Prednosti metode Montessori pri obravnavi oseb z demenco

Avtorji

  • Andreja Ljubič Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Patronažno varstvo Prečna ulica 2 6230 Postojna
  • Tamara Štemberger Kolnik Univera na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju Polje 42, 6310 Izola

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.1.117

Ključne besede:

medicinska sestra, zdravstvena nega, terapevtske aktivnosti, pedagogika montessori

Povzetek

Uvod: Demenca je kronično obolenje s tendenco upadanja kognitivnih sposobnosti obolelega. Uporaba metod za obvladovanje in trening osnovnih življenjskih aktivnosti, ki omogočajo daljše obdobje samostojnega življenja pacienta z demenco, je v tujini uveljavljena z različnimi novejšimi koomplementarnimi pristopi. Ena izmed uveljavljenih metod je pristop Marie Montessori, prilagojen odraslim pacientom z demenco. V članku je predstavljena metoda montessori pri obravnavi pacienta z demenco in njeni učinki na kakovost življenja pacienta z demenco. Metode: Uporabljena je bila deskriptivna raziskovalna metodologija s pregledom domače in tuje literature. Za prikaz pregleda petih preko spleta dostopnih podatkovnih baz in odločanja o uporabnosti pregledanih virov je bila uporabljena metoda PRISMA. V končni pregled literature je bilo ključenih 19 člankov, objavljenih do maja 2016. Za obdelavo podatkov je bil uporabljen model analize konceptov. Večina zajetih raziskav je bila izvedena v Združenih državah Amerike. Rezultati: Po pregledu raziskav so bila identificirana tri tematska področja: (1) vpliv metode montessori na sodelovanje in prizadevanje, (2) vpliv metode montessori na vedenje, povezano s hranjenjem, in (3) vpliv metode montessori na širšo skupino kognitivnih sposobnosti. Diskusija in zaključek: Kljub majhnemu številu člankov, ki opisujejo uporabo metode montessori pri obravnavi pacientov z demenco, metodo lahko predstavimo kot učinkovito. Avtorji raziskav ugotavljajo, da pristop ne le omogoča ohranjanje kognitivnih sposobnosti, temveč le-te celo izboljšuje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Andreja Ljubič, Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Patronažno varstvo Prečna ulica 2 6230 Postojna

Andreja Ljubič, mag. zdr. neg.

Tamara Štemberger Kolnik, Univera na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju Polje 42, 6310 Izola

Viš. pred. mag. Tamara Štemberger Kolnik, dipl. m. s.

Literatura

Bäckman, L., 1992. Memory training and memory improvement in Alzheimers disease: rules and exceptions. Acta Neurologica Scandinavica, 84(Suppl 139), pp. 84–89. https://doi.org/10.1111/j.1600-0404.1992.tb04461.x PMid:1414274

Boote, D.N. & Beile, P., 2005. Scholars before researchers: on the centrality of the dissertation literature review in research preparation. Educational Researcher, 34(6), pp. 3–15. https://doi.org/10.3102/0013189X034006003

Bourgeois, M.S., Brush, J., Elliot, G. & Kelly, A., 2015. Join the revolution: how Montessori for aging and dementia can change long-term care culture. Seminars in Speech and Language, 36(3), pp. 209–214. https://doi.10.1055/s-0035-1554802 PMid:26190512

Bowlby Sifton, C., 2000. Maximizing the functional ability of persons with Alzheimer's disease and related dementias. In: M.P. Lawton & R.L. Rubinstein, eds. Interventions in dementia care toward improving quality of life. New York: Springer, pp. 11–38.

Bowlby, C., 1993. Therapeutic activities with persons disabled by Alzheimer’s disease and related disorders. Gaithersburg: Apsen Publishers, pp. 155–203.

Camp, C.J. & Skrajner, M.J., 2004. Resident assisted Montessori programming (RAMP): training persons with dementia to serve as group activity leaders. The Gerontologist, 44(3), pp. 426–431. https://doi.org/10.1093/geront/44.3.426 PMid:15197297

Camp, C.J. & Lee, M.M., 2011. Montessori-based activities as a transgenerational interface for persons with dementia and preschool children. Journal of Intergenerational Relationships, 9(4), pp. 366–373. https://10.1080/15350770.2011.618374 PMid:22423215; PMcid:PMC3298115

Camp, C.J., & Mattern, J.M., 1999. Innovations in managing Alzheimer’s Disease. In: D.E. Biegel & A. Blum, eds. Innovations in practice and service delivery across the lifespan. New York: Oxford University Press, pp. 276–294. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195111552.003.0012

Camp, C.J., 1999. Montessori-based activities for persons with dementia: volume 1. Beachwood: Menorah Park Center for the Aging, pp. 20–25.

