Ocena prehranskega stanja starejših v socialnovarstvenem zavodu

Avtorji

  • Nika Urh
  • Katarina Babnik Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola
  • Doroteja Rebec Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola
  • Tamara Poklar Vatovec Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.3.167

Ključne besede:

starejši, jedilniki, institucionalna oskrba, prehranska ogroženost

Povzetek

Uvod: Eden od dejavnikov kakovosti življenja starejših v socialnovarstvenem zavodu je prehrana. Namen raziskave je bil proučiti prehransko stanje in ponuditi predloge za izboljšanje prehrane starejših v socialnovarstvenem zavodu. Metode: V raziskavi je bila uporabljena kvantitativna opisna metoda raziskovanja. Analizirani so bili dnevni jedilniki v socialnovarstvenem zavodu in na vzorcu starejših (n = 48) izvedena analizo dejanskega vnosa hranil in prehranskega statusa. Prehransko stanje je bilo ugotovljeno na podlagi indeksa telesne mase in vprašalnika Mini prehranski pregled. Vključeni v raziskavo so imeli prehrano, pri kateri dietne prilagoditve niso bile potrebne. Rezultati: Povprečna energijska vrednost ponujenih jedilnikov je znašala 8457 kJ (2021 kcal) na dan, 17 hranil je odstopalo od priporočil. Moški (M) in ženske (Ž) se statistično pomembno razlikujejo v deležu ostanka maščob (μM = 16 %, μŽ = 24 %; p = 0,036), holesterola (μM = 15 %, μŽ = 26 %; p = 0,035), vitamina D (μM = 15 %, μŽ = 27 %; p = 0,017) in vitamina B12 (μM = 17 %, μŽ = 25 %; p = 0,016). Indeks telesne mase je pokazal, da nihče od starejših, ki so bili vključeni v raziskavo, ni bil podhranjen ali v kategoriji debelost III. stopnje. Diskusija in zaključek: Raziskava je potrdila potrebo po sistematičnem spremljanju kakovosti prehrane starejših v socialnovarstvenih zavodih. Da bi starejšim zagotovili ustrezno prehransko oskrbo, je potrebno sodelovanje medpoklicnega tima s starejšimi in njihovimi družinskimi člani.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Nika Urh

Nika Urh, dipl. dietet., mag. diet.

Katarina Babnik, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola

doc. dr. Katarina Babnik, univ. dipl. psih.

Doroteja Rebec, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola

viš. pred. Doroteja Rebec, dipl. m. s., mag. zdr. nege

Tamara Poklar Vatovec, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola

doc. dr. Tamara Poklar Vatovec, univ. dipl. ing. živ. tehn.

Literatura

Amorim Sena Pereira, M.L., de Almeida Moreira, P., Cunha de Oliveira, C., Carneiro Roriz, A.K., Reis Amaral, M.T., Lima Mello, A., et al., 2015. Nutritional status of institutionalized elderly Brazilians: a study with the Mini Nutritional Assessment. Nutricion Hospitalaria, 31(3), pp. 1198–1204. http://dx.doi.org/10.3305/nh.2015.31.3.8070

Bjornsdottir, R. Oskarsdottir, E.S., Thordardottir, F.R., Ramel,A., Thorsdottir, I. & Gunnarsdottir, I., 2013. Validation of a plate diagram sheet for estimation of energy and protein intake in hospitalized patients. Clinical Nutrition, 32(5), pp. 746–751. http://dx.doi.org/10.1016/j.clnu.2012.12.007

van Bokhorst-de van der Schueren, M.A.E., Soeters, P.B.,Reijven, P.L.M., Allison, S.P. & Kondrup J., 2011. Diagnosis of malnutrition – screening and assessment. In: L. Sobotka, ed. Basics in Clinical Nutrition. 4th ed. Prague: Galen, pp. 21–32.

Cederholm, T., 2015. Epidemiology, aetiology and consequences of malnutrition in older adults. ESPEN LLL Programme. Available at: http://lllnutrition.com/mod_lll/TOPIC36/m361.pdf [10. 5. 2017].

Cederholm, T., Barazzoni, R., Austin, P., Ballmer, P., Biolo, G.,Bischoff, S. C., et al., 2017. ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition. Clinical Nutrition, 36(1), pp. 49–64. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2016.09.004

Deutz, N.E., Bauer, J.M., Barazzoni, R., Biolo, G., Boirie, Y., Bosy Westphal, A., et al., 2014. Protein intake and exercise for optimal muscle function with aging: recommendations from the ESPEN Expert Group. Clinical Nutrition, 33(6), pp. 929–936. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2014.04.007.

Donini, L.M., Neri, B., De Chiara, S., Poggiogalle, E., & Muscaritoli, M., 2013. Nutritional care in a nursing home in Italy. Plos ONE, 8(2), art. ID e55804, pp. 1-10. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0055804

Drewnowski, A., Monsen, E., Birkett, D., Gunther, S.,Vendeland, S., Su, J., et al., 2003. Health screening and health promotion programs for the elderly. Disease Management & Health Outcomes, 11(5), pp. 299–309. https://doi.org/10.2165/00115677-200311050-00003

Eide, H.D., Halvorsen, K. & Almendingen, K., 2015. Barriers to nutritional care for the undernourished hospitalised elderly: perspectives of nurses. Journal Of Clinical Nursing, 24(5/6), pp. 696–706. https://doi.org/10.1111/jocn.12562 PMid:24646060; PMCid:PMC4359674

Elmadfa, I., & Meyer, A.L., 2008. Body composition, changing physiological functions and nutrient requirements of the elderly. Annals Of Nutrition & Metabolism, 52(Suppl 1), pp. 2–5. https://doi.org/10.1159/000115339

Escott-Stump, S., 2015. Nutrition and diagnosis-related care. 8th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer, p. 64. ESPEN, n. d. Available at: https://www.nutritionday.org/cms/front_content.php?idart=531 [10. 5. 2017].

Fakhouri, T.H., Ogden, C.L., Carroll, M.D., Kit, B.K., & Flegal,K.M., 2012. Prevalence of obesity among older adults in the United States, 2007–2010. National Center for Health Statistics data brief, 106, pp. 1–8. Available at: https://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db106.pdf [10. 5. 2017].

Fraga, C.G., 2005. Relevance, essentiality and toxicity of trace elements in human health. Molecular aspects of medicine, 26(4/5), pp. 235–244. https://doi.org/10.1016/j.mam.2005.07.013

Gabrijelčič Blenkuš, M., Stanojević Jerković, O., Đukič, B., Prezelj, M., Ješe, M., Škornik Tovornik, T., et al., 2010. Prehrana in telesna dejavnost za zdravje pri starejših – pregled stanja. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. Available at: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/prehranaintelesnadejavnostsarejsh_4940.pdf [29. 1. 2016].

Gorjup Poženel, D. & Skela Savič, B., 2013. Vloga zdravstvene nege pri prehranski ogroženosti starostnikov. Kakovostna starost, 16(2), pp. 13–21.

Guigoz, Y. 2006. The Mini-Nutritional Assessment (MNAR)Review of the literature – What does it tell us? The Journal of nutrition, health & aging, 10, pp. 466–487. https://doi.org/10.1038/oby.2004.83

Gutierrez-Fisac, J.L., Lopez E., Banegas J.R., Graciani A. & Rodriguez-Artalejo, F., 2004. Prevalence of overweight and obesity in elderly people in Spain. Obesity research, 12(4), pp. 710–715. https://doi.org/10.1038/oby.2004.83

Hlastan Ribič, C., Šerona, A., Maučec Zakotnik, J. & Borovničar, A., 2012. Čezmerna hranjenost in debelost. In: J. Maucec Zakotnik, S. Tomšič, T. Kofol Bric, A. Korošec & L. Zaletel Kragelj, eds. Zdravje in vedenjski slog prebivalcev Slovenije: trendi v raziskavah CINDI 2001–2004–2008. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, p. 151.

Hlebec, V., Kavčič, M. & Ogulin Počrvina, G., 2013. Staranje,izziv za izobraževanje in medgeneracijsko sodelovanje. Ljubljana: Zveza ljudskih univerz Slovenije, 2013. Inštitut Jožef Stefan, n. d. OPKP – Odprta platforma za klinično prehrano. Available at: http://www.opkp.si/sl_SI/cms/vstopna stran [30. 3. 2016].

Kobentar, R. & Marinčič, M., 2000. Organske spremembe in motnje prehranjevanja v starosti. Obzornik zdravstvene nege, 34(5/6), pp. 209−214. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2000.34.3.209 [30. 3. 2016].

Kvamme, J., Olsen, J., Florholmen, J. & Jacobsen, B., 2011. Risk of malnutrition and health-related quality of life in communityliving elderly men and women: the Tromso study. Quality Of Life Research, 20(4), pp. 575–582. https://doi.org/10.1007/s11136-010-9788-0 PMid:21076942; PMCid:PMC3075394

Leslie, W. & Hankey, C., 2015. Aging, nutritional status and health. Healthcare, 3(3), pp. 648–658. https://doi.org/10.3390/healthcare3030648

Lopez-Contreras, M. J., Lopez, M. A., Canteras, M., Candela, M.E., Zamora, S., & Perez-Llamas, F., 2014. Identification of different nutritional status groups in institutionalized elderly people by cluster analysis. Nutricion Hospitalaria, 29(3), pp. 602–610. https://doi.org/10.3305/nh.2014.29.3.7194

Ministrstvo za zdravje RS, 2008. Priporočila za prehransko obravnavo bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v domovih za starejše občane. Available at: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_09/Priporocila_za_prehransko_obravnavo_bolnikov.pdf [16. 12. 2016].

Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016. Referenčne vrednosti za energijski vnos ter vnos hranil: tabelarična priporočila za otroke (od 1. leta starosti naprej), mladostnike, odrasle, starejše, nosečnice ter doječe matere. Available at: http://www.mz.gov.si/07007943.php/delovna_podrocja_in_prioritete/javno_zdravje/varovanje_in_krepitev_zdravja/prehrana/strateske_usmeritve_smernice_in_publikacije/[17. 4.2016].

Nacionalni portal o hrani in prehrani, n. d. Vitamin D. Inštitut za nutricionistiko. Available at: http://prehrana.si/sestavine-zivil/vitamini/vitamin-d [19. 5. 2017].

van Nie-Visser, N.C., Meijers, J.M., Schols, J.M., Lohrmann, C., Bartholomeyczik, S., & Halfens, R.J., 2011. Comparing quality of nutritional care in Dutch and German nursing homes. Journal Of Clinical Nursing, 20(17/18), pp. 2501–2508. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2011.03761.x

Poklar Vatovec, T. 2013. Prehransko presejanje v domu za starejše občane. In: G. Valenčič, ed. Prehrana starostnika: zbornik predavanj. Ljubljana: Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih, pp. 47–57.

Poklar Vatovec, T., Bizjak, M. & Jakus, T., 2013. Praktično usposabljanje III: praktikum: podiplomski študij Dietetika. Koper: Založba Univerze na Primorskem. Available at: http://www.fvz.upr.si/sites/default/files/f_1046.pdf [6. 2. 2016].

Power, S.E., Jeffery, I.B., Ross, R.P., Stanton, C., O’Toole, P.W., O’Connor, E.M., et al., 2014. Food and nutrient intake of Irish community-dwelling elderly subjects: who is at nutritional risk? Journal of nutrition, health, and aging, 18(6), pp. 561–572. https://doi.org/10.1007/s12603-014-0449-9

Razpotnik, B., 2017. Projekcije 2015: v 2080 naj bi bilo prebivalcev Slovenije manj kot danes, delež starejših višji. In: Projekcije prebivalstva za Slovenijo. Statistični urad Republike Slovenije. Available at: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6584 [3. 7. 2017].

Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025, 2015. Uradni list Republike Slovenije št. 58.

Riches, K., & Jeanes, Y., 2014. The prevalence of malnutrition in elderly residents in a warden-assisted setting compared with a home-living environment. British Journal Of Community Nursing, 19(7), pp. 324–327. https://doi.org/10.12968/bjcn.2014.19.7.324 PMid:25039339

Rolfes, S.R., Pinna, K., & Whittney, E., 2009. Understanding normal and clinical nutrition. 8th ed. Belmont: Wadsworth Cengage Learning, pp. 447–449. Available at: http://www.uphsl.edu.ph/library/ebooks/Medical/Understanding%20Normal%20&%20Clinical%20Nutrition%202.pdf [19. 5. 2017].

Sawka, A. M., Ismaila, N., Cranney, A., Thabane, L., Kastner, M., Gafni, A., et al., 2010. A scoping review of strategies for the prevention of hip fracture in elderly nursing home residents. Plos ONE, 5(3), art. ID e9515, pp. 1–10. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0009515

de van der Schueren, M.A.E., 2015. Nutritional screening, assessment and diagnosis dietary advice and oral nutritional supplements in older adults. ESPEN LLL Programme. Available at: http://lllnutrition.com/mod_lll/TOPIC36/m362.pdf [10. 5. 2017].

Skela Savič, B., Hvalič T.S. & Zurc, J., 2010. Staranje populacije, potrebe starostnikov in nekateri izzivi za zdravstveno nego. Obzornik zdravstvene nege, 44(2), pp. 89–100. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/Celoten_clanek.aspx?ID=582e6ede-9bf2-4e25-842c-8675aa56283c [10. 5. 2017].

de Souto Barreto, P., Zanandrea, V., Lapeyre-Mestre M., Cesari,M., Vellas, B. & Rolland, Y., 2015. Obesity in nursing home residents: a cross-sectional study. Journal of Nursing Home Research, 1, pp. 6–10. Available at: http://www.jnursinghomeresearch.com/all-issues.html?a=2015&n=01[12. 5. 2017].

Thomas, J.M., Cooney, L.M., & Fried, T.R., 2013. Systematic review: health-related characteristics of elderly hospitalized adults and nursing home residents associated with short-term mortality. Journal Of The American Geriatrics Society, 61(6), pp. 902–911. https://doi.org/10.1111/jgs.12273

Torres, M. J., Dorigny, B., Kuhn, M., Berr, C., Barberger-Gateau,P., & Letenneur, L. 2014. Nutritional status in communitydwelling elderly in France in urban and rural areas. Plos ONE, 9(8), art. ID e105137, pp. 1–8. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0105137

World Medical Association, 2013. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), pp. 2191–2194. Available at: http://www.wma.net/en/20activities/10ethics/10helsinki/DoH-Oct2013-JAMA.pdf [30. 6. 2017].

Zakon o socialnem varstvu, 2007. Uradni list Republike Slovenije, št. 3.

Prenosi

Objavljeno

2017-09-25

Kako citirati

Urh, N., Babnik, K., Rebec, D., & Poklar Vatovec, T. (2017). Ocena prehranskega stanja starejših v socialnovarstvenem zavodu. Obzornik Zdravstvene Nege, 51(3), 207–218. https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.3.167

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>