Prehranski vzorci slovenskih mladostnikov in njihov življenjski slog

kvantitativna raziskava

Avtorji

  • Manica Radivo Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna,Tržaška 36, 6250 Postojna, Slovenija
  • Tamara Poklar Vatovec Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za prehransko svetovanje – dietetiko, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija https://orcid.org/0000-0001-9787-7607

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.4.3229

Ključne besede:

zajtrkovanje, sadje in zelenjava, stročnice, telesna aktivnost, spanje, prehrana dijakov

Povzetek

Uvod: Zdravo prehranjevanje, telesna aktivnost in spanje so pomembne določilnice življenjskega sloga mladostnikov. Namen raziskave je bil preučiti povezave prehranskih vzorcev mladostnikov z njihovim življenjskim slogom, analizirati razlike glede na spol in regijo bivanja ter ugotoviti povezave med posameznimi vzorci življenjskega sloga.
Metode: Raziskava je bila opravljena spomladi 2019 na populaciji dijakov 3. letnikov (n = 1563) naključno izbranih srednjih šol v Sloveniji. Njihova povprečna starost je bila 18 let. Za namen raziskave je bil uporabljen anonimni anketni vprašalnik, izdelan v spletnem orodju 1KA, ki je vseboval 30 vprašanj. S programom SPSS je bila izvedena opisna in inferenčna statistika. Za testiranje statistično značilnih razlik smo uporabili t-test, statistično značilno povezanost smo preverjali s pomočjo statistike χ2 ter s Spearmanovim korelacijskim koeficientom.
Rezultati: Raziskava je pokazala, da je primanjkljaj vnosa zelenjave, stročnic in rib glede na priporočila večji kot pri vnosu sadja; poleg tega je večji v vzhodni regiji. Med regijama smo ugotovili razlike v stanju hranjenosti, ki so statistično značilne (U = 275,597, p = 0,003). Dokazali smo pozitivno povezavo med pogostostjo zajtrkovanja med tednom in količino spanja (rs = 0,177, p = 0,001) ter negativno povezavo med sedentarnim vedenjem in redno telesno aktivnostjo mladostnikov v prostem času (rs = –0,113, p = 0,001).
Diskusija in zaključek: Prehranske navade anketiranih mladostnikov niso skladne s priporočili. Prav tako mladostniki ne dosegajo priporočil za telesno aktivnost. Prihodnje raziskave bi se morale bolj osredotočiti na starejše mladostnike (18–24 let) ter na povezanost posameznih dejavnikov življenjskega sloga.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Băban A., Tăut D., Balazsi R., & Dănilă I. (2020). Health behaviours among adolescents in Romania: Health behaviour in school-aged children (HBSC) study 2018: Research report. World Health Organization Regional Office for Europe.

Badrasawi, M., Anabtawi, O., & Al-Zain, Y. (2021). Breakfast characteristics, perception, and reasons of skipping among 8th and 9th-grade students at governmental schools, Jenin governance, West Bank. BMC Nutrition, 7, Article 42. https://doi.org/10.1186/s40795-021-00451-1 PMid:34353371; PMCid:PMC8342035

Brooks, F., Klemera, E., Chester, K., Magnusson, J., & Spencer, N. (2020). HBSC England National Report: Findings from the 2018 HBSC study for England. Hatfield, England: University of Hertfordshire.

Bruce, E. S., Lunt, L., & McDonagh, J. E. (2017). Sleep in adolescents and young adults. Clinical Medicine, 17(5), 424–428. https://doi.org/10.7861/clinmedicine.17-5-424 PMid:28974591; PMCid:PMC6301929

Cappuccio, F. P., & Miller, M. A. (2017). Sleep and cardiometabolic disease. Current Cardiology Reports, 19(11), Article 110. https://doi.org/10.1007/s11886-017-0916-0 PMid:28929340; PMCid:PMC5605599

Carson, V., Hunter, S., Kuzik, N., Gray, C. E., Poitras, V. J., Chaput, J. P. … Tremblay, M. S. (2016). Systematic review of sedentary behaviour and health indicators in school-aged children and youth: An update. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 41(6 Suppl 3), S240–S265. https://doi.org/10.1139/apnm-2015-0630 PMid:27306432

Chastin, S. F., Palarea-Albaladejo, J., Dontje, M. L., & Skelton, D. A. (2015). Combined effects of time spent in physical activity, sedentary behaviors and sleep on obesity and cardio-metabolic health markers: A novel compositional data analysis approach. PloS One, 10(10), Article 0139984. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0139984 PMid:26461112; PMCid:PMC4604082

Cliff, D. P., Hesketh, K. D., Vella, S. A., Hinkley, T., Tsiros, M. D., Ridgers, N. D. … Lubans, D. R. (2016). Objectively measured sedentary behaviour and health and development in children and adolescents: Systematic review and meta-analysis. Obesity Reviews, 17(4), 330–344. https://doi.org/10.1111/obr.12371 PMid:26914664