Camp, C.J., 2010. Origins of Montessori programming for dementia. Non-pharmacological Therapies in Dementia, 1(2), pp. 163–174. PMid:23515663; PMCid:PMC3600589

Camp, C.J., Judge, K.S., Bye, C.A., Fox, K.M., Bowden, J., Bell, M., et al., 1997. An intergenerational program for persons with dementia using Montessori methods. The Gerontologist, 37(5), pp. 688–692. https://doi.org/10.1093/geront/37.5.688 PMid:9343920

Cronin, P., Ryan, F. & Coughlan, M., 2008. Undertaking a literature review: a step-by-step approach. British Journal of Nursing, 17(1), pp. 38–43. https://doi.org/10.12968/bjon.2008.17.1.28059 PMid:18399395

Darovec, J., Kogoj, A., Kores Plesničar, B., Muršec, M., Pišljar, M., Pregelj, P., et al., 2013. Smernice za obravnavo pacientov z demenco. Ljubljana: Združenje psihiatrov Slovenije.

Dreher, B.B., 1997. Montessori and Alzheimer's: a partnership that works. American Journal of Alzheimer's Disease, 12(3), pp. 138–140. https://doi.org/10.1177/153331759701200307

Erskine, R., 2014. Življenjski skripti: nezavedni relacijski vzorci in udeleženost v psihoterapiji. Kairos, 8(1/2), pp. 147–163.

Femia, E.E., 2006. Evaluation of the montessori-based activities program of the Alzheimer's awareness and care program. D.C. Office on Aging by the U.S. Administration on Aging, pp. 2–3.

Fyksen, J.V., 2015. Utilizing Montessori-based occupational therapy interventions for people with dementia. Paper 1. St. Paul, Doctor of Occupational Therapy Doctoral Project.

Gašparovič, M., 2009. Najpogostejši problemi v zdravstveni negi. In: M., Mencej, ed. Bolezni in sindromi v starosti 3. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije, pp. 51–56.

Giroux, D., Robichaud, L. & Paradis, M., 2010. Using the Montessori approach for a clientele with cognitive impairments: a quasi-experimental study design. International Journal of Aging and Human Development, 71(1), pp. 23–41. https://doi.org/10.2190/AG.71.1.b PMid:20718231

Gozali, T., 2002. Montessori-based activities for persons with dementia: effects on engagement and affect. Blacksburg: Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University, pp. 10–20.

Grego, M., 2000. Sobivanje z dementnim svojcem kot način življenja. In: A. Kogoj, ed. Celostna obravnava bolnika z demenco. Zbornik prispevkov 2. psihogeriatrično srečanje, Radenci, 17. in 18. november 2000. Ljubljana: Spominčica – Slovensko združenje za pomoč pri demenci, pp. 119–124.

Jarrot, S.E., Gozali T., & Gigliotti, C.M., 2008. Montessori programming for persons with dementia in the group setting: an analysis of engagement and affect. Dementia, 7(1), pp. 109–125. https://doi.org/10.1177/1471301207085370

Judge, K. S., Camp, C. J. & Orsulic-Jeras, S., 2000. Use of Montessori-based activities for clients with dementia in adult day care: effects on engagement. American Journal of Alzheimer's Disease & Other Dementias, 15, pp. 42–46. https://doi.org/10.1177/153331750001500105

Kerin, E., 2011. Etični izzivi pri demenci. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, 39(246), pp. 93–102.

Kitwood, T., 1997. Dementia reconsidered: the person comes first. Buckingham: Open University Press, pp. 87–158.

Klanjšček, G., 2009. Zdravljenje bolnika z demenco. In: M. Mencej, ed. Bolezni in sindromi v starosti 3. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije, pp. 37–50.

