Predporodna in poporodna obravnava žensk v Sloveniji

presečna raziskava

Avtorji

  • Anita Jug Došler Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Katedra za babištvo, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0003-3486-2007
  • Ana Polona Mivšek Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Katedra za babištvo, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0001-7816-1451
  • Anita Prelec Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Katedra za babištvo, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana in Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0001-7674-5357
  • Tita Stanek Zidarič Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Katedra za babištvo, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-6265-3459
  • Metka Skubic Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Katedra za babištvo, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0001-7368-1968

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.3.3195

Ključne besede:

nosečnost, novorojenček, porod, babice, patronažno varstvo

Povzetek

Uvod: V prispevku predstavljamo rezultate raziskave, s katero smo proučevali izvajanje preventivnih aktivnosti za  varovanje reproduktivnega zdravja žensk v Sloveniji v  predporodnem in poporodnem obdobju. Namen kvantitativne raziskave je bil proučiti pojavnost in vsebino predporodne in poporodne obravnave žensk v Sloveniji.
Metode: Presečna raziskava je potekala od marca 2015 do marca 2022. Podatki so bili zbrani z anketnim vprašalnikom, na priložnostnem vzorcu 2.102 žensk. Analiza podatkov je vključevala osnovno deskriptivno statistiko z izračuni frekvenc in odstotkov. Za analizo razlik med ženskami prvorodnicami in ženskami mnogorodnicami smo uporabili Hi-kvadrat preizkus. Statistična značilnost je bila upoštevana na ravni petodstotnega tveganja.
Rezultati: Raziskava je pokazala, da so v času nosečnosti obiski s strani medicinskih sester v patronažnem varstvu zelo redki (14 %). Po ocenah žensk je bila najpogosteje zastopana vsebina obiska poučevanje nosečnice o stanjih, v katerih mora ženska takoj v porodnišnico (61 %). Največ otročnic (22 %) in njihovih novorojenčkov je bilo po porodu deležnih štirih obiskov medicinskih sester v patronažnem varstvu. Ženske po porodu so bile najpogosteje deležne svetovanja s področja dojenja – prednosti dojenja in materinega mleka za otroka (79 %), medtem ko je bila obravnava novorojenčka največkrat namenjena kopanju (92 %).
Diskusija in zaključek: Iz rezultatov je razvidno, da sta v slovenski praksi pojavnost in vsebina obiskov nosečnic in otročnic s strani medicinske sestre v patronažnem varstvu/babice različni. Pri pregledu otročnic so obravnave v večji meri bolj kot na otročnico osredotočene na novorojenčka, kar kaže seznam treh najpogosteje izvedenih intervencij na poporodnih obiskih: svetovanje o prednostih dojenja, položajih pri dojenju in prehrani med dojenjem.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Benahmed, N., San Miguel, L., Devos, C., Fairon, N., & Christiaens, W. (2017). Vaginal delivery: How does early hospital discharge affect mother and child outcomes: A systematic literature review. BMC Pregnancy and Childbirth, 17(1), 289–302. https://doi.org/10.1186/s12884-017-1465-7 PMid:28877667; PMCid:PMC5588709

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Los Angeles: Sage.

Dahlberg, U., Haugan, G., & Aune, I. (2016). Women's experiences of home visits by midwives in the early postnatal period. Midwifery, 39(2018), 57–62. https://doi.org/10.1016/j.midw.2016.05.003 PMid:27321721

Danbjørg, D. B., Wagner, L., & Clemensen, J. (2014). Do families after early postnatal discharge need new ways to communicate with the hospital: A feasibilility study. Midwifery, 30(6), 725–732. https://doi.org/10.1016/j.midw.2013.06.006 PMid:23871291

Feenstra, M. M., Nilsson, I., & Danbjørg, D. B. (2018). »Dad–a practical guy in the shadow«: Fathers' experiences of their paternal role as a father during early discharge after birth and readmission of their newborns. Sex & Reproductive Healthcare, 15(2018), 62–68. https://doi.org/10.1016/j.srhc.2017.11.006 PMid:29389503