Colrain, I. M., & Baker, F. C. (2011). Changes in sleep as a function of adolescent development. Neuropsychology Review, 21(1), 5–21. https://doi.org/10.1007/s11065-010-9155-5 PMid:21225346; PMCid:PMC7543715

Craig, W. J., Mangels, A. R., Fresán, U., Marsh, K., Miles, F. L., Saunders, A. V. … Orlich, M. (2021). The safe and effective use of plant-based diets with guidelines for health professionals. Nutrients, 13(11), Article 4144. https://doi.org/10.3390/nu13114144 PMid:34836399; PMCid:PMC8623061

Croezen, S., Visscher, T. L., Ter Bogt, N. C., Veling, M. L., & Haveman-Nies, A. (2009). Skipping breakfast, alcohol consumption and physical inactivity as risk factors for overweight and obesity in adolescents: Results of the E-MOVO project. European Journal of Clinical Nutrition, 63(3), 405–412. https://doi.org/10.1038/sj.ejcn.1602950 PMid:18043703

Darfour-Oduro, S. A., Andrade, J. E., & Grigsby-Toussaint, D. S. (2020). Do fruit and vegetable policies, socio-environmental factors, and physical activity influence fruit and vegetable intake among adolescents? The Journal of Adolescent Health, 66(2), 172–180. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2019.07.016 PMid:31564617

de Pee, S., Hardinsyah, R., Jalal, F., Kim, B. F., Semba, R. D., Deptford, A. … Bloem, M. W. (2021). Balancing a sustained pursuit of nutrition, health, affordability and climate goals: Exploring the case of Indonesia. The American Journal of Clinical Nutrition, 114(5), 1686–1697. https://doi.org/10.1093/ajcn/nqab258 PMid:34477830; PMCid:PMC8574631

Drev, A. (2015). Z življenjskim slogom povezana vedenja. In H. Jeriček Klanšček, H. Koprivnikar, A. Drev, V. et al., (2015), Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji: izsledki mednarodne raziskave HBSC, 2014. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-XU2XMPWY

Due, P., Krølner, R., Rasmussen, M., Andersen, A., Trab Damsgaard, M., Graham, H., & Holstein, B. E. (2011). Pathways and mechanisms in adolescence contribute to adult health inequalities. Scandinavian Journal of Public Health, 39(6 Suppl), 62–78. https://doi.org/10.1177/1403494810395989 PMid:21382850

Fajdiga Turk, V. (2011). Uživanje sadja in zelenjave. In Artnik, B., Drev, A., Drglin, Z. et al. (Eds.), Neenakosti v zdravju in z zdravjem povezanih vedenjih slovenskih mladostnikov. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. Retrieved February 27, 2023 from http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=0&pi=7&_7_Filename=4529.pdf&_7_MediaId=4529&_7_AutoResize=false&pl=0-7.3.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) & World Health Organization (WHO) (2019). Sustainable healthy diets: Guiding principles. Retrieved November 7, 2022 from https://www.fao.org/3/ca6640en/CA6640EN.pdf

Frech A. (2012). Healthy behavior trajectories between adolescence and young adulthood. Advances in Life Course Research, 17(2), 59–68. https://doi.org/10.1016/j.alcr.2012.01.003 PMid:22745923; PMCid:PMC3381431

Gabrijelčič Blenkuš, M., Gregorič, M., & Fajdiga Turk, V. (2007). Prehranske navade in prehranski status. In H. Jeriček Klanšček, D. Lavtar, & T. Pokrajac, (Eds.), Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju: HBSC Slovenija 2006. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.

Giménez-Legarre, N., Flores-Barrantes, P., Miguel-Berges, M. L., Moreno, L. A., & Santaliestra-Pasías, A. M. (2020). Breakfast characteristics and their association with energy, macronutrients, and food intake in children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. Nutrients, 12(8), Article 2460. https://doi.org/10.3390/nu12082460 PMid:32824257; PMCid:PMC7468882

Gregorič, M., Gabrijelčič Blenkuš, M., Klančar, K., & Fajdiga Turk, V. (2011). Vrednotenje osnovnošolske prehrane glede ponudbe, načina planiranja in organiziranosti v letu 2010 (p.58). Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-5SQIOZWF

Inštitut Jožef Stefan, n. d. OPKP – Odprta platforma za klinično prehrano. Retrieved February 2, 2019 from http://opkp.si/sl_SI/cms/vstopna-stran

Jeriček Klanšček, H., Roškar, M., Drev, A., Pucelj, V., Koprivnikar, H., Zupanič, T., & Korošec, A. (2019). Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji: Izsledki mednarodne raziskave HBSC, 2018. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje. Retrieved February 27, 2023 from https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/hbsc_2019_e_verzija_obl.pdf

