Zadovoljstvo študentov zdravstvene nege s kliničnim usposabljanjem

opisna raziskava

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.2.3158

Ključne besede:

zadovoljstvo, podpora, klinični mentor, klinično usposabljanje, izobraževanje

Povzetek

Uvod: Na kliničnem usposabljanju ima podpora kliničnih mentorjev ključno vlogo pri zadovoljstvu študentov. Namen raziskave je bil raziskati zadovoljstvo študentov zdravstvene nege s kliničnim usposabljanjem in oceniti stopnjo podpore, ki so je bili deležni.
Metode: Uporabljena je bila kvantitativna neeksperimentalna metoda empiričnega raziskovanja. Instrument raziskave je bil vprašalnik zaprtega tipa (CLEI-19) z 19 trditvami. Raziskava je potekala na priložnostnem vzorcu študentov dodiplomskega študijskega programa zdravstvene nege (n = 106) ene izmed fakultet v Sloveniji. Pri statistični analizi podatkov sta bili uporabljeni  deskriptivna ter interferenčna statistika (Mann- Whitneyjev U-test).
Rezultati: Rezultati kažejo zadovoljstvo študentov zdravstvene nege s kliničnim usposabljanjem ( = 3,55, s = 1,064, p < 0,001) in zaznano podporo kliničnih mentorjev ( = 3,70, s = 0,856, p < 0,001). Med študenti zdravstvene nege ni opaziti statistično pomembnih razlik med spoloma, načinoma študija in letnikoma študija (p > 0,05) tako v povezavi z zadovoljstvom z zadnjim kliničnim usposabljanjem kot z zaznano podporo kliničnega mentorja.
Diskusija in zaključek: Študenti izkazujejo zadovoljstvo s kliničnim usposabljanjem in med njegovim izvajanjem občutijo podporo kliničnega mentorja. Z namenom ohranjanja tovrstne kakovosti klinične izkušnje in njene nadgradnje bi bilo smiselno v usposabljanje kliničnih mentorjev vključiti več vsebin o mentorskih kompetencah, ki bi izboljšale zadovoljstvo študentov s kliničnim usposabljanjem in povečale podporo mentorjev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Basham, R. E., Jordan, C., & Hoefer, R.A. (2009). Reliability and validity in quantitative measurement. In B. A. Thyer (Eds.), The Handbook of social work research methods (2nd ed., pp. 51–64). Thousand Oaks: SAGE. https://doi.org/10.4135/9781412986182.n4

Čuk, V., Trobec, I., & Žvanut, B. (2014). The development of students’ competences from the perspective of a clinical environment and mentor’s role. Journal of Health Sciences, 1(2), 44–56. Retrieved November 10, 2021 from https://fzv.uni-nm.si/uploads/_custom/FZV_pripone/revija_jhs_2014_v1n2.pdf

Čuk, V. (2016). Pomen razvoja kompetenc pri študentih zdravstvene nege. In S. Pivač, B. Skela Savič, & S. Hvalič Touzery (Eds.), 10. šola za klinične mentorje: Razvoj mentorske vloge in promocija zdravja na delovnem mestu: Zbornik predavanj/10.šola za klinične mentorje, Jesenice, 13. 10. 2016 (pp. 8–16). Jesenice: Fakulteta za zdravstvo.

Dudley, M., Khaw, D., Botti, M., & Hutchinson, A. F. (2020). The relationship between the undergraduate clinical learning environment and work readiness in new graduate nurses: A pre-post survey study. Nurse Education Today, 94, Article 104587. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104587 PMid:32927394

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics (4th ed., pp. 62–80). Los Angeles: Sage. Retrieved December 18, 2021 from https://books.google.si/books?id=c0Wk9IuBmAoC&printsec=frontcover&hl=sl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Filej, B. (2019). Pomen mentorskih kompetenc za kakovostno izvajanje kliničnega usposabljanja študentov zdravstvene nege. In G. Laznik (Ed.), Vloga mentorja pri soočanju študenta zdravstvene nege z oskrbo pacienta ob zaključku življenja (pp. 1–6), Novo mesto: Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede. Retrieved December 18, 2021 from http://www.uni-nm.net/publikacije/2019/pkm/#p=5

Kaihlanen, A. M., Lakanmaa, R. L., & Salminen, L. (2013). The transition from nursing student to registered nurse: The mentor's possibilities to act as as supporter. Nurse Education in Practice, 13(5), 418–422. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2013.01.001 PMid:23415959

Kermavnar, N., & Govekar-Okoliš, M. (2016). Pogledi mentorjev in študentov zdravstvene nege na praktično usposabljanje. Andragoška spoznanja, 22(2), 23–37. https://doi.org/10.4312/as.22.2.23-37

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije (2014). Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Mikkonen, K., Riklikiene, O., Filej, B., & Kaučič, B. M. (2021) Napredne mentorske kompetence: moduli I-III naprednih mentorskih kompetenc. Celje: Visoka zdravstvena šola. Retrieved April 15, 2022 from https://www.qualment.eu/wpcontent/uploads/2021/12/QualMent_M1_M2_M3_ISBN_final_30062021_SI.pdf

Nursing and Midwifery Council (2010). Standards for preregistration nursing education. Retrieved from December 20, 2021 from https://www.nmc.org.uk/standards/standards-fornurses/pre-2018-standards/standards-for-pre-registrationnursing-education/