Goodwin, L., Taylor, B., Kokab, F., & Kenyon, S. (2018). Postnatal care in the context of decreasing length of stay in hospital after birth: The perspectives of community midwives. Midwifery, 60, 36–40. https://doi.org/10.1016/j.midw.2018.02.006 PMid:29482175

Hermonko, D., Ljubič, A., & Mernik Merc, A. (2016). Preventivni obisk pri nosečnici. In J. Ramšak Pajk J. (Ed.), Priporočila obravnave pacientov v patronažnem varstvu za diplomirane medicinske sestre (pp. 31–33). Ljubljana: ZZBNS – Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti.

International Confederation of Midwives (ICM). (2017). International definition of the midwife. Retrived December 16, 2022 from https://internationalmidwives.org/our-work/policyand-practice/

International Confederation of Midwives (ICM). (2019). Essential competencies for midwifery practice. Retrieved December 16, 2022 from https://www.internationalmidwives. org/our-work/policy-and-practice/essential-competencies-formidwifery-practice.html

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije. (2014). Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Kokab, F., Jones, E., Goodwin, L., Taylor, B., & Kenyon, S. (2022). Community midwives views of postnatal care in the UK: A descriptive qualitative study. Midwifery, 104, Article103183. https://doi.org/10.1016/j.midw.2021.103183 PMid:34808526

Lassi, Z. S., & Bhutta, Z. A. (2015). Community-based intervention packages for reducing maternal and neonatal morbidity and mortality and improving neonatal outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews. https://doi.org/10.1002/14651858.CD007754.pub3 PMid:25803792; PMCid:PMC8498021

Ljubič, A., Hermonko, D., & Mernik Merc, A. (2016). Preventivni obisk pri otročnici. In J. Ramšak Pajk (Ed.), Priporočila obravnave pacientov v patronažnem varstvu za diplomirane medicinske sestre (pp. 45–49). Ljubljana: ZZBNS – Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti.

Mihevc Ponikvar, B., Tomšič, S., Drglin, Z., Rok Simon, M., Mesarič, E., & Dravec, S., (2016). Strokovne podlage za posodobitev programa preventivnega zdravstvenega varstva nosečnic, otročnic, novorojenčkov in dojenčkov na domu ter podlage za nadaljnji razvoj preventivnih programov za zmanjševanje neenakosti v zdravju. Nacionalni inštitut za javno zdravje. Retrieved December 16, 2022 from https://nijz.si/wpcontent/uploads/2022/07/strokovne_podlage_posodobitev_preventiva_nosecnice_dojencki.pdf

National Maternity Review. (2016). Better births: Improving outcomes of maternity services in England: A Five Year Forward View for maternity care. London: NHS. Retrived from https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2016/02/nationalmaternity-review-report.pdf

NICE (National Institute for Health and Care Excellence). (2021). Postnatal care. NICE guideline. Retrived December 16, 2022 from https://www.nice.org.uk/guidance/ng194/resources/postnatal-care-pdf-66142082148037

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). (2016). Strokovne podlage za posodobitev programa preventivnega zdravstvenega varstva nosečnic, otročnic, novorojenčkov in dojenčkov na domu ter podlage za nadaljnji razvoj preventivnih programov za zmanjševanje neenakosti v zdravju: zaključno raziskovalno poročilo pilota “Kakovostno starševstvo za zdrav začetek”. Ljubljana: NIJZ.

Nilsson, I., Danbjørg, D. B., Aagaard, H., Strandberg-Larsen, K., Clemensen, J., & Kronborg, H. (2015). Parental experiences of early postnatal discharge: A meta-synthesis. Midwifery 31(10), 926–934. https://doi.org/10.1016/j.midw.2015.07.004 PMid:26250511

Orožen, K., Kralj, M., & Tomšič, S. (2016). Vrednotenje pilotnega programa »Kakovostno starševstvo za zdrav začetek«. Ljubljana: NIJZ.