Jeriček Klanšček, H., Roškar, M., Pucelj, V., Zupanič, T., Koprivnikar, H. … Peternelj V. (2021). Neenakosti v zdravju in z zdravjem povezanimi vedenji med mladostniki v času pandemije Covida-19: Izsledki raziskave HBSC, 2020. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje. Retrieved July 30, 2023 from https://nijz.si/wp-content/uploads/2022/07/hbsc_-_oblikovana_verzija_zadnja.pdf

Knutson, K. L., Spiegel, K., Penev, P., & Van Cauter, E. (2007). The metabolic consequences of sleep deprivation. Sleep Medicine Reviews, 11(3), 163–178. https://doi.org/10.1016/j.smrv.2007.01.002 PMid:17442599; PMCid:PMC1991337

Knutson, K. L., & Van Cauter, E. (2008). Associations between sleep loss and increased risk of obesity and diabetes. Annals of the New York Academy of Sciences, Article 1129, 287–304. https://doi.org/10.1196/annals.1417.033 PMid:18591489; PMCid:PMC4394987

Kobe, H., Štimec, M., Ribič, C. H., & Fidler Mis, N. (2012). Food intake in Slovenian adolescents and adherence to the Optimized Mixed Diet: A nationally representative study. Public Health Nutrition, 15(4), 600–608.https://doi.org/10.1017/S1368980011002631 PMid:22017863

LeBlanc, A. G., Gunnell, K. E., Prince, S. A., Saunders, T. J., Barnes, J. D., & Chaput, J. (2017). The Ubiquity of the Screen: An overview of the risks and benefits of screen time in our modern world. Translational Journal of the ACSM, 2, 104–113. Lee, J. A., & Park, H. S. (2014). Relation between sleep duration, overweight, and metabolic syndrome in Korean adolescents. Nutrition, Metabolism, and Cardiovascular, 24(1), 65–71. https://doi.org/10.1016/j.numecd.2013.06.004 PMid:24188647

Liu, A., Fan, J., Ding, C., Yuan, F., Gong, W., Zhang, Y. … Ding, G. (2022). The association of sleep duration with breakfast patterns and snack behaviors among chinese children aged 6 to 17 years: Chinese National Nutrition and Health Surveillance 2010-2012. Nutrients, 14(11), 2247. https://doi.org/10.3390/nu14112247 PMid:35684046; PMCid:PMC9182912

Lofstedt, A., de Roos, B., & Fernandes, P. G. (2021). Less than half of the European dietary recommendations for fish consumption are satisfied by national seafood supplies. European Journal of Nutrition, 60, 4219-4228. https://doi.org/10.1007/s00394-021-02580-6 PMid:33999272; PMCid:PMC8572203

Monzani, A., Ricotti, R., Caputo, M., Solito, A., Archero, F., Bellone, S., & Prodam, F. (2019). A systematic review of the association of skipping breakfast with weight and cardiometabolic risk factors in children and adolescents: What should we better investigate in the future. Nutrients, 11(2), 387. https://doi.org/10.3390/nu11020387 PMid:30781797; PMCid:PMC6412508

Moreno, C., Ramos, P., Rivera, F., Jiménez-Iglesias, A., & García Moya, I., (2020). La adolescencia en España: Salud, bienestar, familia, vida académica y social: Resultados del Estudio HBSC 2018. Madrid: Ministerio de Sanidad, Secretaría General Técnica Centro De Publicaciones (pp. 15–22). Retrieved December 12, 2022 from https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/docs/HBSC2018/HBSC2018_ResultadosEstudio.pdf

Moreno, L. A., Meyer, R., Donovan, S. M., Goulet, O., Haines, J., Kok, F. J., & Van't Veer, P. (2021). Perspective: Striking a Balance between planetary and human health: Is there a path forward. Advances in Nutrition, 13(2), 355–375. https://doi.org/10.1093/advances/nmab139 PMid:34849542; PMCid:PMC8970843

Nardone P., Pierannunzio D., Ciardullo S., Spinelli A., Donati S., Cavallo F. … Galeone D. (2020). La Sorveglianza HBSC 2018- Health Behaviour in School-aged Children: Risultati dello studio italiano tra i ragazzi di 11, 13 e 15 anni. Roma. Istituto Superiore di Sanità - Viale Regina Elena. Retrieved December 12, 2022 from https://www.epicentro.iss.it/hbsc/pdf/HBSC-2018.pdf

Ober, P., Sobek, C., Stein, N., Spielau, U., Abel, S., Kiess, W. … Vogel, M. (2021). And yet again: Having breakfast is positively associated with lower BMI and healthier general eating behavior in schoolchildren. Nutrients, 13(4), Article1351. https://doi.org/10.3390/nu13041351 PMid:33919560; PMCid:PMC8072724

