene. In: D. Železnik, U. Železnik, eds. Vrednote posameznika – ogledalo družbe: vpliv vrednot na obravnavo uporabnikov zdravstvenih in socialnih storitev: zbornik predavanj z recenzijo. 5. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 15. september 2015. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, pp. 118–125.

Ravnik, D., 2016. Preventiva urinske inkontinence s pomočjo modernih spolnih pripomočkov. In: T. Štemberger Kolnik, K. Babnik, S. Majcen Dvoršak, eds. Holistična obravnava pacienta v enterostomalni terapiji – od preventive do urgentnih stanj: zbornik prispevkov z recenzijo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji, pp. 50–56.

Riyazi, H., Bashirian, S. & Ghelich, K.S., 2007. Kegel exercise application during pregnancy and postpartum in women visited at Hamadan health care centers. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, 10(1), pp. 47–54. Available at: http://www.sid.ir/En/Journal/ViewPaper.aspx?ID=100047 [4. 5. 2017].

Rostohar, M. & Šćepanović, D., 2017. Mobilne aplikacije za vadbo mišic medeničnega dna. Fizioterapija, 25(1), pp. 27–32. Available at: http://www.physio.si/wp-content/uploads/2017/06/Mobilneaplikacije-za-vadbo.pdf [5. 1. 2018].

Rozman, M., 2009. Novosti – izkušnje – pobude – odmevi: ljubezen, intimnost in spolna želja v partnerstvu. Obzornik zdravstvene nege, 43(2), pp. 129–135.Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/Celoten_clanek.aspx?ID=4b2d0cd1-8db4-454f-bd53-532ac4163b30 [4. 5. 2017].

Seifert Lavelle, E. & Zyczynski, H.M., 2016. Stress urinary incontinence. Obstetrics & Gynecology Clinics of North America, 43(1), pp 45–57. https://doi.org/10.1016/j.ogc.2015.10.009

Šćepanović, D. & Hlebš, S., 2003. Zavedanje pomena vaj za mišice medeničnega dna med slovenskimi srednješolskimi mladostniki. In: I. Vrečar, S. Hlebš, S. Bajuk, U. Puh, eds. X. kongres fizioterapevtov Slovenije, Terme Čatež, 22. do 24. maj 2003. Ljubljana: Društvo fizioterapevtov Slovenije, pp. 75–86.

Šćepanović, D., 2010. Konzervativna obravnava motenega delovanja medeničnega dna pri odraslih osebah. Rehabilitacija, 9(1), pp. 40–47.

Šćepanović, D., 2011. Konservativno zdravljenje urinske inkontinence pri ženskah. In: S. Majcen Dvoršak, D. Šćepanović, T. Štemberger Kolnik, I. Karnjuš, eds. Stome, rane, inkontinenca – aktivnosti v zdravstveni negi: simpozij z mednarodno udeležbo, 3., 4. in 5. marec 2011. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji, pp. 1–217.

Witek, A., Drosdzol Cop, A., Nowosielski K., Solecka, A. & Mikus, K., 2012. Long-term impact of surgical repair for stress urinary incontinence on female sexual functions, distress and behaviours. Journal of Clinical Nursing, 22(11–12), pp. 1591–1598. PMid:23216657

World Medical Association, 2013. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), pp. 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 PMid:24141714
Objavljeno
2018-03-14
Kako citirati
Dovgan, P., Štemberger Kolnik, T. in Ravnik, D. (2018) Poznavanje funkcij mišic medeničnega dna in pomena komplementarnih konservativnih pristopov za njihovo krepitev pri ženskah, Obzornik zdravstvene nege, 52(1), str. 29-37. doi: https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.1.198.
Rubrike
Izvirni znanstveni članek
Share |