Park Himes, K., Donovan, H., Wang, S., Weaver, C., Grove, J. R., & Facco, F. L. (2017). Healthy beyond pregnancy, a web-based intervention to improve adherence to postpartum care: Randomized controlled feasibility trial. JMIR Human Factors, 4(4), Article e26. https://humanfactors.jmir.org/2017/4/e26/ PMid:29017990; PMCid:PMC5654734

Plano Clark, V. L. & Ivankova, N. V. (2016). Mixed methods research: A guide to the field. Thousand Oaks: Sage. https://doi.org/10.4135/9781483398341

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2017). Nursing research : Generating and assessing evidence for nursing practice (10th ed.). New York: Wolters Kluwer Health.

Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (2015). Uradni list RS, št. 19/98, 47/98, 26/00, 67/01, 33/02, 37/03, 117/04, 31/05, 83/07, 22/09, 17/15, 47/18, 57/18, 57/18, 57/21 in 162/21) (22. 7. 2022). Retrieved December 16, 2022 from http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NAVO59

Pravilnik o minimalnih pogojih usposobljenosti in pridobljenih pravic za poklice zdravnik, zdravnik specialist, zdravnik splošne medicine, doktor dentalne medicine, doktor dentalne medicine specialist, diplomirana medicinska sestra, diplomirana babica in magister farmacije (2017). Uradni list RS, št. 4/17 in 10/20 (22. 7. 2022). Retrieved December 16, 2022 from http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4302

Royal College of Midwives (RCM). (2014). Postnatal care planning. Retrieved December 16, 2022 from https://www.rcm.org.uk/media/2358/pressure-points-postnatal-careplanning.pdf

Schmied, V., & Bick, D. (2014). Postnatal care: Current issues and future challenges. Midwifery, 30(6), 571–574. https://doi.org/10.1016/j.midw.2014.05.001 PMid:24856096

Šučur, V. (2012). Vloga patronažne medicinske sestre pred porodom in po porodu v domačem okolju. In M. Berčan (Ed.), Patronažno varstvo v obdobju zgodnjega starševstva. Zbornik prispevkov z recenzijo 8. strokovnega srečanja združenja ZPMS (pp. 30–34). Ljubljana: Združenje zasebnih patronažnih medicinskih sester.

Topcu, G., Savona-Ventura, C., Ayres de Campos, D., Mukhopadhyay, S., Messinis, I., Mahmood, T., Cassar, O. A., & Sultana, S. G. (2022). Provision of antenatal care in Europe: A scientific study commissioned by European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG). European Journal of Obstetrics and Gynecology, 272(2022), 30–36. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2022.03.009 PMid:35278926

Yonemoto, N., Nagai, S., & Mori, R. (2021). Schedules for home visits in the early postpartum period. Cochrane Database of Systematic Reviews. https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD009326.pub4/pdf/full PMid:34286512; PMCid:PMC8407336

World Health Organization (WHO). (2017). WHO recommendations on maternal health: Guidelines approved by the WHO Guidelines Review Committee. Geneva: WHO. Retrieved December 16, 2022 from https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MCA-17.10

World Health Organization (WHO). (2022). WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience. Geneva: WHO. Retrieved December 16, 2022 from https://www.who.int/publications/i/item/9789240045989

World Medical Association. (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 PMid:24141714

Zakon o zdravstveni dejavnosti /ZZDej/ (2005). Uradni list RS, št. 23/05 (22. 7. 2022). Retrieved from http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO214

Prenosi

Objavljeno

2023-07-19

Kako citirati

Jug Došler, A., Mivšek, A. P. ., Prelec, A., Stanek Zidarič, T., & Skubic, M. (2023). Predporodna in poporodna obravnava žensk v Sloveniji: presečna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 57(3), 164–174. https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.3.3195

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

<< < 1 2 3 > >>