Kobentar, R, & Marinič, M. 2000. Organske spremembe in motnje prehranjevanja v starosti. Obzornik zdravstvene nege; 34 (5–6), pp. 209–214. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2000.34.3.209 [1. 2. 2017]

Kobentar, R., Kogoj, A., Maver, D. & Skela Savič, B., 2015. Ocena samostojnosti stanovalcev, obolelih z demenco, pri zadovoljevanju temeljnih življenjskih potreb v domovih starejših v Ljubljani. Zdravniški Vestnik, 84(7/8), pp. 544–553.

Kogoj, A., 2007. Značilnosti in razumevanje demence. In: J. Mali, et al., eds. Demenca – izziv za socialno delo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, pp. 15–21.

Kogoj, A., 2008. Kognitivne in duševne motnje v starosti – ocena potreb. Zdravniški vestnik, 77(12), pp. 827–829.

Kogoj, A., 2011. Ko spomini bledijo. In: Wirth, K., ed. Zbornik predavanj 28. Strokovnega srečanja Celostna obravnava starostnika z demenco, Laško 29–30 marec 2011. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije–Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih, pp. 7–11.

Kordeš Demšar, M., 2007. Pedagogika Montessori. Sodobna pedagogika, 58(4), pp. 80–92. Lee, M.M., Camp, C.J. & Malone, M.L., 2007. Effects of intergenerational Montessori-based activities programming on engagement of nursing home residents with dementia. Journal of Clinical Interventions in Aging, 2(3), pp. 477–483. PMid:18044197; PMCid:PMC2685273

Liberati, A., Altman, D.G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gøtzsche, P.C., Ioannidis, J.P.A., et al., 2009. The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate healthcare interventions: explanation and elaboration. British Medical Journal, 339, p. b2700. https://doi.org/10.1136/bmj.b2700 PMid:19622552; PMCid:PMC2714672

Lin, L.C., Huang, Y.J., Su, S.G., Watson, R., Tsai, B.W.J. & Wu, S.C., 2010. Using spaced retrieval and Montessori-based activities in improving eating ability for residents with dementia. International Journal of Geriatric Psychiatry, 25(10), pp. 953–959. https://doi.org/10.1002/gps.2433 PMid:20054841

Lin, L.C., Huang, Y.J., Watson, R., Wu, S.C. & Lee, Y.C., 2011. Using a Montessori method to increase eating ability for institutionalised residents with dementia: a crossover design. Journal of Clinical Nursing, 20(21/22), pp. 3092–3101. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2011.03858.x PMid:21981704

Mali, J., Mešl, N. & Rihter, L., 2011. Socialno delo z osebami z demenco: raziskovanje potreb oseb z demenco in odgovorov nanje. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, pp. 53–84.

Miloševič Arnold, V., 2006. Celostna obravnava oseb z demenco v domu za stare. Socialno delo, 45(3/5), pp. 119–126.

Miloševič Arnold, V., 2007. Komunikacija z osebami z demenco. In: V.J. Mali & V. Miloševič Arnold, V., eds. Demenca – izziv za socialno delo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, pp. 131–141.

Mirc, A. & Čuk, V., 2010. Ohranjanje življenjskih aktivnosti varovanca z demenco s pomočjo teoretičnih modelov zdravstvene nege. Obzornik zdravstvene nege, 44(3), pp. 163–172. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2010.44.3.163 [1. 2. 2017]

Montessori, M., 1990. The discovery of the child. New York:Ballantine Books, pp. 34–49.

Nightingale, D., 2011. Montessori success for people living with dementia. Journal of Dementia Care, 19(2), pp. 36–38.

Orsulic-Jeras, S., Judge, K.S. & Camp, C.J., 2000a. Montessori-based activities for long-term care residents with advanced dementia: effects on engagement and affect. The Gerontologist, 40(1), pp. 107–111. https://doi.org/10.1093/geront/40.1.107 PMid:10750318

Orsulic-Jeras, S., Schneider, N.M. & Camp, C.J., 2000b. Special feature: Montessori-based activities for long-term care residents with dementia. Topics in Geriatric Rehabilitation, 16(1), pp. 78–91. https://doi.org/10.1097/00013614-200009000-00009

Roberts, G., Morley, C., Walters, W., Malta, S. & Doyle, C., 2015. Caring for people with dementia in residential aged care: successes with a composite person-centred care model featuring Montessori based activities. Geriatric Nursing, 36(2), pp. 106–110. https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2014.11.003 PMid:25499658

Skrajner, M.J. & Camp, C.J., 2007. Resident-Assisted Montessori Programming (RAMP): use of a small group reading activity run by persons with dementia in adult day health care and longterm care settings. American Journal of Alzheimer's Disease and Other Dementias, 22(1), pp. 27–36. https://doi.org/10.1177/1533317506297895 PMid:17533999

Skrajner, M.J., Haberman, J.L., Cameron, J., Camp, C.J., Tusick, M., Frentiu, C., et al., 2014. Effects of using nursing home residents to serve as group activity leaders: lessons learned from the RAP project. Dementia, 13(2), pp. 274–285. https://doi.org/10.1177/1471301213499219 PMid:24339109

Skrajner, M.J., Haberman, J.L., Camp, C.J., Tusick, M., Frentiu, C. & Gorzelle, G., 2012. Training nursing home residents to serve as group activity leaders: lessons learned and preliminary results from the RAP project. Dementia: the International Journal of Social Research and Practice, 11(2), pp. 263–274. https://doi.org/10.1177/1471301212437457

Valenčič, G. & Križmarić, M., 2011. Montessori pristop v obravnavi bolnikov z demenco. In: D. Železnik, et al., eds. Gradimo prihodnost: odprti za spremembe in nove izzive na področju raziskovanja zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo / 1. Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, Laško, 21.–22. september 2011. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, pp. 392–398. Van der Ploeg, E.S., Eppingstall, B., Camp, C.J., Runci, S.J., Taffe, J. & O'Connor, D.W., 2013. A randomized crossover trial to study the effect of personalized, one-to-one interaction using Montessori-based activities on agitation, affect, and engagement in nursing home residents with dementia. International Psychogeriatrics, 25(4), pp. 565–575. https://doi.org/10.1017/S1041610212002128 PMid: 23237211

Van Hülsen, A., 2010. Zid molka. Oblike dela z osebami z demenco na primeru validacije in drugih novih teorij. Logatec: Firis Imperl, pp. 111–176.

Vance, D.E., & Johns, R.N., 2002. Montessori improved cognitive domains in adults with Alzheimers disease. Physical & Occupational Therapy in Geriatrics, 20(3/4), pp. 19–36. https://dx.doi.org/10.1080/J148v20n03_02

Vance, D.E. & Porter, R.J., 2000. Montessori methods yield cognitive gains in Alzheimers day cares. Activities, Adaptation & Aging, 24(3), pp. 1–21. https://doi.org/10.1300/J016v24n03_01

Vance, D.E., Camp, C.J., Kabavoff, M. & Greenwalt, L., 1996. Montessori methods: innovative intervention for adults with Alzheimer's disease. Montessori Life, 8, pp. 10–13.

Velikonja, I., 2005. Demenca: v skrbi za naše zdravje. Novo Mesto: Krka, pp. 2–5.

Walker, L.O. & Avant, K.C., 2011. Strategies for theory construction in nursing. 5th ed. Boston: Prentice Hall, pp. 178–215.

Welch, V., Petticrew, M., Tugwell, P., Moher, D., O'Neill, J., Waters, E., et al., 2012. PRISMA-equity 2012 extension: reporting guidelines for systematic reviews with a focus on health equity. PLoS Medicine, 9(10), p. e1001333. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001333 PMid:23222917; PMCid:PMC3484052

Wu, H. & Lin, L., 2013. The moderating effect of nutritional status on depressive symptoms in veteran elders with dementia: a spaced retrieval combined with Montessori-based activities. Journal of Advanced Nursing, 69(10), pp. 2229–2241. https://doi.org/10.1111/jan.12097 PMid:23444942

Zgola, J.M., 1999. Care that works: a relationship approach to persons with dementia. London: The Johns Hopkins University, pp. 5–16.

Prenosi

Objavljeno

2017-03-15

Kako citirati

Ljubič, A., & Štemberger Kolnik, T. (2017). Prednosti metode Montessori pri obravnavi oseb z demenco. Obzornik Zdravstvene Nege, 51(1), 75–88. https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.1.117

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##