Papastavrou, E., Dimitriadou, M., Tsangari, H., & Andreou, C. (2016). Nursing students’ satisfaction of the clinical learning environment: A research study. BMC Nursing, 15(44). https://doi.org/10.1186/s12912-016-0164-4 PMid:27436992; PMCid:PMC4949757

Phillips, K. F., Mathew, L., Aktan, N., & Catano, B. (2017). Clinical education and student satisfaction: An integrative literature review. International Journal of Nursing Sciences, 4(2), 205–213. https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2017.03.004 PMid:31406743; PMCid:PMC6626144

Pramila-Savukoski, S., Juntunen, J., Tuomikoski, A. M., Kääriäinen, M., Tomietto, M., Kaučič, B. M. ... Mikkonen, K. (2019). Mentors’ self-assessed competence in mentoring nursing students in clinical practice: A systematic review of quantitative studies. Journal of Clinical Nursing, 29(5/6), 684–705. https://doi.org/10.1111/jocn.15127 PMid:31794105

Prosen, M., Karnjuš, I., & Ličen, S. (2017). Developing Crosscultural competences among nursing students. In S. Rutar, S. Čotar-Konrad, T. Štemberger, & S. Bratož (Eds.), Perspectives of internationalisation and quality in higher education. (pp. 199–213). Koper: Založba Univerze na Primorskem.

Ramšak Pajk, J. (2016). Vloga mentorjev pri kliničnem usposabljanju študentov zdravstvene nege. In S. Pivač, B. Skela Savič, & S. Hvalič Touzery (Eds.), 10. šola za klinične mentorje: Razvoj mentorske vloge in promocija zdravja na delovnem mestu: Zbornik predavanj (pp. 4–7). Jesenice: Fakulteta za zdravstvo.

Rodríguez-García, M. C., Gutiérrez-Puertas, L., Granados-Gámez, G., Aguilera-Manrique, G., & Márquez-Hernández, V. V. (2021). The connection of the clinical learning environment and supervision of nursing students with student satisfaction and future intention to work in clinical placement hospitals. Journal of Clinical Nursing, 30(7/8), 986–994. https://doi.org/10.1111/jocn.15642 PMid:33432645

Salamonson, Y., Bourgeois, S., Everett, B., Weaver, R., Peters, K., & Jackson, D. (2011). Psychometric testing of the abbreviated Clinical Learning Environment Inventory (CLEI-19). Journal of Advanced Nursing, 67(12), 2668–2676. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2011.05704.x PMid:21722165

Salamonson, Y., Everett, B., Halcomb, E., Hutchinson, M., Jackson, D., Mannix, J. ... Weaver, R. (2015). Unravelling the complexities of nursing students’ feedback on the clinical learning environment: A mixed methods approach. Nurse Education Today, 35(1), 206–211. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2014.08.005 PMid:25200510

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research Methods for Business Students. Harlow: Pearson Education. Seničar, Z. (2018). Medgeneracijsko sodelovanje: mentor – mentoriranec. In B. Nose, & T. Radovan (Eds.), Zdravstvena nega v luči globalnih izzivov: zbornik prispevkov/10. dnevi Marije Tomšič, Dolenjske Toplice, 18. in 19. januar 2018 (pp. 124–140). Novo mesto: Fakulteta za zdravstvene vede. Retrieved November 10, 2021 from http://www.dmszt-nm.si/media/pdf/Zbornik_DMT_2018.pdf

Skela-Savič, B. (2015). Smernice za izobraževanje v zdravstveni negi na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega (VS). Obzornik zdravstvene nege, 49(4), 320–333. https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.4.79

Skela Savič, B. (2016). 10 let šole za klinične mentorje na Fakulteti za zdravstvo Jesenice. In S. Pivač, B. Skela Savič, & S. Hvalič Touzery (Eds.), 10. šola za klinične mentorje: razvoj mentorske vloge in promocija zdravja na delovnem mestu: Zbornik predavanj (pp. 1–3). Jesenice: Fakulteta za zdravstvo.

Woo, M. W. J., & Li, W. (2020). Nursing students’ views and satisfaction of their clinical learning environment in Singapore. Nursing Open, 7(6), 1909–1919. https://doi.org/10.1002/nop2.581 PMid:33072376; PMCid:PMC7544841

Woo, M. W. J., & Newman, S. A. (2020). The experience of transition from nursing students to newly graduated registered nurses in Singapore. International Journal of Nursing Sciences, 7(1), 81-90. https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2019.11.002 PMid:32099864; PMCid:PMC7031122

World Health Organization. (n. d.). Whodas 2,0 translation package (version 1.0) Translation and linguistic evaluation protocol and supporting material. Retrieved December 20, 2021 from https://terrance.who.int/mediacentre/data/WHODAS/Guidelines/WHODAS%202.0%20Translation%20guidelines.pdf

World Medical Association. (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053

Prenosi

Objavljeno

2022-06-21

Kako citirati

Rožnik, A., Božič, A., Prosen, M., & Ličen, S. (2022). Zadovoljstvo študentov zdravstvene nege s kliničnim usposabljanjem: opisna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 56(2), 123–131. https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.2.3158

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>