Paruthi, S., Brooks, L. J., D'Ambrosio, C., Hall, W. A., Kotagal, S., Lloyd, R. M. …Wise, M. S. (2016). Recommended amount of sleep for pediatric populations: A consensus statement of the american academy of sleep medicine. Journal of Clinical Sleep Medicine, 12(6), 785–786. https://doi.org/10.5664/jcsm.5866 PMid:27250809; PMCid:PMC4877308

Radivo, M., Pucer, P., & Poklar Vatovec, T. (2016). Prehranjevalne navade in telesna aktivnost dijakov primorsko-notranjske regije. Obzornik zdravstvene nege, 50(4), pp. 316–326. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2016.50.4.114

Rosi, A., Paolella, G., Biasini, B., Scazzina, F., & SINU Working Group on Nutritional Surveillance in Adolescents (2019). Dietary habits of adolescents living in North America, Europe or Oceania: A review on fruit, vegetable and legume consumption, sodium intake, and adherence to the Mediterranean Diet. Nutrition, Metabolism, and Cardiovascular, 29(6), 544–560. https://doi.org/10.1016/j.numecd.2019.03.003 PMid:31078365

Rosner, B. (2015). Fundamentals of Biostatistics (8. izdaja). Cengage Learning EMEA. Retrieved July 30, 2023 from https://www.perlego.com/book/2032590/fundamentals-ofbiostatistics-pdf

Saunders, T. J., Rollo, S., Kuzik, N., Demchenko, I., Bélanger, S., Brisson-Boivin, K. … Tremblay, M. S. (2022). International school-related sedentary behaviour recommendations for children and youth. The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 19(1), 39. https://doi.org/10.1186/s12966-022-01259-3 PMid:35382828; PMCid:PMC8979784

Statistični urad Republike Slovenije. (2019). Dijaki po starosti, letnikih, spolu in vrsti izobraževanja, Slovenija, letno. Retrieved February 26, 2019 from http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0953201S&ti=&path=../Database/Dem_soc/09_izobrazevanje/07_srednjesol_izobraz/01_09532_zac_sol_leta/&lang=2

Statistični urad Republike Slovenije. (2022). Stopnja tveganja revščine, kohezijski regiji, Slovenija, letno. Retrieved July 30, 2023 from https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/0867633S.px/table/tableViewLayout2/

Stergar, E., Scagnetti, N., & Pucelj, V. (2006). Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju: HBSC Slovenija 2002: Poročilo o raziskavi (p. 1). Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.

Špindler, N., Cilar Budler, L., Klanjšek, P., & Kegl, B. (2021). Vpliv izbirčnosti v prehrani na prehranjenost otrok. Obzornik zdravstvene nege, 55(4), 237–242. https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.4.3070

Tambalis, K. D., Panagiotakos, D. B., Psarra, G., & Sidossis, L. S. (2018). Insufficient sleep duration is associated with dietary habits, screen time, and obesity in children. Journal of Clinical Sleep Medicine, 14(10), 1689–1696. https://doi.org/10.5664/jcsm.7374 PMid:30353810; PMCid:PMC6175799

van Sluijs, E. M. F., Ekelund, U., Crochemore-Silva, I., Guthold, R., Ha, A., Lubans, D., Oyeyemi, A. L., Ding, D., & Katzmarzyk, P. T. (2021). Physical activity behaviours in adolescence: Current evidence and opportunities for intervention. Lancet, 398(10298), 429–442. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01259-9 PMid:34302767

Willett, W. C., Rockström, J., Loken, B., Springmann, M., Lang, T., Vermeulen, S. J. … Murray, C. J. (2019). Food in the Anthropocene: The EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. Lancet, 393(10170), 447–492. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31788-4 PMid:30660336

World Health Organization (2020). WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Geneva: World Health Organization. Retrieved March 3, 2023 from https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128

World Health Organization (2013). Country profiles on nutrition, physical activity and obesity in the 53 WHO European region member states: Methodology and summary. Copenhagen: World Health Organization. Retrieved March 3, 2023 from https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/243337/Summary-document-53-MS-country-profile.pdf

World Health Organization (2021). Plant-based diets and their impact on health, sustainability and the environment: A review of the evidence: WHO European Office for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases. Copenhagen: World Health Organization. Retrieved March 3, 2023 from https://apps.who.int/iris/handle/10665/349086

Objavljeno

2023-12-18

Kako citirati

Radivo, M., & Poklar Vatovec, T. (2023). Prehranski vzorci slovenskih mladostnikov in njihov življenjski slog: kvantitativna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 57(4), 239–257. https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.4.3229

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek